Πρόσκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών σε Πρότυπα / Πειραματικά Σχολεία 2020 2021

Πρόσκληση απόσπασης σε προτυπα πειραματικά
Εκτύπωση  
Pin It

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.100/ΕΕΕΠΣ/17-08-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ως προς αριθμό
προκηρυσσόμενων θέσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ιστοσελίδα: depps.minedu.gov.gr
E-mail: depps(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλ: 2103443966

Θέμα: «Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.)κατά το σχολικό έτος 2020-2021 με αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους.»

Η Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Έχοντας υπόψη:
Α) τις διατάξεις:
αα) του Κεφαλαίου Β «Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» και κυρίως του άρθρου 19 σε συνδυασμό με το άρθρο 62 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄111),
ββ) της με αριθμ.77485/Ε2 από 22/6/2020Κ.Υ.Α. με θέμα «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για τοποθέτηση εκπαιδευτικών με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, κατά το σχολικό έτος 2020-2021» (Β΄ 2483) και
γγ) της με αριθμ.79429/Ε2 από 24/6/2020 Υ.Α. «Επιλογή Διδακτικού Προσωπικού για τοποθέτηση με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Β΄ 2548) και
Β) τα αιτήματα των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) και των Διευθυντών για την προκήρυξη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών των οικείων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.:
αα) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. του 1ου Ολοήμερου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου (Δ.Σ.) Αλεξανδρούπολης,
ββ) το από 23/6/32020 2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. των Μαρασλείων Δ.Σ.,
γγ) το από 23/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθηνών,
δδ) το από 23/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. του 1ου Πρότυπου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) Αθηνών- Γεννάδειου,
εε) το από 23/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διευθύντριας εξ ονόματος του ΕΠ.Ε.Σ. των Πειραματικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.),
στστ) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. των Ράλλειων Δ.Σ.,
ζζ) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. του Βαρβάκειου Πρότυπου Γυμνασίου,
ηη) το από 23/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διευθύντριας εξ ονόματος του ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου ΓΕ.Λ. Βαρβακείου Σχολής,
θθ) το από 21/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου Γυμνασίου Αναβρύτων,
ιι) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου ΓΕ.Λ. Αναβρύτων,
κκ) το από 23/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πρότυπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης,
λλ) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου ΓΕ.Λ. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης,
μμ) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων,
νν) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου ΓΕ.Λ. Αγίων Αναργύρων,
ξξ) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθήνας,
οο) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διευθύντριας εξ ονόματος του ΕΠ.Ε.Σ. του 2ου Πρότυπου ΓΕ.Λ. Αθήνας,
ππ) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πρότυπου Γυμνασίου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά,
ρρ) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Διευθυντή εξ ονόματος του ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου ΓΕ.Λ. της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά,
σσ) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. του Ζάννειου Πρότυπου Γυμνασίου,
ττ) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. του Ζάννειου Πρότυπου ΓΕ.Λ.,
υυ) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Διευθυντή του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Μυτιλήνης,
φφ) το από 20/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης,
χχ) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. των Πειραματικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Σ.Π.Π.),
ψψ) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου Γυμνασίου Πατρών,
ωω) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου ΓΕ.Λ. Πατρών,
ααα) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Δ.Σ. Φλώρινας, βββ) το από 23/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. των 1ου και 2ου Πειραματικών Δ.Σ. Ιωαννίνων - Ζ.Π.Α. (Ενταγμένα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων),
γγγ) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου Γυμνασίου της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων,
δδδ) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Διευθυντή του Πρότυπου ΓΕ.Λ. της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων,
εεε) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. του 3ου μονοθέσιου και του 2ου διθέσιου Πειραματικών Νηπιαγωγείων ενταγμένων στο Α.Π.Θ. (Συνεργαζόμενα Νηπιαγωγεία), στστστ) το από 23/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. και της Διευθύντριας του Γυμνασίου-Λυκείου των Πειραματικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Π.Θ.),
ζζζ) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Διευθυντή εξ ονόματος του ΕΠ.Ε.Σ. του 1ου Δωδεκαθέσιου Πειραματικού Δ.Σ. Θεσσαλονίκης (Ενταγμένο στο Α.Π.Θ.), ηηη) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. του 3ου Πειραματικού Δ.Σ. Ευόσμου,
θθθ) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Δ.Σ. Σερρών «Κωνσταντίνος Καραμανλής»,
ιιι) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Διευθυντή εξ ονόματος του ΕΠ.Ε.Σ. του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης,
κκκ) το από 23/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. του 1ου Πρότυπου ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης, «Μ. Ανδρόνικος»,
λλλ) το από 23/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης,
μμμ) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. του 2ου Πρότυπου ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης,
ννν) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
ξξξ) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού ΓΕ.Λ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
οοο) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Διευθυντή εξ ονόματος του ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Γυμνασίου Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης,
πππ) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού ΓΕ.Λ. Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης,
ρρρ) το από 23/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου Γυμνασίου Ηρακλείου Κρήτης,
σσσ) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου ΓΕ.Λ. Ηρακλείου Κρήτης
τττ) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠ.Ε.Σ. των 1ου και 2ου Πειραματικών Δ.Σ. πόλεως Ρόδου,
υυυ) το από 22/6/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διευθύντριας εξ ονόματος του ΕΠ.Ε.Σ. του Ειδικού Πειραματικού Δ.Σ. πόλεως Ρόδου.
φφφ) το από 6/8/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Διευθυντή του 1ου Προτύπου Γυμνσίου Μυτιλήνης
χχχ) το από 10/8/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΠΕΣ του Προτύπου ΓΕΛ Ηρακλείου Κρήτης και
Γ) την Πράξη 22/2020 της Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.

Καλούμε

Τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα και επιθυμούν να αποσπαστούν σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για απόσπαση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά από τις 12 έως τις 23 Αυγούστου 2020 έως τις 15:00.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.iep.edu.gr/services/apospasipps/

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις περιλαμβάνονται στοΠαράρτημα ΙΙ της παρούσας

Οι αιτήσεις για απόσπαση σε θέση κοινής ειδικότητας, εκπαιδευτικών διαφορετικής βαθμίδας από τη βαθμίδα της προκηρυσσόμενης θέσης, εξετάζονται μόνον, εάν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες από εκπαιδευτικούς της βαθμίδας της προκηρυσσόμενης θέσης.

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτησή τους με σειρά προτίμησης για απόσπαση σε μέχρι δύο (2) συνολικά σχολεία, Πρότυπα ή Πειραματικά, της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.), η οποία δεν είναι υποχρεωτικό να συμπίπτει με την Π.Δ.Ε., στην οποία υπάγονται οι ίδιοι.

Κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών και μοριοδότηση των κριτηρίων

Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες, οι οποίες έχουν ως εξής: α) επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, β) επιστημονικό-συγγραφικό έργο, γ) καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο και συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου, δ) υπηρεσιακή κατάσταση, διδακτική εμπειρία και καθοδηγητικό έργο, και ε) γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου.

Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων για τις κατηγορίες των παραπάνω κριτηρίων ανέρχεται στις 100. Δεν μοριοδοτείται προσόν, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας.

Α. Τα υποκριτήρια των κριτηρίων των περ. α΄ και β΄μοριοδοτούνται με σαράντα δύο (42) μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) Τίτλοι σπουδών: 19 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

ααα) διδακτορικό δίπλωμα, αναγνωρισμένο ως συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176): 8 μονάδες,

βββ) δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα: 5 μονάδες,

γγγ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αναγνωρισμένος ως συναφής με το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015: 4 μονάδες,

δδδ) δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 2 μονάδες,

εεε) τίτλος διδασκαλείου μετεκπαίδευσης: 2 μονάδες. Ο τίτλος διδασκαλείου προσμετράται μόνον για την επιλογή εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εξομοίωσης σύμφωνα με το π.δ. 130/1990 (Α` 52),
στστστ) δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τετραετούς φοίτησης: 3 μονάδες,

ζζζ) δεύτερο πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διάρκειας φοίτησης μικρότερης των τεσσάρων (4) ετών: 2 μονάδες,

ηηη) αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης: 2 μονάδες και

θθθ) τρίτο πτυχίο: 1 μονάδα.

Τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν διορισμού δεν μοριοδοτείται. Σε περίπτωση μετάταξης δεν μοριοδοτείται ο τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν για τη μετάταξη και μοριοδοτείται ο τίτλος που αποτέλεσε προσόν του αρχικού διορισμού.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν μεταφραστεί επίσημα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο όργανο.

Στις περιπτώσεις που ζητείται η δήλωση της διάρκειας φοίτησης, όπου αυτή δεν αποδεικνύεται, αποδίδεται η μικρότερη προβλεπόμενη μοριοδότηση.

ββ) Επιμορφώσεις: 5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

ααα) πιστοποιητικό ή βεβαίωση ετήσιας επιμόρφωσης Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών ΜέσηςΕκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολής Επιμόρφωσης ΛειτουργώνΔημοτικήςΕκπαίδευσης(Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ήΣχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.),εφόσον δεν αποτέλεσε προσόν διορισμού: 1 μονάδα,

βββ) πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος επιμόρφωσης ΑνώτατουΕκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) συνολικής διάρκειας τριακοσίων (300), τουλάχιστον, ωρών ήεννεάμηνης, τουλάχιστον, διάρκειας: 1 μονάδα,

γγγ) βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων τωνΠεριφερειακώνΕπιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) κατ’ ελάχιστον δέκα ωρών: 0,1 μονάδες ανά 10 ώρες βάσειβεβαίωσης και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο. Η εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστωνεκπαιδευτικών δεν μοριοδοτείται,

δδδ) βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής(Ι.Ε.Π.), του ΠαιδαγωγικούΙνστιτούτου (Π.Ι.) ή άλλων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατ’ ελάχιστονδέκα ωρών: 0,1 μονάδες ανά 10 ώρες βάσει βεβαίωσης και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο,

εεε) βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης επιμόρφωσης του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών: 1 μονάδα,

στστστ)βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης θεματικών ενοτήτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.): 0,80 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμεται ως εξής: 1) 0,80 μονάδες για την ολοκλήρωση ετήσιας θεματικής ενότητας και 2) 0,40 μονάδες για την ολοκλήρωση εξαμηνιαίας θεματικής ενότητας,

ζζζ) βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου ΔημόσιαςΔιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) κατ' ελάχιστο 10 ωρών: 0,1 μονάδες ανά 10 ώρες καιέως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο,

ηηη) πιστοποίηση επιμόρφωσης Β επιπέδου στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών(Τ.Π.Ε.): 1 μονάδα και

θθθ) πιστοποίηση επιμόρφωσης Β1 επιπέδου στις Τ.Π.Ε.: 0,50 μονάδες.

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αξιολογούνται, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό

γγ) Γνώση ξένων γλωσσών: 5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

ααα) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2: 3 μονάδες,

βββ) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1: 2 μονάδες,

γγγ) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου B2: 1 μονάδα,

δδδ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2: 3 μονάδες,

εεε) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1: 2 μονάδες και

στστστ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου B2: 1 μονάδα

Αν ο υποψήφιος κατέχει αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφορετικού επιπέδου, μοριοδοτείται μόνον για το ανώτερο.

Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Η γνώση της ξένης γλώσσας που αποτέλεσε προσόν διορισμού για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης και δεν μοριοδοτείται.

δδ) Συγγραφικό και ερευνητικό έργο επιστημονικού περιεχομένου συναφούς με το αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος: 5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

ααα) βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων με Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (InternationalStandardBookNumber - ISBN): 2 μονάδες ανά βιβλίο,

βββ) βιβλία ελληνικών εκδοτικών οίκων με ISBN: 1,5 μονάδες ανά βιβλίο,

γγγ) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους διεθνών εκδοτικών οίκων με ISBN: 1 μονάδα ανά συλλογικό τόμο,

δδδ) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους ελληνικών εκδοτικών οίκων με ISBN: 0,50 μονάδες ανά συλλογικό τόμο,

εεε) εισηγήσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με έκδοση ISBN ή Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Σειρών (InternationalStandardSerialNumber - ISSN): 0,50 μονάδες ανά εισήγηση,

στστστ) εισηγήσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με έκδοση ISBN ή ISSN : 0,25 μονάδες ανάεισήγηση,

ζζζ) συγγραφή σχολικού εγχειριδίου ή διδακτικού βιβλίου, το οποίο διανέμεται στους μαθητές ή εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες της δημόσιας εκπαίδευσης, ή συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών - Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών(Α.Π.Σ. - .Ε.Π.Π.Σ.) ή αναμόρφωσης - εξορθολογισμού Προγραμμάτων Σπουδών και διδακτικής ύλης του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι.: 0,50 μονάδες ανά περίπτωση,

ηηη) δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού, πιστοποιημένου από το Υπουργείο Παιδείας καιΘρησκευμάτων, το Ι.Ε.Π. ή το Π.Ι. ή με σφραγίδα ποιότητας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.),το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.): 0,25μονάδες ανά λογισμικό,

θθθ) δημιουργία επιμορφωτικού υλικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Π.Ι. ή εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέων: 0,25 μονάδες ανά περίπτωση.

Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.

Στις δημοσιεύσεις της παρούσας περίπτωσης δεν συμπεριλαμβάνονται οι δημοσιεύσεις που εμπίπτουν στην υποπερίπτωση γγγ΄της περίπτωσης γγ΄ της ενότητας Β΄.

εε) Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά περιεχομένου συναφούς με το αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος: 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

ααα) άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με ISSN και σύστημα κριτών: 1 μονάδα ανά άρθρο και

βββ) άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με ISSN και σύστημα κριτών: 0,50 μονάδες ανά άρθρο.

Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.

Στις δημοσιεύσεις της παρούσας περίπτωσης δεν συμπεριλαμβάνονται οι δημοσιεύσεις που εμπίπτουν στην υποπερίπτωση γγγ) της περίπτωσης γγ΄ της ενότητας Β΄.

στστ)Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με το αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος και διακρίσεις συναφείς με το αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος: 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ή σε ομάδες επιστημονικού έργου του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., Α.Ε.Ι. ή φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και διακρίσεις: 1 μονάδα ανά πρόγραμμα, επιστημονικό έργο ή διάκριση βάσει βεβαίωσης.

Β.Τα υποκριτήρια των κριτηρίων των περ. γ΄ και δ΄ μοριοδοτούνται με τριάντα οκτώ (38) μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) Διδακτικά καθήκοντα σε σχολική μονάδα πέραν των απαιτούμενων ως προϋπόθεσης διεκδίκησης της θέσης: 10 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

ααα) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης ή ειδικής αγωγής, Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) ή Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.): 1 μονάδα ανά διδακτικό έτος και έως 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

βββ) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί θετικά για την εν λόγω διδακτική υπηρεσία: 0,50 μονάδες ανά διδακτικό έτος, το οποίο έχει αξιολογηθεί και έως 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Η μοριοδότηση της παρούσας υποπερίπτωσης προσαυξάνει την μοριοδότηση της υποπερίπτωσης ααα΄.

γγγ) υποστήριξη πρακτικής άσκησης φοιτητών: 0,50 μονάδες για κάθε εξαμηνιαία πρακτική άσκηση φοιτητών βάσει βεβαίωσης και έως 2 μονάδες.

Η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, Ε.Κ. ή Σ.Δ..Ε. για χρονικό διάστημα βραχύτερο του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

ββ)Παροχή επιμορφωτικού έργου σε προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., των Π.Ε.Κ., Α.Ε.Ι. και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δέκα (10) τουλάχιστον ωρών: 0,10 μονάδες ανά 10 ώρες βάσει βεβαίωσης και έως 5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Επιμορφωτικό έργο που αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον του υποψηφίου δεν μοριοδοτείται.

γγ) Καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο: 13 μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

ααα) συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις όπως Lingua, Σωκράτης, Comenius, Erasmus/Erasmus+, LeonardodaVinci, eTwinning, ModelUnitedNations (M.U.N.), EuropeanYouthParliament (EYP), Euroscola, Βουλή των Εφήβων, κ.ά.: 0,50 μονάδες ανά πρόγραμμα ή δράση και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

βββ) συμμετοχή σε δράσεις κοινού ενδιαφέροντος ολιγομελούς ομάδας εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, εφόσον οδηγεί σε υλοποίηση δράσεων: 0,50 μονάδες ανά δράση βάσει βεβαίωσης και έως 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

γγγ) συμμετοχή σε καινοτόμα διδακτική πρακτική, έρευνα δράσης ή δράση ενδοσχολικής επιμόρφωσης στο επίπεδο της σχολικής μονάδας που έχει οδηγήσει σε δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή πρακτικά συνεδρίου με σύστημα κριτών: 1 μονάδα ανά δράση και έως 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

δδδ) συμμετοχή στη δημιουργία και την υλοποίηση εκπαιδευτικών ομίλων: 0,50 μονάδες ανά δράση και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
εεε) συμμετοχή σε καινοτόμες σχολικές δραστηριότητες όπως περιβαλλοντικά, πολιτιστικά προγράμματα και προγράμματα αγωγής υγείας: 0,50 μονάδες ανά δράση βάσει βεβαίωσης και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

δδ) Συμβουλευτικό - Καθοδηγητικό έργο και Διοικητική εμπειρία: 7 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

ααα) άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού ή Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:1 μονάδα ανά έτος και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

βββ) άσκηση καθηκόντων Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, Σχολικού Συμβούλου, Συμβούλου Α΄ του Ι.Ε.Π. ή Παρέδρου επί θητεία του Π.Ι.: 1 μονάδα ανά έτος και έως 5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

γγγ) άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέλους της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων(Ε.Ε.Π.Π.Σ.) ή διευθυντή σχολικής μονάδας, Ε.Κ., Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ή Σ.Δ.Ε.: 1 μονάδα ανά έτος και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
Στην περίπτωση άσκησης καθηκόντων Διευθυντή σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η σχετική προϋπηρεσία πριμοδοτείται με επιπλέον 0,25 μονάδες ανά διδακτικό έτος και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.

δδδ) άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου νηπιαγωγείου ή ολιγοθέσιου δημοτικού σχολείου, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, Ε.Κ., Δ.Ι.Ε.Κ., Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Σ.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. ή υπευθύνου τομέα Ε.Κ., Προϊσταμένου Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), Υπευθύνου Λειτουργίας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων ή υπευθύνου Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης: 0,50 μονάδες ανά έτος και έως 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

εεε) άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), Κέντρου Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.), Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) υπευθύνου σχολικών δραστηριοτήτων, Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων, Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), ή Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), μέλους ΕΠ.Ε.Σ., Σχολικού συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και Συμβούλου σχολικής ζωής: 0,25 μονάδες ανά έτος και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.

Χρόνος συμβουλευτικού-καθοδηγητικού έργου και διοικητικής εμπειρίας βραχύτερος του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

Συμβουλευτικό - καθοδηγητικό έργο ή διοικητική εμπειρία που εμπίπτει ταυτόχρονα σε παραπάνω από μία υποπεριπτώσεις της περίπτωσης δδ΄ μοριοδοτείται μία φορά με βάση την υψηλότερη, κατά περίπτωση, μοριοδότηση.

εε) Αυτοδύναμο διδακτικό έργο συναφές με το αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Α.Ε.Ι.: 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού εξαμήνου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011(Α΄195), συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, το άρθρο 4 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266), το άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112), το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή με απόφαση του αρμόδιου οργάνου: 0,50 μονάδες ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Διδακτικά έργα τα οποία συμπίπτουν χρονικά δεν μοριοδοτούνται αθροιστικά. Στην περίπτωση αυτή αποδίδεται στον υποψήφιο η μοριοδότηση που αντιστοιχεί στην διδακτική υπηρεσία, η οποία μοριοδοτείται υψηλότερα σύμφωνα με τις περιπτώσεις αα΄ και εε΄.

Γ. Το κριτήριο της περ. ε΄ αποτιμάται με είκοσι (20) μονάδες κατ` ανώτατο όριο. Για την αποτίμηση του εν λόγω κριτηρίου διενεργείται προσωπική δομημένη συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον του αρμόδιου ΕΠ.Ε.Σ., η οποία μαγνητοφωνείται. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και του παιδαγωγικού λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, η συστηματική ενημέρωση στο αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος και εν γένει στα εκπαιδευτικά ζητήματα, οι γνώσεις και οι ικανότητες που απαιτεί η προώθηση της αποστολής των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα οργάνωσης των εκπαιδευτικών δομών. Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης συνεκτιμώνται τα στοιχεία υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου.

Τα στοιχεία, τα οποία συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:

αα) η συγκρότηση της σκέψης και του παιδαγωγικού λόγου και η ικανότητα έκφρασης καιεπικοινωνίας: 5 μονάδες,

ββ) η συστηματική ενημέρωση στο αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος και εν γένει σταεκπαιδευτικά ζητήματα: 7 μονάδες.
Συνεκτιμώνται ιδίως: ααα) οι σύγχρονες απόψεις και η βιβλιογραφική ενημέρωση του υποψηφίουστο γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει και βββ) οι γνώσεις σύγχρονων προσεγγίσεων της διδακτικής πράξης και κυρίως της μαθησιακής διαδικασίας,

γγ) οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα οργάνωσης των εκπαιδευτικών δομών:3 μονάδες.
Συνεκτιμώνται ιδίως: ααα) η ικανότητα διαχείρισης της σχολικής τάξης και του ατομικού καισυλλογικού έργου των μαθητών, βββ) η ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με τη διεύθυνσητου σχολείου, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς, γγγ) η ικανότητα οργάνωσης καιαποτελεσματικής αξιοποίησης του εκπαιδευτικού χρόνου και δδδ) οι γνώσεις και η ικανότητααξιολόγησης της λειτουργίας του σχολείου,

δδ) οι γνώσεις και οι ικανότητες που απαιτεί η προώθηση της αποστολής των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.: 5μονάδες.
Συνεκτιμώνται ιδίως οι γνώσεις και οι ικανότητες στα ακόλουθα θέματα: ααα) τη συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις και την εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών, βββ) την οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων, γγγ) τις δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης και δδδ) τησυμμετοχή σε εκπαιδευτικά δίκτυα, ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

Ο υποψήφιος παρουσιάζεται ενώπιον του αρμόδιου ΕΠ.Ε.Σ. και αφού κάνει μία σύντομη αυτοπαρουσίαση, καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα που του υποβάλλονται από τα μέλη του ΕΠ.Ε.Σ. και αφορούν στην τεκμηρίωση των κριτηρίων αα΄ έως δδ΄ . O συνολικός χρόνος της συνέντευξης είναι έως είκοσι (20) λεπτά.

Το αρμόδιο ΕΠ.Ε.Σ. δύναται με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων εκπαιδευτικού σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων συνοδεύονται από ηλεκτρονική υποβολή του βιογραφικού σημειώματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένων σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα και αποτελούνται από:

α) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

β) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

γ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

δ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου, εισηγήσεων σε πρακτικά συνεδρίων, δημιουργίας εκπαιδευτικού λογισμικού και αρθρογραφίας με αναφορά στον αριθμό ISBN και ISSN, κατά περίπτωση.

ε) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στη διδακτική, τη διοικητική εμπειρία και το συμβουλευτικό-καθοδηγητικό έργο, από τα οποία πρέπει να προκύπτει ο χρόνος έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

στ) Συμβάσεις ή βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, παροχής επιμορφωτικού έργου και καινοτόμου εκπαιδευτικού έργου και διακρίσεις.

ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στηδιαμόρφωση της κρίσης του αρμόδιου ΕΠ.Ε.Σ περί της επιστημονικής συγκρότησης, της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του.

η) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α`75) με την οποία βεβαιώνεται η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και των λοιπών δικαιολογητικών.

Ο ανώτατος αριθμός των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ανά κατηγορία εμφαίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Αξιολογικός πίνακας κατάταξης

Η κατάρτιση των αξιολογικώνπινάκων κατάταξης για την επιλογή των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα αποσπαστούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στα Π.Σ. και τα ΠΕΙ.Σ., ανατίθεται στα ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της πρώτης επιλογής των υποψηφίων, τα οποία γι’ αυτόν τον λόγο έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονικήπλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων.

Για τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης, το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. συνεδριάζει με τη συμμετοχή των ακόλουθων μελών: α) του Προέδρου του ΕΠ.Ε.Σ, β) του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και γ) του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Με απόφαση του Προέδρου ανατίθενται σε ένα από τα μέλη του ΕΠ.Ε.Σ. χρέη γραμματέα.

Στην περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου της πρώτης επιλογής των υποψηφίων, η κατάρτιση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης ανατίθεται στο ΕΠ.Ε.Σ. του συνδεδεμένου σχολείου, στις συνεδριάσεις του οποίου, για το σκοπό αυτό, συμμετέχει, πέρα από τα μέλη της προηγούμενης παραγράφου, και ο διευθυντής του σχολείου, το οποίο αφορά η επιλογή.

Το ΕΠ.Ε.Σ. εξετάζει τις αιτήσεις, καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη και συντάσσει αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα. Η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνεται μέσα σε δυο (2) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.Στον αξιολογικό πίνακα κατάταξηςαναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η μοριοδότηση των υποψηφίων. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, στον πίνακα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης του υποψηφίου, η αίτηση του οποίου απορρίφθηκε και η αιτιολογία της απόρριψής της.

Πρόσκληση των υποψηφίων σε συνέντευξη

Μετά τη μοριοδότηση των τυπικών προσόντων των υποψήφιων εκπαιδευτικών, το ΕΠ.Ε.Σ. ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των δεκτών υποψηφίων σε συνέντευξη. Η πρόσκληση των υποψηφίων σε συνέντευξη ανακοινώνεται στις26 Αυγούστου 2020 στην ιστοσελίδα του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και οι συνεντεύξεις των υποψηφίων εκπαιδευτικών πραγματοποιούνται στις 28 Αυγούστου 2020.

Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Προετοιμασία και διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών

Οι αιτήσεις των υποψηφίων κατανέμονται στα μέλη του ΕΠ.Ε.Σ., με εξαίρεση τον πρόεδρο, για μελέτη προκειμένου να προετοιμάσουν σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο, ως εξής: Οι αιτήσεις ταξινομούνται αλφαβητικά και χωρίζονται σε τόσα ίσα μέρη όσα και τα μέλη του ΕΠ.Ε.Σ. που θα εισηγηθούν σχετικά. Το κάθε μέλος του ΕΠ.Ε.Σ. παραλαμβάνει το μέρος που του αναλογεί μετά από κλήρωση, η οποία διεξάγεται ενώπιον όλων των μελών του ΕΠ.Ε.Σ.

Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τρεις (3) φάσεις:

  1. εισήγηση μέλους του ΕΠ.Ε.Σ.,
  2. αυτοπαρουσίαση του υποψηφίου και
  3. ερωτήσεις των μελών του ΕΠ.Ε.Σ. προς τον υποψήφιο.

Ειδικότερα, πριν από την είσοδο του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠ.Ε.Σ., το μέλος που είχε αναλάβει τη μελέτη της υποψηφιότητάς του, παρουσιάζει την εισήγησή του για τον υποψήφιο.

Στη συνέχεια ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και αυτοπαρουσιάζεται.

Τέλος, τα μέλη του ΕΠ.Ε.Σ. υποβάλλουν ερωτήσεις στον υποψήφιο, με σκοπό να μορφώσουν γνώμη για τα αξιολογούμενα κατά τη διαδικασία της συνέντευξης κριτήρια.

Με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. δύναται να ορίζεται ότι η συνέντευξη λαμβάνει χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται αναλόγως η ανωτέρω διαδικασία και η συνέντευξη μαγνητοφωνείται.

Μαγνητοφώνηση της συνέντευξης

Στην αίθουσα συνεδριάσεων εγκαθίσταται και λειτουργεί με ευθύνη του Προέδρου του ΕΠ.Ε.Σ. σύστημα μαγνητοφώνησης. Το σύστημα μαγνητοφώνησης τίθεται σε λειτουργία με την προσέλευση του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων και την προσφώνηση του ονόματός του. Η λειτουργία του συστήματος διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα ο υποψήφιος βρίσκεται στην αίθουσα και διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του υποψηφίου. Το προϊόν της μαγνητοφώνησης τηρείται σε ηχητικό αρχείο και φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά του ΕΠ.Ε.Σ..

Μοριοδότησης της συνέντευξης

Μετά το τέλος της συνέντευξης, κάθε μέλος του ΕΠ.Ε.Σ. καταγράφει ξεχωριστά, αιτιολογημένα και συνοπτικά τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για την διαδικασία της συνέντευξης είναι ο μέσος όρος των μονάδων, με τις οποίες τον έχουν βαθμολογήσει τα μέλη του ΕΠ.Ε.Σ. Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Η βαθμολογία κάθε μέλους του ΕΠ.Ε.Σ. αποτυπώνεται για κάθε υποψήφιο σε ξεχωριστόέντυπο αξιολόγησης, σύμφωνα με το Παράρτημα Ιπερίπτωση β) της παρούσας, που περιλαμβάνει τα αξιολογούμενα στοιχεία και τη στάθμισή τους και υποχρεώνει κάθε μέλος του συμβουλίου ναδώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία. Τα έντυπα αξιολόγησης συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο του ΕΠ.Ε.Σ. κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του ΕΠ.Ε.Σ. Οι φάκελοι φυλάσσονται με ευθύνη του προέδρου μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, οπότε αποσφραγίζονται προκειμένου να καταγραφεί η βαθμολογία τωνυποψηφίων στο εν λόγω κριτήριο και διατυπώνεται η εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υποψηφίου.

Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο γραμματέας του ΕΠ.Ε.Σ. έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας, τα οποία περιλαμβάνουν συνοπτικά το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία της αυτοπαρουσίασης του υποψηφίου, καθώς και των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη του ΕΠ.Ε.Σ. και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο Παράρτημα Ι, περίπτωση Α- συμπληρώνεται από τον/την Γραμματέα). Στο πρακτικό καταγράφεται η βαθμολογία κάθε μέλους του ΕΠ.Ε.Σ. και η συνοπτική αιτιολόγησή της, καθώς και η εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υποψηφίου. Επίσης, στα πρακτικά μνημονεύεται η πρόσκληση των υποψηφίων στη συνέντευξη και η ημερομηνία ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., η προσέλευση των υποψηφίων με τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, και τέλος, η λήξη των εργασιών.Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο πρόεδρος του ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ` όλη τη διάρκεια των εργασιών με ευθύνη του γραμματέα του ΕΠ.Ε.Σ..

Αξιολογικοί Πίνακες Κατάταξης

Μετά το πέρας της συνέντευξης,οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης υποβάλλονται αμελλητί από τον Πρόεδρο του ΕΠ.Ε.Σ. στην Ε.Ε.Π.Π.Σ.. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. ενοποιεί τους πίνακες των υποψήφιων προς απόσπαση στην οικεία Π.Δ.Ε. εκπαιδευτικώνανά κλάδο και ειδικότητα με βάση τις συνολικές μονάδες και τις δηλωθείσες προτιμήσεις κάθε υποψηφίου, που έχει συμμετάσχει στη διαδικασία, και τους κυρώνει κατόπιν άσκησης ελέγχου νομιμότητας.

Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων που έχει συγκεντρώσει στα επιμέρους κριτήρια. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον αξιολογικό πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες κατά σειρά στα κριτήρια επιλογής της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020.

Οι πίνακες της παρ. 1, ύστερα από την κύρωσή τους, αναρτώνται στην ιστοσελίδα τουΥπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Ε.Ε.Π.Π.Σ. και της οικείας Π.Δ.Ε. για ενημέρωση των υποψηφίων στις 1 Σεπτεμβρίου 2020.

Απόσπαση

Η απόσπαση των εκπαιδευτικών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. γίνεται, μετά από άσκηση ελέγχου νομιμότητας, για ένα διδακτικό έτος με απόφαση του οικείουΠεριφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, με βάση τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τις δηλωθείσες προτιμήσειςστις 2 Σεπτεμβρίου 2020.

Παράρτημα Ι
Στην παρούσα προκήρυξη προσαρτάται Παράρτημα Ι με τον τύπο του έντυπου υποδείγματος για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης των υποψηφίων, στο πλαίσιο της συνέντευξης, το οποίο έχει ως εξής: (...)

Παράρτημα ΙΙ
Στην παρούσα προκήρυξη προσαρτάται Παράρτημα ΙΙ με τον πίνακα τον προκηρυσσομένων θέσεων ανά Π.Δ.Ε. και Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ο οποίος έχει ως εξής: (...)

Για την Ε.Ε.Π.Π.Σ.
Ο Αντιπρόεδρος
Λεωνίδας Μάντζος

Λήψη του πίνακα με τις προκηρυσσόμενες θέσεις

 

Pin It

Εκτύπωση