ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Οδηγίες για την παράδοση και παραλαβή γραπτών, προς τους επιτηρητές, τις επιτροπές και τα βαθμολογικά κέντρα

Οδηγίες για την κατανομή των μαθητών στις αίθουσες και τη δημιουργία παρουσιολογίων (καταστάσεις παρόντων - απόντων)