edu.klimaka.gr

Συμπλήρωση Ωραρίου Εκπαιδευτικών σε Ιδιωτικά Σχολεία

Συμπλήρωση Ωραρίου Εκπαιδευτικών σε Ιδιωτικά Σχολεία

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 688/2015)

Αριθμ. Φ8/53470/Δ2
Ρύθμιση θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. Θ, υποπαράγραφος Θ.2., περίπτωση 5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Την αριθμ. ΥΑ Γ2/78244/20−6−2013 (ΦΕΚ 1518/τ. Β΄) «Ρύθμιση θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης».
4. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 τ. Α΄) με το οποίο έγινε η σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Την αριθμ. Υ 100/20−02−2015 (ΦΕΚ 299 τ. Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού, με την οποία ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες στον Αναστάσιο Κουράκη Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο που προβλέπεται στην υποπαράγραφο Θ.2 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) και με άλλες σχολικές δράσεις, όπως αυτές καθορίζονται κατωτέρω:

α) Κάθε είδους ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας ή άλλη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων, μη προβλεπόμενη από το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

β) Διδασκαλία στο πλαίσιο διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος των διδασκόμενων γνωστικών αντικειμένων, πέραν των οριζόμενων από το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα και μέχρι 40 ώρες την εβδομάδα.

γ) Διδασκαλία σε τμήματα μαθητών που προκύπτουν μετά από κατάτμηση τάξεων ή τμημάτων (και όχι σε περισσότερα από τρία επιμέρους τμήματα) για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών στα μαθήματα κατευθύνσεων και γενικής παιδείας των τάξεων Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Προϋπόθεση για την κατάτμηση αυτή αποτελεί η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων.

δ) Διδασκαλία σε τμήματα μαθητών που προκύπτουν μετά από κατάτμηση τάξεων ή τμημάτων κατά επίπεδο γνώσης όλων των διδασκομένων ξένων γλωσσών και της πληροφορικής στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Προϋπόθεση για την κατάτμηση αυτή αποτελεί η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων.

ε) Ανάθεση έργου συντονισμού των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα και μέχρι δέκα (10) ώρες την εβδομάδα.

στ) Ανάθεση σαφώς συγκεκριμένου έργου προετοιμασίας αθλητικών ομάδων, προετοιμασίας και υλοποίησης πολιτιστικών, καλλιτεχνικών κ.λπ. δραστηριοτήτων του σχολείου, ανάθεση σαφώς συγκεκριμένου έργου παραγωγής διαδραστικού−ψηφιακού υλικού για τις ανάγκες του σχολείου (και μέχρι τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως), ανάθεση έργου υπευθύνου ψηφιακής τάξης εφόσον καλύπτονται διαδραστικά τα δύο τρίτα των λειτουργούντων τμημάτων στο σχολείο (και μέχρι τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως), ανάθεση έργου από τους συντονιστές στο πλαίσιο συντονισμού των εκπαιδευτικών δράσεων του σχολείου (και μέχρι δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως), καθώς και ανάθεση έργου στο πλαίσιο λειτουργίας ομίλων μελέτης όπως: μαθηματικών, φυσικών επιστημών, φιλολογικών μαθημάτων, θεάτρου, μουσικής κ.λπ. που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ή σε άλλο σχολείο του ίδιου ιδιοκτήτη που λειτουργεί στην ίδια πόλη.

ζ) Ανάθεση έργου υπευθύνου ομίλου ή ομίλων και μέχρι έξι (6) ώρες την εβδομάδα.

2. α. Οι ώρες απασχόλησης στις ως άνω δράσεις, εφόσον ανατεθούν, αποτελούν ώρες τακτικής απασχόλησης που υπολογίζονται ως ώρες κανονικής εβδομαδιαίας διδασκαλίας υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση.

β. Οι συνολικές ώρες παρουσίας του εκπαιδευτικού στο σχολείο, με συνυπολογισμό των ωρών απασχόλησης στις ως άνω δράσεις και με κυλιόμενο ωράριο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις τριάντα (30) εβδομαδιαίως για εκπαιδευτικούς με πλήρες ωράριο και ανάλογο κλάσμα επί των τριάντα (30), εάν ο εκπαιδευτικός έχει μειωμένο ωράριο.

3. α. Όλες οι παραπάνω, εκτός του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προϋποθέτουν τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων, εντάσσονται στο διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου και γνωστοποιούνται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης το αργότερο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.

β. Όλες οι ανωτέρω αναθέσεις γίνονται με βάση τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1566/1985 για ένα σχολικό έτος και δύνανται να ανανεώνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από τα προηγούμενα εδάφια.

Από της δημοσιεύσεως της παρούσης καταργείται η Γ2/78244/20−6−2013 υπουργική απόφαση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 1 Απριλίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ


Ακολουθεί η υπ. αρ. πρωτ.Γ2/78244/07-06-2013 που καταργήθηκε


Αρ.Πρωτ.78244/Γ2/07-06-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

Θέμα: Ρύθμιση θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. Θ, υποπαράγραφος Θ.2., περίπτωση 5 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Το π.δ.86/2012 (Α΄ 141) περί διορισμού του κ. Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου στη θέση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

Αποφασίζουμε

1. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να καλύπτουν τις δύο (2) ώρες αύξησης του διδακτικού ωραρίου που προβλέπονται στην υποπαράγραφο Θ.2. του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) και με άλλες σχολικές δράσεις, όπως αυτές καθορίζονται κατωτέρω:

α) Κάθε είδους ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας ή άλλη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων, μη προβλεπόμενη από το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

β) Η διδασκαλία στο πλαίσιο διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος των διδασκόμενων γνωστικών αντικειμένων και μέχρι 40 ώρες την εβδομάδα, τις οποίες, πέραν των οριζομένων από το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, αποφασίζει το ιδιωτικό σχολείο, η διδασκαλία σε τμήματα μαθητών που προκύπτουν μετά από κατάτμηση τάξεων ή τμημάτων (και όχι σε περισσότερα από τρία επιμέρους τμήματα) για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών στα μαθήματα κατευθύνσεων Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου καθώς και των μαθημάτων γενικής παιδείας που εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο σε γνωστικό ή γνωστικά αντικείμενα που επιλέγει το ιδιωτικό σχολείο, καθώς και για την εφαρμογή διδασκαλίας κατά επίπεδο γνώσης όλων των διδασκομένων ξένων γλωσσών στο γυμνάσιο και στο λύκειο.

γ) Η ανάθεση έργου συντονισμού των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα και μέχρι δέκα (10) ώρες την εβδομάδα.

δ) Η ανάθεση σαφώς συγκεκριμένου έργου προετοιμασίας αθλητικών ομάδων, προετοιμασίας και υλοποίησης πολιτιστικών, καλλιτεχνικών κ.λπ. δραστηριοτήτων του σχολείου, η ανάθεση σαφώς συγκεκριμένου έργου παραγωγής διαδραστικού-ψηφιακού υλικού για τις ανάγκες του σχολείου (και μέχρι τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως), η ανάθεση έργου υπευθύνου ψηφιακής τάξης εφόσον καλύπτονται διαδραστικά τα δύο τρίτα των λειτουργούντων τμημάτων στο σχολείο (και μέχρι τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως), η ανάθεση έργου από τους συντονιστές στο πλαίσιο συντονισμού των εκπαιδευτικών δράσεων του σχολείου (και μέχρι δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως), καθώς και η ανάθεση έργου στο πλαίσιο λειτουργίας ομίλων μελέτης όπως: μαθηματικών, φυσικών επιστημών, φιλολογικών μαθημάτων, θεάτρου, μουσικής κ.λπ. που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ή σε άλλο σχολείο του ίδιου ιδιοκτήτη που λειτουργεί στην ίδια πόλη.

ε) Η ανάθεση έργου υπευθύνου ομίλου ή ομίλων και μέχρι έξι (6) ώρες την εβδομάδα.

2. α. Οι ώρες απασχόλησης στις ως άνω δράσεις, εφόσον ανατεθούν, αποτελούν ώρες τακτικής απασχόλησης που υπολογίζονται ως ώρες κανονικής εβδομαδιαίας διδασκαλίας υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση.

β. Οι συνολικές ώρες παρουσίας του εκπαιδευτικού στο σχολείο, με συνυπολογισμό των ωρών απασχόλησης στις ως άνω δράσεις και με κυλιόμενο ωράριο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις τριάντα (30) εβδομαδιαίως για εκπαιδευτικούς με πλήρες ωράριο και ανάλογο κλάσμα επί των τριάντα (30), εάν ο εκπαιδευτικός έχει μειωμένο ωράριο.

γ. Όλες οι παραπάνω, εκτός υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος, εκπαιδευτικές δραστηριότητες αποφασίζονται από τον ιδιοκτήτη του σχολείου, ύστερα από γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων, το αργότερο μέχρι την έναρξη κάθε σχολικού έτους και εντάσσονται στο διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου που γνωστοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

δ. Όλες οι ανωτέρω αναθέσεις γίνονται με βάση τις σχετικές διατάξεις του ν. 1566/85 για ένα διδακτικό έτος και δύνανται να ανανεώνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από το αμέσως προηγούμενο εδάφιο.

Από της δημοσιεύσεως της παρούσης καταργείται η Γ2/21890/1-3-2012 (σ.σ. ακολουθεί στη συνέχεια) εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Π.Θ.Α.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-14.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα