ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΛΥΚΕΙΟΥ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 3129/2012)

Αρ.Πρωτ.124062/Γ2/06-09-2013/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Τηλέφωνο : 210 344 3011
FAX : 210 344 3390

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984 Β΄).

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α΄), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.1 περ. στ. του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄).

2. Την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

5. Την με αρ. 26/2013 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄) ως ακολούθως:

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

1.Το μάθημα «Ερευνητική εργασία (Project)» στην Α΄ και Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείουκαι στην Α΄ και Β΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, ορίζεται ως πρώτη ανάθεση σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ ανεξαρτήτως κλάδου-ειδικότητας που διδάσκουν στο Γενικό Λύκειο.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο (02) ερευνητικών εργασιών ανά τετράμηνο, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς:

α. των ειδικοτήτων που είχαν ως πρώτη ανάθεση το μάθημα της Τεχνολογίας της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου (Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008, ΦΕΚ 1984 Β΄), οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν μέχρι τέσσερις (04) ανά τετράμηνο και

β. των ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση ενός (01) ερευνητικού θέματος ανά τετράμηνο, εφόσον
i) για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους υπολείπονται δύο (02) ώρες και
ii) δεν απαιτείται η μετακίνησή τους σε άλλη σχολική μονάδα για κάλυψη ωρών της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης.

Το μάθημα «Ερευνητική εργασία» διδάσκεται από έναν (1) εκπαιδευτικό και η ανάθεσή του γίνεται, αφού ανατεθούν στους εκπαιδευτικούς τα διδασκόμενα μαθήματα της ειδικότητάς τους.

Τα παραπάνω ανώτατα όρια των ερευνητικών εργασιών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε εκπαιδευτικός ισχύουν είτε ο εκπαιδευτικός υπηρετεί σε μία είτε σε περισσότερες σχολικές μονάδες.

2. Η ανάθεση του μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) ορίζεται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑ

Α ΑΝΑΘΕΣΗ

Β ΑΝΑΘΕΣΗ

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13

 

3. Η ανάθεση του μαθήματος της Ιστορίας Γενικής Παιδείας στην Α΄ και Β΄ Λυκείου ορίζεται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ιστορία

ΠΕ02

ΠΕ10, ΠΕ13

4. Οι αναθέσεις των μαθημάτων επιλογής της Α΄ Λυκείου ορίζονται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Εφαρμογές Πληροφορικής

ΠΕ19, ΠΕ20

 

Διαχείριση Φυσικών Πόρων

ΠΕ14 (04, 05)

ΠΕ12,

ΠΕ17 (εκτός ΠΕ17.09, ΠΕ17.10)

ΠΕ04,

ΠΕ17 (09,10)

ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,18,30)

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

ΠΕ02, ΠΕ08

ΠΕ10, ΠΕ13

Β. ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1. Η ανάθεσητου μαθήματος της Ιστορίας και Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο ορίζεται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ιστορία

ΠΕ02

ΠΕ01, ΠΕ10, ΠΕ13

Γεωγραφία

ΠΕ04.05

ΠΕ03, ΠΕ04 (01, 02, 03, 04)

ΠΕ15*
*Κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ15.

 

2. Οι αναθέσεις για τις «Βιωματικές Δράσεις– Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες– Project» ορίζονται ως εξής:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ
ΠΕΔΙΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

B΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Βιωματικές Δράσεις-Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project

Τοπική Ιστορία

ΠΕ02

ΠΕ01

Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α)

όλες οι ειδικότητες, με εξαίρεση για το σχ. έτος 2013-2014 τους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03 και  ΠΕ04

 

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.)

Όλοι οι καθηγητές ΠΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας. Προηγούνται με σειρά προτεραιότητας:

Α. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Γ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του ΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Δ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.

Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού ΣΕΠ του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 660 ωρών.

ΣΤ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον ΣΕΠ.

Ζ. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια ΣΕΠ.

Η. Όλοι οι καθηγητές ΠΕ με εξαίρεση για το σχ. έτος 2013-2014 τους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04

 

Φύση και Άσκηση

ΠΕ011

 

Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης

όλες οι ειδικότητες, με εξαίρεση για το σχ. έτος 2013-2014 τους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03 και  ΠΕ04

 

Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.)

όλες οι ειδικότητες, με εξαίρεση για το σχ. έτος 2013-2014 τους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03 και  ΠΕ04

 

Οι με αρ. πρωτ. 47758/Γ2/27-04-2012 (ΦΕΚ B΄ 1390) και 100838/Γ2/04-09-2012 (ΦΕΚ Β΄ 2507) Υπουργικές Αποφάσεις καταργούνται.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-14.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα    06-09-2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 3129/2012)

Αρ.Πρωτ.138359/Γ2/06-11-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ
Email : t05sde49(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Σταθόπουλος Νικόλαος (an. 65)
Τηλέφωνο : 210 344 2227 - 3011
FAX : 210 344 3390

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α΄), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.1 περ. στ. του ν.3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. 73030/Γ2/30-06-2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1643 Β΄) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111276/Γ2/08-10-2007 Υ.Α. “Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.” (ΦΕΚ 2057 Β΄) και της 138011/Γ2/3-12-2007 Υ.Α. “Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.” (ΦΕΚ 26 Β΄)», όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2132 Β΄, η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ, ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., με την ακροτελεύτια διάταξη της υπ’ αριθμ. 42790/Γ2/12-04-2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1377 Β΄), σύμφωνα με την οποία η «Ερευνητική Εργασία (Project)» περιλαμβάνεται μεταξύ των μαθημάτων Βασικών Δεξιοτήτων της Α΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

