ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ PESTALOZZI 2015

Αρ.Πρωτ.ΦΣΕ:12/47934/Η1/23-03-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Πληροφορίες: Ιωάννα Αποστόλου
e-mail:
Τηλέφωνo: 210 344 3787
FAX: 210 344 2365

Θέμα: «Σεμινάρια Pestalozzi 2015»

Σας πληροφορούμε ότι από το 2015 αλλάζει ο τρόπος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα σεμινάρια Pestalozzi του Συμβουλίου της Ευρώπης και εφεξής οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία χωρίζεται σε δύο φάσεις:

Α’ Φάση: Ηλεκτρονική Υποβολή αίτησης και προεπιλογή υποψηφίων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος στο Συμβούλιο της Ευρώπης: http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/, όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων (detailed guidelines for the application procedure) καθώς και τα προσφερόμενα σεμινάρια για το έτος 2015 με αναλυτική περιγραφή. Η λίστα με τα σεμινάρια ανανεώνεται, οπότε προκειμένου να ενημερώνεστε εγκαίρως για τα νέα σεμινάρια, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα.

Κάθε σεμινάριο απευθύνεται σε διαφορετικές ομάδες, ανάλογα με το θέμα του εκάστοτε σεμιναρίου, οπότε οι ενδιαφερόμενοι, πριν υποβάλλουν την αίτησή τους, θα πρέπει να ελέγξουν αν εμπίπτουν στην ομάδα-στόχο του εκάστοτε σεμιναρίου. Σε περίπτωση που δεν εμπίπτουν, η αίτησή τους θα απορρίπτεται.

Στην ηλεκτρονική αίτηση κάθε σεμιναρίου, στο πεδίο Employer/supervisor name οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν το όνομα του άμεσα Προϊσταμένου τους ( π.χ. Διευθυντής Σχολείου όταν πρόκειται για εκπαιδευτικούς, Προϊστάμενος Δ/νσης όταν πρόκειται για Διευθυντές Σχολείων κ.λ.π), στο πεδίο Employer/supervisor address την ακριβή ονομασία και διεύθυνση του σχολείου στο οποίο υπηρετούν και στο πεδίο Describe your main activities in this position οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν και την ειδικότητά τους (κλάδο).

Στο πεδίο Employer/supervisor email θα συμπληρωθεί το email του άμεσα Προϊσταμένου, ο οποίος μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης από τον υποψήφιο, θα λάβει ηλεκτρονικά ειδοποίηση από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ώστε να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτησή του υποψηφίου. Σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί, προωθείται αυτομάτως ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία μας. Ως εκ τούτου, μετά την υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι να ενημερώσουν τον προϊστάμενό τους σχετικά, ώστε να προβεί στην έγκριση της αίτησης, διαφορετικά η αίτησή τους δεν μπορεί να προωθηθεί στην υπηρεσία μας.

Σχετικά με τη γλωσσομάθεια, το επίπεδο της εκάστοτε ξένης γλώσσας παραμένει ως είχε, δηλαδή επίπεδο ξένης γλώσσας τουλάχιστον Γ1. ( βλ. σελίδα 3 της παρούσας προκήρυξης)

Η Υπηρεσία μας για κάθε σεμινάριο θα προεπιλέγει από 2 έως 5 υποψηφίους ανά σεμινάριο, ανάλογα με τον αριθμό που ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης . Η προεπιλογή από τη χώρα μας γίνεται με τη διαδικασία της κλήρωσης μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα. Η τελική επιλογή θα γίνεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Β΄ Φάση: Υποβολή δικαιολογητικών από τους υποψηφίους που έχουν προεπιλεγεί.

Όπως ήδη αναφέραμε η υπηρεσία μας προεπιλέγει υποψήφιους, ενώ η τελική επιλογή γίνεται από τη διοργανώτρια χώρα. Η προεπιλογή γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.(γλωσσομάθεια επιπέδου τουλάχιστον Γ1, να περιλαμβάνεται στην ομάδα-στόχο του εκάστοτε σεμιναρίου, σωστή και πλήρης συμπλήρωση της αίτησης, να μην έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια Pestalozzi τα τελευταία δύο χρόνια)

Κατά τη δεύτερη φάση, μόνο όσοι υποψήφιοι προεπιλεγούν, θα κληθούν να αποστείλουν άμεσα ταχυδρομικώς στην υπηρεσία μας τα εξής:

Α. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών

Β. Αντίγραφο των τίτλου γλωσσομάθειας

Γ. Έντυπη γραπτή έγκριση για συμμετοχή στο σεμινάριο από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός ή από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης

Δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια του Συμβουλίου της Ευρώπης τα τελευταία δύο (2) έτη

Οι εν λόγω υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά από την υπηρεσία μας εφόσον επιλεγούν.

Σε περίπτωση που οι προεπιλεχθέντες δεν δύνανται να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα απορρίπτονται και θα αποστέλλονται οι αναπληρωματικοί υποψήφιοι.

Το ονόματα που θα προεπιλεγούν θα γνωστοποιηθούν με εγκύκλιο σε όλες τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και στο δικτυακό τόπο: http://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ή ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Α.Παπανδρέου 37, Αθήνα 15180, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 2ος όροφος, Γρ.2159.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ PESTALOZZI

1. Τα σεμινάρια απευθύνονται στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που ασκεί διδακτικό έργο (στην περίπτωση των εκπαιδευτικών) και το οποίο περιορίζεται στην ομάδα-στόχο του εκάστοτε σεμιναρίου, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τρία (3) χρόνια προϋπηρεσία ως εκπαιδευτικοί σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία .

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου, απαιτείται συμπλήρωση των τριών (3) χρόνων από το ΦΕΚ διορισμού.

2. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει μέρος τα δύο (2) τελευταία χρόνια σε σεμινάρια του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής.

3. Όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση ( επίπεδο Γ2/C2 ) στη γλώσσα του σεμιναρίου ή τουλάχιστον πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ1/C1).

Πιο συγκεκριμένα:
 Για τους τίτλους γλωσσομάθειας της ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, ΙΤΑΛΙΚΗΣ και ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ γλώσσας συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. www.asep.gr και συγκεκριμένα στη διαδρομή: Αρχική σελίδα / ΦΟΡΕΙΣ / Υποδείγματα Προκηρύξεων «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ»
 Επίσης, αναγνωρίζονται ως γνώστες ξένης γλώσσας, οι κάτοχοι βασικών ή μεταπτυχιακών τίτλων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ (οι προαναφερόμενοι τίτλοι πρέπει να ανταποκρίνονται στην γλώσσα εργασίας του εκάστοτε σεμιναρίου)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ- ΔΙΑΜΟΝΗ- ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Όποιος υποψήφιος επιλεγεί από τους διοργανωτές θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι:

α) Το αντίτιμο του εισιτηρίου προκαταβάλλεται από τον ίδιο και τα χρήματα κατατίθενται από το Συμβούλιο της Ευρώπης στον τραπεζικό λογαριασμό του μετά την επιστροφή του καθώς και μετά την αποστολή της έκθεσής του στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

β) Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από τη διοργανώτρια χώρα.

γ) Μετά την προεπιλογή του υποψηφίου από την Υπηρεσία μας, η επικοινωνία για τις λεπτομέρειες, βάσει του εθιμικού του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), γίνεται μεταξύ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και της διοργανώτριας χώρας.

δ) Για την καταβολή του αντίτιμου του εισιτηρίου καθώς επίσης και για διευκρινίσεις σχετικές με την μετάβαση και επιστροφή των εκπαιδευτικών, από και προς τον τόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τη σελίδα του προγράμματος Pestalozzi προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης:
(http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Οι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται να συμμετάσχουν στα σεμινάρια αυτά θα πρέπει να υποβάλουν ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ δύο εβδομάδες μετά την επιστροφή τους στην υπηρεσία μας σχετική έκθεση γραμμένη στα Ελληνικά, στην οποία θα περιγράφονται οι δραστηριότητες καθώς και οι νεοαποκτηθείσες εμπειρίες που έλαβαν χώρα κατά το σεμινάριο.

Τέλος, θα παρακαλούσαμε τους Διευθυντές Περιφερειακών Διευθύνσεων εκπαίδευσης να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο παραπάνω σεμινάριο, με σκοπό τη διάχυση των αποκτηθεισών γνώσεων και πληροφοριών στους λοιπούς συναδέλφους της περιοχής τους.

