edu.klimaka.gr

Εγκύκλιος για Μεταβολές Σχολικών Μονάδων 2022 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2022-2023

Αρ.Πρωτ.141355/Δ4/15-11-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΕΚ & ΔΒΜ
Πληροφορίες: Γ. Κρικώνης
Α. Γιακουμάκη
Π. Τσολάκου
Τηλέφωνο: 210-344 3278, 3253, 3276
e-mail: depek(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2023-2024

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 8 του ν.1566/1985 (Α΄ 167) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 11 του ν.1966/1991 (Α΄ 147), όπως ισχύουν και της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν.3966/2011 (Α΄ 118), του άρθρου 246 του ν.4512/2018 (Α΄ 5), την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.4327/2015 (Α΄ 50) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 του ν.4763/2020 (Α΄ 254), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προβαίνει σε μεταβολές σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, μετατροπές, προσθήκες/καταργήσεις τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ.) με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

Για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

Α) Ο αριθμός των μαθητών/τριών, η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η χιλιομετρική απόσταση που διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές/τριες, οι κτιριακές υποδομές με στόχο τη δημιουργία άρτιων, εξοπλισμένων και επαρκώς στελεχωμένων σχολικών μονάδων και οι ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας. Οι προτάσεις συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων πρέπει να γίνονται με βάση τα οριζόμενα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 246 του ν.4512/2018 (Α΄ 5). Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις ιδρύσεων και συγχωνεύσεων, για τις οποίες πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια η ακριβής ονομασία και η έδρα λειτουργίας του νέου σχολείου. Επιπλέον, για τις περιπτώσεις ιδρύσεων και συγχωνεύσεων απαιτείται η εξασφάλιση κατάλληλης στέγασης και η σαφής αναφορά σε αυτήν.

Β) Τα οριζόμενα στη με αρ. πρωτ. 42712/Γ2/20-03-2014 (Β΄ 833) Κ.Υ.Α., στο άρθρο 116 του ν.4610/2019 (Α΄ 70) και στη με αρ. πρωτ. Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 (Β΄ 2891) Υ.Α. βάσει των οποίων καθορίζονται ο μέγιστος και ο ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα Γενικής Παιδείας, Τομέα ή ειδικότητας στα Επαγγελματικά Λύκεια.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω ακολουθούνται τα εξής:

Ι) Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1) Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να καταχωρίσουν τις προτάσεις τους μέχρι 18-11-2022 για τις συγχωνεύσεις Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή/και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) – κατ’ εφαρμογή του άρθρου 246 του ν.4512/2018 (Α΄ 5) – και μέχρι 22-11-2022 για τις υπόλοιπες μεταβολές των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τις σχετικές φόρμες στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool, σύμφωνα με τις αναρτημένες σε αυτό οδηγίες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται να δοθεί στο πεδίο που αναφέρεται στην τεκμηρίωση της πρότασης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, όπου θα πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά και όχι συνοπτικά οι ιδιαίτεροι λόγοι που στοιχειοθετούν την πρόταση και την ανάγκη για τη συγκεκριμένη μεταβολή.

Η καταχώριση των προτάσεων-εισηγήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και δεν θα λαμβάνονται υπόψη προτάσεις που αποστέλλονται εγγράφως.

Διευκρινίζεται ότι στις συγκεκριμένες φόρμες δεν υποβάλλονται προτάσεις μεταβολών Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.).

2) Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν.3966/2011 (Α΄ 118), πρέπει εγγράφως να αποστείλουν προς τους Δήμους τις τεκμηριωμένες προτάσεις που θα καταχωρίσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool για κάθε είδους σχολική μεταβολή (ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση, μετατροπή και προσθήκες/καταργήσεις τομέων και ειδικοτήτων) στα ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024 και να ζητήσουν τη γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων επί αυτών, στην οποία ρητά θα προσδιορίζεται το ζήτημα της στέγασης (ακριβής χώρος στέγασης). Σημειώνεται ότι το ανωτέρω έγγραφο πρέπει να κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τίτλο/θέμα μηνύματος «ΚΟΙΝ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΧ. ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΙΔΕ (όνομα ΔΙΔΕ)» στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., όπως περιγράφεται παρακάτω.

Επισημαίνεται ότι οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να αποστείλουν προς τους Δήμους έγγραφο με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., ακόμα και στην περίπτωση που δεν προτείνουν κάποια σχολική μεταβολή.

3) Oι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού συγκεντρώσουν τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων θα τις διαβιβάσουν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, μέχρι 07-12-2022 στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις και στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Μαζί με τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων θα αποστείλουν:

α) Για όλες τις προτεινόμενες ιδρύσεις και προσθήκες τομέων/ειδικοτήτων:
i) Βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης λειτουργικών εξόδων που θα εκδώσουν οι οικείες Σχολικές Επιτροπές (παρ. 4 του άρθρου 243 του ν.3463/2006 (Α΄ 114)) (Επισυνάπτονται υποδείγματα βεβαιώσεων).
ii) Βεβαιώσεις δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων που θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Δήμων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4270/2014 (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) (Επισυνάπτονται υποδείγματα βεβαιώσεων).

β) Για τα προτεινόμενα προς συγχώνευση και κατάργηση σχολεία:
Βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για το κόστος μεταφοράς των μαθητών που θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Περιφερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (Α΄ 145) και τη με αρ. 50025/2018 Κ.Υ.Α. (Β΄ 4217) «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες». (Επισυνάπτονται υποδείγματα βεβαιώσεων).

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Οι αποφάσεις/γνωμοδοτήσεις των δημοτικών συμβουλίων και οι αντίστοιχες οικονομικές βεβαιώσεις θα αποσταλούν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf) με ευδιάκριτο τίτλο/θέμα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΗΜΟΥ (όνομα δήμου) _ ΔΙΔΕ (όνομα ΔΙΔΕ)»
• στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και
• στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

ΙΙ) Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης πρέπει μέχρι 29-11-2022 για τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων – κατ’ εφαρμογή του άρθρου 246 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) – και μέχρι 09-12-2022 για τις υπόλοιπες σχολικές μεταβολές, να υποβάλουν την εισήγησή τους στις αντίστοιχες ειδικές φόρμες εισηγήσεων του Myschool, αφού μελετήσουν και επεξεργαστούν τις προτάσεις των Διευθύνσεων περιοχής ευθύνης τους.

Διευκρινίζεται ότι οι προτάσεις στο Myschool υποβάλλονται από τον Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης εισηγείται θετικά ή αρνητικά επ’ αυτών και τεκμηριώνει. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται να δοθεί στο πεδίο που αναφέρεται στην τεκμηρίωση της πρότασης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, όπου θα πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά και όχι συνοπτικά οι ιδιαίτεροι λόγοι που στοιχειοθετούν την πρόταση και την ανάγκη για τη συγκεκριμένη μεταβολή.

Εάν ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης επιθυμεί να εισηγηθεί μεταβολή, η οποία δεν έχει προταθεί από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αυτή πρέπει να υποβληθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας και ως εξής:

  • να ζητήσει από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλει τη σχετική πρόταση και να σημειώσει στο αντίστοιχο πεδίο την εισήγησή του (θετική ή αρνητική), και στη συνέχεια
  • ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης μπορεί να προχωρήσει στην ηλεκτρονική καταχώριση της εισήγησής του.

ΙΙΙ) Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.)

Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης των προτάσεων των Περιφερειακών Διευθυντών στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool, η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Γ.Γ. Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. της Γ.Γ. Ε.Ε.Κ., Δ.Β.Μ. & Νεολαίας αποστέλλουν άμεσα στα οικεία Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) τις καταχωρισθείσες προτάσεις για κάθε είδους σχολική μεταβολή (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, μετατροπές, προσθήκες/καταργήσεις τομέων και ειδικοτήτων) στα ΕΠΑ.Λ., συνοδευόμενες από τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω προτάσεις και ανιχνεύοντας τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας στην οικεία Περιφέρεια υποβάλλουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους (άρθρο 6 του ν.4763/2020) τις αντίστοιχες εισηγήσεις τους στο Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.). Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία σύνταξης και υποβολής των εισηγήσεων των Σ.Σ.Π.Α.Ε. προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., καθώς και με τη ρύθμιση άλλων θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία των Σ.Σ.Π.Α.Ε. περιλαμβάνονται στην υπ΄ αριθμ.K3/30446/17-03-2022 (Β΄ 1324) Υπουργική Απόφαση, η οποία καθορίζει τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης αρμοδιοτήτων και του τρόπου λειτουργίας των Σ.Σ.Π.Α.Ε.. Αντίστοιχα, ο τρόπος λειτουργίας και οι αρμοδιότητες του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. καθορίστηκαν με την υπ΄ αριθμ. K3/145328/12-11-2021 (Β΄ 5577) Υπουργική Απόφαση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Όλες οι προτάσεις πρέπει να είναι αναλυτικές, συγκεκριμένες και πλήρως αιτιολογημένες στα αντίστοιχα πεδία υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα στο Myschool και θα πρέπει να αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία:

