ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΦΕΚ 1340/2002
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1340
16 Οκτωβριου 2002

 

Αριθ.Φ.353.1/324/105657/Δ1
Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων.

Μετάβαση :

Στο άρθρο με το πλήρες κείμενο της υπ' αριθμ.Φ.353.1/324/105657/Δ1

Περιεχόμενα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Καθήκοντα και αρμοδιότητες περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και προϊσταμένων τμημάτων αυτών

Τμήμα επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης περιφέρειας

Τμήμα διοίκησης περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Καθήκοντα και αρμοδιότητες σχολικών Συμβούλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Διευθυντών Εκπαίδευσης

Προϊστάμενοι Γραφείων - Φυσικής Αγωγής - Εκπαιδευτικών θεμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Διευθυντές - Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και ΣΕΚ - ΣΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Διδακτικό προσωπικό - Σύλλογος Διδιασκόντων

Τροποποίηση.

Τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμ.84172/ΙΒ (ΦΕΚ 1180/2010)

Τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμ.353.1/4517/Δ1 (ΦΕΚ 64/2003)

Καταργήθηκε το άρθρο 34 με το υπ΄αριθμ.96004/Δ4 (ΦΕΚ 1318/2015)

Λήψη

Του πρωτότυπου εγγράφου με το ΦΕΚ 1340/2002

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2002

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