ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ" ΣΤΟ ΤΕΑΠΗ 2012-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ, INSTITUTE OF EDUCATION
ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π,Μ.Σ.)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2011.

Το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα», είναι διετούς διάρκειας και λειτουργεί από το 1994-95 στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Institute of Education (ΙΟΕ) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Η λειτουργία του ανωτέρω ΠΜΣ βασίζεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Institute of Education (ΙΟΕ) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (2008), στις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/6.7.2008 τ.Α΄) και στις υπ’ αριθμ. Υπουργικές Αποφάσεις: 68651/Β7 (ΦΕΚ 2116/14.10.2008 τ. Β΄), 75548/Β7 (ΦΕΚ 1032/7.7.2010 τ.Β΄) και 12456/Β7 (ΦΕΚ 471/28.2.2012 τ.Β΄). Η προκήρυξη γίνεται με βάση τα άρθρα 7.1. & 7.2 του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας των δύο πανεπιστημίων και αρθρ. 10 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/6.7.2008 τ.Α΄).

Για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 προβλέπεται η εισαγωγή είκοσι οκτώ (28) φοιτητών/τριών εκ των οποίων:

- είκοσι (20) θα ενταχθούν στο Κοινό ΠΜΣ και θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Institute of Education (ΙΟΕ) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και

- οκτώ (8) θα ενταχθούν στο Κοινό ΠΜΣ και θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει αίτηση μόνο στο ένα εκ των δύο παραπάνω.

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν πτυχιούχοι ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημιακών Τμημάτων ισότιμων προς τα Ελληνικά, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 12γ του Ν.2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α), οι οποίοι γνωρίζουν καλά την ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» χορηγεί τίτλο που εντάσσεται στις επιστήμες της αγωγής. Οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού τίτλου έχουν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό.

Α. Απονεμόμενοι τίτλοι

Το Κοινό ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» οδηγεί στη χορήγηση μεταπτυχιακών τίτλων ως εξής:

α) στους φοιτητές που εγγράφονται, φοιτούν και εκπονούν επιτυχώς τις προβλεπόμενες εργασίες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επί δύο τρίμηνα φοιτούν και εκπονούν επιτυχώς τις προβλεπόμενες εργασίες στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, χορηγείται ενιαίος μεταπτυχιακός τίτλος από κοινού από τα δύο Πανεπιστήμια.

β) στους φοιτητές που φοιτούν και εκπονούν επιτυχώς τις προβλεπόμενες εργασίες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών χορηγείται χωριστός μεταπτυχιακός τίτλος από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Β. Υποψηφιότητες

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, αφού ενημερωθούν για τους στόχους, το αντικείμενο, τη δομή και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ (Οδηγός και κανονισμός σπουδών -ιστοσελίδα Τμήματος www.ecd.uoa.gr), καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας έως και την 11/5/2012 ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 11/5/2012 στη Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γραμματεία Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Ναυαρίνου 13α Ισόγειο (υπόψη Α. Χαλαζωνίτη) Τ.Κ.10680, Αθήνα.

Γ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τη Γραμματεία του Τ.Ε.Α,ΠΗ. ή από την ιστοσελίδα: www.ecd.uoa.gr

2. Βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μικρού μεγέθους), το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, την επαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, τη γνώση της χρήσης Η/Υ και την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα,

3. Δύο συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.

4. Δακτυλογραφημένο κείμενο (έως μια σελίδα), όπου ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα για υποψηφιότητα και φοίτηση στο πρόγραμμα.

5. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/ίων ή βεβαίωση της σχολής ή του Τμήματος συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,

6. Επικυρωμένη βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

7. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής της αγγλικής γλώσσας και για τους ξενόγλωσσους υποψήφιους/ες πιστοποιητικό κατοχής της ελληνικής γλώσσας.
  Αποδεικτικά πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας βάσει του ΦΕΚ 50/23.2.2009 είναι:
«CERTIFICA ΤΕ OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) τον Πανεπιστημίου CAMBRIDGE, BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100 του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGEJNTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IEITS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)-The British Council-IDP Education Australia IELTS Australia, με βαθμολογία από 7,5 και άνω, CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN, LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5-PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)- MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken)-MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL- MASTERY και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL- MASTERY (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης), OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2), ECB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Councii of Europe Level C2), Επίσης γίνονται δεκτά πιστοποιητικά TOEFL με βαθμό τουλάχιστον 80 (εάν πρόκειται για computer based test) και με βαθμό τουλάχιστον 500 (εάν πρόκειται για paper based test). Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει πιστοποιητικό, η γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα διαπιστώνεται με γραπτή εξέταση αντίστοιχου επιπέδου που διενεργείται από το Τ.Ε.Α.Π.Η.

8. Δημοσιεύσεις και βεβαιώσεις διδακτικής, ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).

9. Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψήφιου/ας ότι:

α) μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον Οδηγό και κανονισμό σπουδών και αυτήν τη προκήρυξη και

β) έχει τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσει τη φοίτηση στο Institute of Education (ΙΟΕ) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, η οποία είναι υποχρεωτική και της οποίας αναλαμβάνει το κόστος (ισχύει μόνο για όσους θα φοιτήσουν και στο ΙοΕ)

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι επικυρωμένα αντίγραφα και δεν επιστρέφονται.

Δ. Επιλογή μεταπτυγιακών φοιτητών

Η επιλογή γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων. Όσοι/ες επιλεγούν κατά το πρώτο στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών και δεν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής αγγλικής γλώσσας, θα δώσουν γραπτές εξετάσεις.

Στη συνέχεια, όσοι/ες καλύπτουν και τις προϋποθέσεις της γλώσσας (πιστοποιητικό ή επιτυχείς εξετάσεις) θα κληθούν για συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής.

Στην τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών θα ληφθούν υπόψη ο γενικός βαθμός πτυχίου, η επίδοση σε συναφή προς το Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα, η πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, η διδακτική, ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία, οι συστατικές επιστολές καθώς και η γενικότερη εκπαιδευτική πορεία τους. Στη συνέντευξη συνεκτιμώνται η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα, καθώς και η έκταση των συναφών δραστηριοτήτων τους.

Ε. Υπογρεώσεις φοιτητών

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις ως προς το γνωστικό υπόβαθρο. Για το σκοπό αυτό ενδέχεται να ζητηθεί από ορισμένους/ες φοιτητές/τριες να παρακολουθήσουν μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τ.Ε.Α.Π.Η. ή/και να μελετήσουν πρόσθετη βιβλιογραφία που θα τους προταθεί.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα, διεπιστημονικά σεμινάρια καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό και Κανονισμό σπουδών. Η παρακολούθηση και η εν γένει εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μαθημάτων, των φροντιστηρίων και των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική. Ανεπαρκής παρακολούθηση ή/και εκπλήρωση των υποχρεώσεων συνιστά λόγο απόρριψης στο συγκεκριμένο μάθημα ή σεμινάριο.

Η ημερομηνία έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2012.

Πληροφορίες παρέχονται από Δευτέρα έως Παρασκευή στα τηλέφωνα: 210-3688040 (ώρα 10.00 π.μ. - 11.00 π.μ.) και 210-3688527 (ώρα 13.00-14.00 μ.μ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος: www.ecd.uoa.gr και στα e-mails: ahalazon(AT)ecd.uoa.gr και pmsteapi(AT)gmail.com

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ιστοσελίδα του Τμήματος Ε.Α.Π.Η.).

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

Γεωργία Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη

Καθηγήτρια


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap