edu.klimaka.gr

Κριτήρια και Διαδικασίες Πρόσληψης Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες Θράκης

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΑΝΙΟΥ ΣΤΙΣ ΜΟΥΦΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1863/2016)

Αρ.Πρωτ.91504/Θ1/03-06-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΩΝ & ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ
Πληροφορίες : Ν. Σπανός
Τηλέφωνο: 210-3442829
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dthridee(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής ανά κατηγορία, καθώς και τη διαδικασία πρόσληψης ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στις Μουφτείες Ξάνθης, Κομοτηνής και Διδυμοτείχου, με έργο:

α) Tη διδασκαλία του Κορανίου στα Tεμένη της Θράκης και σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης,

β) Tη διδασκαλία μαθημάτων θρησκευτικής μουσουλμανικής εξειδίκευσης, καθώς και την αραβική γλώσσα στα μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια και

γ) Tην υπηρεσία ως βοηθητικό διοικητικό προσωπικό στην Κεντρική Υπηρεσία της Μουφτείας, ως ακολούθως:

1. Γενικά Προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει :

α) Να είναι Έλληνες πολίτες μόνιμοι κάτοικοι Θράκης, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας.

β) Να έχουν συμπληρώσει, οι μεν υποψήφιοι κατηγορίας Π.Ε και Δ.Ε το 21ο έτος της ηλικίας τους, οι δε υποψήφιοι κατηγορίας Υ.Ε το 20ο έτος.

γ) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

δ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ Α΄/2007).

ε) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης.

στ) Να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους.

2. Απαιτούμενοι τίτλοι εκπαίδευσης:

α) Οι απαιτούμενοι τίτλοι εκπαίδευσης κατά κατηγορία είναι οι ακόλουθοι :

αα) Για την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ:
Πτυχίο Ισλαμικών Σπουδών Ανώτατης Θεολογικής Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι με τα ανωτέρω τυπικά προσόντα υπολείπονται των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, επιτρέπεται ο διορισμός σε θέση ιεροδιδασκάλου και κατόχων πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής, εφόσον οι τελευταίοι είναι απόφοιτοι των Ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης.

ββ) Για την κατηγορία ΔΕ:
Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄/2013) και πάντως όχι πέραν της πρώτης πενταετίας γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι με απολυτήριο τίτλο εκπαιδευτικού ιδρύματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν υπηρετήσει επί δεκαετία ως ιεροδιδάσκαλοι ή απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) που έχουν εμπειρία διδασκαλίας του Κορανίου.

γγ) Για την κατηγορία ΥΕ: Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄/2013) και πάντως όχι πέραν της πρώτης πενταετίας γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι με απολυτήριο τίτλο Γυμνασίου ή σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν υπηρετήσει επί δεκαετία ως ιεροδιδάσκαλοι.

Δεν απαιτείται βεβαίωση δεκαετούς υπηρεσίας ως ιεροδιδασκάλων για όσους έχουν ήδη υπηρετήσει τουλάχιστον επί εννέα (9) μήνες σε θέση ιεροδιδασκάλου, καθώς επίσης και για τους αποφοίτους των Ιεροσπουδαστηρίων Εχίνου και Κομοτηνής οι οποίοι επίσης γίνονται δεκτοί κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4115/2013 και πάντως όχι πέραν της πρώτης πενταετίας.

β) Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

αα) Για τίτλους Ισλαμικών Σπουδών Ανώτατης Θεολογικής Σχολής: Πράξη αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου.

Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία για τα πτυχία που αναφέρονται στο π.δ 299/1997 (ΦΕΚ 214/Α/1997) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ 367/01 (ΦΕΚ 245/Α /2001) , ενώ για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

ββ) Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη Τεχνικής ή μη Επαγγελματικής Εκπαίδευσης απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής και για Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και βεβαίωση για την αντιστοιχία του βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.

γγ) Για τίτλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.
δδ) Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, οι οποίες χορηγήθηκαν από:

i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. αριθ. Θ16(20) του άρθρου 1 του ν. 4093/12, (ΦΕΚ 222 Α/2012), «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» ή

ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000, (ΦΕΚ 149/Α/2000) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 4 του άρθρου 60 του π.δ 38/10, (ΦΕΚ 78 /Α/2010), ή

iii) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 13 και 14 του π.δ. 231/1998, (ΦΕΚ 178/Α/1998) «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 4 του άρθρου 60 του π.δ 38/10, (ΦΕΚ 78 /Α/2010) και την παρ. 40 του άρθρου 30 του ν.4111/13, (ΦΕΚ 18 Α/2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις.».

