edu.klimaka.gr

Μεταπτυχιακό στην Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση ΕΚΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Π.Μ.Σ. «ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
Πανεπιστημιούπολη, 15784 Ιλίσια
Τηλ. 2107277609,
Ηλ.Ταχ.: epde(ΣΤΟ)ppp.uoa.gr
http://epde.ppp.uoa.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ
«ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Αθήνα, 14/04/2022

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση» (με απόφαση της 10ης Συνέλευσης του τμήματος Παι.τ.ΔΕ στις 07/04/2022), καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας για:

 • Πενήντα (50) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Πολιτική και Διοίκηση στην Εκπαίδευση».
 • Τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση».

Η εισαγωγή των φοιτητών στις δύο κατευθύνσεις του ΠΜΣ θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

 1. Η φοίτηση στην Κατεύθυνση «Πολιτική και Διοίκηση στην Εκπαίδευση» θα ξεκινήσει στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (Οκτώβριος 2022).
 2. Η φοίτηση στην Κατεύθυνση «Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση» θα ξεκινήσει στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (Οκτώβριος 2022).

Η χρονική διάρκεια του κύκλου σπουδών κάθε κατεύθυνσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, ακολουθούμενα από μια διπλωματική εργασία, η οποία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου (4ου). Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι, λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία, πρέπει να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σε αρχεία PDF, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ ΠΔΑΕ: epde @ppp.uoa.gr

Σε όλα τα αποστελλόμενα αρχεία, οι υποψήφιοι πρέπει να αναγράφουν στον εξωτερικό τίτλο του αρχείου πρώτα το ονοματεπώνυμό τους και μετά το περιεχόμενο του αρχείου.

Π.χ.: Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου _ Βιογραφικό σημείωμα

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης (επισυνάπτεται στην Προκήρυξη, διατίθεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ σε έντυπη μορφή και από την ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών).

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι δεν είστε εγγεγραμμένος/η σε άλλο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

3. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα (απλά φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων).

4. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπου).

5. Απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

6. Αναλυτικό κατάλογο προπτυχιακών μαθημάτων (αναλυτική βαθμολογία - ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτοτύπου).

7. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών που αποδεικνύει την άριστη γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά) για απαλλαγή από τις εξετάσεις (ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπου).

8. Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν – φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλίου ή του περιοδικού).

9. Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.

10. 2 φωτογραφίες τύπου ταυτότητας / διαβατηρίου (με αναγραφόμενο το όνομα στο πίσω μέρος, όχι συραμμένες στην αίτηση).

11. Πιθανή επαγγελματική εμπειρία (Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας: Φωτοαντίγραφα Καρτέλας Ενσήμων ΙΚΑ ή Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών και Βεβαίωσης Έναρξης Επαγγέλματος).

12. Αποδεικτικά ερευνητικών, διδακτικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων (εφόσον υπάρχουν).
( Προσοχή : Τα έγγραφα που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση διατηρούνται στα αρχεία της Γραμματείας και μπορούν να ζητηθούν μέχρι και ένα έτος από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση καταστρέφονται.)

Διαδικασία επιλογής

Η επιλογή διεξάγεται σε δύο στάδια:

Α. Αρχικά, εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας και ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας:

 1. απαλλάσσονται από την εξέταση σε περίπτωση άριστης γνώσης, σύμφωνα με τα καθιερωμένα διεθνή πρότυπα (επίπεδο C2),
 2. απαλλάσσονται από την εξέταση σε περίπτωση που κατέχουν δίπλωμα τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής και άριστης γνώσης μιας τουλάχιστον άλλης ξένης γλώσσας,
 3. εξετάζονται στα αγγλικά σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Β. Όσοι/ες υποψήφιοι καλύπτουν τις προϋποθέσεις της γλώσσας (πιστοποιητικό ή επιτυχείς εξετάσεις) θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής (αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του ΠΜΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα βασιστεί στη συνεκτίμηση:

 1. της συνολικής εκπαιδευτικής τους πορείας και επίδοσης ιδιαίτερα σε τομείς και μαθήματα συναφή προς το αντικείμενο του ΠΜΣ,
 2. των σχετικών δημοσιεύσεων, της ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας,
 3. του περιεχόμενου των συστατικών επιστολών και
 4. της όλης συγκρότησης και επιστημονικής επάρκειας του υποψηφίου, της κοινωνικής δραστηριότητας καθώς και του ενδιαφέροντος για την επιστημονική περιοχή του ΠΜΣ, όπως αυτή θα προκύψει και μέσω της διαδικασίας της συνέντευξης.

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης καταρτίζεται πίνακας επιτυχόντων, ο οποίος ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (http://epde.ppp.uoa.gr/), και δίδεται προθεσμία δύο εβδομάδων στους επιτυχόντες να αποδεχθούν ή όχι την θέση τους στο Πρόγραμμα με καταβολή της σχετικής προκαταβολής.

Υποχρεώσεις φοιτητών - Δίδακτρα

Η λειτουργία του Προγράμματος απαιτεί υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και πλήρη φοίτηση. Τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Παρασκευή 16:00 – 20:00 και Σάββατο 10:00 – 14:00.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων σε μαθήματα, σεμινάρια καθώς και στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ.

Τα δίδακτρα των εκπαιδευομένων ανέρχονται στο ποσό των 2.800 Ευρώ για το σύνολο του Προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων 800 ευρώ για καθένα από τα 3 εξάμηνα φοίτησης και 400 ευρώ για το 4ο εξάμηνο (το Π.Μ.Σ προβαίνει σε μείωση διδάκτρων για ένα αριθμό φοιτητών του βάσει της επίδοσης, αλλά και βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων).

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

H Γραμματεία του ΠΜΣ «Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση» εδρεύει στο Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, (Γραφείο 547), Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη – Τ.Κ. 15784 Ιλίσια, γραφείο 547.

Τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 18/04/2022 έως και την Πέμπτη 30/06/2022,αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Δημήτριος Φωτεινός
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ

Σχετικά Άρθρα