3. Την υπ’ αριθμ. 42790/Γ2/12-04-2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1377 Β΄) «Τροποποίηση του Ωρολογίου Προγράμματος Σπουδών της Α΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., όπως καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 73030/30-06-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1643 Β΄) και διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2132 Β΄», με την οποία τροποποιήθηκαν – συμπληρώθηκαν οι Υ.Α. 73030/30-06-2011 (ΦΕΚ 1643 Β΄- διόρθωση ΦΕΚ 2132 Β΄), 37596/Γ2/03-04-2012 (ΦΕΚ 2057 Β΄), 111276/Γ2/08-10-2007 (ΦΕΚ 2057 Β΄), σύμφωνα με την οποία στην Α΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. τα μαθήματα «Πολιτειακή Παιδεία» και «Ερευνητική Εργασία (Project)» περιλαμβάνονται μεταξύ των μαθημάτων Βασικών Ικανοτήτων και τα μαθήματα «Αγωγή Υγείας-Πρώτες Βοήθειες» και «Βασικές Εφαρμογές Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων» συμπεριλαμβάνονται στα μαθήματα επιλογής της ίδιας τάξης.

4. Την υπ’ αριθμ. 37596/Γ2/03-04-2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1131 Β΄) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111276/Γ2/08-10-2007 υπουργικής απόφασης “Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.” (ΦΕΚ 2057 Β΄) και της υπ’ αριθμ. 138011/Γ2/3-12-2007 υπουργικής απόφασης “Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.” (ΦΕΚ 26 Β΄)», σύμφωνα με την οποία το μάθημα «Ειδική Θεματική Δραστηριότητα» συμπεριλαμβάνεται στα μαθήματα επιλογής της Β΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 14 (παρ. 1,3,8,9 και 12) ν. 1566/1985 και 16 παρ. 17 εδ. γ του ν.1586/1986 και τις κατ’ εξουσιοδότησή τους εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, με τις οποίες συστήθηκαν και μετονομάσθηκαν κατηγορίες, κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

6. Την υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την ανάγκη τροποποίησης των αναθέσεων διδασκαλίας μαθημάτων λόγω του καθορισμού νέων, ωρολογίων προγραμμάτων σπουδών.

8. Την υπ’ αριθ. 2210/09-08-2012 διατύπωση γνώμης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 76051/Η/04-07-2012 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου» (ΦΕΚ 2091 Β΄).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε-συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄) ως ακολούθως:

1. Το μάθημα «Πολιτειακή Παιδεία», που προβλέπεται ως μάθημα βασικών ικανοτήτων στην Α΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., ορίζεται ως A΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ13 και ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ κατά προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ10 και ακολούθως σε εκείνους του κλάδου ΠΕ09.

2. Το μάθημα «Ερευνητική Εργασία (Project)», που προβλέπεται ως μάθημα βασικών ικανοτήτων στην Α΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και ως μάθημα βασικών δεξιοτήτων στην Α΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ ανεξαρτήτως κλάδου- ειδικότητας. Διδάσκεται ταυτόχρονα από δύο (2) εκπαιδευτικούς (συνδιδασκαλία), ένας εκ των οποίων απαραίτητα θα είναι εκπαιδευτικός κλάδου-ειδικότητας αντίστοιχου των θεσμοθετημένων τομέων ή ειδικοτήτων που προβλέπονται για τα ΕΠΑ.Λ.

3. Το μάθημα «Αγωγή Υγείας-Πρώτες Βοήθειες», που προβλέπεται ως μάθημα επιλογής στην Α΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ14 (01, 02, 03, 06) και ΠΕ18 (04, 07, 08, 09, 10, 11, 21, 24, 25, 33, 37, 39) και ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ κατά προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ11 και ακολούθως σε όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς ΠΕ, οι οποίοι ανεξαρτήτως κλάδου-ειδικότητας έχουν επιμορφωθεί σε θέματα Αγωγής Υγείας ή έχουν αναλάβει την υλοποίηση τουλάχιστον τριών (3) προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.

4. Το μάθημα «Βασικές Εφαρμογές Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων», που προβλέπεται ως μάθημα επιλογής στην Α΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ14.04 και ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ14.05 και ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 16, 17, 30, 36).

5. Το μάθημα «Ειδική Θεματική Δραστηριότητα», που προβλέπεται ως μάθημα επιλογής στη Β΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και στη Γ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., ορίζεται ως Α΄ ανάθεση σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ μαθημάτων ειδικότητας και ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ μαθημάτων Γενικής Παιδείας.
  Το μάθημα διδάσκεται ταυτόχρονα από δύο (2) εκπαιδευτικούς (συνδιδασκαλία) ΠΕ κλάδου-ειδικότητας αντίστοιχου των τομέων που λειτουργούν στο κάθε ΕΠΑ.Λ. Ο πρώτος διδάσκων είναι απαραίτητα εκπαιδευτικός ΠΕ κλάδου-ειδικότητας του αντίστοιχου τομέα. O δεύτερος διδάσκων δύναται και να είναι εκπαιδευτικός ΠΕ κλάδου-ειδικότητας άλλου τομέα ή μαθημάτων Γενικής Παιδείας, υπηρετών στη σχολική μονάδα.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap