ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑΘέματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν κυρίως εκπαιδευτικούς, ταξινομημένα σε κατηγορίες όπως:

Αναπληρωτές - Ωρομίσθιοι - Διορισμοί - Νεοδιόριστοι

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί - Αποσπάσεις - Μεταθέσεις

Προσκλήσεις - Προκυρήξεις - Υπηρεσίες

Γενικά θέματα - Νομοθεσία

Δόθηκε στη δημοσιότητα η εγκύκλιος πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μετά από κατάταξη σε πίνακες διορισμών, για το σχολικό έτος 2014-2015.

Η περίοδος υποβολής δηλώσεων ορίζεται από 28-07-2014 έως και 08-08-2014.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 16.01, ΠΕ 16.02, ΠΕ 17.14 και ΤΕ 16 να υποβάλουν αίτηση για ένταξη σε πίνακες διορισμών Αναπληρωτών - Ωρομισθίων, για το σχολικό έτος 2014-2015.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης ορίζεται από 28-07-2014 μέχρι 08-08-2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙΔόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Παιδείας οι μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή, 751 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2014-2015.

Από το Υπουργείο Παιδείας τροποποιήθηκαν οι ονομαστικές καταστάσεις με τις μεταθέσεις 90 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, από το σχολικό έτος 2013-2014, ύστερα και από την εξέταση των ενστάσεων

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ 2014-2015

Αρ.Πρωτ.80991/Γ6/13-06-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕIΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: t08deab(at)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Ψαρράκη-Μ. Καντιώτη
Τηλέφωνο: 210 3442561-210 3442933
FAX: 210 3442193

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σχολικού έτους 2014-2015»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθου 4, περ. Δ΄ του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ. Α΄/14-3-2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις»
2. Τη με αριθμ. 94654/ΣΤ5/19-6-2014 (ΦΕΚ 1618/τ.Β΄/2014) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 1 και 2 όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παράγραφο 9 του άρθρου 28 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τΑ’/17-9-2013) και των άρθρων 12, 23 και 35 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α)
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 56/2001 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/15-3-2001) «Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Σ.Μ.Ε.Α. και Κ.Δ.Α.Υ.» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 91/2005 (ΦΕΚ 129/τ. Α΄/2-5-2005).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 10 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τΑ’/17-9-2013)
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄), μόνον ως προς τα κριτήρια
7. Την αριθμ. 84238/Γ6/29-05-14 (ΑΔΑ:ΒΙΙΨ9-ΙΔΠ) εγκύκλιο μεταθέσεων Ε.Ε.Π. σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Ε.Β.Π. σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), για το σχολικό έτος 2014-2015
8. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 39 και του εδαφίου στ΄ της παρ. 1, του άρθρου 46 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄)
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων
10. Τις κενές οργανικές θέσεις
11. Tην Πράξη του ΚΥΣΕΕΠ με αριθ. 15/10-07-2014

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Μεταθέτουμε με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/τ.Α΄) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), τα μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τα μόνιμα μέλη του κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που αναφέρονται στη συνοδευτική κατάσταση και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Οι μετατιθέμενοι από Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. καλούνται να παρουσιαστούν στην αρμόδια Δ/νση Εκπ/σης περιοχής μετάθεσής τους ή στο αντίστοιχο ΚΕ.Δ.Δ.Υ από 16 έως 25 Ιουλίου 2014. Οι μετατιθέμενοι από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. καθώς και οι μετατιθέμενοι από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. καλούνται να παρουσιαστούν στη θέση μετάθεσής τους την επόμενη της λήξης του σχολικού έτους (31 Αυγούστου).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Λήψη τον πρωτότυπου εγγράφου με τις ονομαστικές καταστάσεις του μετατιθέμενου προσωπικού ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ 2014-2015

Ανακοινώθηκαν ονομαστικές καταστάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι μετατίθενται σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 2014-2015.

Ονομαστικές καταστάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικών Ειδικοτήτων και Μουσικής, οι οποίοι μετατίθενται σε μουσικά σχολεία, από το σχολικό έτος 2014-2015

Ονομαστικοί πίνακες με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε καλλιτεχνικά σχολεία έτους από το σχολικό έτος 2014-2015.

Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος αποσπάσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2014-2015.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 25-07-2014

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ 2014

Αρ.Πρωτ.111694/Γ6/16-07-2014/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ - ΠΡΟΣΩΡΙΚΟΥ
email: t08deab(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442198,3442082,3442332
3442933,3442931
FAX: 210 3442193

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) έτους 2014»

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 39 και το εδάφιο στ) της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν.4115/2013 (ΦΕΚ. 24 Α’)
2. Το άρθρο 12, παρ. 3, το άρθρο 20 παρ. 1.3 και 1.4 και το άρθρο 21, παρ. 1 του ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄)
3. Το άρθρο 28 παρ.2α του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193Α/17-09-2013).
4. Το άρθρο 35 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 157/τ.Α΄)
5. Την παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄)
6. Την με αριθμ. πρωτ. 59755/Δ1/15-04-2014 Εγκύκλιο Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την με αριθ. πρωτ. 77585/Δ1/19-5-2014 Συμπληρωματική Εγκύκλιο Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας.
7. Τις με αριθμ. 6/2-7-2014, 8/8-7-2014 και 9/10-7-2014 Πράξεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.)
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών
9. Την αριθμ. 94654/ΣΤ5/19-6-2014 (ΦΕΚ 1618 τ.Β/19-6-2014) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκουδήμο».

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε από 22-06-2014 ,κατόπιν αίτησής τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του ν. 2685/1999, σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που αναφέρονται στις συνοδευτικές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

2. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων και οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., από τις περιοχές των οποίων μετατίθενται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να εκδώσουν τα σχετικά κοινοποιητήρια.

3. Οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. που μετατίθενται από Σχολικές Μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης ή από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ της περιοχής προτίμησής τους ή σε ΕΕΕΕΚ της προτίμησης τους ή σε ΚΕΔΔΥ της προτίμησής τους με την απόφαση αυτή, οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Δ/νση Εκπ/σης της περιοχής μετάθεσης τους ή στο ΚΕΔΔΥ μετάθεσής τους, από 17/7/2014 μέχρι και 22/7/2014.

4. Οι μετατιθέμενοι από τα ΚΕΔΔΥ σε σχολικές μονάδες ή από ΚΕΔΔΥ σε ΚΕΔΔΥ παραμένουν στη θέση τους μέχρι την λήξη του σχολικού έτους και, αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Λήψη της ονομαστικής κατάστασης των μετατιθεμένων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ 2014

Πίνακες με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που εγκρίθηκαν το 2014


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap