Εγκύκλιος Απόσπασης Εκπαιδευτικών σε Πειραματικά Σχολεία

Εκτύπωση  
Pin It

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΠΠΣ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δελτίο Τύπου
18-06-2018

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πειραματικών & Προτύπων Σχολείων θα προβούν σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για απόσπαση στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία διάρκειας ενός έτους (σχολικό έτος 2018-2019).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από 19/6/2018 έως 22/6/2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://iep.edu.gr/services/mitroo/ .

Για τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
κ.α.α. Η Αντιπρόεδρος
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΚΙΖA

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ - ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2017-2018


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δελτίο Τύπου

20-03-18 Παράταση θητείας εκπαιδευτικών Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων έως τις 31/08/2019

Με τροπολογία που αυτή την εβδομάδα εισάγεται στη Βουλή προωθείται η παράταση της θητείας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για ένα σχολικό έτος, δηλαδή έως τις 31/08/2019.

Ενόψει των γενικότερων αλλαγών που έχουν σχεδιαστεί και που θα περιλαμβάνονται σε επόμενο νομοσχέδιο για τα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία, η διαδικασία ανανέωσης της θητείας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά (η οποία λήγει 31/08/2018) κρίνεται ότι δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί την τρέχουσα χρονιά.

Με την ίδια τροπολογία δίνεται το δικαίωμα μετάθεσης στους/στις εκπαιδευτικούς των Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων από την τρέχουσα χρονιά, εφόσον έχουν καταθέσει σχετική αίτηση. Σημειώνεται ότι η παράταση της θητείας δεν θα ισχύσει για όσους/ες μετατεθούν εντός του 2018.

 


Αρ.Πρωτ.727/08-06-2017ΔΕΠΠΣ

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την διαδικασία Πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στα Πειραματικά και στα Πρότυπα σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018».

Όπως σας έχουμε ενημερώσει με προηγούμενο σημείωμα σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4386 ΦEK 83/A/11.5.2016 ορίζεται:

«6. Η παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 3966/2011(Α΄ 118), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 16 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α΄193), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«9. Οι κενές θέσεις στα πειραματικά και στα πρότυπα σχολεία είναι δυνατόν να καλύπτονται και με αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους μονίμων εκπαιδευτικών, οι οποίοι διαθέτουν τα ίδια αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα που προβλέπονται και για την πλήρωση των θέσεων με θητεία. Η επιλογή των εκπαιδευτικών που αποσπώνται γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: Κάθε ΕΠ.Ε.Σ. ανακοινώνει πριν το τέλος του σχολικού έτους, σε χρονικό διάστημα που ορίζει η ΔΕΠΠΣ, τις κενές ή κενούμενες θέσεις των σχολείων του. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των κενών θέσεων υποβάλλουν φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΕΠ.Ε.Σ. της πρώτης τους προτίμησης, το οποίο καταρτίζει τον σχετικό αξιολογικό πίνακα, αποδίδοντας σε κάθε προσόν τα μόρια που προβλέπονται για τις θέσεις με θητεία. Ο συνολικός πίνακας κυρώνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ, η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση στα αρμόδια κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ). Η απόσπαση των εκπαιδευτικών διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί αποσπάσεων Εκπαιδευτικών».

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, σε ό,τι αφορά στις ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν τα ΕΠΕΣ και η ΔΕΠΠΣ, πριν από τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους, η ΔΕΠΠΣ έχει θέσει το εξής χρονοδιάγραμμα:

- Μέχρι 8.6.2017 έγκριση από τη ΔΕΠΠΣ των επικαιροποιημένων κενών και πλεονασμάτων που διαβιβάστηκαν από τα σχολεία.

- Την 12η.6.2017 προκήρυξη των θέσεων από τα ΕΠΕΣ και αποστολή των προκηρύξεων στη ΔΕΠΠΣ.

- Μέχρι 16.6.2017 υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

- Στις 21.6.2017 ανάρτηση πίνακα κατάταξης των υπό απόσπαση εκπαιδευτικών με βάση τη μοριοδότηση των ΕΠ.Ε.Σ.

- Μέχρι 23.6.2017 υποβολή ενστάσεων στο ΕΠ.Ε.Σ.

- Στις 30.6.2017 ανάρτηση οριστικών πινάκων μορίων των εκπαιδευτικών.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://iep.edu.gr/services/mitroo/. Έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τα δικαιολογητικά και αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στο ΕΠΕΣ πρώτης προτίμησης.

Η μοριοδότηση των εκπαιδευτικών θα γίνει με βάση τα κριτήρια της Υπ. Απόφασης Φ.361.22/116672/Δ1 (ΦΕΚ 2788/Β΄/15-10-2012) για τις θέσεις με θητεία εκπαιδευτικών που δεν υπηρετούσαν στο σχολείο πριν την προκήρυξη της θέσης, (σελ. 5 στο ΦΕΚ) χωρίς τη διενέργεια συνέντευξης.

(...)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΠΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
κ.α.α
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΚΙΖΑ

 


Μαρούσι, 08-06-2017

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη :151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Α. Χατζηευστρατίου
Τηλέφωνο : 210 3443141,
Δ. Ασκερίδου, Σ.Τσούνη
Τηλέφωνο : 210 3443961
Π. Αποστολοπούλου
Τηλέφωνο:210 3443966
Email: depps(ΑΤ)minedu.gov.gr

Θέμα: «Διευκρινίσεις για τη μοριοδότηση των κριτηρίων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών για την πλήρωση θέσεων με απόσπαση στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Σχολεία»

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων: α) της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν.4386 Αρ. Φ. 83/11.5.2016 και β) της Δ1/Φ.361.22/116672/01-10-2012(ΦΕΚ2788/ΤΒ΄/15-10-2012) Υπουργικής Απόφασης σας ενημερώνει σχετικά με τη μοριοδότηση των κριτηρίων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών για την πλήρωση θέσεων με πενταετή θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία με τις παρακάτω διευκρινίσεις:

1. Το πτυχίο διορισμού δεν μοριοδοτείται ως δεύτερο πτυχίο.

2. Ο μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών δεν μοριοδοτείται, εάν έχει χρησιμοποιηθεί ως προσόν διορισμού.

3. Η πιστοποίηση των ξένων γλωσσών γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/ Τ. Α΄).

4. Για τους εκπαιδευτικούς των ξένων γλωσσών, το πτυχίο της ειδικότητάς τους δεν μοριοδοτείται για την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας.

5. Οι καθηγητές της Πληροφορικής σύμφωνα με την Αρ. Πρ. 80663 (β)/Δ2/22-07-2011/ ΥΠΔΒΜΘ διευκρινιστική εγκύκλιο μοριοδοτούνται με τα μόρια της επιμόρφωσης ΤΠΕ επιπέδου 1 και εάν είναι πιστοποιημένοι επιμορφωτές στο επίπεδο 2 μοριοδοτούνται σ΄ αυτήν την περίπτωση με τα μόρια του επιπέδου 2.

6. Η συγγραφή ενότητας ή κεφαλαίου σε επιστημονικό συλλογικό σύγγραμμα μοριοδοτείται με 0.5 μόριο.

7. Η μετάφραση βιβλίου δεν μοριοδοτείται.

8. Η επιμέλεια έκδοσης συλλογικού τόμου μοριοδοτείται.

9. Εισηγήσεις σε συνέδρια μοριοδοτούνται μόνον εάν οι εισηγητές προσκομίζουν τη σχετική βεβαίωση ή σχετικό αποδεικτικό στοιχείο.

10. Η συμμετοχή στην επιτροπή αξιολόγησης/ κρίσης εκπαιδευτικού υλικού, δεν μοριοδοτείται.

11. Σχολικά βοηθήματα και έντυπα φροντιστηριακού περιεχομένου δεν μοριοδοτούνται.

12. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε διδασκαλίες που πραγματοποίησαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων εισαγωγικής επιμόρφωσης μοριοδοτούνται, εφόσον η συμμετοχή τους σ’ αυτά είναι διάρκειας τουλάχιστον δέκα ωρών ανά σχολικό έτος. Το όριο των 10 ωρών ανά σχολικό έτος ισχύει και για τη μοριοδότηση όλων των επιμορφωτικών δράσεων.

13. Διδασκαλία σε ιδρύματα ή σχολές π.χ. ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο που αυτά ήταν στην ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα μοριοδοτούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης.

14. Η διδακτική προϋπηρεσία λογίζεται έως το τέλος του διδακτικού έτους (έως 15-6-2017 για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και έως 30-6-2017 για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση).

15. Οι δράσεις της παραγράφου «2.3 Διδακτική επάρκεια και παρουσία του εκπαιδευτικού στο σχολείο» μοριοδοτούνται μόνο αν υπάρχει σχετική βεβαίωση ή σχετικό αποδεικτικό στοιχείο από τον Δ/ντή ή τον αρμόδιο Προϊστάμενο .

ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Π.Π.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
κ.α.α
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΚΙΖΑ

 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ


Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη :151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Α. Ριζάκη
Τηλέφωνα : 210 3443966
Email: depps(ΑΤ)minedu.gov.gr

Μαρούσι, 06/06/2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Με την παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4386 (ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016) ρυθμίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια για τις αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους μονίμων εκπαιδευτικών, οι οποίοι διαθέτουν τα ίδια αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα που προβλέπονται και για την πλήρωση των θέσεων με θητεία τα οποία καθορίζονται με την αριθμ. Δ1/Φ.361.22/116672/01-10-2012 (ΦΕΚ2788/ΤΒ΄/15-10-2012) Υπουργική Απόφαση «Ορισμός κριτηρίων αξιολόγησης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία».

Ειδικότερα τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ορίζονται και μοριοδοτούνται ως εξής:

Κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικών, υποψηφίων για θέσεις με θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων-μορίων ανέρχονται σε 100

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ (μέχρι 31 μόρια)

1.1 Σπουδές: (μέχρι 16 μόρια)

Α. Διδακτορικό Δίπλωμα Σπουδών (ΔΔΣ)
• 9 μόρια για ΔΔΣ στο γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου ή στις επιστήμες της αγωγής.

B. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
• 4 μόρια για ΜΔΕ στο γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου ή στις επιστήμες της αγωγής.
• 1 μόριο για δεύτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό που θεραπεύει ο υποψήφιος

Γ. Δεύτερο πτυχίο, δίπλωμα μετεκπαίδευσης
• 1 μόριο για δεύτερο πτυχίο σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με την ειδικότητα του υποψηφίου.
• 1 μόριο για δίπλωμα μετεκπαίδευσης σε Διδασκαλείο ή σε ΣΕΛΜΕ/ ΣΕΛΔΕ ή diploma σε ΑΕΙ της αλλοδαπής.

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 16

1.2 Πιστοποίηση γνώσεων (μέχρι 4 μόρια)

Α. Πιστοποίηση γλωσσομάθειας (μέχρι 3 μόρια)
• 2 μόρια για πιστοποίηση επιπέδου Γ1 ή Γ2 στην Α’ γλώσσα.
• 1 μόριο για το επίπεδο Β2 στην Α’ γλώσσα.
• 1 μόριο για τη Β’ ξένη γλώσσα από το επίπεδο Β2 και πάνω.

Β. Πιστοποίηση χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ (μέχρι 1 μόριο)
• 1 μόριo για πιστοποίηση ή άλλη τεκμηρίωση για την ικανότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (β’ επιπέδου).
• 0.5 μόριο για πιστοποίηση ή άλλη τεκμηρίωση για την ικανότητα χρήσης Η/Υ (α’ επιπέδου).

(Στον υπολογισμό των μορίων σε κάθε περίπτωση πιστοποίησης λαμβάνεται υπόψη ο ανώτερος τίτλος).

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 4

1.3 Επιστημονικό έργο: (μέχρι 11 μόρια)

Α. Επιστημονικά συγγράμματα από εκδοτικό οίκο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου του υποψηφίου ή στο γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου ή σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (1 μόριο για κάθε σύγγραμμα). (Μέγιστο 2)

Β. Άρθρα που αποδεδειγμένα έχουν γίνει δεκτά με το σύστημα των πολλαπλών κριτών σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή σε συλλογικούς τόμους (0,5 μόριο για κάθε δημοσίευση). (Μέγιστο 3)

Γ. Εισηγήσεις που αποδεδειγμένα έχουν γίνει δεκτές για ανακοίνωση ή δημοσίευση με το σύστημα των πολλαπλών κριτών (0,5 μόριο για κάθε εισήγηση). (Μέγιστο 3)

Δ. Αποδεδειγμένη συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού όπως Προγράμματα Σπουδών και σχολικά εγχειρίδια (1 μόριο για κάθε προϊόν). (Μέγιστο 3)

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 11

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (μέχρι 44 μόρια)

2.1 Διδακτική και επιμορφωτική εμπειρία: (μέχρι 5 μόρια)

Α. Βεβαίωση παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης (0,5 μόριο για κάθε πρόγραμμα). (Μέγιστο 1)

Β. Βεβαίωση για επιμορφωτικό έργο σε προγράμματα παιδαγωγικής καθοδήγησης ή σε άλλα επίσημα θεσμοθετημένα προγράμματα/ έργα του Υπουργείου Παιδείας (0,5 μόριο ανά έργο/πρόγραμμα). (Μέγιστο 2)

Γ. Βεβαίωση για διδασκαλία σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ (ΠΔ 407 ή εποπτευόμενη διδασκαλία σε σεμινάρια ΠΜΣ ή ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) σε γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας του υποψήφιου (0.5 μόριο για κάθε εξάμηνο διδασκαλίας και 1 μόριο για κάθε έτος διδασκαλίας στο ΕΑΠ). (Μέγιστο 2)

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 5

2.2 Διδακτική προϋπηρεσία στην εκπαίδευση (μέχρι 4 μόρια) (0,5 μόριο για κάθε έτος πέραν της υποχρεωτικής προβλεπόμενης προϋπηρεσίας από τον νόμο 3966/11)
Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 4

Για τις ειδικότητες ΠΕ8 (Καλλιτεχνικών μαθημάτων) και ΠΕ16 (Μουσικής) συνεκτιμώνται η παραγωγή έργου ή η δημόσια παρουσία τους σε συναφείς με την ειδικότητά τους δραστηριότητες.

2.3 Διδακτική επάρκεια και παρουσία του εκπαιδευτικού στο σχολείο (μέχρι 35 μόρια)
Στο φάκελο – portfolio που θα υποβάλει ο υποψήφιος με τεκμήρια για την μοριοδότησή του στα παραπάνω πεδία καλείται να συμπεριλάβει τεκμήρια για την τυχόν οργάνωση, συμμετοχή, εκπόνηση, διεκπεραίωση των παρακάτω ή άλλων συναφών δράσεων:

Α. Συμμετοχή σε καινοτόμες διδακτικές πρακτικές όπως διαθεματικές δράσεις, projects, χρήση των ΤΠΕ, ομαδοσυνεργατικές δράσεις, κλπ. (μέχρι 7 μόρια, 1 μόριο για κάθε δράση).

Β. Συμμετοχή σε καινοτόμες δημιουργικές δράσεις όπως περιβαλλοντικά, πολιτιστικά προγράμματα, προγράμματα αγωγής υγείας, δημιουργία ομίλων, δράσεις μεταξύ σχολείων, σχολείων και κοινωνικών ομάδων κλπ (μέχρι 7 μόρια, 1 μόριο για κάθε δράση).

Γ. Συμμετοχή ή οργάνωση έρευνας πεδίου στο επίπεδο της σχολικής μονάδας (μέχρι 5 μόρια, 1 μόριο για κάθε δράση).

Δ. Συμμετοχή ή υποστήριξη δράσεων ενδοσχολικής επιμόρφωσης (μέχρι 5 μόρια, 1 μόριο για κάθε δράση).

Ε. Οργάνωση, υποστήριξη και συντονισμό προγραμμάτων πρακτικής άσκησης φοιτητών (μέχρι 5 μόρια, 1 μόριο για κάθε δράση).

ΣΤ. Οργάνωση ή συμμετοχή σε προγράμματα αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας (μέχρι 6 μόρια).

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 35

(σ.σ. έχει αφαιρεθεί το κριτήριο "3. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (μέχρι 25 μόρια). Συνέντευξη σε επιτροπή υπό την εποπτεία της ΔΕΠΠ" Λόγω αυτής της αφαίρεσης το μέγιστο σύνολο μορίων ανέρχεται σε 75 και όχι σε 100 όπως αναγράφεται)

Το κριτήριο που αφαιρέθηκε αναφέρεται στη συνέχεια:

3. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (μέχρι 25 μόρια)
Συνέντευξη σε επιτροπή υπό την εποπτεία της ΔΕΠΠΣ
 Κατά την συνέντευξη, θα ζητηθεί από τον αξιολογούμενο να αποδείξει ότι έχει το προφίλ του εκπαιδευτικού που θα του επιτρέψει να λειτουργήσει αποτελεσματικά συμβάλλοντας θετικά στο έργο της σχολικής μονάδας.
 Τα χαρακτηριστικά τα οποία ζητούνται να έχει ο εκπαιδευτικός είναι αυτά που αναφέρονται παρακάτω (χωρίς ιεράρχηση):
01) Σύγχρονες απόψεις και βιβλιογραφική ενημέρωση στο γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει.
02) Γνώσεις σύγχρονων προσεγγίσεων της διδακτικής πράξης και κυρίως της μαθησιακής διαδικασίας.
03) Ικανότητες διαχείρισης της σχολικής τάξης και του ατομικού και συλλογικού έργου μαθητών.
04) Αποτελεσματικές επικοινωνιακές στρατηγικές.
05) Ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας (με τη διεύθυνση του σχολείου, τους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς).
06) Γνώσεις των αναγκών των μαθητών του (σε επίπεδο κοινωνικό, γνωσιακό και συναισθηματικό).
07) Γνώσεις και ικανότητα ανάπτυξης αναλυτικών προγραμμάτων βάσει του επίσημου προγράμματος σπουδών του γνωστικού του αντικειμένου ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών του.
08) Ικανότητες οργάνωσης και αποτελεσματικής αξιοποίησης του εκπαιδευτικού χρόνου.
09) Γνώσεις και ικανότητα αξιολόγησης της λειτουργίας του σχολείου, του προγράμματος σπουδών του αντικειμένου του, του διδακτικού του έργου, της μαθησιακής διαδικασίας των μαθητών του και της επίδοσής τους.
10) Συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις (π.χ. εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών, οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων, δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά δίκτυα, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, προγράμματα αυτοαξιολόγησης, κ.λπ.)
 Σημείωση σχετικά με τη διαδικασία της συνέντευξης
  Όπως ορίζεται από το άρθρο 42 του νόμου 3966/11, ο/η υποψήφιος παρουσιάζεται ενώπιον επιτροπής υπό την εποπτεία της ΔΕΠΠΣ και αφού κάνει μία σύντομη αυτοπαρουσίαση, καλείται να απαντήσει σε δύο τουλάχιστον ερωτήματα που αφορούν στην τεκμηρίωση των παραπάνω κριτηρίων.
Ο συνολικός χρόνος της συνέντευξης προβλέπεται έως 15 λεπτά.

Η Επιστημονική Επιτροπή του (Προτύπου ή Πειραματικού) Σχολείου (ΕΠ.Ε.Σ.)….……, ως αρμόδιο όργανο, προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για απόσπαση στα Π.& Π.Σ., σύμφωνα με τα κενά που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μέχρι πέντε προτιμήσεις σε Π.&Π.Σ. που υπάρχουν κενές θέσεις του κλάδου τους και μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία εφ’ όσον έχουν διδακτική προϋπηρεσία τέσσερα έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση στο ΕΠ.Ε.Σ. του Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου της πρώτης προτίμησής τους καθώς και να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά τα βιογραφικά τους στοιχεία στη διεύθυνση https://iep.edu.gr/services/mitroo/ μέχρι την Παρασκευή 16 /6/2017.

Την ίδια αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλουν επίσης αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της σχολικής μονάδας της πρώτης προτίμησής τους (υπόψη του ΕΠ.Ε.Σ.). Τα στοιχεία επικοινωνίας των σχολικών μονάδων περιέχονται σε επισυναπτόμενο πίνακα. Τα ΕΠ.Ε.Σ. θα αξιολογήσουν τα βιογραφικά τους στοιχεία με βάση την μοριοδότηση των κριτηρίων της ανωτέρω ΥΑ. Για την διευκόλυνση της επαλήθευσης των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος του εκπαιδευτικού στον έντυπο φάκελο με εκείνα που θα καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική βάση, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να ακολουθήσουν την ταξινόμηση ανά κριτήριο, όπως αυτή αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση.

Τα ΕΠ.Ε.Σ. των σχολείων θα προχωρήσουν στη σύνταξη αξιολογικού πίνακα των υποψηφίων εκπαιδευτικών μέχρι την Τετάρτη 21/6/2017.

Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. θα ανακοινώσει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών που έχουν καταρτίσει τα ΕΠΕΣ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων-ΔΕΠΠΣ: (https://iep.edu.gr/services/mitroo/) .

