edu.klimaka.gr

Προκήρυξη Υποτροφιών για Διδακτορικές Σπουδές στο ΕΠΙ Φλωρεντίας 2023 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ 2023-2024

Αρ.Πρωτ.42303/16-12-2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ι.Κ.Υ.
σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 2023-2024

ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών, χορηγεί επτά (7) θέσεις υποτροφίας στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτου Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας), ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες ερευνητές οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών τού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας (European University Institute Doctoral Programme), σε ένα από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

 1. Ιστορίας και Πολιτισμού
 2. Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 3. Νομικών Επιστημών
 4. Οικονομικών Επιστημών

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας καθορίζονται με τον κανονισμό του προγράμματος (απόφαση 21608/H1/09-02-2017, ΦΕΚ Β’ 473-17/2/2017), όπως ισχύει.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Επιλέξιμοι για χορήγηση υποτροφίας είναι όσοι πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

1. Είναι Έλληνες πολίτες, κάτοχοι ελληνικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),

2. Είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή ισοδύναμων τίτλων από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή ομοταγή τής αλλοδαπής.

3. Δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών,

4. Δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. για διδακτορικές σπουδές,

5. Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης (επίπεδο Γ1/C1) της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει,

6. Έχουν, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων, ολοκληρώσει τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο σύμβασης υποτροφίας με το Ι.Κ.Υ.,

7. Οι άρρενες υποψήφιοι έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές ή τυγχάνουν ή δικαιούνται να λάβουν αναβολή στράτευσης για διδακτορικές σπουδές από την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας (τουλάχιστον τέσσερα έτη),

8. Οι υποψήφιοι που τυγχάνουν μόνιμοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης αρχομένης από την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας και για το πλήρες διάστημα του προγράμματος διδακτορικών σπουδών (τουλάχιστον τέσσερα έτη). Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης αποτελεί προϋπόθεση έναρξης της υποτροφίας και οι επιλεγέντες υποψήφιοι υποχρεούνται να την υποβάλλουν πριν την έναρξη της υποτροφίας.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ

Απαιτείται να έχει ήδη υποβληθεί ηλεκτρονικώς υποψηφιότητα στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών (EUI Doctoral Programme), έως την 31η Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στον παρακάτω υπερσύνδεσμο του ιστοχώρου του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας: http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/Index.aspx

Εν συνεχεία, και το αργότερο έως την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023, είναι υποχρεωτικό να περιέλθουν στο Ι.Κ.Υ., στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου exoterikou@iky.gr, επίσης σε ηλεκτρονική μορφή ως αρχεία pdf, τα κάτωθι δικαιολογητικά. Τα ηλεκτρονικά αρχεία πρέπει να υποβληθούν με το όνομα αρχείου που υποδεικνύεται (όπου «ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ», να αντικαθίσταται με το επώνυμο του υποψηφίου με λατινικούς χαρακτήρες):

1. αντίγραφο της αίτησης. Ως αντίγραφο της αίτησης νοείται το επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνει ο υποψήφιος μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησής του στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικώς όλες οι απαντήσεις που έχουν δοθεί στα καθορισμένα πεδία της πλατφόρμας (01-ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ-aitisi.pdf)

2. πρόταση διατριβής (02-ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ-protasi.pdf)

3. βιογραφικό σημείωμα (03-ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ-cv.pdf)

4. αντίγραφα όλων των πρωτοτύπων τίτλων σπουδών που αναφέρονται στην αίτηση υποψηφιότητας, στην γλώσσα που έχουν εκδοθεί. Ειδικότερα

α. πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναλυτική βαθμολογία (04-ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ-ptychio.pdf, 04-ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ-analytiki.pdf)

β. τίτλος μάστερ, αναλυτική βαθμολογία (04-ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ-master.pdf, 04-ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ-masteranalytiki.pdf)

5. πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης (επίπεδο Γ1/C1) της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (05-ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ-english.pdf)

6. αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος ή άλλου επίσημου εγγράφου που να πιστοποιεί την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη (06-ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ-tautotita.pdf)

7. επίσημο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ελληνικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δ.Ο.Υ. υπαγωγής τού αιτούντος (07-ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ-afm.pdf)

8. πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άρρενες υποψηφίους (08-ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ-stratos.pdf)

9. υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, από την οποία να προκύπτει (να χρησιμοποιηθεί η ακριβής διατύπωση και κατά περίπτωση) ότι ο υποψήφιος

 1. δεν έχει λάβει κατά το παρελθόν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. για διδακτορικές σπουδές,
 2. έχει ολοκληρώσει τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις του στο πλαίσιο σύμβασης υποτροφίας με το Ι.Κ.Υ. (συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση μόνο εφόσον ισχύει σχετική περίπτωση),
 3. είναι ή δεν είναι μόνιμος ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου δημόσιος υπάλληλος.
 4. κατά την διάρκεια της έρευνας, δεν θα λαμβάνει άλλη υποτροφία από δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα, φορέα, οργανισμό, κ.τ.λ., εδρεύοντα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,
 5. κατά την διάρκεια της υποτροφίας, δεν θα διεκδικήσει επιδόματα ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή άλλο συναφή οργανισμό άλλου κράτους (09-ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ-ydilosi.pdf)

Υποψήφιοι που αδυνατούν να υποβάλουν στο σύνολό τους τα ανωτέρω εντός των προαναφερθεισών προθεσμιών ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα εξαιρεθούν από την διαδικασία επιλογής. Η Υπηρεσία δεν θα ενημερώσει για την τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων.

Η επιλογή των υποψηφίων υποτρόφων, κατόπιν γνωμοδότησης του Ι.Κ.Υ. ως προς την επιλεξιμότητα, διενεργείται από τα αρμόδια όργανα του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας βάσει ποιοτικών κριτηρίων επιλογής (selection criteria), τα οποία δημοσιεύονται στον ιστοχώρο του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας:

 1. Ιστορίας και Πολιτισμού
  : https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/HistoryAndCivilization/DoctoralProgramme
 2. Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών:
  https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/PoliticalAndSocialSciences/DoctoralProgramme
 3. Νομικών Επιστημών:
  https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Law/DoctoralProgramme
 4. Οικονομικών Επιστημών:
  https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Economics/DoctoralProgramme

Πριν την τελική επιλογή, οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη από το αρμόδιο όργανο του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, το οποίο θα κοινοποιήσει τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής στους υποψηφίους και στο Ι.Κ.Υ.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής κυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στο Ι.Κ.Υ., το αργότερο έως τις 06 Σεπτεμβρίου 2023, πιστοποιητικό εγγραφής στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών («EUI Doctoral Programme») του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 καθώς και όσα από τα παρακάτω δικαιολογητικά δεν έχουν προσκομιστεί σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας:

 1. οι άρρενες υποψήφιοι οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει ή νομίμως απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, βεβαίωση/πιστοποιητικό αναβολής στράτευσης, από την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας και για το πλήρες διάστημα (τουλάχιστον τέσσερα έτη) του εγκεκριμένου προγράμματος διδακτορικών σπουδών.
 2. οι δημόσιοι υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου), αντίγραφο απόφασης ή βεβαίωση χορήγησης τετραετούς άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Επιπροσθέτως, οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν να καταχωρίσουν στην διαδικτυακή πύλη του Ι.Κ.Υ. (grants.iky.gr), το αργότερο έως τις 31 Μαΐου 2023, τα απαραίτητα στοιχεία για την σύναψη της σύμβασης (τραπεζικός λογαριασμός στην ημεδαπή, όπου θα καταβάλλεται η υποτροφία, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιβλέπων καθηγητής κ.τ.λ.) και την έναρξη της υποτροφίας. Στην συνέχεια, οι επιλεγέντες υποψήφιοι, εντός τακτής προθεσμίας, συνάπτουν σύμβαση επιχορήγησης με το Ι.Κ.Υ., στην οποία περιγράφονται ο σκοπός, η διάρκεια, οι όροι, τα τελικά παραδοτέα, οι οικονομικές παροχές, ο τρόπος καταβολής της υποτροφίας, κ.τ.λ.

Η έναρξη της υποτροφίας πραγματοποιείται μετά την σύναψη της σχετικής σύμβασης Ι.Κ.Υ.-Υποτρόφου.

Στην περίπτωση που οι επιλεγέντες υποψήφιοι δεν υποβάλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά έναρξης ή την σύμβαση επιχορήγησης υπογεγραμμένη εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών, το Ι.Κ.Υ. διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώνει την χορήγηση υποτροφίας.

Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η διάρκεια της υποτροφίας τού Ι.Κ.Υ. για διδακτορικές σπουδές ορίζεται σε 36 κατ’ ανώτατο όριο διαδοχικούς μήνες και εξαρτάται από την επίδοση του υποτρόφου κατά την διάρκεια των σπουδών του. Στην περίπτωση που οι διδακτορικές σπουδές ολοκληρωθούν επιτυχώς σε διάστημα μικρότερο των 36 μηνών, η διάρκεια της υποτροφίας τού Ι.Κ.Υ. περιορίζεται στον πραγματικό χρόνο που απαιτήθηκε για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών.

Η υποτροφία για το χρονικό διάστημα πέραν των 36 μηνών δεν βαρύνει το Ι.Κ.Υ.

Κατόπιν ειδικής συμφωνίας του Ι.Κ.Υ. με το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, δύναται να τροποποιηθεί η περίοδος του προγράμματος σπουδών του υποτρόφου που καλύπτεται από το Ι.Κ.Υ. και το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας αντιστοίχως.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Κατά την διάρκεια της υποτροφίας τού Ι.Κ.Υ., χορηγούνται:

I. Τροφεία: Μηνιαίο ποσό ύψους χιλίων ογδόντα εννέα ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (1.089,21€) για την κάλυψη μέρους των δαπανών διαβίωσης. Καταβάλλεται μηνιαίως ή, κατά προτίμηση, τριμηνιαίως, υπό την προϋπόθεση εγγραφής και ικανοποιητικής προόδου στο εγκεκριμένο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας.

II. Δαπάνες ασφάλισης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: Ετήσιο ποσό ύψους τετρακοσίων πενήντα ευρώ (€ 450,00), κατ’ ανώτατο όριο, για την κάλυψη μέρους της ενδεχόμενης δαπάνης ασφάλισης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Χορηγείται στους εγγεγραμμένους στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας υποτρόφους οι οποίοι παρουσιάζουν ικανοποιητική πρόοδο και δεν διαθέτουν κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από φορέα δημόσιας ή ιδιωτικής ασφάλισης. Καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου ακαδημαϊκού έτους σπουδών, βάσει παραστατικού που αποδεικνύει την καταβολή και το πραγματικό κόστος και το διάστημα ασφαλιστικής κάλυψης.

III. Δαπάνες πρώτης εγκατάστασης: Κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 250 ευρώ (€ 250,00) για την κάλυψη μέρους των δαπανών πρώτης εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης στον τόπο σπουδών. Χορηγείται άπαξ μετά την έναρξη της υποτροφίας.

Οι ανωτέρω οικονομικές παροχές αφορούν τα μεικτά ποσά (πριν την παρακράτηση τυχόν νομίμων κρατήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και ενδεχόμενων τραπεζικών εξόδων) που χορηγούνται στον Υπότροφο.

Το ύψος των οικονομικών παροχών καθορίζεται με την υπ’ αριθμ. 21608/Η1-9/2/2017 ΚΥΑ του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 473-17/2/2017) όπως εκάστοτε ισχύει.

Το ποσό της υποτροφίας καταβάλλεται στον Υπότροφο από το Ι.Κ.Υ. μέσω εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται σε Τράπεζα της ημεδαπής και στον οποίο ο Υπότροφος είναι μοναδικός δικαιούχος ή πρώτος συνδικαιούχος. Τυχόν τραπεζικά έξοδα θα βαρύνουν τον υπότροφο.

ΣΤ. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

1. Η υποτροφία χορηγείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας), τους όρους τής παρούσης πρόσκλησης και τους όρους τής σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ του Ι.Κ.Υ. και του Υποτρόφου. Επιμέρους ζητήματα που δεν καλύπτονται από την σύμβαση, τους όρους της παρούσης πρόσκλησης και τις κείμενες κανονιστικές διατάξεις, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., τις οποίες ο Υπότροφος αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

2. Η υποτροφία θα καταβάλλεται στον Υπότροφο εφόσον διατεθούν στο Ι.Κ.Υ. οι απαραίτητες πιστώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι ο Υπότροφος είναι εγγεγραμμένος στο εγκεκριμένο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας και παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο.

3. Αναστολή έναρξης ή ενδιαμέσως της υποτροφίας δεν επιτρέπεται

4. Ο Υπότροφος οφείλει:

 1. να αφιερωθεί ουσιαστικά στις διδακτορικές σπουδές του και να λάβει τον διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας στον επιστημονικό τομέα για τον οποίο επελέγη,
 2. να ενημερώνει το Ι.Κ.Υ., εγγράφως και με αποκλειστικώς δική του ευθύνη, για οποιοδήποτε θέμα αφορά την υποτροφία και τις σπουδές του και να υποβάλλει τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πρωτότυπο. Ειδικότερα, όσον αφορά την ενδεχόμενη τροποποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.τ.λ.) και των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού του όπου θα καταβάλλεται η υποτροφία, η σχετική ενημέρωση θα γίνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ι.Κ.Υ. (grants.iky.gr),
 3. να υποβάλλει προς έγκριση, εντός προθεσμίας που θέτει το Ι.Κ.Υ., στη μορφή και με τον τρόπο που θα υποδειχθεί από το Ι.Κ.Υ., έκθεση προόδου υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα καθηγητή, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ενδεχομένως τού ζητηθεί. Η έγκριση των εκθέσεων και δικαιολογητικών προόδου από το Ι.Κ.Υ. αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση και συνέχιση της υποτροφίας,
 4. να υποβάλλει στο Ι.Κ.Υ., μετά την λήξη εκάστου έτους διδακτορικών σπουδών, βεβαίωση του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, από την οποία να αποδεικνύεται η συνέχιση των σπουδών του (εγγραφή στο επόμενο έτος σπουδών) ή η επιτυχής ολοκλήρωσή τους,
 5. να μνημονεύει κατά περίπτωση στις επιστημονικές εργασίες/διδακτορική διατριβή τα εξής: «Η ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής/επιστημονικής ανακοίνωσης/εργασίας χρηματοδοτήθηκε από το Ι.Κ.Υ. στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών Ελλήνων υποψηφίων διδακτόρων του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας». Η ανωτέρω αναφορά θα γίνεται στην γλώσσα συγγραφής του επιστημονικού έργου.

5. Ο Υπότροφος υποχρεούται:

 1. να προσκομίσει στο Ι.Κ.Υ. τον απονεμόμενο από το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου Μάστερ (Master by Research) εντός τριμήνου από την ολοκλήρωση του πρώτου έτους σπουδών. Σε αντίθετη περίπτωση, η υποτροφία διακόπτεται.
 2. να καταθέσει στο Ι.Κ.Υ., εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας, ηλεκτρονικό αντίγραφο του διδακτορικού τίτλου σπουδών (σε μορφή αρχείου pdf) και επίσημη βεβαίωση από το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας για την επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών σπουδών του (τελικά παραδοτέα). Η διδακτορική διατριβή που περιέρχεται στο Ι.Κ.Υ. ανήκει στην πνευματική ιδιοκτησία του Υποτρόφου, ο οποίος εκχωρεί στο Ι.Κ.Υ. το δικαίωμα να την χρησιμοποιεί κατά την κρίση του και, ενδεικτικά, για λόγους αξιολόγησης και διάδοσης του προγράμματος υποτροφιών και των αποτελεσμάτων της υποτροφίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν επαρκώς αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης αίτησης του υποτρόφου, η οποία πρέπει να υποβληθεί πριν την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., κατά την απόλυτη κρίση του, δύναται να χορηγήσει παράταση 24 μηνών κατ' ανώτατο όριο της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των τελικών παραδοτέων, χωρίς την καταβολή οικονομικών παροχών.

6. Κατά την διάρκεια της υποτροφίας, ο Υπότροφος δεν δικαιούται να λάβει άλλη υποτροφία για τον ίδιο σκοπό από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Επίσης, ο Υπότροφος δεν δικαιούται να λάβει οποιαδήποτε άλλη υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. πριν την ολοκλήρωση όλων των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της παρούσας υποτροφίας.

7. Η υποτροφία μπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή λόγω μη ικανοποιητικής προόδου των σπουδών τού υποτρόφου.

8. Το Ι.Κ.Υ. διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ανακαλεί τη χορήγηση υποτροφίας, εάν διαπιστωθεί – ακόμη και εκ των υστέρων ότι δεν συντρέχουν οι κανόνες επιλεξιμότητας ή δεν πληρούνται οι όροι της υποτροφίας. Επιπροσθέτως, το Ι.Κ.Υ., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για την ανάκληση ή την οριστική διακοπή της υποτροφίας, εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι που το επιβάλλουν, αναφερόμενοι στην επίδοση, το ήθος, την επιμέλεια του υποτρόφου, κ.τ.λ.

9. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διακοπής ή ανάκλησης της υποτροφίας ή παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων της Σύμβασης και του Κανονισμού, άπαντες οι οποίοι συνομολογούνται ουσιώδεις, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο Υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει στο Ι.Κ.Υ. το συνολικό ποσό της καταβληθείσης υποτροφίας κατά τις διατάξεις τού Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Για την συνδρομή τυχόν περιστατικού ανωτέρας βίας αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., κατά την απόλυτη κρίση του, κατόπιν έγκαιρης, επαρκώς αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης αίτησης του Υποτρόφου. Επιπροσθέτως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. δύναται να αποφασίσει την ανάκτηση μέρους αντί του συνόλου τής καταβληθείσης υποτροφίας.

10. Οι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν, μετά την λήξη των διδακτορικών σπουδών, να επιστρέψουν στην Υπηρεσία τους και να υπηρετήσουν στο Ελληνικό Δημόσιο κατά το προβλεπόμενο από τον νόμο χρονικό διάστημα. Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούνται στην επιστροφή του συνολικού ποσού της καταβληθείσης Υποτροφίας κατά τις διατάξεις τού Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

11. Ο Υπότροφος, κατά την διάρκεια της υποτροφίας, δεν θα διεκδικήσει επιδόματα ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή άλλο συναφή Οργανισμό άλλου κράτους.

Ζ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται:

• Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία
Τηλεφωνική επικοινωνία: 210 3726325, 210 3726328, 210 3726330, 210 3726370
Ε-mail: exoterikou@iky.gr

• Στις παρακάτω ιστοσελίδες του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας και του Ι.Κ.Υ.:
− http://www.eui.eu/Home.aspx,
− http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/DoctoralProgramme/Index.aspx
− http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/GrantInfo/Index.aspx
− http://www.iky.gr


Μετάβαση στον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών στο ΕΠΙ Φλωρεντίας

Σχετικά Άρθρα