Πρόσκληση Απόσπασης στην Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ 2017 - 2018 --

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.109525/29-06-2017/ΥΠΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΓΑΚ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Τηλέφωνο: 210 3442356
Fax: 210 3442365
e-mail: t04emd(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΠΕ13), Οικονομολόγων (ΠΕ09), Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι.-ΚΑΤΕΕ (ΠΕ17.07), Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. για το σχολικό έτος 2017-2018»

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ), προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες σε προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ., καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των παρακάτω κλάδων/ειδικοτήτων που επιθυμούν να αποσπαστούν στην ανωτέρω Υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2017-2018 να υποβάλουν αίτηση από 29/6/2017 έως και 7/7/2017.

Οι προσφερόμενες θέσεις ανέρχονται συνολικά σε επτά (07) και αφορούν στους παρακάτω κλάδους:

  • ΠΕ13 (Νομικών και Πολιτικών Επιστημών), με εμπειρία σε διοικητικά θέματα (1 άτομο)
  • ΠΕ09 (Οικονομολόγων), με εμπειρία λογιστηρίου (1 άτομο)
  • ΠΕ19 και ΠΕ 20 (Πληροφορικής), με εμπειρία στη διαχείριση δικτύου Η/Υ και στην ανάπτυξη εφαρμογών, με ειδικότητα στις ιστοσελίδες (4 άτομα)
  • ΠΕ17.07 (Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι-ΚΑΤΕΕ), με εμπειρία (1 άτομο)

ΠΡΟΣΟΧΗ : Όσοι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αίτηση απόσπασης για υπηρεσίες ή φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν την αίτηση αυτή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ), προκειμένου να υποβάλουν νέα αίτηση απόσπασης για το φορέα της παρούσας εγκυκλίου απόσπασης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις απόσπασης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ). Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του. Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr.

Αιτήσεις οι οποίες θα αποσταλούν είτε απευθείας στην υπηρεσία ή φορέα στον οποίο ενδιαφέρονται να αποσπαστούν δεν θα ληφθούν υπόψη. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

Η αίτηση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) στην αίτησή τους σε τους σε ένα (1) αρχείο zip ή pdf μέχρι 8 ΜΒ, με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Ημερομηνία εκτύπωσης: 20-02-2020
Διεύθυνση : https://edu.klimaka.gr/ekpaideytikoi/apospaseis/351-prosklhsh-apospash-kentrika-gak