Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία 2019 2020

Αποσπάσεις σε Μουσκό Σχολειό
Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2019-2020

Αρ.Πρωτ.134184/Ε2/30-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
E-mail: dprb5(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Aγγελική Φραϊδάκη
Τηλέφωνο: 210 3442235
Θεοδώρα Ρηγοπούλου, Τηλ. 2103442253
FAX:2103442282

ΘΕΜΑ: «Ανακλήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικών Ειδικοτήτων και Μουσικής Παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2019-2020».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.9 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α΄) (άρθρο 8,κεφ.Β΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 8, κεφ.Β΄του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 205, παρ.3 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α΄).
8. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
9. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
10. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Το Π.Δ.84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄)«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
12. Την υπ΄αριθμ.56623/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ:7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκύκλιο με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2019-2020».
13. Την υπ΄αριθμ. 124385/Ε2/2-8-2019 ΥΑ «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικών ειδικοτήτων και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2019-2020».
14. Την υπ’ αριθμ. 16/2019 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
15. Τις αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Ανακαλούμε την υπ΄αριθμ. 124385/Ε2/02-08-2019 ΥΑ μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2019-2020, για τους λόγους που επικαλούνται στις αιτήσεις τους, ως ακολούθως:

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΑΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ):
(...) (σ.σ. 08 ανακλήσεις)

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΑΝΑ MOYΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ/ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ) :
(...) (σ.σ. 03 ανακλήσεις)

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων ανήκουν οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του αρχείου με τις Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Μουσικά Σχολεία 2019 - 2020


Αρ.Πρωτ.124385/Ε2/02-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-----
E-mail: dprb5(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Aγγελική Φραϊδάκη
Τηλέφωνο: 210 3442235
Θεοδώρα Ρηγοπούλου, Τηλ. 2103442253
FAX:2103442282

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικών ειδικοτήτων και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2019-2020».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.9 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38Α΄).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α΄) (άρθρο 8,κεφ.Β΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 8, κεφ.Β΄του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 205, παρ.3 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α΄).
8. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
9. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
10. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Το Π.Δ.84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄)«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
12. Την υπ’αριθμ.56389/Ε2/10-04-2019 εγκύκλιο με θέμα «Λειτουργικά κενά Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων για το διδακτικό έτος 2019-20».
13. Την υπ΄αριθμ.56623/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ:7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκύκλιο με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2019-2020».
14. Τις υπ’ αριθμ. 12/2019 και 13/2019 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
15. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε σε Μουσικά Σχολεία τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2019-2020, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΚΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ) :

(...) (σ.σ. αναφέρονται 92 αποσπάσεις)

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΑΝΑ MOYΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ/ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ) :

 (...) (σ.σ. αναφέρονται 75 αποσπάσεις)

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του αρχείου με τις Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Μουσικά Σχολεία 2019 - 2020

Pin It

Εκτύπωση