edu.klimaka.gr

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διδακτική των Βιοεπιστημών ΔΠΘ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΙΜΩΝ

Προκήρυξη 25 θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020


Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών {ΠΜΣ) με τίτλο:

«ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών στα πεδία

α) των Βιοεπιστημών {Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Βιοχημείας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Βιοτεχνολογίας, Φυσικής, Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες, Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π με πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών, Χημείας, Γεωλογίας, Γεωγραφίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος),

β) των Σχολών Θετικών Επιστημών,

γ) των Σχολών Επιστημών Υγείας (Τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Διατροφής και Διαιτολογίας και των λοιπών συναφών Τμημάτων),

δ) των Γεωπονικών Πανεπιστημίων, και ε) των Τμημάτων Τ.Ε.Ι. των συναφών με τα παραπάνω γνωστικών αντικειμένων.

Οι πτυχιούχοι μπορεί να είναι απόφοιτοι:

α) Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής,

β) πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που έχουν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α' 80) και γ) Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ως υπεράριθμοι και μέχρι 1 ανά έτος, σύμφωνα τις διατάξεις του νόμου Ν. 4485/2017, άρθρο 34, παρ. 1, 7 και 8.

Ο αριθμός εισακτέων κατ' έτος ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε εικοσιπέντε {25) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Προϋπόθεση για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών είναι η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ, και η γνώση της αγγλικής γλώσσας. Υποψήφιοι μπορούν να είναι φοιτητές οι οποίοι έχουν περατώσει τον κύκλο προπτυχιακών σπουδών και αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, περιλαμβάνουν:

  • Γενικό βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος.
  • Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.
  • Κατοχή δεύτερου πτυχίου.
  • Κατοχή άλλου μεταπτυχιακού/ διδακτορικού τίτλου σπουδών
  • Σχετική ερευνητική, επαγγελματική ή/και διδακτική δραστηριότητα του υποψηφίου σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.,
  • Συστατική επιστολή.
  • Επιστολή Πρόθεσης Συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
  • Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν -ταχυδρομικώς ή προσωπικώς- φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής στην ταχ. διεύθυνση: Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Κτίριο 10, Πανεπιστημιούπολη, περιοχή Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη - 68100) (υπ' όψιν κ. Ασημακόπουλου, για το ΠΜΣ: «Διδακτική των Βιοεπιστη μών») από 01/06/2019 μέχρι 15/09/2019
(ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής)

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης υποψηφιότητας

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, με πλήρη και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας, συνοδευόμενο από 2 φωτογραφίες.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή δήλωση του υποψηφίου ότι αναμένεται η αποφοίτησή του μέχρι την εγγραφή του στο Π.Μ.Σ. Στην περίπτωση που το πτυχίο δεν κατατίθεται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, οι επιτυχόντες πρέπει να το προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους. Εναλλακτικά, οι επιτυχόντες μπορούν να προσκομίσουν Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών του οικείου Τμήματος κατά την εγγραφή τους και το πτυχίο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους.

5. Ειδικά για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστημιακές Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται, επιπλέον του πτυχίου τους, βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

6. Παράρτημα διπλώματος ή αναλυτική βαθμολογία.

7. Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Το επίπεδο γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:
α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003,
β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ.347 /2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών, βάσει του οποίου εκδόθηκε
η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

8. Μία συστατική επιστολή.

9. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται τεκμηριωμένη γνώση και της ελληνικής γλώσσας.

10. Συμπληρωμένη την Επιστολή Πρόθεσης Συμμετοχής στο Πρόγραμμα

11. Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τη μοριοδότηση στα επιμέρους κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί για την επιλογή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Τα συνοδευτικά έγγραφα της αίτησης δεν επιστρέφονται μετά την κατάθεσή τους.

Επισημαίνεται ότι το Π.Μ.Σ. «Διδακτική των Βιοεπιστημών» διαρκεί δύο (2) εξάμηνα και επιπλέον θερινή περίοδο τριών μηνών. Η έναρξη λειτουργίας του ορίζεται την 1 Οκτωβρίου και η λήξη του στις 5 Οκτωβρίου κάθε έτους. Η διδασκαλία των μαθημάτων περιλαμβάνει διά ζώσης διδασκαλία στις εγκαταστάσεις του ΤΜ ΒΓ στην Αλεξανδρούπολη, και εν μέρει εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω εφαρμογής συστημάτων τηλεκπαίδευσης.

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 2.000 ευρώ.

Οι πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. καθώς και τα σχετικά έντυπα παρέχονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://didactics.mbg.duth.gr/ ή μετά από επικοινωνία με την Γραμματεία του ΠΜΣ (κ. Δ. Ασημακόπουλος, email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ. 25510 30610).

 

Σχετικά Άρθρα