edu.klimaka.gr

Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών ΙΚΥ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Αρ.Πρωτ.23994/10-12-2018/ΙΚΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΙΚΥ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (MASTER) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΚΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018 – 2019

ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) και σε εφαρμογή της ΚΥΑ 59807/Ζ1/17-4-2018 (ΦΕΚ 1464/Β/27-4-2018) όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 196860/Ζ1/16-11-2018 (ΦΕΚ 5502/Β/7-12-2018), προκηρύσσει 100 θέσεις υποτροφιών διάρκειας 18-24 μηνών, για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου κύκλου (master) στην Ελλάδα (ακαδ. έτος έναρξης 2018-2019) με παράλληλη πρακτική άσκηση στην ΕΤΕ.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων μέσω μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και επαγγελματικής εμπειρίας στην ΕΤΕ, στους ακόλουθους τέσσερις (4) επιστημονικούς τομείς:

 • Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά
 • Πληροφορική
 • Θετικές Επιστήμες
 • Διοίκηση επιχειρήσεων / Τραπεζική

Οι μεταπτυχιακές σπουδές και η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών και της πρακτικής τους άσκησης, οι υπότροφοι θα απασχοληθούν, εφόσον το επιθυμούν, στην ΕΤΕ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, για δύο έτη.

Οι υπό προκήρυξη θέσεις ανά επιστημονικό τομέα, εξειδίκευση και τόπο όπου θα λ άβει χώρα η μεταπτυχιακή εξειδίκευση (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) και ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣ/ΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΕΩΝ

Οικονομικά/

Χρηματοοικονομικά

• Εφαρμοσμένα Οικονομικά

• Οικονομική Ανάλυση

• Χρηματοοικονομικά

• Διαχείριση Κινδύνων

• Ελεγκτική

51

9

60

Πληροφορική

• Πληροφοριακά Συστήματα

• Συστήματα Επικοινωνιών & Δίκτυα

• Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

• Βάσεις Δεδομένων

• Τεχνολογίες Ηλεκτρονικών και Κινητών Υπηρεσιών

• Τεχνολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού

• Πληροφοριακά Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας

10

 -

10

Θετικές Επιστήμες

• Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

• Στατιστική

5

 -

5

Διοίκηση Επιχειρήσεων/Τραπεζική

• Τραπεζική

• Διοίκηση Επιχειρήσεων

• Στρατηγική

• Ναυτιλιακά

• Διοίκηση ΑΔ

• Marketing

20

5

25

  

86

14

100

Σε περίπτωση κενών θέσεων σε κάποιον από τους προκηρυγμένους επιστημονικούς τομείς, οι θέσεις δύναται να μεταφερθούν σε άλλον τομέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

I. έχουν ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια,

II. έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),

III. είναι κάτοχοι πτυχίου/διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου/ΤΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής με χρόνο κτήσης όχι πλέον των 10 ετών (ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και εντεύθεν). Ο βαθμός του βασικού πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς»,

IV. κατά την έναρξη του ακαδ. έτους 2018-2019 έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά και φοιτούν στο πρώτο εξάμηνο σε εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ειδίκευσης της Ελλάδας, πλήρους ή μερικής φοίτησης (όχι εξ’ αποστάσεως), διάρκειας από 18 έως 24 μήνες συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας,

V. είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (επίπεδο B2) της αγγλικής γλώσσας,

VI. οι άνδρες με την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί οριστικά απ’ αυτές, ή έχουν επαρκή αναβολή στράτευσης για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών τους.

Υποψήφιος ο οποίος δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις ή/και δεν προσκομίσει όλα τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Β’ δικαιολογητικά, βάσει του περιεχομένου της αίτησής του και εντός των ορισμένων προθεσμιών, δεν θα αξιολογηθεί.

2. Δεν γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι:

• Έχουν λάβει ή λαμβάνουν υποτροφία από το ΙΚΥ για το ί διο ή ά λλο επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών (μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου ή δεύτερου κύκλου) ή

• Έχουν λάβει ή λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή για το ίδιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ: 21/12/2018

1. Αίτηση υποψηφιότητας

1.1 Για να νομιμοποιηθεί η υποψηφιότητα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν, έως τις 21/12/2018 και ώρα 13:00, ειδική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου/πλατφόρμας http://applications.iky.gr, με συμπληρωμένα όλα τα πεδία και χωρίς οποιαδήποτε παράλειψη.

1.2 Η αίτηση του υποψηφίου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986, ότι ο υποψήφιος:

I. έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους του Κανονισμού και της σχετικής προκήρυξης,

II. όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση υποψηφιότητας στοιχεία είναι αληθή,

III. πληροί τα κριτήρια του Κεφαλαίου Α της προκήρυξης,

IV. έχει υποβάλει μόνο μία αίτηση υποψηφιότητας,

V. δεν έχει λάβει ή λ αμβάνει υ ποτροφία α πό τ ο Ι ΚΥ ή άλλη πηγή για το ίδιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ),

VI. δεν έχει λάβει ή λ αμβάνει υ ποτροφία από τ ο ΙΚΥ για το ίδιο ή άλλο επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών (μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου ή δεύτερου κύκλου) και

VII. συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στην αίτηση και αποθηκεύονται σε ψηφιακά και πληροφοριακά συστήματα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος προγράμματος, από το ΙΚΥ και την ΕΤΕ.

Σε περίπτωση υποβολής ψευδών δηλώσεων θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν. 1599/1986. Ειδικότερα, όλοι οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να συμπληρώσουν πλήρως και ορθώς όλα τα πεδία της αίτησης έως τη λήξη της προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής.

1.3 Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.

1.4 Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης καθώς και το γεγονός ότι η διαδικασία δύναται, με απόφαση του ΙΚΥ και κατά πλήρη διακριτική ευχέρειά του, να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο.

1.5 Δεν λαμβάνεται υπόψη αίτηση που θα σταλεί, με οποιονδήποτε άλλο από τον οριζόμενο τρόπο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ κ.ο.κ.).

1.6 Αιτήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στους υπό προκήρυξη επιστημονικούς τομείς και εξειδικεύσεις δεν αξιολογούνται.

1.7 Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης.

1.8 Οι αιτήσεις που δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες ή και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες.

2. Δικαιολογητικά υποψηφιότητας

Με την επιτυχή οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, καταχωρίζεται αυτόματα ο αριθμός υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης και η ημερομηνία οριστικής υποβολής. Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν στο ΙΚΥ (Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 – Ν. Ιωνία), το αργότερο έως τις 27/12/2018, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή με ταχυμεταφορά (courier) ή ιδιοχείρως στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΙΚΥ, υποχρεωτικά τα κάτωθι δικαιολογητικά (τα στοιχεία των οποίων δεν θα πρέπει να διαφέρουν από αυτά που είχαν συμπληρωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση):

 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την υποβληθείσα ηλεκτρονική αίτηση.
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ).
 3.  Αντίγραφο επίσημου εγγράφου από όπου προκύπτει ο ΑΦΜ του υποψηφίου.
 4. Αντίγραφο πρώτου βασικού πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. (*1)
 5. Αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου.
 6. Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον καλής γνώσης (επίπεδο B2) (*2)
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι ο υποψήφιος, σε περίπτωση που επιλεγεί ως υπότροφος, από την ημερομηνία σύναψης της τριμερούς σύμβασης μεταξύ του υποτρόφου, της ΕΤΕ και του ΙΚΥ και κατά το Πρώτο Στάδιο του Προγράμματος δεν θα εργάζεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου, σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, ή ως ελεύθερος επαγγελματίας, πλην της Τράπεζας στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος.
 8. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα (έως 3 σελίδες).
 9. Επίσημη βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία του ΠΜΣ σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος της παρούσας, το οποίο διατίθεται και στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ. Στη βεβαίωση θα πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα:
  • Ο τίτλος του μεταπτυχιακού προγράμματος.
  • Αν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι πλήρους ή μερικής φοίτησης.
  • Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.
  • Η διάρκεια του προγράμματος (σε μήνες) συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας. Η αναγραφόμενη διάρκεια δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 18 μηνών και μεγαλύτερη των 24 μηνών.
  • Τυχόν απαίτηση καταβολής διδάκτρων, όπως και το συνολικό ύψος αυτών.
 10. Επίσημη βεβαίωση από το διευθυντή του ΠΜΣ, ότι το ΠΜΣ στο οποίο έχει εγγραφεί ο/η υποψήφιος/α (α) εντάσσεται σε έναν από τους προκηρυγμένους επιστημονικούς τομείς και σε μία από τις προκηρυγμένες εξειδικεύσεις και (β) δεν εμποδίζει την παράλληλη πρακτική άσκηση του υποψηφίου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.
 11. ΦΕΚ θεσμοθέτησης και λειτουργίας του ΠΜΣ (σύμφωνα με το ν.4485/2017).
 12. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών και σχετική βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας.
 13. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης από το οποίο προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί α πό α υτές ή έχουν επαρκή αναβολή στράτευσης για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών τους.

(*1) ποψήφιος, κάτοχος πτυχίου/διπλώματος της αλλοδαπής, υποβάλλει απαραιτήτως και βεβαίωση ισοτιμίας του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α’ ή Β’ Τμήμα). Η αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των τίτλων σπουδών
εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, προς τη βαθμολογική κλίμακα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
καθορίζεται από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α’ ή Β’ Τμήμα) και μπορεί να αναγράφεται στις βεβαιώσεις ισοτιμιών, που
χορηγούνται από αυτό. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τίτλοι σπουδών των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της
αλλοδαπής δεν αναγράφουν βαθμολογία ή αξιολογικούς χαρακτηρισμούς, το ανωτέρω όργανο καθορίζει τη
βαθμολογική αντιστοιχία κατ’ εκτίμηση των τυχόν λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του οικείου εκπαιδευτικού
Ιδρύματος και αν τούτο δεν είναι εφικτό, θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου
ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. (ν. 2527/1997).

(*2) Το επίπεδο γλωσσομάθειας καθορίζεται βάσει του Ευρωπαϊκού πλαισίου γλωσσομάθειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ – ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

1. Αξιολόγηση- Κριτήρια επιλογής:

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται βάσει των παρακάτω τριών κριτηρίων επιλογής, τα οποία μοριοδοτούνται ως ακολούθως:

Κριτήριο Α [6,5 - 10 μόρια]: Ο βαθμός βασικού πτυχίου (όχι μεταπτυχιακού τίτλου) δίνει αντίστοιχα μόρια
με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

Κριτήριο Β [0 - 55 μόρια]: Η ποιοτική αξιολόγηση της αίτησης υποψηφιότητας θα πραγματοποιηθεί από πέντε εξωτερικούς αξιολογητές, μέλη ΔΕΠ/ΕΠ Ιδρυμάτων της Ελλάδας, όλων των βαθμίδων και συνίσταται στα παρακάτω:

 • Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών [0 - 25 μόρια] στους τομείς των οικονομικών/ χρηματοοικονομικών, θετικών επιστημών, πληροφορικής καθώς και νομικών ή πολυτεχνικών σχολών.
 • Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας [3 - 15 μόρια]. Η καλή γνώση (επίπεδο Β2) λαμβάνει τρία (3) μόρια, η πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) λαμβάνει εννέα (9) μόρια και η άριστη γνώση (επίπεδο C2) λαμβάνει δεκαπέντε (15) μόρια.
 • Λοιπά στοιχεία βιογραφικού [0-15 μόρια]. Ενδεικτικά, τυχόν πρόσθετο μεταπτυχιακό σε συναφείς κατά τα ανωτέρω τομείς, εξειδικευμένες γνώσεις, πιστοποιήσεις, γνώσεις Η/Υ.

Κριτήριο Γ [0-35 μόρια]: Η Συνέντευξη συνιστά υποχρεωτικό στάδιο της διαδικασίας επιλογής και κατά τη διάρκειά της αξιολογείται το επίπεδο επαγγελματικών δεξιοτήτων των υποψηφίων (ενδεικτικά ομαδικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, κλπ). Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους του ΙΚΥ και της ΕΤΕ.

• Στην περίπτωση που ένας υποψήφιος λάβει λιγότερα από είκοσι (20) μόρια κατά τη συνέντευξη, δεν δύναται να ενταχθεί στους πίνακες επιτυχόντων του Προγράμματος.

• Δικαίωμα συμμετοχής στη συνέντευξη, έχουν οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τουλάχιστον τριάντα (30) μόρια ως προς το κριτήριο Β (ήτοι την αξιολόγηση).

2. Αποτελέσματα διαδικασίας επιλογής:

2.1 Βάσει των ανωτέρω καταρτίζεται από την Υπηρεσία αρχικά ο προσωρινός πίνακας μη επιλέξιμων αιτήσεων (όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης) και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

2.2 Ενστάσεις επί του πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων μόνο, υποβάλλονται εντός πέντε ημερών από την ανάρτηση – δημοσιοποίησή του στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο ΙΚΥ είτε ιδιοχείρως στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου), ή διά μέσου εταιρίας ταχυμεταφορών (courier) και εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ.

2.3 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, καταρτίζονται οι πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων (όσοι δεν πληρούν το όριο των μορίων των Β και Γ κριτηρίων) υποψηφίων του προγράμματος κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά και επικυρώνονται από το ΔΣ του ΙΚΥ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία προκηρυγμένη θέση εκάστου επιστημονικού τομέα, η επιλογή του/των υποψηφίου/ων υποτρόφου/ων θα γίνει από το ΔΣ του ΙΚΥ με κριτήριο το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα.

2.4 Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ και κοινοποιούνται στην ΕΤΕ.

2.5 Ενστάσεις επί της αξιολόγησης (κριτήριο επιλογής Β) και της συνέντευξης (κριτήριο επιλογής Γ) δεν γίνονται παραδεκτές.

3. Έναρξη υποτροφίας:

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η σύναψη τριμερούς σύμβασης (του υποτρόφου με το ΙΚΥ και την ΕΤΕ) εντός τακτής προθεσμίας, όπου ορίζονται οι υποχρεώσεις του υποτρόφου, οι όροι της υποτροφίας και της πρακτικής άσκησης στην ΕΤΕ.

• Η υπογραφή της τριμερούς σύμβασης μεταξύ υποτρόφου, ΙΚΥ και ΕΤΕ προϋποθέτει ότι με τη σύναψή της και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Πρώτου Σταδίου του Προγράμματος (σύμφωνα με το ΚΕΦ. Δ της παρούσης), ο υπότροφος δεν θα εργάζεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου, σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, ή ως ελεύθερος επαγγελματίας.

• Η διαδικασία έναρξης της υποτροφίας πραγματοποιείται με την υπογραφή της σύμβασης και την έκδοση απόφασης έναρξης και καταβολής μέρους της υποτροφίας από το ΙΚΥ.

• Οι προβλεπόμενες, στο ΚΕΦ. Ζ της παρούσης, οικονομικές παροχές καταβάλλονται από την ημερομηνία εγγραφής του υποτρόφου στο ΠΜΣ ακαδ. έτος 2018-2019 (ημερομηνία έναρξης υποτροφίας) βάσει βεβαίωσης της αρμόδιας γραμματείας της σχολής/τμήματος (σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσης).

• Η ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης στην ΕΤΕ καθορίζεται στην τριμερή σύμβαση (υποτρόφου-ΙΚΥ-ΕΤΕ).

4. Παραδοτέα:

Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης και βεβαίωση από την ΕΤΕ για τη διάρκεια και το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα Κεφάλαια Δ και Ε της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο στάδια:

Πρώτο στάδιο: 

Παρακολούθηση ΠΜΣ με διάρκεια από 18 έως 24 μήνες με παράλληλη πρακτική άσκηση για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας (ΚΕΦ. Ε). Κατά το πρώτο στάδιο ο υπότροφος λαμβάνει χρηματοδότηση με τη μορφή υποτροφίας μόνον από το ΙΚΥ.

Ο χρόνος διάρκειας εκάστου ΠΜΣ ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση θεσμοθέτησης και λειτουργίας του. Σε περίπτωση που η Υπουργική Απόφαση έχει τροποποιηθεί ο υποψήφιος δύναται να προσκομίσει την τελευταία εσωτερική ρύθμιση του Τμήματος/Σχολής όπως αυτή έχει εγκριθεί από τα αρμόδια, κατά νόμο, όργανα απόφασης.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου του προγράμματος ο υπότροφος οφείλει να προσκομίζει στο ΙΚΥ αναλυτική βαθμολογία ανά εξάμηνο καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί στο πλαίσιο παρακολούθησης και ελέγχου. Με τη λήξη αυτού, υποχρεούται αυστηρά να καταθέσει στο ΙΚΥ: (α) το μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης και (β) βεβαίωση από την ΕΤΕ, για τη διάρκεια και το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης.

Δεύτερο στάδιο:

Εργασία πλήρους απασχόλησης για δύο έτη στην ΕΤΕ (ΚΕΦ. Ε).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αναπόσπαστο τμήμα του Προγράμματος Υποτροφιών αποτελεί η απασχόληση των φοιτητών στην ΕΤΕ, στο πλαίσιο της οποίας οι υπότροφοι θα έχουν τη δυνατότητα συστηματικής ανάπτυξης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών οι υπότροφοι θα πραγματοποιούν πρακτική άσκηση για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας (ημερήσια απασχόληση 5 ωρών κατά ανώτατο όριο) στην ΕΤΕ - λαμβάνοντας υπόψη τον τόπο σπουδών τους. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, οι φοιτητές θα αξιολογούνται σε εξαμηνιαία βάση από αρμόδια στελέχη της Τράπεζας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών τους σπουδών και της πρακτικής τους άσκησης, η ΕΤΕ θα απασχολήσει τους υποτρόφους του προγράμματος μέσω σύμβασης εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης για τα επόμενα 2 έτη, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ο/Η υπότροφος δύναται να μην ενταχθεί στο δεύτερο στάδιο του Προγράμματος, εφόσον το επιθυμεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγουμένως ενημερώσει εγγράφως την Τράπεζα και το ΙΚΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση διακοπής από τον υπότροφο των μεταπτυχιακών σπουδών πριν την ολοκλήρωση αυτών ή/και αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει έναντι του ΙΚΥ, ο υπότροφος υποχρεούται σε πλήρη επιστροφή της υποτροφίας, όπως ακριβώς ορίζεται και για όλα τα προγράμματα υποτροφιών του ΙΚΥ. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται ταυτόχρονα και η πρακτική άσκηση και η ΕΤΕ δεν υποχρεούται να τον προσλάβει με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τα ανωτέρω (δεύτερο στάδιο του προγράμματος).

Επίσης, η ΕΤΕ δικαιούται να ζητήσει τη διακοπή της πρακτικής άσκησης για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, ή να αρνηθεί την πρόσληψη του υποτρόφου μετά τη λήξη της υποτροφίας, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης προκύψουν περιστατικά αφορούντα το πρόσωπό του, τα οποία αποτελούν σπουδαίο λόγο, υπό την έννοια του άρθρου 672 του ΑΚ (εφαρμοζομένου κατ’ αναλογία).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι οικονομικές παροχές που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο αφορούν στο πρώτο στάδιο του προγράμματος και περιλαμβάνουν τα μικτά ποσά τα οποία θα καταβάλλονται στους υποτρόφους, δηλαδή τα ποσά τα οποία θα λαμβάνει ο υπότροφος ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης πριν την παρακράτηση των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και τραπεζικών εξόδων, καθώς και των όποιων απαιτούμενων ασφαλιστικών κρατήσεων.

Συγκεκριμένα, στους υποτρόφους χορηγούνται:

Α. Μηνιαία τροφεία ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00€).

Β. Δαπάνες για την κάλυψη μέρους τυχόν διδάκτρων του μεταπτυχιακού προγράμματος, ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ετησίως κατά ανώτατο όριο. Καταβάλλονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών.

Οι οικονομικές παροχές του δεύτερου σταδίου θα προσδιοριστούν μέσω της σχετικής σύμβασης που θα συνάψει ο υπότροφος με την ΕΤΕ, μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών του σπουδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας καθώς και η κατάρτιση και επικύρωση των πινάκων των επιλεγέντων υποψηφίων δεν συνεπάγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποχρέωση του ΙΚΥ να καταρτίσει σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο και να του χορηγήσει υποτροφία.

2. Επιμέρους ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρέχονται καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες, από το  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ - Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Νέα Ιωνία) ή στα τηλέφωνα 210-3726394 και 210-3726355, καθώς και στο e-mail: infoteam(ΣΤΟ)iky.gr.

Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται στα τηλ. 210-3726366, 210-3726367 ή μέσω του email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
Κυριάκος Αθανασίου
Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ

Σχετικά Άρθρα