edu.klimaka.gr

Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Μεταλυκειακού Έτους ΜαθητείαςΕΠΑΛ (Παράταση αιτήσεων)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑΛ

Αρ.Πρωτ.Φ11/3855/ΓΓ4/14-01-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
E-mail: depek_mathiteia(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Σ. Αρβανιτάκη
Τηλέφωνο: 210 3442275

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των μαθητευομένων και των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση του 35ωρου Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων του «Μεταλυκειακού Έτους–Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ.

Σε συνέχεια της με αρ. πρ. Φ11/164561/ΓΓ4/2-12-2020 εγκυκλίου για την οργάνωση νέου Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης (ΠΠΠ) εντός του 2021, καθώς και το από 18-12-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα με το επικαιροποιημένο σχέδιο πρόσκλησης για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων συμμετοχής και λαμβάνοντας υπόψη αφενός

 • τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει διαμορφώσει η πανδημία σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών όπως το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης
 • τον αριθμό των έως τώρα υποβληθεισών αιτήσεων μαθητευομένων και εκπαιδευτικών, όπως καταγράφονται στο ΠΣ της Μαθητείας
 • το γεγονός ότι τεχνικές δυσκολίες επέτρεψαν την υποβολή των αιτήσεων των εκπαιδευτικών με καθυστέρηση κάποιων ωρών

και αφετέρου την πρόθεση της υπηρεσίας μας και του Υπουργείου να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια από την πλευρά μας για την υλοποίηση του νέου ΠΠΠ, αναπροσαρμόζουμε το χρονοδιάγραμμα οργάνωσης του προγράμματος ως εξής:

Παρατείνουμε

 • την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των μαθητευομένων και των εκπαιδευτικών έως την Δευτέρα, 18-1-2021 και ώρα 23:59 μ.μ.
 • την προθεσμία ανάρτησης των αποφάσεων των ΠΔΕ περί λειτουργίας τμημάτων για τη διεξαγωγή ΠΠΠ έως την 22-1-2021.

O χρόνος διεξαγωγής του ΠΠΠ θα οριστικοποιηθεί μόλις επιτραπεί η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ KAI ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

 


Αρ.Πρωτ.Φ11/164561/ΓΓ4/02-12-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
-----
E-mail: depek_mathiteia(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Σ. Αρβανιτάκη
Τηλέφωνο: 210 3442275

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την υλοποίηση του 35ωρου Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων του «Μεταλυκειακού Έτους–Τάξης Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ. και την Πιστοποίηση στις Ειδικότητες Μαθητείας της Α’, Β’ Γ’ και Δ΄ Φάσης, καθώς και των Τριών Πιλοτικών Τάξεων.

Δεδομένης της ολοκλήρωσης όλων των τμημάτων της Δ’ φάσης του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Με την με αριθ. Φ11/97153/Δ4/13-6-2018 (Β’2230) Υ.Α. «Εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης (Π.Π.Π.) Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.» καθώς και με το άρθρο 9 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθορίζονται:

• Ο σκοπός και ο χώρος υλοποίησης του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης (Π.Π.Π.)

• Το δικαίωμα συμμετοχής

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής, για μία μόνο φορά, έχουν όλοι οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας», οι οποίοι έχουν λάβει βεβαίωση παρακολούθησης.

Επίσης, η συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης είναι προαιρετική και δεν αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, που θα διεξαχθούν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

• Ο ρόλος των εποπτών-εκπαιδευτικών και επιμορφωτών-εκπαιδευτικών στο Π.Π.Π.

Οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν προϋπηρεσία στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας» απασχολούνται κατά προτεραιότητα στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης ως επιμορφωτές και ο διευθυντής ή ένας εκ των υποδιευθυντών ή των υπευθύνων τομέα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ., στο οποίο πραγματοποιείται το πρόγραμμα, έχει το ρόλο του επόπτη. Από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, μεταξύ των εκπαιδευτικών που μπορούν να απασχοληθούν στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης ως επιμορφωτές, προηγείται α) ο εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει προϋπηρεσία ως επιμορφωτής σε θέματα μαθητείας και β) ο εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι κάτοχος βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας, διάρκειας τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ωρών.

Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον από πολλούς διδάσκοντες προτείνεται ο ορισμός περισσοτέρων του ενός επιμορφωτή ανά Π.Π.Π. με καταμερισμό των 35 ωρών με βάση τη διδακτική εμπειρία στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας».

