Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2019 2020

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΠΥΣΔΕ
Εκτύπωση  

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ 2019-2020

Αρ.Πρωτ.189095/Ε2/02-12-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-----
Πληροφορίες : Ε. Κόκκορα, Ε. Μπακιρτζή
Τηλέφωνο : 210 344 2256, 2126
FAX : 210 344 2282
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Διακοπή απόσπασης και απόσπαση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167A΄), όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.1674/86 (ΦΕΚ 203Α΄)
β) της παρ. 7 του άρθρου 46 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124Α΄)
γ) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.3649/2008 (ΦΕΚ 39Α΄)
δ) της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α’)
ε) της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄)
στ) της παρ. 10 του άρθρου 182 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄)
ζ) της παρ. 5α του άρθρου 2 του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129Α΄)
η) της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄)
θ) τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38Α΄)
ι) του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α΄) και του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α΄)
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
4. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
6. Τις υπ’ αριθμ. 56623/E2/10-4-2019 (ΑΔΑ:7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ), 116126/E2/18-7-2019 (ΑΔΑ:ΨΩΙΛ4653ΠΣ-ΩΨ8) και 142644/Ε2/13-9-2019 (ΑΔΑ:6Ι7Ο4653ΠΣ-809) εγκυκλίους αποσπάσεων εκπαιδευτικών
7. Την υπ’αριθμ. 124388/Ε2/02-08-2019 Υ.Α.
8. Την υπ’ αριθμ. 20/2019 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Α. Διακόπτουμε την απόσπαση της παρακάτω εκπαιδευτικού Δ.Ε. που πραγματοποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 124388/Ε2/02-08-2019 Υ.Α.:

(...) (σ.σ. 01 εκπαιδευτικός)

Γ. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, τους κάτωθι εκπαιδευτικούς, για το διδακτικό έτος 2019-20 και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 02 εκπαιδευτικοί)

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών οργανικής των εκπαιδευτικών να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ


Αρ.Πρωτ.146317/Ε2/20-09-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Μ. Γλάρου, Ε. Κόκκορα, Ε. Μπακιρτζή
Π. Μπεκρή
Τηλέφωνο : 210 344 2126, 2256, 2126, 2750
FAX : 210 344 2282
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ:Ανακλήσεις, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167A΄), όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.1674/86 (ΦΕΚ 203Α΄)
β) της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν.1756/1988 (ΦΕΚ 35A΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51A΄)
γ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.2304/1995 (ΦΕΚ 83Α΄)
δ) της παρ. 7 του άρθρου 46 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124Α΄)
ε) της παρ. 20 του άρθρου 19 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43Α΄)
στ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43Α΄)
ζ) της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152A΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 44Α του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 159Α΄)
η) της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267Α΄)
θ) του άρθρου 17 του Ν.3402/2005 (ΦΕΚ 258Α΄)
ι) των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75Α΄)
ια) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.3649/2008 (ΦΕΚ 39Α΄)
ιβ) της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄)
ιγ) της παρ. 10 του άρθρου 182 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄)
ιδ) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164Α΄) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83Α΄)
ιε) της παρ. 5α του άρθρου 2 του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129Α΄)
ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄)
ιζ) άρθρο 52 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4403/16 (ΦΕΚ 125Α΄)
ιη) της παρ. 12β του άρθρου 27 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83Α΄)
ιθ) τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38Α΄)
κ) του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α΄) και του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α΄)
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
4. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
6. Τις υπ’ αριθμ. 56623/E2/10-4-2019 (ΑΔΑ:7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ), 116126/E2/18-7-2019 (ΑΔΑ:ΨΩΙΛ4653ΠΣ-ΩΨ8) και 142644/Ε2/13-9-2019 (ΑΔΑ:6Ι7Ο4653ΠΣ-809) εγκυκλίους αποσπάσεων εκπαιδευτικών
7. Τις υπ’αριθμ. 124388/Ε2/02-08-2019 και 134190/Ε2/4-9-2019 Υ.Α.
8. Την υπ’ αριθμ. 17/2019 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Α. Ανακαλούμε τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. 124388/Ε2/02-08-2019 και 134190/Ε2/4-9-2019 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε. ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 112 ανακλήσεις αποσάσεων)

Β. Τροποποιούμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 124388/Ε2/02-08-2019 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην κατά προτεραιότητα απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 02 τροποποοήσεις)

Γ1. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2019-2020, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 04 αποσπάσεις κατά προτεραιότητα)

Γ2. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2019-2020, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 54 νέες αποσπάσεις)

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών οργανικής των εκπαιδευτικών να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με νέες συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ


Αρ.Πρωτ.134190/Ε2/30-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ε. Κόκκορα, Ε. Μπακιρτζή, Π. Μπεκρή,
Π. Ρωσσέτη
Τηλέφωνο : 210 344 2256, 2126, 2750, 2116
FAX : 210 344 2282
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ:Ανακλήσεις, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167A΄), όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.1674/86 (ΦΕΚ 203Α΄)
β) της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν.1756/1988 (ΦΕΚ 35A΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51A΄)
γ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.2304/1995 (ΦΕΚ 83Α΄)
δ) της παρ. 7 του άρθρου 46 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124Α΄)
ε) της παρ. 20 του άρθρου 19 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43Α΄)
στ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43Α΄)
ζ) της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152A΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 44Α του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 159Α΄)
η) της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267Α΄)
θ) του άρθρου 17 του Ν.3402/2005 (ΦΕΚ 258Α΄)
ι) των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75Α΄)
ια) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.3649/2008 (ΦΕΚ 39Α΄)
ιβ) της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄)
ιγ) της παρ. 10 του άρθρου 182 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄)
ιδ) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164Α΄) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83Α΄)
ιε) της παρ. 5α του άρθρου 2 του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129Α΄)
ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄)
ιζ) άρθρο 52 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4403/16 (ΦΕΚ 125Α΄)
ιη) της παρ. 12β του άρθρου 27 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83Α΄)
ιθ) τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38Α΄)
κ) του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α΄) και του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α΄)
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
4. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
6. Τις υπ’ αριθμ. 56623/E2/10-4-2019 (ΑΔΑ:7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) και 116126/E2/18-7-2019 (ΑΔΑ:ΨΩΙΛ4653ΠΣ-ΩΨ8) εγκυκλίους αποσπάσεων εκπαιδευτικών
7. Την υπ’αριθμ. 124388/Ε2/02-08-2019 Υ.Α «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020.»
8. Τις υπ’ αριθμ. 15 και 16/2019 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
9. Τις αιτήσεις/ενστάσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Α1. Ανακαλούμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 124388/Ε2/02-08-2019 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην κατά προτεραιότητα απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε. ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 198 ανακλήσεις)

Β. Τροποποιούμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 124388/Ε2/02-08-2019 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 18 τροποποιήσεις)

Γ1. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2019-2020, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 14 αποσπάσεις κατά προτεραιότητα)

Γ2. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2019-2020, κατόπιν ένστασής τους και για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 104 αποσπάσεις κατά προτεραιότητα)

Δ. Διορθώνουμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 124388/Ε2/02-08-2019 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στον κλάδο της εκπαιδευτικού (...), ΑΜ: 224133, από ΠΕ02 σε ΠΕ06.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών οργανικής των εκπαιδευτικών να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με τις συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2019 - 2020


Αρ.Πρωτ.124388/Ε2/02-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-----
Πληροφορίες : Ε. Κόκκορα, Ε. Μπακιρτζή, Π. Μπεκρή,
Π. Ρωσσέτη, Ε. Φραγκιουδάκη
Τηλέφωνο : 210 344 2256, 2126, 2750, 2116, 2126
FAX : 210 344 2282
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019 - 2020.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167A΄), όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.1674/86 (ΦΕΚ 203Α΄)
β) της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν.1756/1988 (ΦΕΚ 35A΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51A΄)
γ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.2304/1995 (ΦΕΚ 83Α΄)
δ) της παρ. 7 του άρθρου 46 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124Α΄)
ε) της παρ. 20 του άρθρου 19 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43Α΄)
στ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43Α΄)
ζ) της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152A΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 44Α του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 159Α΄)
η) της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267Α΄)
θ) του άρθρου 17 του Ν.3402/2005 (ΦΕΚ 258Α΄)
ι) των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75Α΄)
ια) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.3649/2008 (ΦΕΚ 39Α΄)
ιβ) της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄)
ιγ) της παρ. 10 του άρθρου 182 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄)
ιδ) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164Α΄) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83Α΄)
ιε) της παρ. 5α του άρθρου 2 του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129Α΄)
ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄)
ιζ) άρθρο 52 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4403/16 (ΦΕΚ 125Α΄)
ιη) της παρ. 12β του άρθρου 27 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83Α΄)
ιθ) τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38Α΄)
κ) του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α΄) και του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α΄)
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
4. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
6. Τις υπ’ αριθμ. 56623/E2/10-4-2019 (ΑΔΑ:7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) και 116126/E2/18-7-2019 (ΑΔΑ:ΨΩΙΛ4653ΠΣ-ΩΨ8) εγκυκλίους αποσπάσεων εκπαιδευτικών
7. Τις υπ’ αριθμ. 12 και 13/2019 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε


Α. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2019-2020, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. Αναφέρονται 811 αποσπάσεις εκπαιδευτικών)

Β. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2019-2020, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. Αναφέρονται 2429 αποσπάσεις εκπαιδευτικών)

Οι εκπαιδευτικοί που σημειώνονται με την ένδειξη «Α/θμια» στους παραπάνω πίνακες, οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της απόσπασης προκειμένου εν συνεχεία να διατεθούν στην αντίστοιχη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών οργανικής των εκπαιδευτικών να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2019 - 2020


Εκτύπωση