3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Με την αίτηση, ο υποψήφιος θα συνυποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά:

α) Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο (2) όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας στην οποία αναγράφεται η χρονολογία γέννησής του, η εγγραφή στο Μητρώο Αρρένων ή στο γενικό Μητρώο Δημοτών, το θρήσκευμα και η υπηκοότητα. Σε περίπτωση που το θρήσκευμα ή η υπηκοότητα δεν αναγράφονται στο δελτίο ταυτότητας, θα αποδεικνύονται με οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο.

β) Βεβαίωση πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής) του οικείου δήμου, από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος του δήμου αυτού.

γ) Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών.
(ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στις περιπτώσεις που αφορούν τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου ούτε επίσημη μετάφραση αυτού. Αρκεί η υποβολή των απαιτούμενων πράξεων ή πιστοποιητικών ή αποφάσεων ή βεβαιώσεων των αρμοδίων οργάνων που ορίζονται ανωτέρω).

δ) Βιογραφικό σημείωμα για τις μέχρι σήμερα ασχολίες του σχετικά με τη διδασκαλία του Κορανίου, που θα αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά.

ε) Υπεύθυνη δήλωση από την οποία θα προκύπτει ότι δεν συντρέχουν κωλύματα διορισμού.

στ) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

Όσοι έχουν υπηρετήσει επί τουλάχιστον 9 μήνες ως Ιεροδιδάσκαλοι θα υποβάλλουν μόνο το βιογραφικό τους σημείωμα, υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία που αναγράφονται στα δικαιολογητικά που είχαν καταθέσει κατά την προηγούμενη πρόσληψή τους, καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση από την οποία θα προκύπτει ότι δεν συντρέχουν κωλύματα διορισμού.

4. Κριτήρια, διαδικασία και τρόπος επιλογής των υποψηφίων

Η πλήρωση των προαναφερομένων θέσεων γίνεται με επιλογή, κατόπιν προκήρυξης.

Την προκήρυξη εκδίδει το Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες στη συνέχεια τις διαβιβάζουν στις Μουφτείες, προκειμένου να τεθούν υπόψη της οικείας Επιτροπής. Η οικεία Επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει για την επιλογή των καταλληλότερων ιεροδιδασκάλων, αφού εξετάσει τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, σχηματίζει συνολική εικόνα για την ικανότητά τους, συνεκτιμώντας το ήθος, τη δραστηριότητα και την όλη προσωπικότητά τους, όπως επίσης και την προηγούμενη σταδιοδρομία τους ως ιεροδιδασκάλων, καλώντας τους σε προφορική συνέντευξη. Ο τόπος και ο χρόνος της συνέντευξης ορίζονται με σχετική ανακοίνωση, η οποία γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Επίσης, στην προκήρυξη αναφέρονται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους, η διαδικασία και ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων, τα καθήκοντα του γραμματέα των επιτροπών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την πρόσληψή τους.

Οι ιεροδιδάσκαλοι προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι εννέα (9) μηνών και η σχετική σύμβαση υπογράφεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο δημόσιο.

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α΄/2014) με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και κατά παρέκκλιση της παρ. 1, μπορεί να παρατείνεται μονομερώς η ισχύς της σύμβασης εργασίας των υπηρετούντων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ιεροδιδασκάλων. Οι συμβάσεις που παρατείνονται, λήγουν αυτόματα, χωρίς άλλη διατύπωση και χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης, από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης περί πρόσληψης των επιτυχόντων που έχουν επιλεγεί κατόπιν της δημόσιας προκήρυξης, θεωρούμενης της ημερομηνίας αυτής και ως συμβατικής ημερομηνίας λήξεως της ισχύος τους. Σε κάθε περίπτωση, η παράταση που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2915/2015)

Αρ.Πρωτ.213387/Θ2/29-12-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Β. Μπερνίκου
Τηλ.: 2103442172
Fax : 2103442365
e-mail: vbernikou(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘEMA: «Aνάθεση μαθημάτων και καθορισμός προσόντων για τους ιεροδιδασκάλους που θα διδάξουν μαθήματα θρησκευτικής μουσουλμανικής εξειδίκευσης και αραβικής γλώσσας στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Εχίνου και Κομοτηνής»

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Τoυ άρθρου 4 του ν. 2621/1998 (Φ.Ε.Κ. 136/Α’) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»
β) Του άρθρου 42 παρ. 2 εδάφ. δ΄ του ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 193/Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
γ) Της παρ.1 και 2 τoυ άρθρου 6 του ν. 4283/2014 (Φ.Ε.Κ. 189/Α’) «Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις»,
δ) Τα άρθρα 36 έως 39 του ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α’) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπόν ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 53 του ν.4115/2013 (24/Α’) «Οργάνωση και Λειτουργίας Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»
ε) Του άρθρου 28 του ν.4301/2014 (Φ.Ε.Κ. 223/Α’) «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις»
2. Τις αριθ. 5593/Γ2/2001 (Φ.Ε.Κ. 1450/Β’) και ΑΣ 577/110775/Ζ2/2011 (ΑΔΑ: 45ΟΒ9-ΕΙΜ) Υπουργικές Αποφάσεις «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ιεροσπουδαστηρίων» και «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α’ τάξης Λυκείου των Μειονοτικών Σχολείων και των Ιεροσπουδαστηρίων» αντίστοιχα,
3. Την αριθ. 58334/Ζ2/2002 (Φ.Ε.Κ. 1128/Β’) Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Σύνθεση διδακτικού προσωπικού Ιεροσπουδαστηρίων»,
4. Την αριθ. 29733/Ζ2/2006 (Φ.Ε.Κ. 1271/Β’) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Σύσταση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών στα Ιεροσπουδαστήρια»,
5. Την αριθ. ΑΣ177/54894/Ζ2 Α.Σ. 163/2008 (Φ.Ε.Κ. 898/Β’) Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός προσόντων των εκπαιδευτικών του αραβόγλωσσου και τουρκόγλωσσου προγράμματος των Ιεροσπουδαστηρίων Κομοτηνής και Εχίνου Ξάνθης»,
6. Την αριθ. 101941/Θ1/2015 (Φ.Ε.Κ. 1398/Β’) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός προσόντων, κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας πρόσληψης ιεροδιδασκάλων για τη διδασκαλία του Κορανίου στις Μουφτείες της Θράκης»,
7. Την αριθ. 126369/Θ1/2015 (Φ.Ε.Κ. 1671/Β’) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Προκήρυξη-Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή εκατόν είκοσι (120) ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για τη διδασκαλία του Κορανίου»,
8. Την αριθ.Φ.10.1/10946/2015 εισήγηση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
9. Το ΠΔ 70/2015 «…..Mετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων….» (Φ.Ε.Κ. 114/Α’),
10. Το ΠΔ 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης…» (Φ.Ε.Κ. 116/Α’), και, 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε

1. Καθορίζουμε τα προσόντα των Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας του άρθρου 53 του ν.4115/2013 που μπορούν να διδάξουν μαθήματα θρησκευτικής μουσουλμανικής εξειδίκευσης και αραβικής γλώσσας του προγράμματος σπουδών των Ιεροσπουδαστηρίων Εχίνου και Κομοτηνής ως εξής:

α) Πτυχίο Μουσουλμανικών Σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή πτυχίο Σχολής Θεολογίας της αλλοδαπής. Για τους τίτλους της αλλοδαπής απαιτείται ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ.

β) Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄) ή από την Επιτροπή της παρ.10 του άρθρου 14 του ν.1566/1985 (Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ή οποιοδήποτε τίτλο πιστοποιεί την άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

γ) Όσοι ιεροδιδάσκαλοι δεν έχουν πιστοποιημένη ελληνομάθεια καλούνται να την πιστοποιήσουν και να καταθέσουν το σχετικό πιστοποιητικό στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2016.

2. Καθορίζουμε τα προσόντα των Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας του άρθρου 53 του ν.4115/2013 που μπορούν να διδάξουν την τουρκική γλώσσα ως εξής:

α) Πτυχίο Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών με κατεύθυνση Τουρκικών Σπουδών, πτυχίο Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, πτυχίο Τμήματος Γλώσσας και Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών με ειδίκευση Τουρκικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄) ή από την Επιτροπή της παρ.10 του άρθρου 14 του ν.1566/1985 (Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ή οποιοδήποτε τίτλο πιστοποιεί την άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

γ) Όσοι Ιεροδιδάσκαλοι δεν έχουν πιστοποιημένη ελληνομάθεια καλούνται να την πιστοποιήσουν και να καταθέσουν το σχετικό πιστοποιητικό στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2016.

3. Η επιλογή και ο ανά Ιεροσπουδαστήριο ορισμός των Ιεροδιδασκάλων που θα διδάξουν τα με την παρούσα καθοριζόμενα μαθήματα, γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κατόπιν απλής γνώμης του Εποπτικού Συμβουλίου Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης.

4. Με απόφαση του Διευθυντή του Ιεροσπουδαστηρίου κατανέμονται στους Ιεροδιδασκάλους, που ορίζονται να διδάξουν σε αυτό, οι ώρες και τα μαθήματα διδασκαλίας.

5. Για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των ορισμένων Ιεροδιδασκάλων να διδάξουν στα Ιεροσπουδαστήρια μπορεί, με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων κάθε Ιεροσπουδαστηρίου, να τους ανατίθεται η εντός μαθητικών ομίλων διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων σχετικών με τα μαθήματα θρησκευτικής μουσουλμανικής εξειδίκευσης και αραβικής γλώσσας καθώς και διαπολιτισμικής θρησκευτικής αγωγής, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή τοπικής ιστορίας και λαογραφίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1398/2015)

Αρ.Πρωτ.101941/Θ1/26-06-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΩΝ & ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ
Πληροφορίες : Ν. Σπανός, Σ. Μανώλη, Α. Προσώρα
Τηλέφωνο : 210-3442829,210-3442935
Fax : 210-3442829
E-mail : dthridee(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός προσόντων, κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας πρόσληψης ιεροδιδασκάλων για τη διδασκαλία του Κορανίου στις Μουφτείες της Θράκης»

Έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις:
1. α) του ν.1920/1991 (ΦΕΚ 11/Α΄/1991) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του ν.4235/14 (ΦΕΚ 32 Α/2014) «Κύρωση της από 24/12/1990 ΠΝΠ Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (ΦΕΚ 182/Α΄) και
β) των άρθρων 36 έως 39 του ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/ 2007) όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄/2013) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του ν.4283/2014 (ΦΕΚ189/Α΄/2014), «Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις».
2. Του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/A΄/1994), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
3. Των άρθρων 4 έως 10 ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/2007), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».
4. Του π.δ 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄/2014), «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
5. Του π.δ 24 (ΦΕΚ 20/Α΄/2015), «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
6. Του π.δ 25/2014 (ΦΕΚ 21/Α΄/2015), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Της αριθμ. 33/27-12-2006 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 280/Α΄/2006), «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της πράξης 29/22-12-2014 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 264/Α΄/2014).
8. Την αριθ. Υ95/27-2-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γεώργιο Κατρούγκαλο» ( ΦΕΚ 299/Β΄/2015) 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής ανά κατηγορία, καθώς και τη διαδικασία πρόσληψης ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στις Μουφτείες Ξάνθης, Κομοτηνής και Διδυμοτείχου, με έργο:

α) Tη διδασκαλία του Κορανίου στα Tεμένη της Θράκης και σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκη,

β) Tη διδασκαλία μαθημάτων θρησκευτικής μουσουλμανικής εξειδίκευσης, καθώς και την αραβική γλώσσα στα μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια και

γ) Tην υπηρεσία ως βοηθητικό διοικητικό προσωπικό στην Κεντρική Υπηρεσία της Μουφτείας,

ως ακολούθως:

1. Γενικά Προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει :

α) Να είναι Έλληνες πολίτες μόνιμοι κάτοικοι Θράκης, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας.

β) Να έχουν συμπληρώσει, οι μεν υποψήφιοι κατηγορίας Π.Ε και Δ.Ε το 21ο έτος της ηλικίας τους, οι δε υποψήφιοι κατηγορίας Υ.Ε το 20ο έτος.

γ) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

δ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ Α΄/2007).

ε) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης.

2. Απαιτούμενοι τίτλοι εκπαίδευσης:

α) Οι απαιτούμενοι τίτλοι εκπαίδευσης κατά κατηγορία είναι οι ακόλουθοι :

αα) Για την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ:
Πτυχίο Ισλαμικών Σπουδών Ανώτατης Θεολογικής Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι με τα ανωτέρω τυπικά προσόντα υπολείπονται των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, επιτρέπεται ο διορισμός σε θέση ιεροδιδασκάλου και κατόχων πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής, εφόσον οι τελευταίοι είναι απόφοιτοι των Ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης.

ββ) Για την κατηγορία ΔΕ:
Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄/2013) και πάντως όχι πέραν της πρώτης πενταετίας γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι με απολυτήριο τίτλο εκπαιδευτικού ιδρύματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν υπηρετήσει επί δεκαετία ως ιεροδιδάσκαλοι

γγ) Για την κατηγορία ΥΕ:
Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄/2013) και πάντως όχι πέραν της πρώτης πενταετίας γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι με απολυτήριο τίτλο Γυμνασίου ή σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν υπηρετήσει επί δεκαετία ως ιεροδιδάσκαλοι.
 Δεν απαιτείται βεβαίωση δεκαετούς υπηρεσίας ως ιεροδιδασκάλων για τους αποφοίτους των Ιεροσπουδαστηρίων Εχίνου και Κομοτηνής οι οποίοι επίσης γίνονται δεκτοί κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4115/2013 και πάντως όχι πέραν της πρώτης πενταετίας.

β) Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

αα) Για τίτλους Ισλαμικών Σπουδών Ανώτατης Θεολογικής Σχολής:
Πράξη αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
 Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία για τα πτυχία που αναφέρονται στο π.δ 299/1997(ΦΕΚ 214/Α/1997) όπως τροποποιήθηκε με το με το άρθρο μόνο του π.δ 367/01 (ΦΕΚ 245/Α /2001) , ενώ για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

ββ) Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη Τεχνικής ή μη Επαγγελματικής Εκπαίδευσης απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής και για Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) και βεβαίωση για την αντιστοιχία του βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.

γγ) Για τίτλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

δδ) Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, οι οποίες χορηγήθηκαν από:
 i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. αριθ. Θ16(20) του άρθρου 1 του ν. 4093/12, (ΦΕΚ 222 Α/2012), «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» ή
 ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000, (ΦΕΚ 149/Α/2000) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 4 του άρθρου 60 του π.δ 38/10, (ΦΕΚ 78 /Α/2010), ή
 iii) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 13 και 14 του π.δ. 231/1998, (ΦΕΚ 178/Α/1998) «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 4 του άρθρου 60 του π.δ 38/10, (ΦΕΚ 78 /Α/2010) και την παρ. 40 του άρθρου 30 του ν.4111/13, (ΦΕΚ 18 Α/2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις.».

3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Με την αίτηση, ο υποψήφιος θα συνυποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά:

α) Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο (2) όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας στην οποία αναγράφεται η χρονολογία γέννησής του, η εγγραφή στο Μητρώο Αρρένων ή στο γενικό Μητρώο Δημοτών, το θρήσκευμα και η υπηκοότητα. Σε περίπτωση που το θρήσκευμα ή η υπηκοότητα δεν αναγράφονται στο δελτίο ταυτότητας, θα αποδεικνύονται με οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο.

β) Βεβαίωση πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής) του οικείου δήμου, από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος του δήμου αυτού.

γ) Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών.
(ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στις περιπτώσεις που αφορούν τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου ούτε επίσημη μετάφραση αυτού. Αρκεί η υποβολή των απαιτούμενων πράξεων ή πιστοποιητικών ή αποφάσεων ή βεβαιώσεων των αρμοδίων οργάνων που ορίζονται ανωτέρω).

δ) Βιογραφικό σημείωμα για τις μέχρι σήμερα ασχολίες του σχετικά με τη διδασκαλία του Κορανίου, που θα αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά.

ε) Υπεύθυνη δήλωση από την οποία θα προκύπτει ότι δεν συντρέχουν κωλύματα διορισμού.

στ) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

4. Κριτήρια, διαδικασία και τρόπος επιλογής των υποψηφίων

Η πλήρωση των προαναφερομένων θέσεων γίνεται με επιλογή, κατόπιν προκήρυξης.

Την προκήρυξη εκδίδει το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες στη συνέχεια τις διαβιβάζουν στις Μουφτείες, προκειμένου να τεθούν υπόψη της οικείας Επιτροπής. Η οικεία Επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει για την επιλογή των καταλληλότερων ιεροδιδασκάλων, αφού εξετάσει τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, σχηματίζει συνολική εικόνα για την ικανότητά τους, συνεκτιμώντας το ήθος, τη δραστηριότητα και την όλη προσωπικότητά τους, όπως επίσης και την προηγούμενη σταδιοδρομία τους ως ιεροδιδασκάλων, καλώντας τους σε προφορική συνέντευξη. Ο τόπος και ο χρόνος της συνέντευξης ορίζονται με σχετική ανακοίνωση, η οποία γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Επίσης, στην προκήρυξη αναφέρονται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους, η διαδικασία και ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την πρόσληψή τους.

Οι ιεροδιδάσκαλοι προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι εννέα (9) μηνών και η σχετική σύμβαση υπογράφεται από τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο δημόσιο.

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α΄/2014) με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και κατά παρέκκλιση της παρ. 1, μπορεί να παρατείνεται μονομερώς η ισχύς της σύμβασης εργασίας των υπηρετούντων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ιεροδιδασκάλων. Οι συμβάσεις που παρατείνονται, λήγουν αυτόματα, χωρίς άλλη διατύπωση και χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης, από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης περί πρόσληψης των επιτυχόντων που έχουν επιλεγεί κατόπιν της δημόσιας προκήρυξης, θεωρούμενης της ημερομηνίας αυτής και ως συμβατικής ημερομηνίας λήξεως της ισχύος τους. Σε κάθε περίπτωση, η παράταση που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Σχετικά Άρθρα