Στεγαστικό Επίδομα Σπουδαστών σε Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης

Εκτύπωση  
Pin It

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αρ.Πρωτ.15468/05-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Πληροφορίες: Κ. Στεφανακίδης, Α. Μιχαλοπούλου, Ε. Πούλος
Τηλ.: 210-3736110, 210-3736134, 210-3736323
Fax: 210-3736185
email: stefanakidis_k(ΣΤΟ)mintour.gr,
a_michalopoulou(ΣΤΟ)mintour.gr,
poulos_e(ΣΤΟ)mintour.gr

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος των σπουδαστών των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τo άρθρο 10 του ν. 3220/2004 «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» (Α’ 15) και ειδικά την παράγραφο 7 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 17).
2. Το ν. 3105/2003 «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Α΄29) όπως ισχύει.
3. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α’112), όπως ισχύει.
4. Το άρθρο 4 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄16).
5. Τα άρθρα 24, 26, 66, 69Γ και την παρ.1 του άρθρου 91 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (Α’143).
6. Τα άρθρα 75-91 του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 240).
7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα» (Α’98).
8. Tο π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού», όπως ισχύει (Α΄179).
9. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄208).
10. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210).
11. Την υπ’ αριθμ. 723/16-1-2017 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» (Β’ 121).
12. Την υπ’ αριθμ. 22656/3-11-2014 απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών των πιστώσεων του Προϋπολογισμού όλων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού» (Β’ 3089).
13. Την υπ’ αριθμ. Υ29/08-10-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη» (Β’2168).
14. Την υπ’ αριθμ. 11078/26-6-2017 Εισηγητική Έκθεση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Τουρισμού.
15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Καταβολή στεγαστικού επιδόματος σπουδαστών Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ)

1. Ορίζουμε όπως η δαπάνη για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος των σπουδαστών των ΑΣΤΕ, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3220/2004, όπως ισχύει, ελέγχεται και εκκαθαρίζεται από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) της έδρας της κάθε Σχολής, οι οποίες εκδίδουν τον τίτλο πληρωμής και μεριμνούν για την εξόφλησή του, κατά τις κείμενες διατάξεις.

2. Η καταβολή του ανωτέρω επιδόματος βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού (Ειδικός Φορέας 45/110 - Κ.Α.Ε. 2754), στον οποίο εγγράφονται σχετικές πιστώσεις.

Άρθρο 2
Διαδικασία και δικαιολογητικά

1. Καθορίζουμε τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος των σπουδαστών των ΑΣΤΕ, ως ακολούθως:

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού μεριμνά για την έκδοση Επιτροπικών Ενταλμάτων, στην αρχή κάθε έτους, για την μεταβίβαση των αναγκαίων πιστώσεων στις ΑΣΤΕ.

2. Ο δευτερεύων διατάκτης της οικείας ΑΣΤΕ, μετά τη μεταβίβαση της πίστωσης, προωθεί στην αρμόδια ΔΥΕΕ τεκμηριωμένο και νόμιμο αίτημα για την κατάρτιση και έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία δεσμεύεται ολόκληρο το ποσό των μεταβιβαζόμενων πιστώσεων.

3.α. Οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος, υποβάλλουν στη Σχολή στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο σπουδαστής, κατά το πρώτο τρίμηνο εκάστου έτους, αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α» της απόφασης αυτής, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά των παρ. 5-10 της ενότητας Β του άρθρου αυτού.

β. Η Σχολή ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και συντάσσει την κατάσταση πληρωμής δαπάνης σύμφωνα με την παρ. 2α της ενότητας Β του άρθρου αυτού και τα προωθεί για την εκκαθάριση και πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος στην ΔΥΕΕ του νομού στον οποίο εδρεύει η Σχολή, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αντίγραφο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της σχετικής δαπάνης.

2.α. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα, σύμφωνα με το Παράρτημα «Β», που περιλαμβάνει:

i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,

ii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,

iii) τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου της τράπεζας ή βεβαίωση της τράπεζας για τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου],

iv) την αιτιολογία και το έτος στο οποίο αναφέρεται το στεγαστικό επίδομα,

v) το πληρωτέο ποσό,

vi) την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

β. Η ανωτέρω κατάσταση υπογράφεται από τον Διευθυντή κάθε Σχολής.

3. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α». Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από άλλο άτομο εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή εξουσιοδότησης, θεωρημένης από δημόσια αρχή.

4.α. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης, που χορηγείται από τη Σχολή στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο σπουδαστής, σύμφωνα με το Παράρτημα «Γ».

Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται:

i) Η διάρκεια των σπουδών της Σχολής.

ii) Ο σπουδαστής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους.

β. Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.

5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους από αυτό για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από δημόσια αρχή.

6. Αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) μέσω ΤΑΧΙS, εκδοθέν την περίοδο υποβολής των αιτήσεων.

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.

8. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του σπουδαστή.

9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για τον ίδιο σπουδαστή και για το ίδιο έτος, από άλλη πηγή.

10. Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας μέσω TAXIS (μισθωτήριο) της κατοικίας στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της μόνιμης κατοικίας του σπουδαστή, στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 10 του ν. 3220/2004, όπως ισχύει. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε τουριστικό κατάλυμα, υπό την προϋπόθεση ότι ο σπουδαστής θα προσκομίσει βεβαίωση τουλάχιστον εξάμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δεν θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.

11. Η εκκαθαρίζουσα Υπηρεσία δύναται να ζητά οποιοδήποτε διευκρινιστικό στοιχείο σχετικό με τα ως άνω δικαιολογητικά.

Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις

1. Αιτήσεις δικαιούχων για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος, οι οποίες δεν εκκαθαρίστηκαν μέχρι την έκδοση του ν. 4452/2017 εκκαθαρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή της απόφασης αυτής, οι αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος υποβάλλονται στη Σχολή μέχρι 31-10-2017.

Τα Παραρτήματα Α, Β και Γ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ (...)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (...)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (...)

Άρθρο 4

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Pin It

Εκτύπωση