Παρακαλούμε τις αρμόδιες Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης να φροντίσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών των σχολείων της αρμοδιότητας τους.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΣΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΦΑΣΣΑΡΗ
 


Αρ.Πρωτ.ΦΣΕ:5/23624/Η1/12-02-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Πληροφορίες: Ιωάννα Αποστόλου
e-mail:
Τηλέφωνo: 210 344 3787
FAX: 210 344 2365
Θέμα: «Σεμινάρια Pestalozzi 2015»

Σας πληροφορούμε ότι από το 2015 αλλάζει ο τρόπος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα σεμινάρια Pestalozzi του Συμβουλίου της Ευρώπης και εφεξής οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία χωρίζεται σε δύο φάσεις:

Α’ Φάση: Ηλεκτρονική Υποβολή αίτησης και προεπιλογή υποψηφίων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος στο Συμβούλιο της Ευρώπης: http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/, όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων (detailed guidelines for the application procedure) καθώς και τα προσφερόμενα σεμινάρια για το έτος 2015 με αναλυτική περιγραφή. Η λίστα με τα σεμινάρια ανανεώνεται, οπότε προκειμένου να ενημερώνεστε εγκαίρως για τα νέα σεμινάρια, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα.

Κάθε σεμινάριο απευθύνεται σε διαφορετικές ομάδες, ανάλογα με το θέμα του εκάστοτε σεμιναρίου, οπότε οι ενδιαφερόμενοι, πριν υποβάλλουν την αίτησή τους, θα πρέπει να ελέγξουν αν εμπίπτουν στην ομάδα-στόχο του εκάστοτε σεμιναρίου. Σε περίπτωση που δεν εμπίπτουν, η αίτησή τους θα απορρίπτεται.

Στην ηλεκτρονική αίτηση κάθε σεμιναρίου, στο πεδίο Employer/supervisor name οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν το όνομα του άμεσα Προϊσταμένου τους ( π.χ. Διευθυντής Σχολείου όταν πρόκειται για εκπαιδευτικούς, Προϊστάμενος Δ/νσης όταν πρόκειται για Διευθυντές Σχολείων κ.λ.π), στο πεδίο Employer/supervisor address την ακριβή ονομασία και διεύθυνση του σχολείου στο οποίο υπηρετούν και στο πεδίο Describe your main activities in this position οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν και την ειδικότητά τους (κλάδο).

Στο πεδίο Employer/supervisor email θα συμπληρωθεί το email του άμεσα Προϊσταμένου, ο οποίος μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης από τον υποψήφιο, θα λάβει ηλεκτρονικά ειδοποίηση από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ώστε να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτησή του υποψηφίου. Σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί, προωθείται αυτομάτως ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία μας. Ως εκ τούτου, μετά την υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι να ενημερώσουν τον προϊστάμενό τους σχετικά, ώστε να προβεί στην έγκριση της αίτησης, διαφορετικά η αίτησή τους δεν μπορεί να προωθηθεί στην υπηρεσία μας.

Σχετικά με τη γλωσσομάθεια, το επίπεδο της εκάστοτε ξένης γλώσσας παραμένει ως είχε, δηλαδή επίπεδο ξένης γλώσσας τουλάχιστον Γ1. ( βλ. σελίδα 3 της παρούσας προκήρυξης)

Η Υπηρεσία μας για κάθε σεμινάριο θα προεπιλέγει από 2 έως 5 υποψηφίους ανά σεμινάριο, ανάλογα με τον αριθμό που ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης . Η προεπιλογή από τη χώρα μας γίνεται με τη διαδικασία της κλήρωσης μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα. Η τελική επιλογή θα γίνεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Β΄ Φάση: Υποβολή δικαιολογητικών από τους υποψηφίους που έχουν προεπιλεγεί.

Όπως ήδη αναφέραμε η υπηρεσία μας προεπιλέγει υποψήφιους, ενώ η τελική επιλογή γίνεται από τη διοργανώτρια χώρα. Η προεπιλογή γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.(γλωσσομάθεια επιπέδου τουλάχιστον Γ1, να περιλαμβάνεται στην ομάδα-στόχο του εκάστοτε σεμιναρίου, σωστή και πλήρης συμπλήρωση της αίτησης, να μην έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια Pestalozzi τα τελευταία δύο χρόνια)

Κατά τη δεύτερη φάση, μόνο όσοι υποψήφιοι προεπιλεγούν, θα κληθούν να αποστείλουν άμεσα ταχυδρομικώς στην υπηρεσία μας τα εξής:

Α. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών

Β. Αντίγραφο των τίτλου γλωσσομάθειας

Γ. Έντυπη γραπτή έγκριση για συμμετοχή στο σεμινάριο από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός ή από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης

Δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια του Συμβουλίου της Ευρώπης τα τελευταία δύο (2) έτη

Οι εν λόγω υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά από την υπηρεσία μας εφόσον επιλεγούν.

Σε περίπτωση που οι προεπιλεχθέντες δεν δύνανται να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα απορρίπτονται και θα αποστέλλονται οι αναπληρωματικοί υποψήφιοι.

Το ονόματα που θα προεπιλεγούν θα γνωστοποιηθούν με εγκύκλιο σε όλες τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και στο δικτυακό τόπο: http://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Α.Παπανδρέου 37, Αθήνα 15180, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 2ος όροφος, Γρ.2159.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ PESTALOZZI

1. Τα σεμινάρια απευθύνονται στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και το οποίο περιορίζεται στην ομάδα-στόχο του εκάστοτε σεμιναρίου, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τρία (3) χρόνια προϋπηρεσία ως εκπαιδευτικοί σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία .

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου, απαιτείται συμπλήρωση των τριών (3) χρόνων από το ΦΕΚ διορισμού.

2. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει μέρος τα δύο (2) τελευταία χρόνια σε σεμινάρια του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής.

3. Όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση ( επίπεδο Γ2/C2 ) στη γλώσσα του σεμιναρίου ή τουλάχιστον πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ1/C1). Πιο συγκεκριμένα:

Για τους τίτλους γλωσσομάθειας της ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, ΙΤΑΛΙΚΗΣ και ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ γλώσσας συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. www.asep.gr και συγκεκριμένα στη διαδρομή: Αρχική σελίδα ΦΟΡΕΙΣ Υποδείγματα Προκηρύξεων «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ»

Επίσης, αναγνωρίζονται ως γνώστες ξένης γλώσσας, οι κάτοχοι βασικών ή μεταπτυχιακών τίτλων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ (οι προαναφερόμενοι τίτλοι πρέπει να ανταποκρίνονται στην γλώσσα εργασίας του εκάστοτε σεμιναρίου)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ- ΔΙΑΜΟΝΗ- ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Όποιος υποψήφιος επιλεγεί από τους διοργανωτές θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι:

α) Το αντίτιμο του εισιτηρίου προκαταβάλλεται από τον ίδιο και τα χρήματα κατατίθενται από το Συμβούλιο της Ευρώπης στον τραπεζικό λογαριασμό του μετά την επιστροφή του καθώς και μετά την αποστολή της έκθεσής του στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

β) Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από τη διοργανώτρια χώρα.

γ) Μετά την προεπιλογή του υποψηφίου από την Υπηρεσία μας, η επικοινωνία για τις λεπτομέρειες, βάσει του εθιμικού του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), γίνεται μεταξύ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και της διοργανώτριας χώρας.

δ) Για την καταβολή του αντίτιμου του εισιτηρίου καθώς επίσης και για διευκρινίσεις σχετικές με την μετάβαση και επιστροφή των εκπαιδευτικών, από και προς τον τόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τη σελίδα του προγράμματος Pestalozzi προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης:
(http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Οι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται να συμμετάσχουν στα σεμινάρια αυτά θα πρέπει να υποβάλουν ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ δύο εβδομάδες μετά την επιστροφή τους στην υπηρεσία μας σχετική έκθεση γραμμένη στα Ελληνικά, στην οποία θα περιγράφονται οι δραστηριότητες καθώς και οι νεοαποκτηθείσες εμπειρίες που έλαβαν χώρα κατά το σεμινάριο.

Τέλος, θα παρακαλούσαμε τους Διευθυντές Περιφερειακών Διευθύνσεων εκπαίδευσης να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο παραπάνω σεμινάριο, με σκοπό τη διάχυση των αποκτηθεισών γνώσεων και πληροφοριών στους λοιπούς συναδέλφους της περιοχής τους.

Παρακαλούμε τις αρμόδιες Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης να φροντίσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών των σχολείων της αρμοδιότητας τους.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΣΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

καα
ΜΑΓΔΑ ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 


Αρ.Πρωτ.ΦΣΕ: 1/2040/Η1/08-01-2015/ΥΠΑΙΘ

Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Πληροφορίες: Ιωάννα Αποστόλου
e-mail:
Τηλέφωνo: 210 344 3787
FAX: 210 344 2365

Θέμα: «Σεμινάρια Pestalozzi 2015»

Σας πληροφορούμε ότι από το 2015 αλλάζει ο τρόπος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα σεμινάρια Pestalozzi του Συμβουλίου της Ευρώπης και εφεξής οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία χωρίζεται σε δύο φάσεις:

Α’ Φάση: Ηλεκτρονική Υποβολή αίτησης και προεπιλογή υποψηφίων

• Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος στο Συμβούλιο της Ευρώπης: http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/, όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων (detailed guidelines for the application procedure) καθώς και τα προσφερόμενα σεμινάρια για το Α’ εξάμηνο 2015 με αναλυτική περιγραφή.

• Κάθε σεμινάριο απευθύνεται σε διαφορετικές ομάδες, ανάλογα με το θέμα του εκάστοτε σεμιναρίου, οπότε οι ενδιαφερόμενοι, πριν υποβάλλουν την αίτησή τους, θα πρέπει να ελέγξουν αν εμπίπτουν στην ομάδα-στόχο του εκάστοτε σεμιναρίου. Σε περίπτωση που δεν εμπίπτουν, η αίτησή τους θα απορρίπτεται.

• Στην ηλεκτρονική αίτηση κάθε σεμιναρίου, στο πεδίο Employer/supervisor name οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν το όνομα του άμεσα Προϊσταμένου τους ( π.χ. Διευθυντής Σχολείου όταν πρόκειται για εκπαιδευτικούς, Προϊστάμενος Δ/νσης όταν πρόκειται για Διευθυντές Σχολείων κ.λ.π), στο πεδίο Employer/supervisor address την ακριβή ονομασία και διεύθυνση του σχολείου στο οποίο υπηρετούν και στο πεδίο Describe your main activities in this position οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν και την ειδικότητά τους (κλάδο).

• Στο πεδίο Employer/supervisor email θα συμπληρωθεί το email του άμεσα Προϊσταμένου, ο οποίος μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης από τον υποψήφιο, θα λάβει ηλεκτρονικά ειδοποίηση από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ώστε να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτησή του υποψηφίου. Σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί, προωθείται αυτομάτως ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία μας.

• Σχετικά με τη γλωσσομάθεια, το επίπεδο της εκάστοτε ξένης γλώσσας παραμένει ως είχε, δηλαδή επίπεδο ξένης γλώσσας τουλάχιστον Γ1. ( βλ. σελίδα 3 της παρούσας προκήρυξης)

•  Η Υπηρεσία μας για κάθε σεμινάριο θα προεπιλέγει 5 υποψηφίους. Η τελική επιλογή θα γίνεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Β΄ Φάση: Υποβολή δικαιολογητικών από τους υποψηφίους που έχουν προεπιλεγεί.

Όπως ήδη αναφέραμε η υπηρεσία μας προεπιλέγει 5 υποψήφιους, ενώ η τελική επιλογή γίνεται από τη διοργανώτρια χώρα. Η προεπιλογή γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.(γλωσσομάθεια επιπέδου τουλάχιστον Γ1, να περιλαμβάνεται στην ομάδα-στόχο του εκάστοτε σεμιναρίου, σωστή και πλήρης συμπλήρωση της αίτησης, να μην έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια Pestalozzi τα τελευταία δύο χρόνια)

Κατά τη δεύτερη φάση, μόνο όσοι υποψήφιοι προεπιλεγούν, θα κληθούν να αποστείλουν άμεσα ταχυδρομικώς στην υπηρεσία μας τα εξής:

Α. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών

Β. Αντίγραφο των τίτλου γλωσσομάθειας

Γ. Έντυπη γραπτή έγκριση για συμμετοχή στο σεμινάριο από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός ή από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης

Δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια του Συμβουλίου της Ευρώπης τα τελευταία δύο (2) έτη

Οι εν λόγω υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά από την υπηρεσία μας εφόσον επιλεγούν.

Σε περίπτωση που οι προεπιλεχθέντες δεν δύνανται να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα απορρίπτονται και θα αποστέλλονται οι αναπληρωματικοί υποψήφιοι.

Το ονόματα που θα προεπιλεγούν θα γνωστοποιηθούν με εγκύκλιο σε όλες τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και στο δικτυακό τόπο: http://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Α.Παπανδρέου 37, Αθήνα 15180, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 2ος όροφος, Γρ.2159.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ PESTALOZZI

1. Τα σεμινάρια απευθύνονται στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και το οποίο περιορίζεται στην ομάδα-στόχο του εκάστοτε σεμιναρίου, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τρία (3) χρόνια προϋπηρεσία ως εκπαιδευτικοί σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία .

•  Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου, απαιτείται συμπλήρωση των τριών (3) χρόνων από το ΦΕΚ διορισμού.

2. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει μέρος τα δύο (2) τελευταία χρόνια σε σεμινάρια του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής.

3. Όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση ( επίπεδο Γ2/C2 ) στη γλώσσα του σεμιναρίου ή τουλάχιστον πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ1/C1). Πιο συγκεκριμένα:

Για τους τίτλους γλωσσομάθειας της ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, ΙΤΑΛΙΚΗΣ και ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ γλώσσας συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. www.asep.gr και συγκεκριμένα στη διαδρομή: Αρχική σελίδα / ΦΟΡΕΙΣ / Υποδείγματα Προκηρύξεων «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ»

Επίσης, αναγνωρίζονται ως γνώστες ξένης γλώσσας, οι κάτοχοι βασικών ή μεταπτυχιακών τίτλων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ (οι προαναφερόμενοι τίτλοι πρέπει να ανταποκρίνονται στην γλώσσα εργασίας του εκάστοτε σεμιναρίου).

4. Η υπηρεσία μας προεπιλέγει 5 υποψηφίους ενώ η τελική επιλογή γίνεται από τη διοργανώτρια χώρα. Η προεπιλογή από τη χώρα μας γίνεται με τη διαδικασία της κλήρωσης μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ- ΔΙΑΜΟΝΗ- ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Όποιος υποψήφιος επιλεγεί από τους διοργανωτές θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι:

α) Το αντίτιμο του εισιτηρίου προκαταβάλλεται από τον ίδιο και τα χρήματα κατατίθενται από το Συμβούλιο της Ευρώπης στον τραπεζικό λογαριασμό του μετά την επιστροφή του καθώς και μετά την αποστολή της έκθεσής του στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

β) Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από τη διοργανώτρια χώρα.

γ) Μετά την προεπιλογή του υποψηφίου από την Υπηρεσία μας, η επικοινωνία για τις λεπτομέρειες, βάσει του εθιμικού του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), γίνεται μεταξύ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και της διοργανώτριας χώρας.

δ) Για την καταβολή του αντίτιμου του εισιτηρίου καθώς επίσης και για διευκρινίσεις σχετικές με την μετάβαση και επιστροφή των εκπαιδευτικών, από και προς τον τόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τη σελίδα του προγράμματος Pestalozzi προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης:
(http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Οι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται να συμμετάσχουν στα σεμινάρια αυτά θα πρέπει να υποβάλουν ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ δύο εβδομάδες μετά την επιστροφή τους στην υπηρεσία μας σχετική έκθεση γραμμένη στα Ελληνικά, στην οποία θα περιγράφονται οι δραστηριότητες καθώς και οι νεοαποκτηθείσες εμπειρίες που έλαβαν χώρα κατά το σεμινάριο.

Τέλος, θα παρακαλούσαμε τους Διευθυντές Περιφερειακών Διευθύνσεων εκπαίδευσης να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο παραπάνω σεμινάριο, με σκοπό τη διάχυση των αποκτηθεισών γνώσεων και πληροφοριών στους λοιπούς συναδέλφους της περιοχής τους.

