edu.klimaka.gr

Υποτροφίες Προπτυχιακών Σπουδών κληρ. Κλ. Τσουρίδη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ

Αρ.Πρωτ.2782/15-03-2024/ΙΚΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
------
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ», ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 10-05-2024

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε απόρους, επιμελείς και ει δυνατόν αρίστους φοιτητές Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας, καταγόμενους από την Κομοτηνή και την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη».

Οι ανωτέρω υποτροφίες προκηρύσσονται σύμφωνα με:

 1. Την 35637/6-12-1972 δημόσια διαθήκη του Κλεάρχου Τσουρίδη η οποία δημοσιεύθηκε με το 705/1-9-1978 πρακτικό του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία θα χορηγηθούν υποτροφίες σε «απόρους, επιμελείς και ει δυνατόν αρίστους φοιτητάς Πανεπιστημίων και άλλων Ανωτάτων Σχολών καταγόμενους από την Κομοτηνή και την περιφέρεια του νομού Ροδόπης».
  Εκτελεστές ορίζονται σύμφωνα με τη διαθήκη ο εκάστοτε Μητροπολίτης Μαρωνείας, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και ο Δήμαρχος Κομοτηνής, οι οποίοι απαρτίζουν την επιτροπή επιλογής,
 2. Τις διατάξεις του ν. 4182/2013 (κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις),
 3. Την 101532/7308/Β0011/20-12-2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων μηνιαίων υποτροφιών, που χορηγούνται από τα έσοδα κληροδοτημάτων,
 4. Τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. για τη χορήγηση των υποτροφιών, που ελήφθησαν στην 34η (09.11.2023) και 8η (14.03.2024) Συνεδρίες του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Για την απονομή των υποτροφιών πρέπει να καλύπτονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

 1. Ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή.
 2. Ανώτατο όριο ηλικίας των αιτούντων ορίζεται το 36ο έτος.
 3. Καταγωγή από την Κομοτηνή ή την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.
 4. Οικονομική αδυναμία (απορία). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιάζουν οικονομική αδυναμία (απορία). Αυτή θα αποδεικνύεται από το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, το οποίο αθροιστικά δε θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€). Το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται κατά χίλια ευρώ (1.000,00€) για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο μέλος της οικογενείας του/της υποψηφίου/ας.
 5. Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «πολύ καλά» (μεγαλύτερο ή ίσο του 16,1).
 6. Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Εισαγωγής Ανώτατης Εκπαίδευσης (έτους 2022) και εγγραφή στο οικείο Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
 7. Δεν ήταν πτυχιούχοι ελληνικού ή αλλοδαπού Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη της Υποτροφίας (01.09.2022).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Ν. Ιωνία) εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της περιλήψεως της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο (έως τις 10-05-2024) το πλήρως συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης, συνοδευόμενο από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του/της υποψηφίου/ίας ή διαβατήριο σε ισχύ από τα οποία να προκύπτουν: α) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή και β) η ηλικία τους που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 ετών.

β) Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση από αρμόδιο φορέα, από τα οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι/ιες κατάγονται -είτε από πατρική είτε από μητρική γραμμή- από την πόλη της Κομοτηνής ή την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Επισημαίνεται ότι, ο τόπος γέννησης του/της υποψηφίου/ίας σε καμία περίπτωση δεν αποδεικνύει από  μόνος του την καταγωγή του/της υποψηφίου/ίας.

γ) Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «πολύ καλά».

δ) Βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 2022.

ε) Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό του Τμήματος ή της Σχολής του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας ότι έχει εγγραφεί και φοιτά κανονικά ο/η υποψήφιος/α.

στ) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2022 για το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα, το οποίο αθροιστικά δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€), το οποίο θα προσαυξάνεται κατά χίλια ευρώ (1.000,00€) για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο μέλος.

ζ) Βεβαιώσεις από Τράπεζες: Όταν στο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2022 του/της υποψηφίου/ίας και της οικογένειας όπου ο/η υποψήφιος/ια είναι δηλωμένος/η ως εξαρτώμενο μέλος αναγράφονται ποσά στους κωδικούς 667 και 668 (εισοδήματα από τόκους) προσκομίζονται από τις Τράπεζες, βεβαιώσεις για τα κεφάλαια από τα οποία προκύπτουν οι τόκοι έως 31.12.2022 είτε είναι καταθέσεις όψεως, προθεσμιακές, είτε μετοχές, ομόλογα και λοιπά χρεόγραφα.

η) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) έτους 2022 του/της υποψηφίου/ίας και της οικογένειας όπου ο/η υποψήφιος/ια είναι δηλωμένος/η ως εξαρτώμενο μέλος.
Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, θα πρέπει να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ψηφιακά εκδοθείσα μέσω του Gov.gr ή με βεβαίωση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη αρμόδια Αρχή, στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, σε συνδυασμό με τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία των γονέων του/της.

θ) Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Έντυπο Ε9) φορολογικού έτους 2022 του/της υποψηφίου/ίας και των γονέων του/της, εφόσον ο/η υποψήφιος/α είναι δηλωμένος/η ως εξαρτώμενο μέλος. Οι βεβαιώσεις (Ε9) πρέπει να έχουν εκδοθεί κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας.
Στις περιπτώσεις μη ύπαρξης έντυπου Ε9 (άτομα που δεν έχουν στην κατοχή τους ακίνητη περιουσία) προσκομίζεται αντ΄ αυτού υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ψηφιακά εκδοθείσα μέσω του Gov.gr ή με βεβαίωση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη αρμόδια Αρχή περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας και μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9 κατά το φορολογικό έτος 2022.

ι) Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2022.

ια) Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

ιβ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του/της υποψηφίου/ίας ψηφιακά εκδοθείσα μέσω του Gov.gr ή με βεβαίωση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη αρμόδια Αρχή:
- i) ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ΙΚΥ ή από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά ή από άλλο φορέα και ότι δεν έχασε από δική του/της υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία και
- ii) ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει προπτυχιακή υποτροφία από το Ι.Κ.Υ.

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα αναζητηθεί υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία του Ι.Κ.Υ.

2. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μαζί με το ειδικό έντυπο της αίτησης του Ι.Κ.Υ. πρέπει να υποβληθούν ταχυδρομικώς (Διεύθυνση: Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία) με συστημένη επιστολή μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται βάσει της ημερομηνίας που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

3. Η Επιτροπή Επιλογής που απαρτίζεται από τους Μητροπολίτη Μαρωνείας, Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και Δήμαρχο Κομοτηνής αφού συντάξει πρακτικό συγκρότησής της:

 1. Συγκεντρώνει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων (μέσω του Ι.Κ.Υ.),
 2. Επιλέγει όσους/ες πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφίας.
 3. Συντάσσει τον πίνακα των δικαιούχων.

4. Από τους υποψηφίους θα προηγούνται όσοι έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στις εισαγωγικές εξετάσεις ανεξαρτήτως Τμήματος σύμφωνα με τα μόρια εισαγωγής αυτών.
Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει βάσει των μορίων εισαγωγής αυτών, κατ΄ αναλογία με τη υψηλότερη βαθμολογία της εκάστοτε Σχολής.
Επί ισοβαθμίας, επιλέγεται ο/η υποψήφιος/α με το χαμηλότερο αθροιστικά δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2022.

5. Η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει τον πίνακα των δικαιούχων και διαβιβάζει στο ΙΚΥ την σχετική πράξη-απόφασή της μαζί με τον Ονομαστικό Πίνακα των Υποψηφίων Υποτρόφων, ώστε να καταστεί δυνατή η απονομή των υποτροφιών.

6. Ο Ονομαστικός Πίνακας των Υποψηφίων Υποτρόφων όπως αποστέλλεται από την Επιτροπή Επιλογής, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. (www.iky.gr).

7. Ένσταση μπορεί να υποβληθεί κατά του αποτελέσματος της επιλογής, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την ημέρα ανάρτησης του Ονομαστικού Πίνακα Υποψηφίων Υποτρόφων στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ι.Κ.Υ. (www.iky.gr). Η ένσταση (πλήρως αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη) ασκείται μόνο εντύπως (όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και αποστέλλεται ταχυδρομικά στο Ι.Κ.Υ. με την ένδειξη "Ένσταση στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.: 2782/15.03.2024 Προκήρυξης».

8. Το Ι.Κ.Υ. αποστέλλει τις ενστάσεις των υποψηφίων στην Επιτροπή Επιλογής, η οποία αφού τις εξετάσει, συντάσσει τον Οριστικό Ονομαστικό Πίνακα των Υποψηφίων Υποτρόφων και τον διαβιβάζει στο Ι.Κ.Υ. μαζί με την σχετική πράξη-απόφασή της, ώστε να καταστεί δυνατή η απονομή των υποτροφιών στους/στις δικαιούχους.

9. Ο Οριστικός Ονομαστικός Πίνακας των Υποψηφίων Υποτρόφων όπως αποστέλλεται από την Επιτροπή Επιλογής αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr) και εκτελείται κατόπιν σχετικής έγγραφης γνωστοποίησης προς την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης) και προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης/Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών (Γραφείο Κομοτηνής) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 56 του ν. 4182/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ : ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΥΨΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη σύμβασης υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με τον/την υπότροφο.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαραίτητα προσκομίζεται Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του/της υποψηφίου/ας, σύμφωνα με το «υπόδειγμα βεβαίωσης» του παραρτήματος 1 της παρούσης Προκήρυξης για την επιτυχή εξέταση κατ΄ ελάχιστον στο 70% των μαθημάτων του ακαδ. έτους 2022-2023 (συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου) με το μέσο όρο βαθμολογίας –ει δυνατόν- «άριστα» (τουλάχιστον 8,50 σε κλίμακα βαθμολόγησης 0-10) ενώ σε κάθε περίπτωση ο μέσος όρος δεν μπορεί να είναι κατώτερος του «λίαν καλώς» (από 6,50-8,49 σε κλίμακα βαθμολόγησης 0-10).

2. Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού: Φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού ή εκτύπωση (σε περίπτωση e-banking) με τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (Τράπεζα, IBAN, δικαιούχος κτλ). Στους δικαιούχους θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας υποτρόφου.

3. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια (400,00) ευρώ το μήνα (ακαθάριστο ποσό).

4. Η καταβολή θα γίνει αναδρομικά και θα αρχίσει από την έναρξη των σπουδών των υποτρόφων του ακαδ. έτους 2022-2023 και θα διαρκέσει ως το τέλος της ελάχιστης διάρκειας των σπουδών τους -σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών- με βάση την επίδοση στις σπουδές τους, δηλαδή εφόσον επιτυγχάνουν κατ’ ελάχιστον στο 70% των μαθημάτων κάθε ακαδ. έτους (συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου), με μέσο όρο βαθμολογίας –ει δυνατόν- «άριστα» (τουλάχιστον 8,50 σε κλίμακα βαθμολόγησης 0-10) ενώ σε κάθε περίπτωση ο μέσος όρος δεν μπορεί να είναι κατώτερος του «λίαν καλώς» (από 6,50-8,49 σε κλίμακα βαθμολόγησης 0-10), όπως αποδεικνύεται από σχετικό πιστοποιητικό του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος που υποβάλλεται στο Ι.Κ.Υ. μετά το πέρας κάθε ακαδ. έτους, διαφορετικά η υποτροφία θα διακόπτεται. Επίσης, η υποτροφία διακόπτεται εάν, για οποιονδήποτε λόγο, επέλθει μείωση των εσόδων του κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του/της υποτρόφου του/της οποίου/ας η υποτροφία διακόπηκε.

5. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης παράτασης για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών πέραν του προβλεπόμενου από τον Κανονισμό σπουδών ελάχιστου χρονικού ορίου των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου.

Η προκήρυξη αυτή καθώς και η σχετική αίτηση βρίσκονται αναρτημένα στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ι.Κ.Υ. (www.iky.gr)
Περίληψη της παραπάνω προκήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε μία τοπική εφημερίδα του Ν. Ροδόπης.
Επιπροσθέτως, πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 210-3726383 και 210-3726397 και στο email Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Σχετικά Άρθρα