ΙΔΡΥΣΕΙΣ

  • Η ακριβής ονομασία και η έδρα της σχολικής μονάδας (Η καταχώριση μπορεί να γίνει το πεδίο της έδρας στη φόρμα υποβολής των προτάσεων στο myschool)
  • Η εξασφάλιση της στέγασης (ύπαρξη υφιστάμενου κτιρίου)
  • Προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ/ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ

  • Υφιστάμενο μαθητικό δυναμικό και προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό νέου σχολείου
  • Ακριβής ονομασία και έδρα νέου σχολείου (για συγχωνεύσεις)
  • Αριθμός μεταφερόμενων μαθητών και χιλιομετρική απόσταση μεταφοράς
  • Κριτήρια παρ. 1 του άρθρου 246 του ν.4512/2018 (για συγχωνεύσεις)

2. Στη βεβαίωση ανάληψης δαπάνης θα αναφέρεται το απαιτούμενο ποσό από 01-09-2023 έως και 31-12-2023 και το απαιτούμενο (κατά προσέγγιση) ετήσιο ποσό για κάθε επόμενο έτος, καθώς και ότι υπάρχει δέσμευση των απαραίτητων πιστώσεων (παρ. 4 του άρθρου 243 του ν.3463/2006 - Α΄ 114).

3. Για τις Βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης και δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων επισυνάπτονται υποδείγματα σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχεία word), τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να ακολουθήσουν και να αξιοποιήσουν, συμπληρώνοντας τα κενά πεδία με ευδιάκριτες καταγραφές. Κάθε Βεβαίωση θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά: εθνόσημο ή το λογότυπο της υπηρεσίας, στοιχεία υπηρεσίας, αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία, ονοματεπώνυμο υπογράφοντα, ιδιότητα υπογράφοντα, υπογραφή, στρογγυλή σφραγίδα.

4. Για τις περιπτώσεις που προτείνεται η ίδρυση περισσότερων από μία σχολικών μονάδων στον ίδιο Δήμο, οι απαιτούμενες Βεβαιώσεις «Ανάληψης δαπάνης» και «Δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων» εκδίδονται ανά σχολική μονάδα και όχι συγκεντρωτικά ανά δήμο.

5. Η Βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων και η Βεβαίωση ανάληψης δαπάνης εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τα στοιχεία της σχολικής μονάδας της οποία προτείνεται η ίδρυση, και συνοδεύουν υποχρεωτικά την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου ακόμα και στην περίπτωση που οι δαπάνες είναι μηδενικές (0 €).

6. Στο έγγραφο της γνωμοδότησης του εκάστοτε δημοτικού συμβουλίου θα πρέπει να υποχρεωτικά να αναφέρονται τα στοιχεία του δήμου στην αρχή του εγγράφου, το εθνόσημο ή το λογότυπο του Δήμου και η ΑΔΑ.

7. Oι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πριν αποστείλουν στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. και καταχωρίσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool τα έγγραφα των Δήμων (Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου, Βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων, Βεβαίωση ανάληψης δαπάνης), τα ελέγχουν για την ορθότητα, την πληρότητα και την ακρίβειά τους βάσει των οριζόμενων στην παρούσα εγκύκλιο, όπως έχουν καταγραφεί αναλυτικά παραπάνω καθώς πιθανές παραλείψεις, λάθη και διορθώσεις είναι εξαιρετικά δύσκολο και χρονοβόρο να αποκαθίστανται.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

• Επισημαίνεται ότι οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, διατηρούν στα αρχεία τους όλα τα έντυπα, κάθε είδους δικαιολογητικά, ο,τιδήποτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη διαδικασία των σχολικών μεταβολών που κατά περίπτωση επεξεργάστηκαν, τα οποία θα τίθενται στη διάθεση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων , δια των υπηρεσιών του , εφόσον ζητηθούν, λόγω του αποφασιστικού του ρόλου στην έκδοση απόφασης και της εξ ΄ αυτής ελκυόμενων συνεπειών/ευθυνών και υποχρεώσεων.

• Κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διατύπωση της καλύτερης δυνατής πρότασης προς όφελος των μαθητών και της εκπαίδευσης και την αποφυγή εκ των υστέρων διαμαρτυριών.

• Παρακαλούμε για την απαρέγκλιτη τήρηση όλων των παραπάνω προθεσμιών προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις για το σχολικό έτος 2023-2024.

Συνημμένα:
Πέντε (5) Υποδείγματα Βεβαιώσεων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εγκυκλίου

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

Σχετικά Άρθρα