Παρακαλούμε τις αρμόδιες Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης να φροντίσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών των σχολείων της αρμοδιότητας τους.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΣΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΘΗ ΓΩΡΟΥ
 


Σεμινάρια Pestalozzi 2014


Αρ.Πρωτ.ΦΣΕ: 64/86288/Ι/03-06-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Πληροφορίες: Ιωάννα Αποστόλου
e-mail:
Τηλέφωνo: 210 344 3787
FAX: 210 344 2365

Θέμα: «Σεμινάρια Pestalozzi 2014»

Σας πληροφορούμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει τo εξής σεμινάριο:

CYPRUS

“Cha(lle)nging attitudes and actions for a diverse society: fighting prejudices and discriminatory bullying for equality through human rights: A cross - curricular approach ”

Κωδικός: CoE 2014 1015-1017 Cyprus

Ημερομηνία διεξαγωγής : 15/10/2014 – 17/10/2014

«Προκαλώντας και αλλάζοντας συμπεριφορές και δράσεις για μια ποικιλόμορφη κοινωνία: καταπολέμηση των προκαταλήψεων και του εκφοβισμού, για ισότητα μέσω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Μια εγκάρσια- θεματική προσέγγιση»

Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:

Το σεμινάριο θα εξετάσει ζητήματα θεωρίας και πρακτικής σχετικά με την ύπαρξη διαφορετικών ταυτοτήτων σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, τα οποία - κατά συνέπεια – έχουν ως αποτέλεσμα συγκρούσεις όπως εκφοβισμός, παρενόχληση, διακρίσεις, βία και θυματοποίηση. Οι συγκρούσεις αυτές μπορεί να αναφέρονται σε διάφορες πτυχές των ταυτοτήτων των παιδιών, όπως η εθνικότητα, το φύλο, η θρησκεία, αλλά επίσης και στο βάρος και ύψος, ακόμη και στις διατροφικές και μουσικές προτιμήσεις. Σε μεγάλο βαθμό οι συγκρούσεις προκύπτουν από προϋπάρχουσες στερεότυπες και προκατειλημμένες έννοιες και δράσεις, οι οποίες - συχνά ασυνείδητα - αναπαράγονται στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση.

Για την πρόληψη και την καταπολέμηση αυτών των προκαταλήψεων και πρακτικών, το σεμινάριο έχει ως στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να αναπτύξουν δεξιότητες για να προλαμβάνουν, να αναγνωρίζουν και να ενεργούν σύμφωνα με τις συγκρούσεις που προέρχονται από διαφορετικές ταυτότητες. Επίσης έχει ως στόχο να ενισχύσει την ικανότητά τους να αποδομήσουν τις υπάρχουσες μεροληπτικές συμπεριφορές και πρακτικές και να τις ανακατασκευάσουν σε μια βάση η οποία αξιολογεί ισότιμα τις ταυτότητες.

Γλώσσα εργασίας: ΑΓΓΛΙΚΑ ( Επίπεδο τουλάχιστον Γ1)

Απευθύνεται σε:

• Υπεύθυνους Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων Π.Ε και Δ.Ε.
• Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε και Δ.Ε.
• Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας Π.Ε και Δ.Ε.
• Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε και Δ.Ε.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων : 25 Ιουνίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Αριθμός θέσεων: Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 03 ( τρεις ) υποψήφιους.

Σημειώνουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε αυστηρά τις καταληκτικές ημερομηνίες όλων των σεμιναρίων διότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για παράτασή τους.
 


Αρ.Πρωτ.ΦΣΕ: 56/79805/Ι/22-05-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Πληροφορίες: Ιωάννα Αποστόλου
e-mail:
Τηλέφωνo: 210 344 3787
FAX: 210 344 2365

Θέμα: «Σεμινάρια Pestalozzi 2014»

Σας πληροφορούμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει τo εξής σεμινάριο:

ITALY ( Paterno )

ΘΕΜΑ : “ Apprenticeship and educational trainings in Italian and European schools: the state of the art and good practices. Problems to face and possible solutions for better insertion into the job market. ”

Κωδικός: CoE 2014 1006-1009 Italy

Ημερομηνία διεξαγωγής : 06/10/2014 – 09/10/2014

«Μαθητεία και εκπαιδευτικά σεμινάρια στα σχολεία της Ιταλίας και της Ευρώπης: τα δεδομένα και οι καλές πρακτικές. Προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και πιθανές λύσεις για την καλύτερη εισαγωγή στην αγορά εργασίας.»

Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:

• Θα επικεντρωθεί στο να εμβαθύνει τις αξίες που υποστηρίζονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, με στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας, τόσο μέσω της διδασκαλίας όσο και της μαθητείας, με προοπτική:
- Τη συνεχή κατάρτιση
- Τη μείωση το ποσοστού εγκατάλειψης του σχολείου
- Τη βελτίωση των εγκάρσιων ικανοτήτων .

• Επίσης θα συζητηθεί ο ρόλος της σχολικής εκπαίδευσης σε σχέση με το θέμα του σεμιναρίου, μέσα από διαφορετικές μορφές έκφρασης (καλλιτεχνική, λογοτεχνική, ψυχολογική, συλλογική φαντασία) .

• Θα εμβαθύνει στο θέμα της κοινωνικής ένταξης και της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων .

• Θα συγκριθούν οι στόχοι και η διδακτέα ύλη των σχολικών συστημάτων των χωρών που θα συμμετάσχουν στο σεμινάριο

• Θα υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών, εμπειριών , μεθοδολογίας και διδακτικού υλικού σχετικά με το θέμα του σεμιναρίου.

• Θα γίνει προσπάθεια σχεδιασμού κοινών project και δημιουργίας σχολικών δικτύων μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών.

• Θα αναζητηθούν τρόποι διάδοσης των αποτελεσμάτων στις συμμετέχουσες χώρες.

Γλώσσα εργασίας: ΙΤΑΛΙΚΑ ( Επίπεδο τουλάχιστον Γ1)

Απευθύνεται σε:
• Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Δ.Ε.
• Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε. όλων των κλάδων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων : 15 Ιουνίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Αριθμός θέσεων: Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 02 ( δύο ) υποψήφιους.

Σημειώνουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε αυστηρά τις καταληκτικές ημερομηνίες όλων των σεμιναρίων διότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για παράτασή τους.


Αρ.Πρωτ. ΦΣΕ:52/72307/Ι/09-05-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Πληροφορίες: Ιωάννα Αποστόλου
e-mail: iapostolou(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνo: 210 344 3787
FAX: 210 344 2365

Θέμα: «Σεμινάρια Pestalozzi 2014»

Σας πληροφορούμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει τo εξής σεμινάριο:

ESTONIA ( Tallinn )

“ Connecting local, regional and European history using electronic tools in teaching ”

Κωδικός: CoE 2014 1006-1008 Estonia

Ημερομηνία διεξαγωγής : 06/10/2014 – 08/10/2014

«Συνδέοντας την Ιστορία σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων στη διδασκαλία »

Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:

Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί:

  • Στη διασύνδεση της διδασκαλίας της Ιστορίας σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Στις δυνατότητες και τις βέλτιστες πρακτικές της χρήσης των πηγών και του υλικού e-learning στη διδασκαλία της ιστορίας
  • Στις συστάσεις ως προς το διδακτικό υλικό του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο "Shared histories in Europe without dividing lines”.

Γλώσσα εργασίας: ΑΓΓΛΙΚΑ ( Επίπεδο τουλάχιστον Γ1)

Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς και Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε. των κλάδων
• ΠΕ 01 Θεολόγων
• ΠΕ 02 Φιλολόγων
• ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων
• ΠΕ 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων : 05 Ιουνίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Αριθμός θέσεων: Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 03 ( τρεις ) υποψήφιους.

Σημειώνουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε αυστηρά τις καταληκτικές ημερομηνίες όλων των σεμιναρίων διότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για παράτασή τους.
 


Αρ.Πρωτ.ΦΣΕ: 50/68210/Ι/05-05-2011/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Πληροφορίες: Ιωάννα Αποστόλου
e-mail: iapostolou(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 344 3787
FAX: 210 344 2365

Θέμα: « Πρόγραμμα Pestalozzi 2014 – Pestalozzi Modules for Trainer Training»

Σας πληροφορούμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει το εξής πρόγραμμα επιμόρφωσης επιμορφωτών (Module for trainer training) :

ΓΑΛΛΙΑ

“Physical education and sport for democracy and human rights”

Κωδικός: CoE 2014 1021–1024 SPORT

Ημερομηνία διεξαγωγής : 21/10/2014 - 24/10/2014

«Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα»

Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:

Οι στόχοι της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού γενικότερα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τόσο σε σωματικό όσο και σε κοινωνικό και ηθικό επίπεδο. Το πρόβλημα έγκειται συχνά στην έλλειψη εφαρμογής αυτών των στόχων στην καθημερινή πράξη. Υπάρχει ανάγκη για ανταλλαγή απόψεων, για περιγραφή και προώθηση του τι εστί «ποιότητα της φυσικής αγωγής».

Η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός εξακολουθεί να είναι συχνά ένας τομέας, όπου η «βίαιη» γλώσσα και οι εικόνες βίας αφθονούν, είτε πρόκειται στην καθημερινή επικοινωνία ή μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπου οι διακρίσεις και τα στερεότυπα είναι κοινά.

Και όμως, η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν και να αναπτύξουν αξίες όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη συνεργασία, καθώς και μια εποικοδομητική στάση σεβασμού απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό και απέναντι στους άλλους.

Η συγκεκριμένη επιμόρφωση θα εστιάσει στη συμβολή της φυσικής αγωγής και των αθλητικών δραστηριοτήτων εκτός αναλυτικού προγράμματος στην προσωπική ανάπτυξη και στους εγκάρσιους στόχους της εκπαίδευσης.

Γλώσσα εργασίας : ΓΑΛΛΙΚΑ ή ΑΓΓΛΙΚΑ σε επίπεδο Γ2  (παρέχεται διερμηνεία)

Απευθύνεται σε: Σχολικούς Συμβούλους Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων :

Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να συμμετάσχουν ενεργά σε όλες τις φάσεις της επιμόρφωσης, διάρκειας 12 μηνών :

• Προπαρασκευαστικές εργασίες πριν την έναρξη της επιμόρφωσης

• Ενεργός συμμετοχή σε όλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης

• Υποβολή εκθέσεων, παρακολούθηση και διάδοση των αποτελεσμάτων

• Ενεργός συμμετοχή στην Ενότητα Α, 21- 24 Οκτωβρίου 2014 στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεολαίας, Στρασβούργο

• Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού του έργου / κατάρτιση και πιλοτική εφαρμογή αυτού του υλικού μεταξύ της Ενότητας Α και της Ενότητας Β. Ανταλλαγή πληροφοριών και υποβολή εκθέσεων μέσω μιας online πλατφόρμας- εργασίας

• Ενεργός συμμετοχή στην Ενότητα Β στα τέλη της άνοιξης 2015

• Αναθεώρηση του υλικού και συμμετοχή στην τελική επεξεργασία των πόρων ενόψει της διάχυσής τους

• Διάχυση της επιμόρφωσης χρησιμοποιώντας τα υλικά που αναπτύχθηκαν από όλους τους συμμετέχοντες στις μελλοντικές επιμορφώσεις

• Διάδοση του προγράμματος σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό πλαίσιο και συνέχιση της συνεργασίας με άλλους συμμετέχοντες σε απευθείας σύνδεση, όπως μέσα από ένα αυτοτροφοδοτούμενο δίκτυο, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων : 01 Ιουνίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Αριθμός θέσεων: Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 01 (έναν) υποψήφιο μετά από κλήρωση.

Σημειώνουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε αυστηρά τις καταληκτικές ημερομηνίες όλων των σεμιναρίων διότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για παράτασή τους.


Αρ.Πρωτ.ΦΣΕ:49/67348/Ι/02-05-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Πληροφορίες: Ιωάννα Αποστόλου
e-mail: iapostolou(ΑΤminedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 344 3787
FAX: 210 344 2365

Θέμα: «Σεμινάρια Pestalozzi 2014»

Σας πληροφορούμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει τo εξής σεμινάριο:

1. FINLAND ( Helsinki )

ΘΕΜΑ: “Democratic citizenship and human rights in basic education”

Κωδικός: CoE 2014 1007 - 1010 Finland

Ημερομηνία διεξαγωγής : 07/10/2014 - 10/10/2014

« Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και Ανθρώπινα Δικαιώματα στη βασική εκπαίδευση »

Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:

Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στις βέλτιστες πρακτικές και δραστηριότητες στη διδασκαλία και στην εκπαίδευση σχετικά με τη δημοκρατία, με τις διάφορες μορφές που συναντάται στη σχολική καθημερινότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά:

•Τα δικαιώματα των παιδιών και τη συμμετοχή στη λειτουργία του σχολείου

• Διαφορετικές περιπτώσεις για το πώς τα Δικαιώματα του Παιδιού προωθούνται σε όλη την Ευρώπη

• Ο ρόλος των μαθητικών συμβουλίων και των μαθητικών συλλόγων στη βασική  εκπαίδευση.

Γλώσσα εργασίας: ΑΓΓΛΙΚΑ ( Επίπεδο τουλάχιστον Γ1)

Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς Δ.Ε. των κλάδων:

• ΠΕ 01 Θεολόγων
• ΠΕ 02 Φιλολόγων
• ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων
• ΠΕ 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων : 30 Μαΐου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Αριθμός θέσεων: Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 02 ( δύο ) υποψήφιους.

2. LATVIA ( Riga )

ΘΕΜΑ: “How to Support School Leadership for Equity and Learning”

Κωδικός: CoE 2014 1006 - 1010 Latvia

Ημερομηνία διεξαγωγής : 06/10/2014 - 10/10/2014

« Πώς μπορεί να στηριχθεί η Διοίκηση του Σχολείου σχετικά με την Ισότητα και τη Μάθηση»

Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:

Στο σεμινάριο αυτό τα διευθυντικά στελέχη θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων για την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους αναφορικά με το πώς να ανταποκριθούν στις καθημερινές προκλήσεις που σχετίζονται με την ισότητα και τη μάθηση. Επίσης, για το πώς να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές στο σχολείο και σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να στοχεύσουν τις ανισότητες στην πρόσβαση, τις ευκαιρίες και τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Για την προώθηση της δικαιοσύνης και της μάθησης οι διευθυντές σχολείων θα πρέπει να έρθουν σε διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του σχολείου όπως καθηγητές, μαθητές καθώς και με μέλη της κοινότητας. Σε αυτή τη διαδικασία χρειάζονται στήριξη και να είναι εξοπλισμένοι με γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις ανισότητες και την αντίσταση που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στη σχολική κοινότητα.

Γλώσσα εργασίας: ΑΓΓΛΙΚΑ ( Επίπεδο τουλάχιστον Γ1)

Απευθύνεται σε: Διευθυντές και Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων Π.Ε και Δ.Ε.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων : 30 Μαΐου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Αριθμός θέσεων: Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 03 ( τρεις ) υποψήφιους.

Σημειώνουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε αυστηρά τις καταληκτικές ημερομηνίες όλων των σεμιναρίων διότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για παράτασή τους.


Αρ.Πρωτ.ΦΣΕ:47/65040/Ι/28-04-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Πληροφορίες: Ιωάννα Αποστόλου
e-mail: iapostolou(ΑΤminedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 344 3787
FAX: 210 344 2365

Θέμα: «Σεμινάρια Pestalozzi 2014»

Σας πληροφορούμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει τo εξής σεμινάριο:

NORWAY ( Bergen )

“How teachers can contribute to prevent hate speech online ”

Κωδικός: CoE 2014 1020-1024 Norway

Ημερομηνία διεξαγωγής : 20/10/2014 – 24/10/2014

« Πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο»

Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:

Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση της «ρητορικής μίσους» (hate speech online) όπως αυτή συναντάται online ως ένα φαινόμενο, το οποίο έχουν να διαχειριστούν οι εκπαιδευτικοί στην επαγγελματική τους ζωή. Το σκεπτικό πίσω από την εκστρατεία του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο “ Νο Ηate Online” είναι να εντοπίσει τις πηγές, τις στρατηγικές και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να αποφευχθεί η on-line ρητορική μίσους στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Οι συμμετέχοντες θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την online ρητορική μίσους. Θα ξεκινήσει μια διαδικασία προβληματισμού για το πώς μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη αυτού του φαινομένου στο δικό τους περιβάλλον, με στόχο τη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης, το οποίο θα αναρτηθεί σε μια πλατφόρμα στο διαδίκτυο, ώστε να εξελιχθεί με τη συμβολή όλων των συμμετεχόντων.

Γλώσσα εργασίας: ΑΓΓΛΙΚΑ ( Επίπεδο τουλάχιστον Γ1)

Απευθύνεται σε:
• Διευθυντές και Υποδιευθυντές Δ.Ε.
• Υπεύθυνους Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων Δ.Ε.
• Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Ε.
• Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας Δ.Ε.
• Υπεύθυνους Πολιτιστικών Θεμάτων Δ.Ε.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων : 15 Μαϊου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Αριθμός θέσεων: Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 03 ( τρεις ) υποψήφιους.

Σημειώνουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε αυστηρά τις καταληκτικές ημερομηνίες όλων των σεμιναρίων διότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για παράτασή τους.
 


Αρ.Πρωτ.ΦΣΕ:30/43152/Ι/21-03-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Πληροφορίες: Ιωάννα Αποστόλου
e-mail: iapostolou(ΑΤminedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 344 3787
FAX: 210 344 2365

Θέμα: «Σεμινάρια Pestalozzi 2014»

Σας πληροφορούμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει τo εξής σεμινάριο:

SPAIN, Salamanca

ΘΕΜΑ: “ Plurilingualism for participation and social inclusion: Quality and equality in European education”

Κωδικός: CoE 2014 0526 - 0528 Spain

Ημερομηνία διεξαγωγής : 26/05/2014 - 28/05/2014

«Πολυγλωσσία για τη συμμετοχή και την κοινωνική ένταξη: Ποιότητα και ισότητα στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση »

Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:

Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στην προώθηση των αρχών και των κατευθυντήριων γραμμών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πολυγλωσσία , την πολυπολιτισμικότητα και την κοινωνική ένταξη . Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές για την πολυγλωσσική και διαπολιτισμική εκπαίδευση στον τομέα της διδασκαλίας και της εκμάθησης των ξένων γλωσσών και των γλωσσών της εκπαίδευσης ή/ και τις γλώσσες των μεταναστών . Επίσης θα μοιραστούν εμπειρίες και δραστηριότητες που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν σε έναν προβληματισμό σχετικά με την απαραίτητη μεθοδολογία, ώστε να αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα και ο πλούτος των πολύγλωσσων αιθουσών διδασκαλίας και να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για την προώθηση της ένταξης των μεταναστών μαθητών ( αγόρια/ κορίτσια , έφηβοι ή ενήλικες ) σε συστήματα τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης, υπογραμμίζοντας το ρόλο και τη χρήση των ΤΠΕ και το Web 2.0 σε αυτή τη διαδικασία .

Ποια είναι τα υλικά και τα εργαλεία ΤΠΕ ή άλλα εργαλεία που σχετίζονται με το Web 2.0, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αναπτύξουμε και να προωθήσουμε τις έννοιες όπως κοινωνική ένταξη , συμμετοχή , ένταξη , κοινωνικά δικαιώματα , αξιοπρέπεια σε τάξεις / εκπαιδευτικά ιδρύματα / εκπαιδευτικά συστήματα ; Ποιες καλές εκπαιδευτικές πρακτικές και πρωτοβουλίες μπορούν να αναδειχθούν και να γνωστοποιηθούν.

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στη διάρκεια του σεμιναρίου .

Γλώσσα εργασίας: ΙΣΠΑΝΙΚΑ ( Επίπεδο τουλάχιστον Γ1)

Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς Π.Ε και Δ.Ε.
• ΠΕ 70 Δασκάλων
• ΠΕ 02 Φιλολόγων
• ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας
• ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας
• ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων : 04 Απριλίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Αριθμός θέσεων: Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 04 ( τέσσερις ) υποψήφιους.

Σημειώνουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε αυστηρά τις καταληκτικές ημερομηνίες όλων των σεμιναρίων διότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για παράτασή τους.

(...)

Παρακαλούμε τις αρμόδιες Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης να φροντίσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών των σχολείων της αρμοδιότητας τους.

(...)

Η ΑΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΠΛΕΣΣΑ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ
 


Αρ.Πρωτ.ΦΣΕ:20/35515/Ι/11-03-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Πληροφορίες: Ιωάννα Αποστόλου
e-mail: iapostolou(ΑΤminedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 344 3787
FAX: 210 344 2365

Θέμα: « Πρόγραμμα Pestalozzi 2014 – Θερινό Σχολείο »

Σας πληροφορούμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με την Ακαδημία “Bad Wildbad” (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) έχει προκηρύξει τo εξής επιμορφωτικό πρόγραμμα :

ΘΕΜΑ: “Promoting Participation”

Κωδικός: CoE 2014 0629-0706 Bad Wildbad

Ημερομηνία διεξαγωγής : 28/06/2014 - 06/07/2014

«Προωθώντας τη συμμετοχή»

Εισαγωγή

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Pestalozzi, διοργανώνει Θερινό Σχολείο σε συνεργασία με την Ακαδημία Bad Wildbad υπό τον τίτλο "Προωθώντας τη συμμετοχή".

Το Θερινό Σχολείο θα διεξαχθεί από 28-6-2014 έως 06-7-2014 και θα ασχοληθεί με τις διάφορες πτυχές του θέματος «Προωθώντας τη συμμετοχή». Θα εξεταστούν διαφορετικά θέματα συμμετοχής στην κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική και οικονομική ζωή κλπ. και ειδικότερα τι μπορεί να κάνουν το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί, για να προωθήσουν την ανάπτυξη στάσεων, δεξιοτήτων και γνώσεων που είναι απαραίτητες, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν πλήρως σε μια δημοκρατική κοινωνία. Θα αντιμετωπιστούν διάφορα παιδαγωγικά και μεθοδολογικά ζητήματα όπως συνεργατική μάθηση για τη δημοκρατική εκπαίδευση, καινοτομία και δημιουργικότητα, προώθηση κινήτρων και περιέργειας, εκπαίδευση για την προσωπική ανάπτυξη και οι πολλαπλοί σκοποί της εκπαίδευσης, ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των σχολείων για τις δημοκρατικές κοινωνίες, κλπ.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών. Οι κοινές δραστηριότητες σε όλη τη διάρκεια των οκτώ ημερών θα δώσουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συνεργαστούν ως μια ομάδα, να μάθουν μαζί και να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες.

Μια δημόσια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως νέες μορφές συμμετοχής : ποιος ο ρόλος των σχολείων» θα προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εκφραστούν σε ένα σημαντικό εκπαιδευτικό ζήτημα και να αλληλοεπιδράσουν με άλλους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Αναμένεται ότι μετά την εκπαίδευση οι συμμετέχοντες θα είναι σε καλύτερη θέση:

• να ευαισθητοποιήσουν το σχολικό τους περιβάλλον (διευθυντής σχολείου, συνάδελφοι, γονείς, μαθητές) για τη σημασία της προώθησης της συμμετοχής στη σχολική εκπαίδευση

• να κατανοήσουν τον κρίσιμο ρόλο που παίζει η συμμετοχή των μαθητών στην επιτυχία της μαθησιακής εμπειρίας τους

• να προωθήσουν τη συμμετοχή μέσα από την επαγγελματική τους πρακτική στην καθημερινή διδασκαλία

• να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση των μη-συμμετοχικών πτυχών της πρακτικής τους

• να συμβάλουν με τη διδασκαλία και πρακτική τους στην ανάπτυξη των οριζόντιων στάσεων, δεξιοτήτων και γνώσεων που απαιτούνται για τη ζωή σε διαφορετικές και δημοκρατικές κοινωνίες.

Οι συμμετέχοντες θα πάρουν επίσης μέρος στην Κοινότητα Πρακτικής του Προγράμματος Pestalozzi, ένα δίκτυο επαγγελματιών της εκπαίδευσης, εξοπλισμένοι έτσι ώστε να συνεχίσουν την επιμόρφωση σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, έχοντας κοινή άποψη για τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν καθώς και της κατάλληλης μεθοδολογίας επιμόρφωσης και διδασκαλίας .

Αναμένεται επίσης οι συμμετέχοντες να συμβάλουν στη διάδοση των αποτελεσμάτων του σεμιναρίου μέσω online - παραγωγών κατά τη διάρκεια και κυρίως μετά το Θερινό Σχολείο, αλλά και μοιραζόμενοι τη μάθησή τους με τους συναδέλφους με τρόπους πολλά υποσχόμενους και κατάλληλους στο δικό τους επαγγελματικό πλαίσιο .

Κατευθυντήριες ερωτήσεις και γενικές αρχές

Οι δραστηριότητες επιμόρφωσης θα συμβάλουν στην ανεύρεση σωστών απαντήσεων σε ερωτήματα όπως:

• Τι είναι η συμμετοχή; Γιατί πρέπει να αναπτυχθεί/προωθηθεί;

• Ποιες αξίες, στάσεις, δεξιότητες και γνώσεις πρέπει να αναπτύξει κάθε άτομο και για τι είδος δράσεων;

• Πώς μπορεί η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί να συμβάλουν στην ανάπτυξη της συμμετοχής ;

• Τι χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός ώστε να είναι σε θέση να το υλοποιήσει;

• Πού μπορεί να προωθηθεί η συμμετοχή (τομέας, ηλικιακή ομάδα, αντικείμενο, δράσεις ;

• Ποια παιδαγωγική προσέγγιση είναι η καταλληλότερη να προωθήσει τις αναγκαίες στάσεις, δεξιότητες και γνώσεις για τη συμμετοχή ;

Μαθήματα και δραστηριότητες

Κοινές δραστηριότητες
Οι κοινές δραστηριότητες σε όλη τη διάρκεια των οκτώ ημερών θα δώσουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εργαστούν ως μια ομάδα, να μάθουν από κοινού και να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες. Ανοιχτοί χώροι, Σωκρατικοί περίπατοι, καθημερινές ομάδες, δημόσια συζήτηση, εκδρομές και κοινωνικό πρόγραμμα.

Εντατικά μαθήματα
Έξι εντατικά μαθήματα (9-12 ώρες) θα προσφερθούν κυρίως τα πρωινά και θα επικεντρωθούν στα ακόλουθα θέματα:
• Συνεργατική μάθηση: αρχές και δομές
• Κατανόηση της δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη μέσω της συμμετοχής
• Δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη 2.0
• Η σημασία της επικοινωνίας για τη συμμετοχή
• Ηθική της συμμετοχής
• Διερεύνηση της συμμετοχής στα σχολεία

Μαθήματα μικρότερης διάρκειας
Μικρότερης διάρκειας μαθήματα (2-6 ώρες) θα γίνονται κυρίως τα απογεύματα και θα διαπραγματευθούν θέματα όπως: χρήση της αφήγησης για συμμετοχή, διαμόρφωση της ταυτότητας σε έναν κόσμο διαφορετικότητας, τέχνες και συμμετοχή, μη-συμμετοχή και οι συνέπειές της, μοντέλα και τρόποι ανάπτυξης των σχολείων, σκοποί της εκπαίδευσης, συμμετοχή και ανάγκη για δράση, προσομοίωση της δημιουργίας των κοινωνικών και πολιτικών δομών κλπ.

Προβλέπεται επίσης χρόνος για ad-hoc δραστηριότητες ως ανταπόκριση σε αιτήματα από τους συμμετέχοντες ώστε να εμβαθύνουν ορισμένες πτυχές του θέματος ή και να μοιραστούν την πρακτική τους.

Γλώσσες εργασίας : ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΛΙΚΑ και ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ και ΑΓΛΛΙΚΑ (Δεν παρέχεται διερμηνεία)

Απευθύνεται σε:
• Υποδιευθυντές και Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
• Σχολικούς Συμβούλους Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων

Υπογραμμίζουμε ότι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να συμμετάσχουν ενεργά σε όλες τις φάσεις της επιμόρφωσης:
• Στην online πλατφόρμα και την κοινότητα πρακτικής του Προγράμματος Pestalozzi
• Στις οnline προπαρασκευαστικές εργασίες πριν την έναρξη της επιμόρφωσης στο Θερινό Σχολείο
• σε όλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης στο Θερινό Σχολείο
• στην υποβολή εκθέσεων, στην παρακολούθηση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων μετά το Θερινό Σχολείο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων : 20 Μαρτίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Αριθμός θέσεων: Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 05 ( πέντε) υποψήφιους.

Σημειώνουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε αυστηρά τις καταληκτικές ημερομηνίες όλων των σεμιναρίων διότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για παράτασή τους.

(...) (σ.σ. οι γενικές πληροφορίες συμμετοχής είναι ίδιες με αυτές της ανακοίνωσης που ακολουθεί)

Η ΑΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΠΛΕΣΣΑ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ


Αρ.Πρωτ.ΦΣΕ:6/25813/Ι/24-02-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Πληροφορίες: Ιωάννα Αποστόλου
e-mail: iapostolou(ΑΤminedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 344 3787
FAX: 210 344 2365

Θέμα: «Σεμινάρια Pestalozzi 2014»

Σας πληροφορούμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει τo εξής σεμινάριο:

GERMANY

ΘΕΜΑ: “The European Language Portfolio (ELP)”

Κωδικός: CoE 2014 0616 - 0618 Germany

Ημερομηνία διεξαγωγής : 16/06/2014 - 18/06/2014

« Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών »

Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:

Σκοπός τoυ σεμιναρίου είναι, η εμπειρία που έχει ήδη αποκτηθεί στα σχολεία της Σαξονίας σχετικά με το ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο γλωσσών, να μεταδοθεί σε ένα ευρύτερο κύκλο καθηγητών ξένων γλωσσών και να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν το χαρτοφυλάκιο γλωσσών στο σχολείο τους ως εργαλείο που θα συνοδεύει και θα υποστηρίζει τους μαθητές στο δρόμο τους για αυτόνομη μάθηση.

Γλώσσα εργασίας: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ( Επίπεδο τουλάχιστον Γ1)

Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς Π.Ε και Δ.Ε. καθώς και σε Σχολικούς Συμβούλους των κλάδων:
• ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας
• ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας
• ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας
• ΠΕ 34 Ιταλικής Γλώσσας

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων : 28 Μαρτίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Αριθμός θέσεων: Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 02 ( δύο ) υποψήφιους.

Σημειώνουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε αυστηρά τις καταληκτικές ημερομηνίες όλων των σεμιναρίων διότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για παράτασή τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ PESTALOZZI

1. Τα σεμινάρια απευθύνονται στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που ασκεί διδακτικό έργο και το οποίο περιορίζεται στην ομάδα-στόχο του εκάστοτε σεμιναρίου, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τρία (3) χρόνια προϋπηρεσία ως εκπαιδευτικοί σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία .
Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου, απαιτείται συμπλήρωση των τριών (3) χρόνων από το ΦΕΚ διορισμού.

2. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει μέρος τα δύο (2) τελευταία χρόνια σε σεμινάρια του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής.

3. Όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση ( επίπεδο Γ2/C2 ) στη γλώσσα του σεμιναρίου ή τουλάχιστον πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ1/C1). Πιο συγκεκριμένα:

Για τους τίτλους γλωσσομάθειας της ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, ΙΤΑΛΙΚΗΣ και ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ γλώσσας συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. www.asep.gr και συγκεκριμένα στη διαδρομή: Αρχική σελίδα /ΦΟΡΕΙΣ /Υποδείγματα Προκηρύξεων «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ»
Επίσης, αναγνωρίζονται ως γνώστες ξένης γλώσσας, οι κάτοχοι βασικών ή μεταπτυχιακών τίτλων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ (οι προαναφερόμενοι τίτλοι πρέπει να ανταποκρίνονται στην γλώσσα εργασίας του εκάστοτε σεμιναρίου).

4. Η υπηρεσία μας προεπιλέγει έναν αριθμό υποψηφίων (από 1-4 ανάλογα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε διοργανώτριας χώρας) ενώ η τελική επιλογή γίνεται από τη διοργανώτρια χώρα. Η προεπιλογή από τη χώρα μας γίνεται με τη διαδικασία της κλήρωσης μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για λόγους απλούστευσης των διαδικασιών και μείωσης της γραφειοκρατίας η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών διακρίνεται σε δύο φάσεις.

1. Πρώτη φάση: Υποβολή αιτήσεων

Κατά την πρώτη φάση όλοι οι υποψήφιοι αποστέλλουν ταχυδρομικά στην υπηρεσία μας μόνο την αίτησή τους συνοδευόμενη από την έντυπη φόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το ατομικό τους δελτίο καθώς και μία υπεύθυνη δήλωση χωρίς τα επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων γλωσσομάθειας. Αναλυτικότερα θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής:

Α. Την αίτηση συμμετοχής στα ελληνικά, η οποία συντάσσεται και υπογράφεται από τον υποψήφιο, όπου αναφέρονται τα στοιχεία του, ο κλάδος ΠΕ στον οποίο ανήκει, το ΦΕΚ και η ημερομηνία διορισμού του καθώς και ο κωδικός και η ονομασία του σεμιναρίου.

