edu.klimaka.gr

Πραστασία από Υψηλά Επίπεδα Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.21889/Γ7/17-02-204/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Πληροφορίες : Τασία Ξυλόκοτα
Χρύσα Μήνου
Τηλέφωνο : 210-3442579
Fax : 210-3443013
e-mail: t05sde1(ΑΤ)minedu.gov.gr

Θέμα: «Διαβίβαση Συστάσεων του Υπουργείου Υγείας για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από τα υψηλά επίπεδα Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης»

Σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτ. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ. 3191/14-01-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας που αφορά σε «Συστάσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, λόγω αυξημένων συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (Α.Σ.10).

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση των συστάσεων και μέτρων, ειδικότερα στην περίπτωση άθλησης των παιδιών σε εξωτερικούς χώρους.

Το παρόν να αναρτηθεί σε πίνακα ανακοινώσεων και να κοινοποιηθεί στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις τα σχολεία μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας, στο τηλ. 213-2161349.

H ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΚΟΤΑ


Αρ.Πρωτ.ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.3191/14-01-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πληροφορίες: Β΄ Τμήμα
Τηλέφωνο: 2132161349
Τηλεομοιοτυπία: 210 8821333

ΘΕΜΑ: Συστάσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, λόγω αυξημένων συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (Α.Σ.10)

Σχετ: α) Το ΠΔ 95/2000 (ΦΕΚ 76/τΑ/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» όπως ισχύει
β) Οι διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως ισχύει.
γ) Οι διατάξεις του Νόμου 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄ 160), όπως ισχύει.
δ) Η υπ’ αριθμ. 11824/1993 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα» (Β΄ 369), όπως ισχύει σήμερα.
ε) Η υπ’ αριθμ. Η.Π. 14122/549/Ε.103 «Μέτρα για τη βελτίωση της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ “για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008» (Β΄ 488).
στ)Το Πόρισμα της Επιτροπής για την ατμοσφαιρική ρύπανση (που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥ1δ/οικ.29399/27-3-2013 Απόφαση του Γ.Γ. Υγείας) με θέμα: «Προτεινόμενες συνδυασμένες άμεσες δράσεις για αντιμετώπιση αυξημένων επίπεδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης», το οποίο έγινε αποδεκτό
ζ) Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 99860/29.10.13 έγγραφο της Υπηρεσίας μας Περιβάλλοντος, με το οποίο διαβιβάσθηκε στο ΥΠΕΚΑ το Πόρισμα της Επιτροπής για την Ατμοσφαιρική Ρύπανση.
η) Η με α.π. οικ.70601/23.122013 (ΦΕΚ 3272/23.12.2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια»

Με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας του πληθυσμού, και ειδικότερα των ατόμων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, στις περιπτώσεις όπου παρατηρούνται αυξημένες συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων (Α.Σ.10) στην ατμόσφαιρα και μετά την έκδοση της (ζ) σχετ. ΚΥΑ, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

1. Ως Αιωρούμενα Σωματίδια (Α.Σ.10), ορίζονται τα σωματίδια που διέρχονται δια στομίου κατά μέγεθος διαλογής, όπως ορίζεται στη μέθοδο αναφοράς για τη δειγματοληψία και μέτρηση ΑΣ10 (ΕΝ12341), με αποτελεσματικότητα πενήντα τοις εκατό (50%) ως προς τη συγκράτηση των σωματιδίων αεροδυναμικής διαμέτρου δέκα μικρομέτρων (10μm).

2. Ως επίπεδα συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (Α.Σ.10) ορίζονται οι μέσες εικοσιτετράωρες τιμές των συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (Α.Σ.10), εκφρασμένες σε μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο περιβάλλοντα αέρα (μg/m3), με βάση τις οποίες κηρύσσονται τα διάφορα στάδια ενημέρωσης και προστασίας του πληθυσμού.

3. Ανάλογα με τα επίπεδα συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων (Α.Σ.10) και για συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 50 μg/m3 , όπως αυτά ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ενημερώνεται ο πληθυσμός μέσω συστάσεων με στόχο:

  • τη μείωση της έκθεσής του σε υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης (αποφυγή παρουσίας σε εξωτερικούς χώρους όπου αναμένονται υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης)
  • τη μείωση της προσλαμβανόμενης ημερήσιας δόσης (αποφυγή σωματικής άσκησης και έντονων δραστηριοτήτων)
  • την αύξηση του βαθμού ετοιμότητας για την αντιμετώπιση τυχόν συμπτωμάτων (χρήση κατάλληλων φαρμάκων, κλήση ιατρικής βοήθειας εάν καταστεί αναγκαίο).

Παράλληλα, όπου χρειάζεται λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Στη δεύτερη στήλη του Πίνακα παρουσιάζονται οι συστάσεις προς τα άτομα αυξημένου κινδύνου και τον γενικό πληθυσμό ανάλογα με τα επίπεδα συγκέντρωσης Α.Σ, ενώ, στην τρίτη στήλη αναφέρονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Πίνακας 1.

 

24ωρες
συγκεντρώσεις
PM10 (μg/m3)

Πληροφόρηση του κοινού

Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου

Συστάσεις στο γενικό πληθυσμό

51-75

Ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα ενήλικες καρδιοπαθείς και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική άσκηση, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.

Καμία σύσταση

76-100

Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπαθείς και παιδιά θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.

Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές του ανακουφιστικού φαρμάκου.

Άτομα άνω των 65 ετών θα πρέπει να περιορίσουν τη σωματική τους δραστηριότητα.

Κάθε άτομο που αισθάνεται ενόχληση στα μάτια ή εμφανίζει βήχα, ρινική συμφόρηση ή ενόχληση στο λαιμό θα πρέπει να περιορίσει τη σωματική του άσκηση - δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.

101-150

· Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα
· καρδιοπαθείς
· παιδιά καθώς και
· τα άτομα άνω των 65 ετών
θα πρέπει να περιορίσουν τη σωματική άσκηση-δραστηριότητα και το χρόνο παραμονής τους σε εξωτερικούς χώρους.

· Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου.

Κάθε άτομο θα πρέπει να περιορίσει τη σωματική άσκηση ιδιαίτερα αν αισθάνεται ενόχληση στα μάτια ή εμφανίζει βήχα, ρινική συμφόρηση ή ενόχληση στο λαιμό

>150

· Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα
· καρδιοπαθείς
· παιδιά καθώς και
· τα άτομα άνω των 65 ετών
θα πρέπει να αποφύγουν κάθε σωματική άσκηση - δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους.
 Επίσης, συνιστάται η αποφυγή παραμονής σε εξωτερικούς χώρους ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία.

· Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου.
Επί επιμονής συμπτωμάτων συνιστάται επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό

Σε κάθε άτομο συνιστάται να αποφύγει κάθε σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους και να περιορίσει το χρόνο παραμονής σε εξωτερικούς χώρους ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία.

 

Πίνακας 2

24ωρες
συγκεντρώσεις
PM10 (μg/m3)

Μέτρα για την προστασία του πληθυσμού

>150

Διακοπή λειτουργίας των δημόσιων ή ιδιωτικών βρεφικών, βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων και σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

Οι φορείς στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται όπως φροντίσουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για την τήρηση των συστάσεων και την λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της υγείας του πληθυσμού.

Το Υπουργείο Παιδείας, παρακαλείται να ενημερώσει άμεσα τους εποπτευόμενους φορείς του προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση των συστάσεων και των μέτρων, ειδικότερα στην περίπτωση της άθλησης των παιδιών σε εξωτερικούς χώρους.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σχετικά Άρθρα