• Η κατανομή του Προγράμματος Σπουδών και

• Οι απαιτούμενες διαδικασίες για τη λειτουργία των τμημάτων του Π.Π.Π.

Β. Με την με αριθ. 90050/Υ2/1-6-2018 (Β’ 2007) Κ.Υ.Α. «Σύστημα πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 889/Υ2/138782/24-8-2018 (Β’3672) και 24347/Δ4/15-02-2019 (Β΄481) όμοιες Κ.Υ.Α., έχουν ρυθμιστεί όλα τα σχετικά με την πιστοποίηση θέματα.

Γ. Με την με αριθ. 114/14-01-2019 (Β’ 81) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός αποζημίωσης επιμορφωτών εκπαιδευτικών και εποπτών στο πλαίσιο της Πράξης “Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ ”, κωδ. ΟΠΣ 5005892, Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” του ΕΣΠΑ 2014-2020» έχουν ρυθμιστεί τα θέματα των αποζημιώσεων των συμμετεχόντων στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης των αποφοίτων του «Μεταλυκειακού έτους –Τάξη Μαθητείας».

Δ. Με τις με αριθ. Φ11/97148/Δ4/13-6-2018 (Β’2361), Φ11/3245/Δ4/10-01-2019 (Β’32), Φ11/31892/ΓΓ4/04-03-2020 (Β’819) και Φ2/129450/ΓΓ4/28-09-2020 (Β΄4351) Υπουργικές Αποφάσεις, σχετικά με Προγράμματα Σπουδών για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ., καθορίζονται ο σκοπός, οι στόχοι, η δομή, η διάρκεια και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης για κάθε μία από τις παρακάτω ειδικότητες:

«Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών»,
«Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής»,
«Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής»,
«Τεχνικός Οχημάτων»,
«Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων»,
«Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»,
«Βοηθός Νοσηλευτή»,
«Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας),
«Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας),
«Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας),
«Γραφικών Τεχνών»,
«Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων»,
«Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών»,
«Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών»,
«Βοηθός Φυσικοθεραπευτή»,

«Αισθητικής Τέχνης»,
«Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων»,
«Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων»,
«Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού»,
«Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών»,
«Βοηθός Φαρμακείου»,
«Κομμωτικής Τέχνης»,
«Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης»,
«Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ»,
«Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου»,
«Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics)».

Ε. Λαμβάνοντας υπόψη:

 • τα παραπάνω θεσμικά κείμενα, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ, στην ενότητα «Επαγγελματική Εκπαίδευση», πεδίο «Ισχύον θεσμικό πλαίσιο μαθητείας», υποπεδίο «Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης-Πιστοποίηση»
  (http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/thesmiko-plaisio-mathitias) και
 • την υποχρέωση λήψης κάθε δυνατού μέτρου πρόληψης για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, μεταξύ των οποίων τη λειτουργία τμημάτων με τη συμμετοχή έως 12 αποφοίτων κατ’ ανώτατο όριο, καθώς και την αξιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων χώρων διεξαγωγής του

η εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης θα πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 25-01-2021 έως Τρίτη 02-02-2021 για τις ακόλουθες ειδικότητες: «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών», «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής», «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής», «Τεχνικός Οχημάτων», «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων», «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής», «Βοηθός Νοσηλευτή», «Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία» (Πιλοτική Τάξη), «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» (Πιλοτική Τάξη), «Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις» (Πιλοτική Τάξη), «Γραφικών Τεχνών», «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων», «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών», «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών», «Βοηθός Φυσικοθεραπευτή», «Αισθητικής Τέχνης», «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων», «Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων», «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού», «Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών», «Βοηθός Φαρμακείου», «Κομμωτικής Τέχνης», «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ», «Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου» και «Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics)».

ΣΤ. Για την πληρέστερη ενημέρωση των αποφοίτων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» σας γνωστοποιούμε ότι στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού έχουν αναρτηθεί οι κατάλογοι θεμάτων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους των ειδικοτήτων της Α’,Β’, Γ΄ και Δ΄ Φάσης υλοποίησης του «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ., καθώς και των 3 πιλοτικών προγραμμάτων, με εξαίρεση των ειδικοτήτων «Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου» και «Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics)» . Οι κατάλογοι θεμάτων θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 15/01/2021.
(https://www.eoppep.gr/index.php/el/certification_epal_mathiteia/katalogos_eidikotiton_epal_mathiteias)

Ζ. Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διεξαχθούν τον Φεβρουάριο 2021. Λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή τους θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εντός του Δεκεμβρίου 2020
(http://www.eoppep.gr/index.php/el/).

Η. Προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία ο τέταρτος κύκλος του θεσμού, παρακαλούνται τα ΕΠΑ.Λ, στα οποία υλοποιήθηκε το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» των Φάσεων Α’, Β’, Γ’ , Δ΄ , καθώς και των πιλοτικών τάξεων, εφόσον υπάρχουν απόφοιτοι που δεν έχουν πιστοποιηθεί, να ενημερώσουν άμεσα τόσο τους απόφοιτους όσο και τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς-επιμορφωτές.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας και της υποστήριξης του έργου των Π.Δ.Ε. αποστέλλουμε:

1. Σχέδιο Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων αποφοίτων και εκπαιδευτικών για συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Α’, Β’, Γ΄ και Δ΄ Φάσης του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» και των Πιλοτικών Τάξεων Μαθητείας με συνημμένα υποδείγματα αιτήσεων (Συνημμένο 1).

2. Σχέδιο Απόφασης Λειτουργίας του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Συνημμένο 2).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

 

σ.σ. Αντικατέστησε την Αρ.Πρωτ.Φ11/67554/ΓΓ4/03-06-2020/ΥΠΑΙΘ


 Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2230/2018

Αριθμ. Φ11/97153/Δ4
Εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α' 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», και ιδίως των άρθρων 7, 9, 10, 46 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της υποπερ. 4.1, περ. 4, παρ. Γ', άρθρο 3 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α' 94).
3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265).
4. Το π.δ. 18/2018 (Α' 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (άρθρο 34).
5. Το π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το π.δ. 70/2015 (Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
8. Την 26385/16-02-2017 (Β' 491) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας» όπως ισχύει.
9. Την 26412/16-2-2017 (Β' 490) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών της ΕΕΚ».
10. Την 201408/Υ1/28-11-2016 (Β' 3818) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημήτριο Μπαξεβανάκη.
11. Την Φ7/179513/Δ4/26-10-2016 (Β' 3529) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί «Οργάνωσης και λειτουργίας τμημάτων “Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας” των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.», όπως ισχύει.
12. Την αριθμ. 95807/Β9/Φ.7/625/11-6-2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και χώρος υλοποίησης

Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης έχει σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία των αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑ.Λ. - Τάξης Μαθητείας για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Η υλοποίηση του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος πραγματοποιείται στα Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. σε απογευματινό ωράριο. Την ευθύνη της υλοποίησης του προγράμματος έχει το εκάστοτε Σχολικό Εργαστήριο του ΕΠΑ.Λ. ή το Εργαστηριακό Κέντρο σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 2
Δικαίωμα συμμετοχής

Η συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης είναι προαιρετική και δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους - τάξη Μαθητείας, οι οποίοι έχουν λάβει βεβαίωση παρακολούθησης.

Oι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους - τάξη Μαθητείας μπορούν να εγγραφούν και παρακολουθήσουν μόνο μία φορά το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και με την ολοκλήρωσή του δεν εκδίδεται βεβαίωση συμμετοχής. Όσοι αποκτήσουν πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 δεν δικαιούνται συμμετοχής στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης.

Άρθρο 3
Επιμορφωτές και επόπτες

1. Στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης μπορούν να απασχολούνται εκπαιδευτικοί ως επιμορφωτές. Οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν προϋπηρεσία στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» απασχολούνται κατά προτεραιότητα.

Με την ολοκλήρωση του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης οι επιμορφωτές λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση τις πραγματοποιηθείσες ώρες επιμόρφωσης, όπως προκύπτουν από τα παρουσιολόγια στα οποία υπογράφει καθημερινά ο επιμορφωτής.

Ειδικά στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης για τους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» των σχολικών ετών 2016-2017 και 2017-2018 οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» είναι οι επιμορφωτές του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης.

2. Για την υλοποίηση του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται ένας επόπτης ανά σχολική μονάδα, ο οποίος είναι κατά σειρά προτεραιότητας ο διευθυντής ή ένας εκ των υποδιευθυντών ή των υπευθύνων τομέων του ΕΠΑ.Λ. όταν το πρόγραμμα υλοποιείται στο Σχολικό Εργαστήριο, ή αντίστοιχα του Εργαστηριακού Κέντρου στο οποίο πραγματοποιείται το πρόγραμμα. Μεταξύ των στελεχών της ίδιας θέσης προηγείται ο αρχαιότερος στη σχολική μονάδα.