Οι εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης στο ΕΠ.Ε.Σ., της πρώτης προτίμησής τους, μέχρι την 23η .6.2017. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://iep.edu.gr/services/mitroo/ .

Τo ΕΠ.Ε.Σ. της πρώτης προτίμησης θα ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς για την εξέταση των ενστάσεών τους μέσω της ηλεκτρονικής βάσης στην οποία κατέθεσαν την αίτησή τους και παράλληλα θα ενημερώσει τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. για την τελική διαμόρφωση του προσωρινού πίνακα κατάταξης εφόσον υπάρξουν αλλαγές.

Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. συντάσσει τον τελικό αξιολογικό πίνακα και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων εκπαιδευτικών έως την 30η Ιουνίου 2017. Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στις θέσεις για το διδακτικό έτος 2017-2018 με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Διευκρινίζεται επίσης ότι όσοι εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στο σχολείο που θα επιλεγούν, θα διατεθούν σε άλλο Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο, με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., εφόσον υπάρχουν λειτουργικά κενά της ειδικότητας τους ή θα τεθούν στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ / ΠΥΣΠΕ στα οποία ανήκει το σχολείο της τοποθέτησής τους, προκειμένου να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο.

ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Π.Π.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
κ.α.α
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΚΙΖΑ

 


Αρ. πρωτ. : Γ1/89390/06-06-2014

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Α. Ριζάκη
Τηλέφωνα : 210 3443966
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θέμα: «Διευκρινίσεις για τη μοριοδότηση των κριτηρίων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που αφορούν στην πλήρωση θέσεων πενταετούς θητείας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία»

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων: α) του νόμου 3966/2011(ΦΕΚ 118, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», β) του άρθρου 329, παρ. 4α του Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», γ) του άρθρου 36 του Νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193 ΤΑ΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και δ) της αριθμ.Δ1/Φ.361.22/116672/01-10-2012 (ΦΕΚ2788/ΤΒ΄/15-10-2012) Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός κριτηρίων αξιολόγησης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία», λαμβάνοντας υπόψη ερωτήματα που διατυπώθηκαν από τα ΕΠΕΣ των ΠΠΣ, σας ενημερώνει, σχετικά με τη μοριοδότηση των κριτηρίων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών για την πλήρωση θέσεων πενταετούς θητείας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, με τις παρακάτω διευκρινίσεις:

1. Το πτυχίο διορισμού δεν μοριοδοτείται ως δεύτερο πτυχίο.

2. Η πιστοποίηση των ξένων γλωσσών γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/ Τ.Α΄).

3. Για τους εκπαιδευτικούς των ξένων γλωσσών, το πτυχίο της ειδικότητάς τους δεν μοριοδοτείται για την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας.

4. Οι καθηγητές της Πληροφορικής σύμφωνα με την Αρ. Πρ. 80663 (β)/Δ2/22-07-2011/ ΥΠΔΒΜΘ διευκρινιστική εγκύκλιο μοριοδοτούνται με τα μόρια της επιμόρφωσης ΤΠΕ επιπέδου 1 και εάν είναι πιστοποιημένοι επιμορφωτές στο επίπεδο 2 μοριοδούνται σ΄ αυτήν την περίπτωση με τα μόρια του επιπέδου 2.

5. Η συγγραφή ενότητας ή κεφαλαίου σε επιστημονικό συλλογικό σύγγραμμα μοριοδοτείται με 0.5 μόριο.

6. Η μετάφραση βιβλίου δεν μοριοδοτείται.

7. Η επιμέλεια έκδοσης συλλογικού τόμου μοριοδοτείται.

8. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά επιστημονικών ενώσεων, όπως π.χ. Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Μαθηματική Εταιρεία, μοριοδοτούνται.

9. Εισηγήσεις σε συνέδρια ή σε ημερίδες μοριοδοτούνται μόνον εάν οι εισηγητές προσκομίζουν τη σχετική βεβαίωση ή σχετικό αποδεικτικό στοιχείο και εφόσον υπάρχει για το συνέδριο ή την ημερίδα Επιστημονική Επιτροπή.

10. Η συμμετοχή στην επιτροπή αξιολόγησης/ κρίσης εκπαιδευτικού υλικού, δεν μοριοδοτείται.

11. Σχολικά βοηθήματα και έντυπα φροντιστηριακού περιεχομένου δεν μοριοδοτούνται.

12. Τα προγράμματα επιμόρφωσης μοριοδοτούνται, εφόσον η διάρκειά τους είναι τουλάχιστον δέκα ωρών. Το όριο των 10 ωρών ισχύει για τη μοριοδότηση όλων των επιμορφωτικών δράσεων, εκτός της εισαγωγικής επιμόρφωσης.

13. Διδασκαλίες σε ιδρύματα ή σχολές π.χ ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο που αυτά ήταν στην ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα μοριοδοτούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης.

14. Η διδακτική προϋπηρεσία λογίζεται έως και 30-5-2014 και εφόσον υπάρχει σχετική βεβαίωση της υπηρεσιακής κατάστασης του εκπαιδευτικού. Χωρίς σχετική βεβαίωση η αίτηση υποψηφιότητας του εκπαιδευτικού δεν λογίζεται ως έγκυρη.

15. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε δειγματικές διδασκαλίες στο πλαίσιο των προγραμμάτων εισαγωγικής επιμόρφωσης μοριοδοτείται, εφόσον η συμμετοχή τους σ’ αυτά είναι διάρκειας τουλάχιστον δέκα ωρών.

16. Σχετικά με την αξιολόγηση των περιπτώσεων του κριτηρίου 2.3 ισχύουν τα εξής:

Α. Για την αξιολόγηση των καινοτόμων διδακτικών πρακτικών απαιτείται εκτός της βεβαίωσης συμμετοχής στην εν λόγω δράση η προσκόμιση του έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού που αναπτύχθηκε στα πλαίσια εφαρμογής της. Επιπροσθέτως η δράση θα πρέπει να καλύπτει μια ολοκληρωμένη θεματική ενότητα και να μην αποτελεί μια μόνον διδακτική παρέμβαση.
Πιστοποίηση της καινοτόμου δράσης μπορεί, επίσης να θεωρηθεί η δημοσίευσή της σε επιστημονικό συνέδριο ή περιοδικό με κριτές και εφόσον δεν έχει ληφθεί υπόψη σε άλλο κριτήριο προς αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό.

Β. Για την αξιολόγηση των καινοτόμων δημιουργικών δράσεων απαιτείται εκτός της βεβαίωσης συμμετοχής στην εν λόγω δράση, η προσκόμιση του έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού που αναπτύχθηκε στα πλαίσια εφαρμογής της. Επιπροσθέτως η δράση θα έχει τουλάχιστον μια εξαμηνιαία διάρκεια.

Γ. Για την αξιολόγηση της έρευνας πεδίου, απαιτείται βεβαίωση και έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό που αφορά στην έρευνα και η οποία αναπτύχθηκε μόνον σε σχολικές μονάδες που υπηρετούσε ή υπηρετεί ο εκπαιδευτικός (ή και σε συνεργασία και με άλλες σχολικές μονάδες).

Δ. Για την αξιολόγηση της συμμετοχής ή υποστήριξη δράσεων ενδοσχολικής επιμόρφωσης απαιτείται βεβαίωση ή άλλο σχετικό αποδεικτικό υλικό με διάρκεια τουλάχιστον 5 ωρών. Η απλή παρακολούθηση ενδοσχολικής επιμόρφωσης δεν μοριοδοτείται.

Ε. Για την αξιολόγηση της οργάνωσης, της υποστήριξης και του συντονισμού προγραμμάτων πρακτικής άσκησης φοιτητών απαιτείται βεβαίωση από το αντίστοιχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ρητή αναφορά της χρονικής διάρκειας. Η πρακτική άσκηση με βάση τα εν λόγω χαρακτηριστικά μοριοδοτείται με 1 μόριο ανά εξάμηνο.

ΣΤ. Για την αξιολόγηση της οργάνωσης ή συμμετοχής σε προγράμματα αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας απαιτείται σχετική βεβαίωση με ρητή αναφορά της χρονικής διάρκειας. Η αυτοαξιολόγηση με βάση τα εν λόγω χαρακτηριστικά μοριοδοτείται με 2 μόρια ανά έτος.

17. Οποιαδήποτε δράση, συμμετοχή, οργάνωση ή υποστήριξη ή οποιοδήποτε μοριοδοτούμενο προσόν, μοριοδοτείται μόνον μια φορά.

ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ

Pin It

Εκτύπωση