Αιτήσεις Επιμόρφωσης σε Συμβουλευτική / Επαγγελματικό Προσανατολισμό στο ΕΚΠΑ

Εκτύπωση  

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ πρόκειται να υλοποιήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα με Επιστημονική Υπεύθυνη την κ. Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Καθηγήτρια Επαγγελματικής Αξιολόγησης και Καθοδήγησης και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής «Μιχάλης Κασσωτάκης» http://ergastirio-eps.psych.uoa.gr/ .

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα έχει τίτλο:

Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός / Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας:
Κατάρτιση στελεχών επαγγελματικής συμβουλευτικής/ συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων σε σχέση με τις βασικές αρχές και έννοιες Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν όλες τις βασικές επαγγελματικές λειτουργίες και εργασίες που αφορούν την πρωτοβάθμια παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας στην εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση και για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαφόρων ομάδων στόχου (π.χ. μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, νέους, ενήλικες, ανέργους, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κ.λπ.).

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα βασίζεται στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί για το βασικό επίπεδο άσκησης του επαγγέλματος (επίπεδο β’) σύμφωνα με το Επαγγελματικό Περίγραμμα με τίτλο «Σύμβουλος Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού» του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) καθώς και στην Υπουργική Απόφαση υπ’ Αριθμ. ΔΣ/64529/27-1-2017 ΦΕΚ Β’ 317 6/2/2018 «Καθορισμός Όρων και Προϋποθέσεων κατάρτισης και τήρησης Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού»

Σε ποιους απευθύνεται

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/
επαγγελματικού προσανατολισμού και συναφών υπηρεσιών στην εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση και οι οποίοι δε διαθέτουν
εξειδικευμένο τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού (π.χ. εκπαιδευτικοί α’θμιας η β’θμιας
όλων των ειδικοτήτων, εκπαιδευτές ενηλίκων, ψυχολόγοι, κοινωνικοί επιστήμονες, οικονομολόγοι κ.λπ.).

Γενικές πληροφορίες για το επιμορφωτικό πρόγραμμα

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα είναι μικτό με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην
Ελληνική Γλώσσα και μέρος του εκπαιδευτικού υλικού θα είναι στην αγγλική. Για την παρακολούθηση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι
θα χρειαστεί να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και βασικές γνώσεις Ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Διάρκεια:

Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 450 ώρες (7 μήνες), εκ των οποίων 4 μήνες θεωρία και 3 μήνες πρακτική άσκηση, ήτοι

  • 250 διδακτικές ώρες (80 ώρες δια ζώσης βιωματικής εκπαίδευσης / 170 ώρες εξ αποστάσεως ασύγχρονης υποστήριξης με εκπόνηση
    εργασιών και μελέτη πρόσθετου επιστημονικού υλικού) και
  • 200 ώρες πρακτική άσκηση σε φορείς παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού.

Εκτιμώμενη έναρξη – λήξη προγράμματος: Δεκέμβριος 2019 – Ιούνιος 2020. Οι 80 ώρες δια ζώσης διδασκαλίας του επιμορφωτικού
προγράμματος θα διεξαχθούν Σαββατοκύριακα.

Διδακτικές ενότητες

Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων

Διδακτική ενότητα 1.
ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΥ.Ε.Π.)
Διδακτικές υποενότητες 4

75 ώρες
( 20 δια ζώσης + 55 ώρες εξ αποστάσεως) + 40 ώρες πρακτική άσκηση

Διδακτική ενότητα 2.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Διδακτικές υποενότητες 6

115 ώρες
(40 δια ζώσης + 75 ώρες εξ αποστάσεως) + 120 ώρες πρακτική άσκηση

Διδακτική ενότητα 3.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥ.Ε.Π.
Διδακτικές υποενότητες 3

60 ώρες
(20 ώρες δια ζώσης + 40 εξ αποστάσεως) + 40 ώρες πρακτική άσκηση

Εκπαιδευτικό υλικό: Το Επιστημονικό Υποστηρικτικό Υλικό που θα αναπτυχθεί θα ακολουθεί τη δομή διάρθρωσης των ενοτήτων της εκπαίδευσης και θα περιλαμβάνει το βασικό θεωρητικό πλαίσιο με επιστημονική τεκμηρίωση, φύλλα ατομικών και ομαδικών ασκήσεων και βιωματικών δραστηριοτήτων, σενάρια και μελέτες περιπτώσεων κ.α., διευκολύνοντας την ομαδική εργασία, την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση και αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευόμενων. Παράλληλα θα χορηγηθεί πρόσθετο επιστημονικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και προτεινόμενη βιβλιογραφία για περαιτέρω μελέτη και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευόμενων για περαιτέρω αξιοποίησή του στο έργο τους αλλά και την εκπόνηση των εργασιών τους στο πλαίσιο του σεμιναρίου.

Εκπαιδευτές: Στο πρόγραμμα θα διδάξουν έμπειροι εκπαιδευτές μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ και άλλων πανεπιστημίων καθώς και άλλοι εξειδικευμένοι επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και σε άλλες συναφείς επιστήμες, με αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία και αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού ή/και σε εξειδικευμένα αντικείμενα που άπτονται των θεματικών του προγράμματος.

Τόπος υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος:

Οι δια ζώσης ώρες διδασκαλίας θα διεξαχθούν στην Αθήνα, σε αίθουσες της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Για την κάλυψη των αναγκών των συμμετεχόντων που διαμένουν εκτός Αθηνών προβλέπεται υλοποίηση του προγράμματος με σύγχρονη εξ αποστάσεως μέθοδο διδασκαλίας.

Η πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 200 ωρών δύναται να πραγματοποιηθεί είτε στο Εργαστήριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής «Μιχάλης Κασσωτάκης» του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ είτε σε άλλους συνεργαζόμενους φορείς παροχής υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό Τομέα.

Απονεμόμενο πιστοποιητικό: Μετά την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος θα απονεμηθεί Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης διάρκειας τετρακοσίων πενήντα (450) διδακτικών ωρών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό/ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (ήτοι 250 διδακτικών ωρών και 200 ωρών πρακτικής άσκησης σε φορείς/υπηρεσίες εφαρμογής της Συ.Ε.Π.).
Κόστος Συμμετοχής: 700,00 ευρώ, τα οποία μπορούν να καταβληθούν σε 3 δόσεις. Στους εκπαιδευόμενους θα παρέχεται το απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων:

Δεκτοί στο πρόγραμμα γίνονται απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι οποιουδήποτε τίτλου σπουδών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου - TEI) στην Ελλάδα ή άλλων ισότιμων τίτλων σπουδών που από ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα οφείλουν να καταθέσουν απλό αντίγραφο πτυχίου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Καθώς προβλέπονται περιορισμένες θέσεις συμμετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) για την αποδοχή της αίτησής τους και την επιβεβαίωση της συμμετοχής τους.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 1η Νοεμβρίου 2019.

Για την εξασφάλιση της συμμετοχής σας θα πρέπει να υποβάλλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά. Συμπληρώστε τη ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής εδώ. (https://forms.gle/7b5S9KaYjjW9SozM6)

Διευκρινίσεις και πληροφορίες:

Εργαστήριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής «Μιχάλης Κασσωτάκης»

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Pin It

Εκτύπωση