Στις αρμοδιότητες του επόπτη του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης εντάσσονται:

 1. η υλοποίηση του προγράμματος στο χρόνο και στο χώρο που έχει αποφασιστεί από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 2. η προετοιμασία του Εργαστηρίου για την υλοποίηση του προγράμματος,
 3. η τήρηση και συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών κάθε τμήματος: η Απόφαση ΠΔΕ για τη λειτουργία του τμήματος, το πρόγραμμα κάθε τμήματος και παρουσιολόγια των επιμορφωτών και των συμμετεχόντων αποφοίτων,
 4. η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. μέσω της Π.Δ.Ε. και την Π.Δ.Ε. και
 5. γενικά η εύρυθμη υλοποίηση του προγράμματος.

Οι επόπτες δεν μπορούν να έχουν και την ιδιότητα του επιμορφωτή.

Άρθρο 4
Πρόγραμμα Σπουδών

Η εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης από τους επιμορφωτές βασίζεται σε Πρόγραμμα Σπουδών για το οποίο γνωμοδοτεί το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης έχει συνολική διάρκεια τριάντα πέντε (35) ωρών και διδάσκεται επτά (7) μέρες για πέντε (5) διδακτικές ώρες την ημέρα. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η διδασκαλία κάποιων ωρών με ευθύνη του επιμορφωτή ή της σχολικής μονάδας ή λόγω επίσημων αργιών, οι διδακτικές ώρες αναπληρώνονται μέχρι την ολοκλήρωση της συνολικής διάρκειας του προγράμματος. Ο τρόπος αναπλήρωσης των διδακτικών ωρών αποφασίζεται από τον επόπτη του προγράμματος μετά από εισήγηση του επιμορφωτή εκπαιδευτικού.

Άρθρο 5
Λειτουργία Τμήματος

1. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης είναι: α) οι ερωτήσεις του Καταλόγου θεμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης προσόντων για κάθε ειδικότητα του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» να έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης και β) το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης να έχει ολοκληρωθεί πριν τις εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων.

2. Για τη λειτουργία του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

α) Οι απόφοιτοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα υποβάλλουν αίτηση στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στη δημόσια πρόσκληση, η οποία ανακοινώνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος, περιγράφονται αναλυτικά: τα έντυπα υποβολής αιτήσεων, τα δικαιολογητικά, οι αντίστοιχες προθεσμίες, ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος και οι ενδεικτικοί χώροι διεξαγωγής.

β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να διδάξουν στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην οικεία περιφερειακή διεύθυνση κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στη δημόσια πρόσκληση, η οποία ανακοινώνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά: τα έντυπα υποβολής αιτήσεων, οι αντίστοιχες προθεσμίες, ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος και οι ενδεικτικοί χώροι διεξαγωγής. Σημειώνεται ότι στην επιλογή των επιμορφωτών προηγούνται όσοι διαθέτουν προϋπηρεσία στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» και σε περίπτωση πολλών αιτήσεων για το ίδιο τμήμα του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης προηγούνται μεταξύ αυτών οι αρχαιότεροι στην ειδικότητα εκπαιδευτικοί.
 Ειδικά στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης για τους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» των σχολικών ετών 2016-2017 και 2017-2018 υποβάλλουν αίτηση για την επιλογή τους ως επιμορφωτές μόνο οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν στα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018 στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας».

γ) Με βάση τις αιτήσεις των αποφοίτων και των εκπαιδευτικών-επιμορφωτών, ο κάθε Περιφερειακός Διευθυντής εγκρίνει τη λειτουργία των τμημάτων και καθορίζει τον επιμορφωτή, τον επόπτη, το χώρο διεξαγωγής και την ημερομηνία έναρξης. Η σχετική απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη λειτουργίας του κάθε τμήματος.

δ) Ανώτατος αριθμός στα τμήματα του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης είναι οι 12 μαθητές.

ε) Σε περίπτωση που σε ένα τμήμα διακόψουν όλοι οι συμμετέχοντες απόφοιτοι πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος εγγράφως ή μία ημέρα δεν συμμετέχει κανείς, το τμήμα διακόπτει τη λειτουργία του.

στ) Κατά την πρώτη εφαρμογή της υπουργικής απόφασης οι αναφερόμενες στο άρθρο 5 προθεσμίες είναι δυνατόν να συντμηθούν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 13 Ιουνίου 2018

Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα