edu.klimaka.gr

Βραβεία σε Φοιτητές που Διακρίθηκαν σε Διεθνείς Διαγωνισμούς

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Αρ.Πρωτ.11909/10-12-2021/ΙΚΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
( Ι .Κ.Υ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βραβείων σε ομάδες φοιτητών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς»

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο της ενημέρωσης αναφορικά με το πρόγραμμα χορήγησης βραβείων σε ομάδες φοιτητών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς (άρθρο 2, ΚΥΑ 136877/Ζ1/26-10-2021, ΦΕΚ αρ.5021/τ.Β΄/ 29-10-2021) θέτει υπόψη σας τα ακόλουθα:

Οι ομάδες που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνή διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του οικείου τμήματος, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο αίτησης που επισυνάπτεται στην παρούσα και είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται σε αυτήν και που αποσκοπούν στην περιγραφή των αξόνων και λεπτομερειών του διαγωνισμού και στην τεκμηρίωση της σημασίας/ποιότητάς του, της δυσκολίας, της ποιότητας και του πλήθους των διαγωνιζομένων.

Διάκριση μπορεί να θεωρηθεί υπό προϋποθέσεις (ποιότητας διαγωνισμού και συμμετοχών) και η διάκριση σε προκριματικούς γύρους.

Οι οικείες Γραμματείες έχουν την ευθύνη να διαβιβάσουν τις σχετικές αιτήσεις της διακριθείσας επιστημονικής ομάδας στο ΙΚΥ, υπογεγραμμένη τόσο από τον επιστημονικό υπεύθυνο, όσο και από τον Πρόεδρο του Τμήματος ΑΕΙ, συνοδευόμενες από αναλυτική κατάσταση, η οποία θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των βραβευθέντων φοιτητών, το ΑΦΜ τους και το ΙΒΑΝ του λογαριασμού τους σε τράπεζα της ημεδαπής.

Οι αιτήσεις και η αναλυτική κατάσταση θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο ΙΚΥ εντός μηνός από τη διάκριση της ομάδας.

Με την υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι δηλώνουν τη συναίνεση του για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται σε αυτήν και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά εργαλεία και εφαρμογές πληροφορικής για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος προγράμματος, από το Ι.Κ.Υ. και αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Φορείς, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία για την προστασία των εν λόγω δεδομένων.

Η υποβολή αιτήσεων από τις Γραμματείες προς το ΙΚΥ θα ξεκινήσει από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης και θα είναι ανοιχτή για τα ημερολογιακά έτη 2021 και 2022. Γίνονται δεκτές και οι αιτήσεις που αφορούν διακρίσεις ομάδων που επιτεύχθηκαν ένα μήνα πριν από την ημερομηνία της ανακοίνωσης , με την προϋπόθεση έγκαιρης διαβίβασης των σχετικών εγγράφων.

Η αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ κατ΄ εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ του προγράμματος.

Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν στην τεκμηρίωση που παρέχεται ως προς την ποιότητα του διαγωνισμού και της διάκρισης, ενδεικτικά, ότι :

  1. ο διαγωνισμός είναι αξιόλογος από πλευράς ποιότητας και δυσκολίας
  2. η επιτευχθείσα διάκριση είναι σημαντική (λαμβανομένων υπόψη των συμμετοχών στο διαγωνισμό (σε ποσότητα και ποιότητα)
  3. το είδος και η σημασία της διάκρισης για την ομάδα φοιτητών και για το Ίδρυμα/Τμήμα που εκπροσωπούν.

Το ποσό του βραβείου θα ανέρχεται στο κατ’ αποκοπή ακαθάριστο ποσό των 500 € ανά συμμετέχοντα φοιτητή και θα κατατίθεται από το ΙΚΥ απ’ ευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε δικαιούχου φοιτητή. Προς τούτου ειδική μέριμνα θα πρέπει να δείχνουν οι ομάδες στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων που ζητούνται μέσω της αίτησης, όπως τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας των μελών της ομάδας, το ΑΦΜ, το ΙΒΑΝ του λογαριασμού τους σε τράπεζα της ημεδαπής.

Το ΙΚΥ διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης του βραβείου και ανάκτησης του καταβληθέντος ποσού σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι για οποιοδήποτε λόγο ανακλήθηκε το βραβείο που δόθηκε στους δικαιούχους ή δεν έλαβε χώρα η βράβευσή τους.

Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλ. 2103726306 και 2103726346 και στα e- mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

 

Σχετικά Άρθρα