Πρόσκληση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε Θέματα Μαθητείας

Εκτύπωση  
Pin It

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΙΕΚ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Αρ.Πρωρ.4459/27-04-2018/ΙΕΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
www.iep.edu.gr
ΠΡΑΞΗ: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»,
με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057
Υπεύθυνος Πράξης: Βασίλης Παρίσης
Τηλ. 213 1335 360
Email: vparisis(ΣΤΟ)iep.edu.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ. στο πρόγραμμα επιμόρφωσης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ., και στους εκπαιδευτές των Δ.Ι.Ε.Κ. να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057, που πρόκειται να διεξαχθεί κατά το διάστημα Μαΐου – Νοεμβρίου 2018.

1. Αντικείμενο της Πράξης / Ωφελούμενοι εκπαιδευτικοί – εκπαιδευτές/τριες

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας, με στόχο την ενίσχυση και αποτελεσματική υλοποίηση του θεσμού. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα, υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο. Στο πλαίσιο της Πράξης προβλέπεται η πραγματοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και των εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ., το οποίο θα πραγματοποιηθεί με βάση το μεικτό μοντέλο, δηλαδή με συνδυασμό δια ζώσης (σε όλες τις περιφέρειες της χώρας) και εξ αποστάσεως (σύγχρονη και ασύγχρονη) εκπαίδευσης, με την αξιοποίηση υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΙΕΠ. Βασική επιδίωξη της Πράξης αποτελεί η αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μέσω της ενίσχυσης του ανθρώπινου παράγοντα και ιδιαιτέρως των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. και των εκπαιδευτών των Δ.Ι.Ε.Κ. που εμπλέκονται στην υλοποίηση της μαθητείας.

Στόχοι του επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι:

 • να ενημερωθούν για το περιεχόμενο του θεσμικού πλαισίου και τις διαδικασίες υλοποίησης του μεταλυκειακού έτους μαθητείας,
 • να εξοικειωθούν με τα προγράμματα σπουδών και τη φιλοσοφία του μεταλυκειακού έτους –τάξης μαθητείας,
 • να προσεγγίσουν τις βασικές έννοιες της εκπαίδευσης ενηλίκων,
 • να έρθουν σε επαφή με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,
 • να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας της εργασίας, συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού και επιχειρηματικότητας.

Οι ωφελούμενοι/ες εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι και οι οποίες θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα επιμόρφωσης, είναι οι εκπαιδευτικοί που έχουν σε Α΄ ή Β΄ ανάθεση τα μαθήματα τομέων της Β΄ τάξης και τα μαθήματα ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης, όλων των ειδικοτήτων που λειτουργούν στα ΕΠΑ.Λ.
Σημειώνεται ότι στην επιλογή των εκπαιδευτικών θα δοθεί προτεραιότητα στους μόνιμους εκπαιδευτικούς που έχουν σε Α΄ ανάθεση τουλάχιστον δύο εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας στην Γ΄ τάξη.

Οι ωφελούμενοι/ες εκπαιδευτές/τριες των Δ.Ι.Ε.Κ. οι οποίοι και οι οποίες θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα επιμόρφωσης, είναι αυτοί στους οποίους/ στις οποίες ανατίθενται τα μαθήματα των ειδικοτήτων όπως προβλέπεται από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών των Δ.Ι.Ε.Κ.

2. Περιγραφή του προγράμματος επιμόρφωσης

2α. Διάρκεια του προγράμματος

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές σε θέματα μαθητείας αναπτύσσεται σε 39 ώρες εκ των οποίων οι 18 ώρες θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης και οι 21 ώρες θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως (σύγχρονη τηλεκπαίδευση). Η δια ζώσης επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί σε σχολικές μονάδες (Επιμορφωτικά κέντρα), σε κεντρικές πόλεις σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας. Ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται θα δημιουργηθεί αντίστοιχος αριθμός τμημάτων σε κάθε περιφέρεια. Όλο το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα έχει διάρκεια έως 6 εβδομάδες, δηλαδή θα πραγματοποιούνται εξάωρες ή τρίωρες επιμορφωτικές συνεδρίες ανά εβδομάδα λαμβάνοντας υπόψη τη βέλτιστη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, τη διευκόλυνση των εμπλεκόμενων και την ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων μετακινήσεων.

Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο επιμορφωτικές φάσεις (Α΄ και Β΄) εκ των οποίων η Α΄ θα υλοποιηθεί το χρονικό διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2018 και η Β΄ το χρονικό διάστημα Ιουνίου – Νοεμβρίου 2018.

Περιεχόμενο του προγράμματος επιμόρφωσης

 • Θεματική Ενότητα 1 (ΘΕ1): «Θεσμικό πλαίσιο - διαδικασίες υλοποίησης «Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας», 6 ώρες (Δια ζώσης)
 • Θεματική Ενότητα 2 (ΘΕ2): «Προγράμματα Σπουδών Μαθητείας», 6 ώρες (Εξ αποστάσεως)
 • Θεματική Ενότητα 3 (ΘΕ3): «Υγεία και Ασφάλεια εργασίας», 6 ώρες (Εξ αποστάσεως)
 • Θεματική Ενότητα 4 (ΘΕ4α): «Βασικές αρχές για την εκπαίδευση ενηλίκων» 3 ώρες (Δια ζώσης)
 • Θεματική Ενότητα 4 (ΘΕ4β): Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση», 3 ώρες (Δια ζώσης)
 • Θεματική Ενότητα 5 (ΘΕ5): «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός προσανατολισμός και πληροφόρηση», 6 ώρες (Δια ζώσης)
 • Θεματική Ενότητα 6 (ΘΕ6): «Επιχειρηματικότητα», 6 ώρες (Εξ αποστάσεως)
 • Καλές Πρακτικές – Συμπεράσματα, 3 ώρες (Εξ αποστάσεως)

Σύνολο 39 ώρες , 18 διά ζώσης και 21 εξ αποστάσεως.

2β. Τρόπος υλοποίησης

Οι δια ζώσης επιμορφωτικές συνεδρίες λαμβάνουν χώρα στο Επιμορφωτικό Κέντρο. Οι εξ αποστάσεως επιμορφωτικές συνεδρίες θα πραγματοποιούνται με τηλεδιασκέψεις με χρήση της πλατφόρμας BigBlueButton (BBB), μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΙΕΠ (moodle). Η παρακολούθηση των εξ αποστάσεως επιμορφωτικών ωρών θα γίνεται από τον χώρο επιλογής του κάθε επιμορφούμενου.

Τόσο οι διά ζώσης όσο και οι εξ αποστάσεως επιμορφωτικές ώρες των προγραμμάτων είναι υποχρεωτικές, θα πραγματοποιούνται σε ώρες εκτός λειτουργίας ωραρίου της σχολικής μονάδας σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες σύμφωνα με το πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Το υλικό της επιμόρφωσης θα διατίθεται μέσω πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle), η οποία θα αξιοποιείται επίσης για την εκπόνηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εργασιών από τους επιμορφούμενους/τις επιμορφούμενες, καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ τους και με τον επιμορφωτή/την επιμορφώτρια, στο πλαίσιο του προγράμματος.

Κάθε επιμορφούμενος στο πλαίσιο παρακολούθησης της επιμόρφωσης θα κληθεί να υποβάλλει ένα τουλάχιστον εκπαιδευτικό σενάριο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κάθε επιμορφούμενος θα λάβει σχετική βεβαίωση.

Προσοχή: Δεν επιτρέπεται η απασχόληση στο έργο με περισσότερους από έναν ρόλους στη διάρκεια μιας περιόδου επιμόρφωσης. Π.χ. αν ο εκπαιδευτικός/εκπαιδευτής έχει επιλεγεί ως επιμορφούμενος τότε δεν μπορεί να απασχοληθεί και ως επιμορφωτής (στην περίπτωση που έχει ενταχθεί στο μητρώο επιμορφωτών και έχει επιλεγεί ως επιμορφωτής).

2γ. Τμήματα επιμορφούμενων

Οι ωφελούμενοι/ες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι/οποίες θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα επιμόρφωσης θα κατανεμηθούν σε περίπου 210 (20μελή) τμήματα. Στην Α΄ επιμορφωτική φάση θα λειτουργήσουν περίπου 20 τμήματα πανελλαδικά και αρχικά θα επιλεγούν εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές των ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας (Α΄ φάση: Μάρτιος 2017 – Νοέμβριος 2017, Β΄ φάση: Οκτώβριος 2017 – Ιούνιος 2018 και Γ΄ φάση από τον Οκτώβριο 2018), ενώ στη Β΄ φάση θα λειτουργήσουν τα υπόλοιπα 190 τμήματα.

3. Διαδικασίες υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος

Βήμα 1ο :
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΙΕΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php από την Παρασκευή 27/04/2018 έως και Δευτέρα 07/05/2018 ακολουθώντας την σχετική διαδικασία (οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης).

Βήμα 2ο :
Η Επιστημονική Ομάδα Έργου (ΕΟΕ) του ΙΕΠ:

Α. κατανέμει τους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές σε τμήματα. Στην Α΄ φάση θα δοθεί προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές που έχουν ήδη εμπλακεί στο θεσμό της μαθητείας. Επίσης η ΕΟΕ για την κατανομή των επιμορφούμενων θα συνεκτιμήσει τη βέλτιστη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, τη διευκόλυνση των εμπλεκόμενων και την ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων μετακινήσεων.

Β. καταρτίζει το πρόγραμμα της επιμόρφωσης.

Γ. μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές σχετικά με το πρόγραμμα της επιμόρφωσης, τα Επιμορφωτικά Κέντρα καθώς και για τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη των επιμορφώσεων, (εγγραφές επιμορφούμενων κ.λπ.).

Βήμα 3ο:
Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για όλους τους ωφελούμενους και τις ωφελούμενες. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές που θα επιλεγούν να παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα, υποχρεωτικά συμπληρώνουν το "απογραφικό δελτίο εισόδου" στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.iep.edu.gr/services/mitroo/. Αντίστοιχα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές θα συμπληρώσουν υποχρεωτικά το "απογραφικό δελτίο εξόδου".

4. Πληροφορίες

Για να υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής σας, πατήστε ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση mathiteia(ΣΤΟ)iep.edu.gr.

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής: http://www.iep.edu.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ

Pin It

Εκτύπωση