edu.klimaka.gr

Υποτροφίες Πτυχιακών Σπουδών Εργαζακείου Ιδρύματος (Καταγωγή από Κρήτη)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Εργαζάκειο Ίδρυμα
Γεωργίου και Ευτυχίας Έργαζάκη
Έδρα : Ηράκλειο
Λ, Δικαιοσύνης 57 - 712012
Πληρ.: Έφη Παπάζογλου
Τηλ.: 2810 283793 - 6978S83322
FAX; 2810 288472

Ηράκλειο 10-12-2015
Αρ.Πρωτ.: 40

Θέμα: Προκήρυξη δύο (2) νέων υποτροφιών.

Σας στέλνουμε προκήρυξη δύο (2) νέων υποτροφιών βπουδαστικαύ έτους 2015-2016 και παρακαλούμε για την ανάρτηση τ*νς στην ιστοσελίδα σας ή στο πίνακα ανακοινώσεων για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλομαι μέχρι 5 Φεβρουάριου 2016.

Η Γραμματέας
Έφη Παπάζογλου


Εργαζάκειο Ιδρυμα
Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2015-2016 ΠΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΑΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργαζάκειου Ιδρύματος προκηρύσσει:

Τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών σε οικονομικά αδύνατους αριστούχους απόφοιτους Λυκείου για συνέχιση των σπουδών τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Οι υπότροφοι θα κατάγονται από την τέως επαρχία Πεδιάδος νομού Ηρακλείου, την τέως επαρχία Λασιθίου νομού Λασι&ου και την πόλη του Ηρακλείου νομού Ηρακλείου με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

Α. Η διαδικασία εκλογής και ανακήρυξης των υποτρόφων γίνεται με διαγωνισμό στο μάθημα της έκθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ/τος από 19-9-1988 Φ.Ε,Κ. 724/4-10-1988 τεύχος Β’ του οργανισμού διοίκησης και διαχείρισης του Ιδρύματος του Ν. 4182/2014 και του Κ. Δ/τος 18/23-8-1941 και του 0017653/18-2-2015 εγγράφου του Υπ. Οικονομικών. Καθορίζει ανώτατο οικογενειακό και ατομικό εισόδημα έως 20.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
Κριτήριο για την κατάταξη των υποτρόφων αποτελεί ο βαθμός στο μάθημα της έκθεσης. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών όταν λάβει βαθμό τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) και άνω με άριστα το είκοσι (20). Η κατάταξη και ανακήρυξη γίνεται σύμφωνα με τη βαθμολογία και επί ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής. Μεταξύ ίσων προτιμούνται οι συγγενείς των διαθετών. Ο διαγωνισμός για την επιλογή των υποτρόφων στο μάθημα της έκθεσης θα διενεργηθεί από επιτροπή που θα ορισθούν από την περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία υπηρεσία θα καθορίσει τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, την ώρα καθώς και την ημερομηνία. Τα παραπάνω στοιχεία θα ανακοινωθούν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων και της κατάρτισης των πινάκων των δίκαιουμένων ή μη για συμμετοχή στο διαγωνισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης, εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση των πινάκων των δικαιούμενων ή μη στο διαγωνισμό, που υποβάλλεται στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν είτε ταχυδρομικός είτε αυτοπροσώπως στη διεύθυνση: Εργαζάκειο Ίδρυμα Λεωφόρος Δικαιοσύνης 57 - Τ.Κ. 71202 ισόγειο γραφείο του Ιδρύματος τηλέφωνο 2810288472- 6978583322 - 6972332512 μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας αίτηση της οποίας συντάσσουν οι ίδιοι με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο θα προκύπτει ότι η ηλικία του δεν είναι μεγαλύτερη των 36 χρόνων.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Δήμο εγγραφής)

4. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση φοίτησης της σχολής ή του τμήματος που φοιτά ο υποψήφιος.

5. Απολυτήριο λυκείου με άριστα.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία άλλη για τις σπουδές τους.

7. Αντίγραφο εντύπων Ε1,Ε2,Ε9 οικονομικού έτους 2015 (για οικογενειακό εισόδημα έτους 2014) από την εφορία.

8. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2015, σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή και η οικογένεια αυτού δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Γ. Όροι χορήγησης των υποτροφιών:

• Η χορήγηση της υποτροφίας αρχίζει με την έναρξη του πανεπιστημιακού έτους 20152016 και λήγει με την περάτωση των κανονικών σπουδών.

• Το ποσό της υποτροφίας σε διακόσια πενήντα ευρώ (250€) μηνιαίως και χορηγείται για δέκα μήνες το χρόνο με διακοπή τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και καταβάλλεται στην αρχή κάθε μήνα ή κάθε δίμηνο σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετικός τραπεζικός λογαριασμό του Ιδρύματος.

• Οι υπότροφοι οφείλουν στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους να προσκομίζουν στο Ίδρυμα βεβαίωση από τη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος τους ότι έχουν εξετασθεί σε όλα τα μαθήματα του έτους επιτυχώς.

• Η υποτροφία διακόπτεται για παραβίαση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας και όταν δεν τηρούνται οι όροι επιλογής των υποτρόφων.

• Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας ουδέν δικαίωμα αποζημίωσης γβννάται καθώς δεν γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης των υποτρόφων σε περίπτωση μείωσης της ορισθείσας υποτροφίας.

• Οι υπόΐροφοι υποχρεούνται να επιστρέφουν χρήματα της υποτροφίας που τυχόν έχουν λάβει για διάστημα ισχύος της παραβίασης των όρων επιλογής τους.

Δ, Η προκήρυξη να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νοης Εθνικών Κληροδοτημάτων καθώς και στην περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ο Κρήτης Ειρηναίος

Σχετικά Άρθρα