Β. Την έντυπη φόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης συμπληρωμένη στη γλώσσα εργασίας του εκάστοτε σεμιναρίου, συμπληρωμένη ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο και υπογεγραμμένη από το Δ/ντή του σχολείου ή τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην τελευταία σελίδα της έντυπης φόρμας του Συμβουλίου της Ευρώπης (application form), ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος Διεύθυνσης του υποψηφίου θα πρέπει να υπογράψει και να βάλει τη σφραγίδα του στο τέλος, στο αριστερό τετράγωνο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπογράψει στο δεξί τετράγωνο, όπου υπογράφει ο Εθνικός Συντονιστής, δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολλοί υποψήφιοι να μην υπογράφουν τη συγκεκριμένη φόρμα τονίζουμε ότι όλες οι ανυπόγραφες φόρμες θα απορρίπτονται από τη διαδικασία της κλήρωσης.

Γ. Το ατομικό δελτίο στα ελληνικά.

Δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια του Συμβουλίου της Ευρώπης τα τελευταία δύο (2) έτη.

Η παρούσα απόφαση καθώς και τα έντυπα Α,Β,Γ βρίσκονται καταχωρισμένα στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. στο δικτυακό τόπο:
http://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi 2014

2. Δεύτερη φάση: Υποβολή δικαιολογητικών από τους υποψηφίους που έχουν επιλεγεί.

Όπως ήδη αναφέραμε η υπηρεσία μας προεπιλέγει έναν αριθμό υποψηφίων (από 1-4 ανάλογα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε διοργανώτριας χώρας) ενώ η τελική επιλογή γίνεται από τη διοργανώτρια χώρα. Η προεπιλογή γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.
Κατά τη δεύτερη φάση, μόνο όσοι υποψήφιοι προεπιλεγούν, θα κληθούν να αποστείλουν άμεσα στην υπηρεσία μας τα εξής:

Α. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών

Β. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων γλωσσομάθειας

Γ. Έντυπη γραπτή έγκριση για συμμετοχή στο σεμινάριο από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός ή από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης

Δ. Βεβαίωση από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός για την ενασχόληση του εκπαιδευτικού με το αντικείμενο του σεμιναρίου, όπου αυτό απαιτείται.

Οι εν λόγω υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά από την υπηρεσία μας εφόσον επιλεγούν.
Σε περίπτωση που οι προεπιλεχθέντες δεν δύνανται να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα απορρίπτονται και θα αποστέλλονται οι αναπληρωματικοί υποψήφιοι.
Το ονόματα που θα προεπιλεγούν θα γνωστοποιηθούν με εγκύκλιο σε όλες τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και στο δικτυακό τόπο: http://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Α.Παπανδρέου 37, Αθήνα 15180, Τμήμα Διεθνών Οργανισμών της Διεύθυνσης των Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Δ.Ε.Σ.), 2ος όροφος, Γρ.2159.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ- ΔΙΑΜΟΝΗ- ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Όποιος υποψήφιος επιλεγεί από τους διοργανωτές θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι:

α) Το αντίτιμο του εισιτηρίου προκαταβάλλεται από τον ίδιο και τα χρήματα κατατίθενται από το Συμβούλιο της Ευρώπης στον τραπεζικό λογαριασμό του μετά την επιστροφή του καθώς και μετά την αποστολή της έκθεσής του στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

β) Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από τη διοργανώτρια χώρα.

γ) Μετά την προεπιλογή του υποψηφίου από την Υπηρεσία μας, η επικοινωνία για τις λεπτομέρειες, βάσει του εθιμικού του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), γίνεται μεταξύ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και της διοργανώτριας χώρας.

δ) Για την καταβολή του αντίτιμου του εισιτηρίου καθώς επίσης και για διευκρινίσεις σχετικές με την μετάβαση και επιστροφή των εκπαιδευτικών, από και προς τον τόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη του συγκεκριμένου προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης:
Ms Isabelle LACOUR
E-mail :

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Οι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται να συμμετάσχουν στα σεμινάρια αυτά θα πρέπει να υποβάλουν ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ δύο εβδομάδες μετά την επιστροφή τους στην υπηρεσία μας σχετική έκθεση γραμμένη στα Ελληνικά, στην οποία θα περιγράφονται οι δραστηριότητες καθώς και οι νεοαποκτηθείσες εμπειρίες που έλαβαν χώρα κατά το σεμινάριο.

Τέλος, θα παρακαλούσαμε τους Διευθυντές Περιφερειακών Διευθύνσεων εκπαίδευσης να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο παραπάνω σεμινάριο, με σκοπό τη διάχυση των αποκτηθεισών γνώσεων και πληροφοριών στους λοιπούς συναδέλφους της περιοχής τους.

 

Παρακαλούμε τις αρμόδιες Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης να φροντίσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών των σχολείων της αρμοδιότητας τους.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΣΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ.

Η ΑΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΠΛΕΣΣΑ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ
 


Αρ.Πρωτ.ΦΣΕ 1/7106/20-01-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Πληροφορίες: Ιωάννα Αποστόλου
e-mail: iapostolou(ΑΤminedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 344 3787
FAX: 210 344 2471

Θέμα: «Σεμινάρια Pestalozzi 2014»

Σας πληροφορούμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει τα εξής σεμινάρια:

1. AUSTRIA

ΘΕΜΑ: “ The value of life “

Κωδικός: CoE 2014 0407-0409 Austria

Ημερομηνία διεξαγωγής : 07/04/2014 - 09/04/2014

« H αξία της ζωής»

Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:

Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στην «Ευθανασία», τη δολοφονία ατόμων με ειδικές ανάγκες στο Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Ράιχ, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια καλύτερη κατανόηση των σημερινών εξελίξεων.

Τι μπορούν να μάθουν οι νέοι Ευρωπαίοι σε ένα μνημείο, όπου κατά την περίοδο 1940-1944 έχουν δολοφονηθεί 30.000 άνθρωποι και το οποίο είναι αφιερωμένο στο να γίνει γνωστό το ναζιστικό πρόγραμμα "Ευθανασία";
Πώς μπόρεσε να συμβεί αυτή η μαζική δολοφονία ; Τι μπορεί να μάθει κανείς από αυτό ; Πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί σχετική μάθηση;

• Μεταφορά ιστορικών και μεθοδολογικών / διδακτικών γνώσεων σε διαφορετικές τάξεις του σήμερα.

• Εκδρομή στο Linz, μια σύγχρονη πόλη με μια ποικιλόμορφη κοινωνία σήμερα και μια πόλη με ορατά τα ίχνη του ναζιστικού παρελθόντος.

Γλώσσα εργασίας: ΑΓΓΛΙΚΑ ( Επίπεδο τουλάχιστον Γ1)

Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς Δ.Ε.
• ΠΕ 02 Φιλολόγων
• ΠΕ 10 Κοινωνιολογίας
• ΠΕ 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών καθώς και
• σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε. άλλων κλάδων που διδάσκουν Ιστορία με Β΄ ανάθεση
• σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε, οι οποίο έχουν αναλάβει κατά το τρέχον σχολικό έτος project σχετικό με το θέμα του σεμιναρίου

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων : 25 Φεβρουαρίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Αριθμός θέσεων: Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 04 ( τέσσερις ) υποψήφιους.

2. GERMANY

ΘΕΜΑ: „ Schwierige Erziehungssituationen ”

Κωδικός: CoE 2014 0505-0507 Germany

Ημερομηνία διεξαγωγής : 05/05/2014 - 07/05/2014

« Δύσκολες καταστάσεις εκπαίδευσης»

Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:

Καταστάσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα απαιτητικές εξαιτίας της συμπεριφοράς των παιδιών , προκαλούν και στις δύο πλευρές άγχος και ένταση. Ωστόσο εμπεριέχουν μια ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη όλων των εμπλεκομένων. Τα αυθόρμητα συναισθήματά μας μπορούν έτσι να γίνουν ένα πολύτιμο κλειδί για τα κρυφά μηνύματα που στέλνουν τα παιδιά. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ώστε να αναπτύξουμε στρατηγικές για την εξεύρεση λύσεων . Παράλληλα ενισχύονται η ανάληψη ευθύνης και η ικανότητα συνεργασίας στα παιδιά. Στο σεμινάριο θα μεταδοθούν συγκεκριμένες δυνατότητες «αυτοφροντίδας» για το δάσκαλο ως σημαντικό εφόδιο για μια πετυχημένη εκπαιδευτική δράση .

Γλώσσα εργασίας: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ( Επίπεδο τουλάχιστον Γ1)

Απευθύνεται σε: Διευθυντές και Υποδιευθυντές Δ.Ε. της χώρας

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων : 15 Φεβρουαρίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Αριθμός θέσεων: Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 02 ( δύο ) υποψήφιους .

Σημειώνουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε αυστηρά τις καταληκτικές ημερομηνίες όλων των σεμιναρίων διότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για παράτασή τους


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap