edu.klimaka.gr

Εξεταστέα ύλη Μαθημάτων Α' τάξης ΕΠΑΛ 2014 2015

Καθορισμός Διδακτέας Ύλης - Εξεταστέας Ύλης Α' Τάξης Επαγγελματικών Λυκείων - ΕΠΑΛ 2014 - 2015

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2863/2014)

Αρ.Πρωτ.166677/Γ2/23-10-2014/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ B΄
Πληροφορίες: Γιανναράς Μ.
Τηλέφωνο: 210-3443240

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄ και Β΄ τάξεων Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4186/2013 (Α΄193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 45 του Ν.4264/2014 (Α΄118).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Το Π.Δ.89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄134).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθμ.94654/ΣΤ5/19-06-2014 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Α. Λοβέρδου (Β΄1618) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων , Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».
5. Τις με αρ. 52/25-08-2014 και 63/15-10-2014 Πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε την διδακτέα-εξεταστέα ύλη της Α΄ και Β΄ τάξης ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ., ως εξής:


Αρ.Πρωτ.35359/Γ2/11-03-2014/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
E-mail: t09tee07(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 344 3278, 3306
Fax: 210 344 3253

ΘΕΜΑ: Καθορισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014

Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τον καθορισμό της εξεταστέας ύλης της Α΄ τάξης ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ., μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξεις 07/2014 και 09/2014 του Δ.Σ. του ΙΕΠ):


ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Α΄ τάξη ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Ως διδακτικά εγχειρίδια θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω βιβλία:
Α) Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Α΄ της Α΄ τάξης ΓΕ.Λ.
Β) Έκφραση-Έκθεση για το ΓΕ.Λ.-Θεματικοί Κύκλοι των Α΄,Β΄,Γ΄, τάξεων ΓΕ.Λ.
Γ) Γλωσσικές Ασκήσεις για το ΓΕ.Λ.

Από το βιβλίο ) Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Α΄ της Α΄ τάξης ΓΕ.Λ. θα διδαχθούν τα εξής:

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ
Τα όρια της λέξης

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
 Ι.ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
1.Η απεραντοσύνη της
2.Η πολυμορφία της
3.Η παντοδυναμία της
 ΙΙ.ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ)
1.Γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες
2.Κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες
 ΙΙΙ.ΟΙ ΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
 ΙV.Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
 V.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
 VI.ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
 VII.OΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
 VIII.ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ

Ο ΛΟΓΟΣ
 Ι.ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
1.Επισημαίνω τα στοιχεία της ομιλίας
2.Συγκρίνω τον προφορικό με το γραπτό λόγο
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση σχετικά με τον προφορικό και το γραπτό λόγο
 ΙΙ.ΔΙΑΛΟΓΟΣ
1.Διάλογος.Η σχέση του λόγου με το σώμα, το χρόνο και το χώρο
2.Προϋποθέσεις για την επιτυχία ενός διαλόγου/μιας συνομιλίας
3.Ο λογοτεχνικός διάλογος
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση σχετικά με το διάλογο
 Λεξιλόγιο
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση σχετικά με την εφηβεία
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση σχετικά με την αγάπη και με τον έρωτα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Μεθόδευση της περιγραφής
α. Η επιλογή και η παράθεση/οργάνωση των λεπτομερειών
β. Η ακρίβεια και η σαφήνεια στην περιγραφή
2. Η γλώσσα της περιγραφής
α. Η επιλογή των κατάλληλων λέξεων/φράσεων
β. Κυριολεκτική (δηλωτική) και μεταφορική (συνυποδηλωτική) χρήση της γλώσσας
3. Το σχόλιο και η οπτική γωνία στην περιγραφή .
 ΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ
1.Περιγραφή ενός χώρου / κτιρίου
2.Περιγραφή προσώπου/ατόμου
α. Τα τυπικά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός προσώπου / ατόμου
β. Το σχόλιο στην περιγραφή ενός ατόμου
3. Περιγραφή ζωγραφικού πίνακα ή άλλου έργου τέχνης
4. Ειδικά θέματα
β. Περιγραφή της διαδικασίας για την κατασκευή ή τη χρήση ενός αντικειμένου
 ΙΙΙ. ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ: θέματα σχετικά με την ενδυμασία και τη μόδα
 ΙV. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Ανάπτυξη μιας παραγράφου με αναλογία

ΑΦΗΓΗΣΗ
 Ι. ΑΦΗΓΗΣΗ
1.Ορισμός της αφήγησης
2.Αφηγηματικό περιεχόμενο και αφηγηματική πράξη
7.Αφηγηματικός χρόνος
Λεξιλόγιο σχετικό με τα θέματα για συζήτηση και έκφραση/έκθεση που ακολουθούν
Θέματα για συζήτηση και έκφραση/έκθεση (Γηρατειά και νεότητα. Χθες-Σήμερα-Αύριο. Αφηγήσεις για το παρελθόν και το μέλλον)
 ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΗ
Λεξιλόγιο
Θέματα για συζήτηση και έκφραση/έκθεση. Το κωμικό και η σημασία του γέλιου
 ΙΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ:
Συνοχή κειμένου
Συνοχή σε ένα αφηγηματικό κείμενο
ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Α΄ τάξη ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Για το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Α΄ τάξης Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου ως διδακτικά εγχειρίδια θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία:
α) Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Α΄ της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου
β) Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο-Θεματικοί Κύκλοι των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου
γ) Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο

Από το βιβλίο Έκφραση-Έκθεση, Τεύχος Α΄, της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου θα διδαχθούν τα εξής:

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ
Τα όρια της λέξης

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
 Ι. ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
1. Η απεραντοσύνη της
2. Η πολυμορφία της
3. Η παντοδυναμία της
 ΙΙ. ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ)
1. Γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες
2. Κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες
 ΙΙΙ. ΟΙ ΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
 IV. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
 V. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
 VI. ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
 VII. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
 VIII. ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ

Ο ΛΟΓΟΣ
 I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
1. Επισημαίνω τα στοιχεία της ομιλίας
2. Συγκρίνω τον προφορικό με το γραπτό λόγο
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση σχετικά με τον προφορικό και το γραπτό λόγο
 ΙΙ. ΔΙΑΛΟΓΟΣ
1. Διάλογος. Η σχέση του λόγου με το σώμα, το χρόνο και το χώρο
2. Προϋποθέσεις για την επιτυχία ενός διαλόγου/μιας συνομιλίας
3. Ο λογοτεχνικός διάλογος
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση σχετικά με το διάλογο
 Λεξιλόγιο
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση σχετικά με την εφηβεία
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση σχετικά με την αγάπη και με τον έρωτα


ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Α΄ τάξη ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Ως διδακτικό εγχειρίδιο θα χρησιμοποιηθεί κυρίως το Ανθολόγιο Κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου με συνανάγνωση κειμένων που ανθολογούνται και στα άλλα δύο ανθολόγια της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου.

Η διδακτική ενότητα για την Α΄ Λυκείου είναι η εξής: Τα φύλα στη λογοτεχνία.


ΙΣΤΟΡΙΑ


Α΄ τάξη ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Διδακτικό βιβλίο: «Ιστορία Αρχαία και Μεσαιωνική» Α΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ των Γ.Γρυντάκη, Γ. Δάλκου, Χ. Δημητρακοπούλου, Α. Χόρτη.

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη στο μάθημα της Ιστορίας της Α΄ Τάξης του Ημερησίου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., με βάση το σχολικό βιβλίο Ιστορία Αρχαία και Μεσαιωνική, των Γ. Γρυντάκη, Γ. Δάλκου κ.ά., είναι η ακόλουθη:

1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΚΡΑΤΟΥΣ

3. Η ΠΕΡΣΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ

4. ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 479 π.Χ.

5. Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

6. Ο ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Οι ρίζες της επιστήμης: από το μύθο στο λόγο

8. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Η ανάπτυξη της επιστήμης

10. Η ΡΩΜΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΕΙΡΑ: Η επέκταση προς την Ανατολή. Η Δημοκρατία καταλύεται

11. ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

14. ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

17. ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ

18. ΑΠΟ ΤΗ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΩΣΗ


ΑΛΓΕΒΡΑ

Α΄ τάξη ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Διδακτέα ύλη
Από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α΄ Γενικού Λυκείου» (έκδοση 2014)

Εισαγωγικό κεφάλαιο
Ε.2. Σύνολα

Κεφ.1ο: Πιθανότητες
1.1 Δειγματικός Χώρος-Ενδεχόμενα
1.2 Έννοια της Πιθανότητας (εκτός της υποπαραγράφου «Αξιωματικός Ορισμός Πιθανότητας»)

Κεφ.2ο: Οι Πραγματικοί Αριθμοί
2.1 Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
2.2 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (εκτός της απόδειξης της ιδιότητας 4)
2.3 Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
2.4 Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (εκτός των αποδείξεων των ιδιοτήτων 3 και 4)

Κεφ.3ο: Εξισώσεις
3.1 Εξισώσεις 1ου Βαθμού
3.2 Η Εξίσωση ν x α
3.3 Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Κεφ.4ο: Ανισώσεις
4.1 Ανισώσεις 1ου Βαθμού
4.2 Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Κεφ.5ο: Πρόοδοι
5.1 Ακολουθίες
5.2 Αριθμητική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το Sν)
5.3 Γεωμετρική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το Sν)

Κεφ.6ο: Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων
6.1 Η Έννοια της Συνάρτησης
6.2 Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (εκτός της υποπαραγράφου «Απόσταση σημείων»)
6.3 Η Συνάρτηση f(x)= αx+β (εκτός της κλίσης ευθείας ως λόγος μεταβολής)

Κεφ.7ο: Μελέτη Βασικών Συναρτήσεων
7.1 Μελέτη της Συνάρτησης : f(x)= αx2
7.3 Μελέτη της Συνάρτησης : f(x)= αx2+βx+γ


ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Α΄ τάξη ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ. Λ.

Διδακτέα Ύλη
Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία »Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάτη Σ., Σίδερη Π. (έκδοση 2014)

Κεφ.3ο: Τρίγωνα
3.1 Είδη και στοιχεία τριγώνων
3.2 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
3.3 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος )
3.4 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
3.5 Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
3.6 Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων (εκτός της απόδειξης των θεωρημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)
3.7 Κύκλος - Μεσοκάθετος – Διχοτόμος
3.8 Κεντρική συμμετρία
3.9 Αξονική συμμετρία
3.10 Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
3.11 Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
3.12 Tριγωνική ανισότητα (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
3.13 Κάθετες και πλάγιες (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος ΙΙ)
3.14 Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
3.15 Εφαπτόμενα τμήματα
3.16 Σχετικές θέσεις δύο κύκλων
3.17 Απλές γεωμετρικές κατασκευές
3.18 Βασικές κατασκευές τριγώνων

Κεφ.4ο: Παράλληλες ευθείες
4.1. Εισαγωγή
4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα (εκτός της απόδειξης του πορίσματος ΙΙ της σελίδας 76 και των προτάσεων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV )
4.3. Κατασκευή παράλληλης ευθείας
4.4. Γωνίες με πλευρές παράλληλες
4.5. Αξιοσημείωτοι κύκλοι τριγώνου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος που αναφέρεται στον εγγεγραμμένο κύκλο τριγώνου)
4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
4.7. Γωνίες με πλευρές κάθετες (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος και του πορίσματος)
4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου (εκτός της απόδειξης του πορίσματος) ΙΙΙ.


ΦΥΣΙΚΗ

Α΄ τάξη ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ
1.1.1 έως και 1.1.9
Εργαστηριακή άσκηση: Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης

1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
1.2.1 έως και 1.2.8

1.3 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
1.3.1 έως και 1.3.4, 1.3.7
Δεν αποτελούν μέρος της εξεταστέας – διδακτέας ύλης, όλες οι ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήματα που αντιστοιχούν σε ύλη που αφαιρείται. Επιπλέον αφαιρούνται οι ασκήσεις 6 και 12 ( σελίδα 157 και 158 αντίστοιχα).

2.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
2.1.1 έως και 2.1.3 εκτός από τη σελίδα 170 «Η δυναμική ενέργεια U …» έως τη σελίδα 172 «…διαφορές των δυναμικών ενεργειών»
2.1.4 εκτός από τη σελίδα 174 «Ποσοτικά η διατήρηση …» έως και τη γραμμή πριν από τη σχέση ΔΚ+ΔU=0 (η σχέση αυτή είναι εντός της ύλης)
2.1.6
Δεν αποτελούν μέρος της εξεταστέας – διδακτέας ύλης, όλες οι ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήματα που αντιστοιχούν σε ύλη που αφαιρείται. Επιπλέον αφαιρείται και η άσκηση 20 (σελίδα 195).
Εργαστηριακή άσκηση: Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση

Παρατηρήσεις:
Τα ένθετα σε έγχρωμο ( πράσινο ) φόντο και οι περιλήψεις κεφαλαίων δεν αποτελούν διδακτέα - εξεταστέα ύλη.


ΧΗΜΕΙΑ

Α΄ τάξη ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Θα διδαχθεί το βιβλίο «Χημεία» Α' Λυκείου, έκδοση 2014. Από το ανωτέρω διδακτικό βιβλίο θα διδαχθούν:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1.3. «Δομικά σωματίδια της ύλης – Δομή του ατόμου – Ατομικός αριθμός – Μαζικός αριθμός – Ισότοπα»
Παρατήρηση: Από τον πίνακα 1.4: Μάζα και φορτίο υποατομικών σωματιδίων, να μην απομνημονευθούν οι στήλες «Μάζα/g» και «Φορτίο/C».

1.5. «Ταξινόμηση της ύλης – Διαλύματα – Περιεκτικότητες διαλυμάτων – Διαλυτότητα»
Παρατήρηση: Το σχήμα 1.13 Κατανομή χημικών στοιχείων στη γη και στον άνθρωπο, να μην απομνημονευθεί.

Εργαστηριακή άσκηση: Να πραγματοποιηθεί το Πείραμα «Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάλυσης».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΔΕΣΜΟΙ

2.1 «Ηλεκτρονική δομή των ατόμων»
Παρατήρηση: Ο Πίνακας 2.1 Κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες, στα στοιχεία με ατομικό αριθμό Ζ=1-20 να διδαχθεί, αλλά να απομνημονευθεί μόνο η στήλη «στοιχείο».

2.2 «Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα»

2.3 «Γενικά για το χημικό δεσμό. – Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου. Είδη χημικών δεσμών»

2.4 «Η γλώσσα της Χημείας-Αριθμός οξείδωσης-Γραφή τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων»

Παρατηρήσεις:
 α) Ο Πίνακας 2.3 Ονοματολογία των κυριότερων μονοατομικών ιόντων να διδαχθεί και να απομνημονευθεί.
  β) Από τον Πίνακα 2.4 Ονοματολογία των κυριότερων πολυατομικών ιόντων να απομνημονευθεί ολόκληρη η 1η στήλη. Από τη 2η και την 3η στήλη να απομνημονευθούν οι ονομασίες και οι συμβολισμοί των πολυατομικών ιόντων: κυάνιο, όξινο ανθρακικό και υπερμαγγανικό.
  γ) Από τον Πίνακα 2.5 Συνήθεις τιμές Α.Ο. στοιχείων σε ενώσεις τους να απομνημονευθούν οι Α.Ο. των K, Na, Ag, Ba, Ca, Mg, Zn, Al, F
και από το Η ο (+1), το Ο ο (-2), το Cl, Br, I ο (-1). Εργαστηριακή άσκηση: Να πραγματοποιηθεί το Πείραμα «Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΑΛΑΤΑ-ΟΞΕΙΔΙΑ

3.5 «Χημικές αντιδράσεις» (Πώς συμβολίζονται οι χημικές αντιδράσεις, Χαρακτηριστικά χημικών αντιδράσεων, Μερικά είδη χημικών αντιδράσεων)

Παρατηρήσεις:
α) Η Σειρά δραστικότητας ορισμένων μετάλλων και αμετάλλων να διδαχθεί αλλά να μην απομνημονευθεί.
β) Ο Πίνακας 3.1 Κυριότερα αέρια και ιζήματα να διδαχθεί αλλά να μην απομνημονευθεί.
γ) Από την υποενότητα «2. Εξουδετέρωση», να μην διδαχθούν οι αντιδράσεις:
Όξινο οξείδιο + βάση, Βασικό οξείδιο + οξύ, Όξινο οξείδιο + βασικό οξείδιο Εργαστηριακή άσκηση: Να πραγματοποιηθεί το Πείραμα «Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ

4.1 «Βασικές έννοιες για τους χημικούς υπολογισμούς: σχετική ατομική μάζα, σχετική μοριακή μάζα , mol , αριθμός Avogadro, γραμμομοριακός όγκος»
 Παρατήρηση: Στην υποενότητα Γραμμομοριακός όγκος (Vm), να διδαχθεί μόνο ο ορισμός του γραμμομοριακού όγκου και η τιμή του σε STP.

4.2 «Καταστατική εξίσωση των αερίων»
Παρατήρηση: Να μην διδαχθούν οι τρεις νόμοι των αερίων

4.3 «Συγκέντρωση διαλύματος – αραίωση, ανάμειξη διαλυμάτων»

4.4 «Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί». Παρατήρηση: Να μην διδαχθούν οι υποενότητες: Ασκήσεις στις οποίες η ουσία που δίνεται ή ζητείται δεν είναι καθαρή Ασκήσεις στις οποίες δίνονται οι ποσότητες δύο αντιδρώντων ουσιών Ασκήσεις με διαδοχικές αντιδράσεις

Εργαστηριακή άσκηση: Να πραγματοποιηθεί το Πείραμα «Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης – αραίωση διαλυμάτων».

ΧΗΜΕΙΑ

Α΄ τάξη ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ. Λ.

Θα διδαχθεί το βιβλίο «Χημεία» Α' Λυκείου, έκδοση 2014. Από το ανωτέρω εκπαιδευτικό υλικό θα διδαχθούν:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1.3. «Δομικά σωματίδια της ύλης – Δομή του ατόμου – Ατομικός αριθμός – Μαζικός αριθμός – Ισότοπα»
Παρατήρηση: Από τον πίνακα 1.4: Μάζα και φορτίο υποατομικών σωματιδίων, να μην απομνημονευθούν οι στήλες «Μάζα/g» και «Φορτίο/C».

1.5. «Ταξινόμηση της ύλης – Διαλύματα – Περιεκτικότητες διαλυμάτων – Διαλυτότητα».
 Να διδαχθούν μόνο οι παράγραφοι:
- Γενικά για τα διαλύματα
- Περιεκτικότητες διαλυμάτων
- Εκφράσεις περιεκτικότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΔΕΣΜΟΙ

2.1 «Ηλεκτρονική δομή των ατόμων»
Παρατήρηση: Ο Πίνακας 2.1 Κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες, στα στοιχεία με ατομικό αριθμό Ζ=1-20 να διδαχθεί, αλλά να απομνημονευθεί μόνο η στήλη «στοιχείο».

2.2 «Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα»

2.3 «Γενικά για το χημικό δεσμό. – Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου. Είδη χημικών δεσμών»

2.4 «Η γλώσσα της Χημείας-Αριθμός οξείδωσης - Γραφή τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων»
Από αυτήν την ενότητα να διδαχθούν οι υποενότητες:
- Εισαγωγή
- Χημικά σύμβολα, το αλφαβητάρι της χημείας
- Χημικοί τύποι, το λεξιλόγιο της χημείας

Ο Πίνακας 2.3 Ονοματολογία των κυριότερων μονοατομικών ιόντων να διδαχθεί και να απομνημονευθεί.

Από τον Πίνακα 2.4 «Ονοματολογία των κυριότερων πολυατομικών ιόντων» να απομνημονευθεί ολόκληρη η πρώτη στήλη.

Από την παράγραφο «Αριθμός οξείδωσης» να διδαχθεί μόνο ο ορισμός και από τον Πίνακα 2.5 «Συνήθεις τιμές Α.Ο. στοιχείων σε ενώσεις τους» να απομνημονευθούν οι Α.Ο. των K, Na, Ag, Ba, Ca, Mg, Zn, Al, F και από το Η το (+1), το Ο το (-2),το Cl, Br, I το (-1).
Γραφή μοριακών τύπων ανόργανων χημικών ενώσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΑΛΑΤΑ-ΟΞΕΙΔΙΑ

3.5 «Χημικές αντιδράσεις»
Από αυτή την παράγραφο να διδαχθούν οι υποενότητες:
- Χημικές αντιδράσεις, πως συμβολίζονται οι χημικές αντιδράσεις
- Μεταθετικές αντιδράσεις

Ο Πίνακας 3.1 Κυριότερα αέρια και ιζήματα να διδαχθεί αλλά να μην απομνημονευθεί.

Εργαστηριακή άσκηση: Να πραγματοποιηθεί το Πείραμα «Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων».


ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Α΄ τάξη ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ. Λ.

Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία, Χ. Γκότση, π. Γ. Μεταλληνού, Γ. Φίλια

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη ορίζεται ως εξής:

2. Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας

3. Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία

7. Η παρουσία του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία

8. Χριστούγεννα: η γιορτή της ενανθρώπησης του Θεού

9. Το κήρυγμα και τα θαύματα του Χριστού μέσα από τη λατρεία

10. «Προσκυνούμεν σου τα Πάθη Χριστέ..»

11. Η Ανάσταση του Χριστού

14. Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος

15. Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: η ουσία της Εκκλησίας

16. Παναγία, η μητέρα του Χριστού

18. Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης

20. Κλήρος και λαός στη λατρεία

21. Η είσοδος και ένταξη στη Εκκλησία: τα μυστήρια του Βαπτίσματος και του Χρίσματος

24. Το μυστήριο της Μετάνοιας

32. Η θέση των λαϊκών στη σύγχρονη λατρεία


ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ)

Κατά το σχολικό έτος 2014-2015 οι μαθητές της A΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. διδάσκονται το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας-Γενικής Παιδείας δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως (ΦΕΚ 193/17-09-2013, Τεύχος Α΄). Λαμβάνοντας υπόψη το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τα Αγγλικά-Γενικής Παιδείας του Επαγγελματικού Λυκείου (1ος Κύκλος για τις τάξεις Α και Β) (ΦΕΚ 536/05-05-2003, Τεύχος Β΄), το διδακτικό βιβλίο του Υπουργείου Παιδείας «Γενικά Αγγλικά Α΄ τάξη 1ου Κύκλου» καθώς και τις προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2014-2015, το επίπεδο γλωσσομάθειας για τη Α΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. ορίζεται ως Α2-Β1 και ισχύουν τα όσα ορίζονται στις οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Α΄ τάξη ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ. Λ.

«Πολιτική Παιδεία» A’ τάξης ΕΠΑ.Λ.

Διδακτέα-εξεταστέα ύλη:

ΚΕΦ. 1: Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1.1 Άνθρωπος: κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό ον
1.2 Η πόλις και ο πολίτης
1.3 Η πολιτική τέχνη
1.4 Ο πολιτικός- Οι ιδιότητες του πολιτικού
1.5 Η οικονομία
1.5.1 Κοινωνία, πολιτεία και οικονομία: αμφίδρομες σχέσεις
1.5.2 Από την οικονομία του οίκου στην οικονομία της πόλης

ΚΕΦ. 2: Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ
2.1 Από την αγροτική κοινωνία στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης
2.1.1 Αγροτική κοινωνία
2.1.2 Βιομηχανική κοινωνία
2.1.3 Μεταβιομηχανική κοινωνία
2.1.4 Η κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης
2.2 Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας

ΚΕΦ. 4: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4.1 Το κύριο οικονομικό πρόβλημα
4.1.1 Οι ανάγκες
4.1.2 Τα αγαθά- το καταναλωτικό πρότυπο
4.2 Οι επιχειρήσεις
4.2.1 Οι συντελεστές παραγωγής
4.2.2 Το κόστος παραγωγής
4.2.3 Η τιμή των αγαθών
4.3. Τα νοικοκυριά
4.3.1 Το εισόδημα των νοικοκυριών
4.3.2 Ο οικογενειακός προϋπολογισμός
4.4 Το κράτος ως παραγωγός και ως καταναλωτής
4.5 Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας

ΚΕΦ.6: ΚΟΙΝ/ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
6.1 Κοινωνικοποίηση και πολιτικοποίηση
6.2 Φορείς κοινωνικοποίησης/ πολιτικοποίησης
6.2.1 Η οικογένεια: το κύτταρο της ατομικής και συλλογικής ζωής
6.2.2 Το σχολείο- η εκπαίδευση
6.2.3 Οι παρέες συνομηλίκων
6.2.4 Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
6.2.5 Τα πολιτικά κόμματα
6.2.6 Ο θεσμός των Μαθητικών Κοινοτήτων
6.3 Ο κοινωνικός έλεγχος

ΚΕΦ. 7 Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
7.1 Το αξίωμα του πολίτη
7.6 Φορολογική συνείδηση
7.7 Κοινωνική ευαισθησία:
 Α) Τα δικαιώματα του παιδιού
  Β) Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
7.8 Ο εθελοντισμός
7.9 Η ασφάλεια του πολίτη- Πολιτική άμυνα και Πολιτική προστασία
7.10 Ο ψηφιακός πολίτης

ΚΕΦ. 13: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
13.1 Κοινωνικά προβλήματα
13.1.1 Προσδιορισμός και αίτια
13.1.2 Συνέπειες και αντιμετώπιση
13.2 Φτώχεια, ανεργία,
13.3 Το πρόβλημα της βίας
13.3.1 Είδη βίας: ενδοσχολική, ενδοοικογενειακή, αθλητική, κτλ.
13.3.2 Αιτίες, επιπτώσεις και αντιμετώπιση της βίας
13.4 Υπερδανεισμός ιδιωτών και δημοσίου
13.5 Υπογεννητικότητα και γήρανση του πληθυσμού
13.6 Αστικοποίηση: Από το χωριό στην πόλη και στην μεγαλούπολη

(...) (Μετάβαση στο άρθρο με την εξεταστέα ύλη της Β' τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) )

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2014-2015.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα