edu.klimaka.gr

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ)

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β2 (ΔΕΚΠ)
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τηλ. 210-6574186
Αθήνα, 15 Απρ 2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Δ" ΣΤΗΝ ΕΔΥΕΘΑ 24/ 2011

α. Έδρα της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)

Η Σχολή έχει την έδρα της στα Τρίκαλα.

β. Επιστημονικά Πεδία στα οποία ανήκει η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)

Η ΣΜΥ ανήκει στα Επιστημονικά Πεδία των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (2ο και 4ο).

γ. Διάρκεια Φοίτησης και Χρόνος Υποχρεωτικής Παραμονής στο Στράτευμα μετά την Αποφοίτηση

Η φοίτηση είναι διετής και οι αποφοιτούντες -ούσες από τη Σχολή αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στις τάξεις του Στρατεύματος για 5 χρόνια μετά την αποφοίτησή τους.

δ. Κατηγορίες – Ειδικότητες – Κατανομή

(1) Η είσοδος των υποψηφίων γίνεται στις κατηγορίες Όπλα και Σώματα.

(2) Εντός του 1ου εξαμήνου με επιλογικές διαδικασίες γίνεται η κατανομή των σπουδαστών -τριών, στις κατηγορίες Διοικητικοί και Τεχνικοί.

(3) Οι Τεχνικοί σπουδαστές -τριες των Όπλων και Σωμάτων, μετά την ολοκλήρωση του 1ου έτους εκπαίδευσής των, κατανέμονται στα Όπλα και Σώματα και στη συνέχεια στις ειδικότητές τους. Με την ολοκλήρωση του 2ου έτους εκπαίδευσης ονομάζονται Μόνιμοι Λοχίες και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις Σχολές Εφαρμογής Όπλων και Σωμάτων για ένα χρόνο (περίπου), Στη συνέχεια τοποθετούνται στις Μονάδες του Στρατού Ξηράς.

(4) Οι Διοικητικοί σπουδαστές -τριες των Όπλων και Σωμάτων, μετά την ολοκλήρωση του 2ου έτους εκπαίδευσής τους, κατανέμονται στα Όπλα και Σώματα, ονομάζονται Μόνιμοι Λοχίες και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις Σχολές Εφαρμογής Όπλων και Σωμάτων για ένα χρόνο (περίπου), Στη συνέχεια τοποθετούνται στις Μονάδες του Στρατού Ξηράς.

ε. Όπλα και Σώματα του Στρατού Ξηράς

(1) Τα Όπλα του Στρατού Ξηράς που κατανέμονται οι αποφοιτούντες είναι τα παρακάτω:

(α) Πεζικό
(β) Τεθωρακισμένα
(γ) Πυροβολικό
(δ) Μηχανικό
(ε) Διαβιβάσεις
(στ) Αεροπορία Στρατού
(ζ) Φροντιστές των παραπάνω Όπλων

(2) Τα Σώματα του Στρατού Ξηράς που κατανέμονται οι αποφοιτούντες είναι τα παρακάτω:

(α) Τεχνικό
(β) Εφοδιασμού – Μεταφορών
(γ) Υλικού Πολέμου
(δ) Έρευνας – Πληροφορικής
(ε) Υγειονομικό
(στ) Γεωγραφικό
(ζ) Στρατιωτικών Γραμματέων
(η) Ταχυδρομικό
(θ)Φροντιστές Τεχνικού Υγειονομικού

στ. Γενικά Θέματα Παρεχόμενης Εκπαιδεύσεως και Ευκολιών στη Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ):

(1) Η εκπαίδευση στη Σχολή διακρίνεται σε:

(α) Ακαδημαϊκή. Με σκοπό την κοινωνική παιδεία – καλλιέργεια και την ομαλή ένταξη των σπουδαστών– τριών στο επαγγελματικό και στο κοινωνικό περιβάλλον.

(β) Στρατιωτική. Με σκοπό να καταστήσει τον -ην σπουδαστή – τρια άριστο – η μαχητή και διοικητή στρατιωτικών τμημάτων, ΄τόσο στην ειρήνη όσο και στον πόλεμο.

(γ) Τεχνική. Με σκοπό την απόκτηση γνώσεων – εμπειριών ώστε να μπορούν οι σπουδαστές -τριες να κατανοούν και να συντηρούν τα μέσα και υλικά σύγχρονης τεχνολογίας που διαθέτει ο Ελληνικός Στρατός.

(2) Οι σπουδαστές -τριες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής. Έχουν έξοδο Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εάν το επιθυμούν έχουν το δικαίωμα να ενοικιάζουν διαμερίσματα στην πόλη των Τρικάλων. Άδειες χορηγούνται σύμφωνα με τον οργανισμό της Σχολής.

(3) Όλα τα έξοδα φοιτήσεως και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και επιπλέον, λαμβάνουν ένα μικρό μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

(4) Οι δευτεροετείς σπουδαστές -τριες της Σχολής, όταν αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο από τη Σχολή, υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημίωση στο δημόσιο. Εξαιρείται η αποχώρηση για λόγους υγείας ή για εισαγωγή σε άλλη Στρατιωτική Σχολή ή Παραγωγική Σχολή των Σωμάτων Ασφαλείας.

ζ. Βαθμός Αποφοιτήσεως από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)

(1) Οι Σπουδαστές -τριες της Σχολής μετά από 2ετή επιτυχή φοίτηση, αποφοιτούν με το βαθμό του Μόνιμου Λοχία. Προάγονται στο βαθμό του Ανθυπασπιστή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μετά από συνολικό χρόνο υπηρεσίας 9 – 12 χρόνων στους βαθμούς Λοχία – Επιλοχία – Αρχιλοχία. Μετά από 19 χρόνια υπηρεσίας ή 8 στο βαθμό του Ανθυπασπιστή προάγονται σε Ανθυπολοχαγούς και εξελίσσονται ανάλογα. Καταληκτικός βαθμός είναι Συνταγματάρχης για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή Αντισυνταγματάρχης για τους μη κατόχους πτυχίου ΑΕΙ.

(2) Αντικείμενο εργασίας

(α) Οι Διοικητικοί Υπαξιωματικοί μπορούν να είναι εκπαιδευτές, επικεφαλής ή βοηθοί σε διάφορα γραφεία, επικεφαλής τμημάτων κ.λ.π. ανάλογα με τις ανάγκες της Μονάδας.

(β) Τεχνικοί Υπαξιωματικοί συντηρούν και επισκευάζουν το τεχνικό υλικό (άρματα, οχήματα, οπλισμός, μέσα επικοινωνιών κ.λ.π.) και παράλληλα είναι επικεφαλής διαφόρων τμημάτων.

(γ) Οι Φροντιστές διαχειρίζονται τα υλικά της Μονάδος τους, ως Γενικοί Διαχειριστές αυτής.

η. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής στο INTERNET είναι www.smy.gr.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α. Οι σπουδαστές -τριες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ που αποβάλλουν την ιδιότητα τους αυτή, υποχρεούνται στην καταβολή αποζημιώσεως στο Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1911/1990, εκτός της περίπτωσης εγγραφής τους σε άλλη σχολή των ΕΔ ή των Σωμάτων Ασφαλείας. Σε περίπτωση αποχώρησης και από τη δεύτερη σχολή, σε οποιοδήποτε έτος, υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημίωση (άρθρο 8 του Ν.3257/2004 και 21 του Ν.3883/2010).

β. Οι σπουδαστές -τριες των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ που έχουν εισαχθεί σε αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2525/1997 (ΔΕΚ 188Α'), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν. 2909/2001, ή με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, οι οποίοι διαγράφονται από τις Σχολές αυτές για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μέχρι και την 15η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, εγγράφονται για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος επόμενης προτίμησης τους στο μηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή από την οποία διαγράφονται. Η εγγραφή γίνεται μόνον αν είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη με αυτή του τελευταίου υποψηφίου-ας που έχει εισαχθεί στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Η εισαγωγή των σπουδαστών-τριών-τριών αυτών στη Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου -ης που υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη διαγραφή του -ης. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και της σχετικής γνωμάτευσης της οικείας, κατά περίπτωση, Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ).

γ. Όσοι -ες σπουδαστές -τριες των σχολών του προηγούμενου εδαφίου διαγράφονται για λόγους υγειονομικής ακαταλληλότητας ή πτητικής ανεπάρκειας μετά τις 15 Νοεμβρίου, εγγράφονται σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησης τους υπό τις ίδιες προϋποθέσεις το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από αυτό της διαγραφής τους. Η εισαγωγή των σπουδαστών-τριών αυτών στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος της επόμενης προτίμησης του μηχανογραφικού τους δελτίου, για την οποία έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου εισαχθέντα στη Σχολή ή Τμήμα το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων το επόμενο, από αυτό της διαγραφής τους, ακαδημαϊκό έτος, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου -ης, που υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από της διαγραφής τους και συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και τη σχετική γνωμάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, ΑΥΕ.

δ. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων περιπτώσεων, οι σπουδαστές -τριες της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και της Σχολής Αξκών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) που διαγράφονται οποτεδήποτε από τη Σχολή αυτή για λόγους υγείας, συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο αντίστοιχο έτος σπουδών, της οικείας Σχολής ή Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ή του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αντίστοιχα.

ε. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και εφόσον από τη γνωμάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, ΑΥΕ προκύπτει ότι ο σπουδαστής- τρια που διαγράφεται δεν είναι ικανός κατηγόριας Ι-1, η εισαγωγή του σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής του επιτρέπεται για όλες τις λοιπές Σχολές ή Τμήματα εκτός των Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας.

στ. Όσοι -ες διαγράφονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής από τις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων απολύονται και τους παρέχεται δικαίωμα λήψης αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

ζ. Όσοι -ες υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής και δεν υποβάλλουν την προβλεπόμενη αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά μέσα στην προθεσμία που ορίζεται κατά περίπτωση, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής τους.

η. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση παραιτήσεως σπουδαστή- τριας από ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ για προσωπικούς λόγους, τότε αυτός δεν υπάγεται στην περίπτωση των υποψηφίων των υποπαραγράφων 10β και 10γ (διαγραφή για λόγους υγείας) και δεν έχει το δικαίωμα εισαγωγής στη Σχολή ή Τμήμα της επόμενης προτίμησής του που έχει δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο.

Αντιπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος Τουρνάς
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Τχης (ΠΖ) Δημήτριος Νατούδης
Επιτελής Β2

Σχετικά Άρθρα