edu.klimaka.gr

Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών στην ΑΣΚΤ Αθήνας 2021-22

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΣΚΤ ΑΘΗΝΑΣ 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα
www.asfa.gr

Αριθ.πρωτ.:  1746
Αθήνα 4 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Η Σύγκλητος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρίαση της 6ης Μαίου 2021) προκηρύσσει τις εισιτήριες εξετάσεις, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 οι οποίες θα αρχίσουν την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 και θα διεξαχθούν στα επί της οδού Πειραιώς 256 κτίρια της Σχολής.

Α. H αίτηση του υποψηφίου η οποία είναι αναρτημένη στο site της Σχολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.asfa.gr -- Τμήμα Εικαστικών Τεχνών-προκηρύξεις, αποστέλλεται συμπληρωμένη όπως και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από την Πέμπτη 1η Ιουλίου 2021 έως και την Τετάρτη 7η Ιουλίου 2021.

Απαραίτητα στο «θέμα» του ηλεκτρονικού μηνύματος θα αναγράφεται το «Επώνυμο,΄Ονομα, και Πατρώνυμο εισαγωγικές 2021».
Σημειώνεται ότι προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία δεν θα είναι εμπρόθεσμη και δεν θα γίνεται δεκτή.

Β. Όλα τα δικαιολογητικά – αίτηση που αναλύονται κατωτέρω αποστέλλονται και ταχυδρομικώς με σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορά (courier) από την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 έως και την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021 στην Διεύθυνση «Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Πατησίων 42, 10682 Αθήνα».

Σημειώνεται ότι προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία δεν θα είναι εμπρόθεσμη και δεν θα γίνεται δεκτή.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποσταλούν και στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρθηκε ανωτέρω, και ταχυδρομικώς είναι τα κάτωθι:

1. Αίτηση συμμετοχής. Το έντυπο της αίτησης είναι αναρτημένο στο site της Σχολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.asfa.gr -- Τμήμα Εικαστικών Τεχνών--προκηρύξεις.

2. Φωτοτυπία τίτλου απόλυσης από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου (τίτλος ενιαίου Λυκείου ή Γενικού Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού).

3. Δύο (2) μικρές φωτογραφίες (έγχρωμες ή ασπρόμαυρες) του υποψηφίου.

4. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου (VISA) ή άδειας παραμονής στην Ελλάδα (απαραίτητη η επίδειξη του πρωτοτύπου).

5. Όσοι από τους υποψηφίους κατέχουν τίτλο μέσης εκπαίδευσης αλλοδαπής, οφείλουν να προσκομίσουν :

α) Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα από την μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10 Μοναστηράκι), αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό. Ο απολυτήριος τίτλος θα πρέπει να φέρει είτε επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) για τις χώρες που έχουν προσχωρήσει στην εν λόγω Σύμβαση και για τις λοιπές χώρες, θεώρηση από την Προξενική Αρχή.

β) Βεβαίωση αντιστοιχίας ξένων τίτλων Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ξένων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού.
Για τους Τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται η ισοτιμία αυτών και η έκδοση βεβαίωσης ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Στις περιπτώσεις ξένων τίτλων από ξένα σχολεία της ημεδαπής απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση ισοτιμίας από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

γ) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν τους παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας αυτής.

Προϋπόθεση για την εγγραφή των επιτυχόντων κατόχων τίτλου απόλυσης αλλοδαπής είναι η βεβαίωση του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον Β2 (Γ’) του κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα. Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από Κυπριακό σχολείο, ή τίτλο απόλυσης από ξένο σχολείο από τον οποίο προκύπτει ότι έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς και στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας.

Οι επιτυχόντες που δεν έχουν κατά το έτος εισαγωγής την ανωτέρω βεβαίωση μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους τον αμέσως επόμενο χρόνο από την εισαγωγή τους, αφού θα έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση ο επιτυχών χάνει το δικαίωμα εγγραφής του.

Το Δελτίο υποψηφίου θα παραδίδεται στον υποψήφιο την πρώτη μέρα της προσέλευσής του κατά την διαδικασία της κλήρωσης της θέσης του.

Oι Ομάδες εξετάσεων έχουν ως εξής:

Α’ ΟΜΑΔΑ : 30/08/2021 έως 01/09/2021
Β’ ΟΜΑΔΑ : 02/09/2021 έως 04/09/2021
Γ’ ΟΜΑΔΑ : 06/09/2021 έως 08/09/2021
Δ’ ΟΜΑΔΑ : 09/09/2021 έως 11/09/2021
Ε’ ΟΜΑΔΑ : 13/09/2021 έως 15/09/2021
ΣΤ’ ΟΜΑΔΑ : 16/09/2021 έως 18/09/2021

Η δυνατότητα προτίμησης της ομάδας για τους υποψηφίους δεν θα είναι δεσμευτική για τo ΄Iδρυμα όταν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων ανά ομάδα.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σχετικά Άρθρα