Προκήρυξη Εισαγωγής σε Τμήματα Μετεκπαίδευσης Υπουργείου Τουρισμού

Αιτήσεις για τμήματα μετεκπαίδευσης τουρισμού
Εκτύπωση  
Pin It

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019 2020

Μετάβαση : Στην Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών στα ΙΕΚ Τουριστικής Εκπαίδευσης

Αρ.Πρωτ.19137/24-10-2019/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γεώργιος Ανυφαντής, Μαρία Ντούσα
Τηλ.: 210-3736304, -166
Fax.: 210-3736185
e-mail: ganifantis(ΣΤΟ)mintour.gr, dousa_m(ΣΤΟ)mintour.gr

«Προκήρυξη για την εισαγωγή 810 μετεκπαιδευομένων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Προγράμματα/δράσεις κατάρτισης-μετεκπαίδευσης εργαζομένων και πρόσκαιρα ανέργων εμπειροτεχνών στον τουριστικό τομέα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών» με κωδ. 2017ΣΕ01100000, για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Κεφάλαιο Β’ του ν. 1077/1980 «Περί απασχολήσεως και μετεκπαιδεύσεως μισθωτών τουριστικών επιχειρήσεων» (Α’ 225).
2. Την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 3105/2003 «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Α’ 29).
3. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
5. Την υπ’ αριθ. 13984/22.9.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Τουρισμού, Εμμανουήλ Κόνσολα» (Β’ 3017).
6. Το άρθρο 105 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).
7. Την υπ’ αριθ. 136890/12.12.2017 (ΑΔΑ: 7Ι2Η465ΧΙ8-ΗΨ3) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε στο ΠΔΕ 2017 του Υπουργείου Τουρισμού το έργο «Προγράμματα/Δράσεις Κατάρτισης-Μετεκπαίδευσης εργαζομένων και πρόσκαιρα άνεργων εμπειροτεχνών στον τουριστικό τομέα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών» με ενάριθμο 2017ΣΕ01100000.
8. Την υπ’ αριθ. 9382/24.1.2019 (ΑΔΑ: Ω31Κ465ΧΙ8-Α1Ψ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση της ΣΑΕ 011 του Υπουργείου Τουρισμού για το 2019.
9. Το από 27.8.2019 Τεχνικό Δελτίο για το συνεχιζόμενο έργο «Προγράμματα/Δράσεις Κατάρτισης-Μετεκπαίδευσης εργαζόμενων και πρόσκαιρα ανέργων εμπειροτεχνών στον τουριστικό τομέα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών», με ενάριθμο 2017ΣΕ01100000, της ΣΑΕ011 του Π.Δ.Ε. 2019 του Υπουργείου Τουρισμού.
10. Τα υπ’ αριθ. 6330/29.5.2019 και 6364/7.10.2019 έγγραφα της Π.Ο.Ε.Ε.Τ. (αρ. πρωτ. Υπ.Τουρισμού 10344/30.5.2019 και 18072/8.10.2019 αντιστοίχως).
11. Τις υπ’ αριθ. 4177/22.4.1981 (Β’ 253), 9963/453/26.9.1982 (B’ 585), 13281/526/28.9.1982 (Β’ 749), 15043/573/2.11.1982 (B’ 1071), 6696/218/16.5.1983 (B’ 272), 6808/386/5.6.1984 (B’ 493), 3937/189/14.5.1985 (B’ 363) και 72/19.1.1995 (Β’ 51) κ.υ.α. ίδρυσης τμημάτων μετεκπαίδευσης του ν. 1077/1980 στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Ναύπλιο, Πύργο, Λουτράκι και Καλαμάτα.
12. Την υπ’ αριθ. 11506/2.7.2018 απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Κανονισμός Λειτουργίας των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου τουρισμού» (Β’ 2705).
13. Την υπ’ αριθ. 11505/2.7.2018 απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός ορίου ηλικίας, χρόνου ανεργίας και αριθμού μετεκπαιδευόμενων ανέργων ανά Τμήμα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού» (Β’ 2705).
14. Την υπ’ αριθ. 1052/19.1.2018 απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός του αριθμού των επιλεγομένων από τους υποψηφίους για φοίτηση στα τμήματα μετεκπαίδευσης μισθωτών του Υπουργείου Τουρισμού, κατά ξενοδοχείο ή μονάδα τουριστικής επιχείρησης» (Β’ 124).
15. Την υπ’ αριθ. 40368/14.10.1981 κ.υ.α. «Περί επιδόματος μετεκπαιδεύσεως και ασφαλίσεως φοιτώντων στα Τμήματα Μετεκπαιδεύσεως της ΣΤΕ» (Β’ 660).
16. Τις περιπτ. (α) και (β) της υπ’ αριθ. Δ1Ε/Φ.103/2/24.6.1981 κ.υ.α. «Περί καθορισμού ειδικοτέρων προϋποθέσεων και προσόντων μετεκπαιδευομένων στα Τμήματα Μετεκπαιδεύσεως της Σ.Τ.Ε.» (Β’ 389).
17. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./183/29145/21.10.2019 απόφαση της επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης ενενήντα πέντε (95) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020, στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού».
18. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού.
20. Το γεγονός ότι τα προγράμματα μετεκπαίδευσης επικεντρώνονται στην βελτιστοποίηση και συστηματοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζομένων και των πρόσκαιρα ανέργων εμπειροτεχνών του τουριστικού τομέα, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουρισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση λειτουργίας των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Προγράμματα/δράσεις κατάρτισης-μετεκπαίδευσης εργαζομένων και πρόσκαιρα ανέργων εμπειροτεχνών στον τουριστικό τομέα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών» με κωδ. 2017ΣΕ01100000, για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020.

2. Τη λειτουργία 33 Τμημάτων Μετεκπαίδευσης για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020 και την εποπτεία αυτών από τις εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα:

Πόλη Ειδικότητα Αριθμός τμημάτων Άτομα ανά τμήμα Ωράριο Εκπαιδευτική μονάδα που εποπτεύει
Αθήνα (με έδρα στην Ανάβυσσο) Υπηρεσία Υποδοχής 1 25 Απογευματινό Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου
Μαγειρική Τέχνη 1 25 Απογευματινό
Επισιτισμός 2 25 Απογευματινό
Οροφοκομία 2 25 Απογευματινό
Θεσσαλονίκη Υπηρεσία Υποδοχής 1 25 Απογευματινό Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης
Μαγειρική Τέχνη 1 25 Απογευματινό
Επισιτισμός 2 25 Απογευματινό
Ζαχαροπλαστική Τέχνη 1 25 Απογευματινό
Οροφοκομία 1 25 Απογευματινό
Τρίκαλα Επισιτισμός 1 25 Απογευματινό
Οροφοκομία 1 25 Απογευματινό
Ρόδος Υπηρεσία Υποδοχής 1 20 Πρωινό Ι.Ε.Κ. Ρόδου
Επισιτισμός 2 20 Πρωινό
Κέρκυρα Υπηρεσία Υποδοχής 1 25 Απογευματινό Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας
Μαγειρική Τέχνη 1 25 Απογευματινό
Επισιτισμός 1 25 Απογευματινό
Οροφοκομία 1 25 Απογευματινό
Άγιος Νικόλαος Επισιτισμός 1 25 Απογευματινό Α.Σ.Τ.Ε.κ.
Οροφοκομία 1 25 Απογευματινό
Ηράκλειο Υπηρεσία Υποδοχής 1 25 Απογευματινό Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου
Επισιτισμός 1 25 Απογευματινό
Μαγειρική Τέχνη 1 25 Απογευματινό
Οροφοκομία 1 25 Απογευματινό
Ναύπλιο(με έδρα στο Άργος) Υπηρεσία Υποδοχής 1 25 Απογευματινό Ι.Ε.Κ. Πελοποννήσου
Επισιτισμός 1 25 Απογευματινό
Λουτράκι Επισιτισμός 1 25 Απογευματινό
Μαγειρική Τέχνη 1 25 Απογευματινό
Πύργος Μαγειρική Τέχνη 1 25 Απογευματινό
Καλαμάτα Υπηρεσία Υποδοχής 1 25 Απογευματινό
Σύνολο 33 810    

3. Την προκήρυξη της εισαγωγής 810 μετεκπαιδευομένων συνολικά, με τη διαδικασία της επιλογής βάσει συστήματος μοριοδότησης, στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020.

4. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

4.1. Τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης τα οποία θα υλοποιηθούν από το Υπουργείο Τουρισμού απευθύνονται στον ενεργό πληθυσμό της χώρας, τον απασχολούμενο στον τομέα του Τουρισμού. Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού αποκτούν την υπαλληλική ιδιότητα και τα δικαιώματα που απορρέουν από την εφαρμογή του ν. 2112/1920 (Α’ 67).
Ειδικότερα, τα τμήματα αυτά απευθύνονται σε εργαζόμενους (μισθωτούς) και πρόσκαιρα άνεργους εμπειροτέχνες, οι οποίοι απασχολούνται στα πάσης φύσεως ξενοδοχειακά καταλύματα (κύρια και μη κύρια), σε καζίνο και σε κέντρα εστίασης και αναψυχής (ενδεικτικά αναφέρονται νυκτερινά κέντρα ψυχαγωγίας, κοσμικές ταβέρνες, εστιατόρια, μαζικά κέντρα εστίασης (catering), ζαχαροπλαστεία, καφενεία, μπαρ και σνακ–μπαρ).

4.2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδεικνύουν εργασιακή εμπειρία σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες εργασίας ανάλογα με την ειδικότητα μετεκπαίδευσης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν:

4.2.1. Υπηρεσία Υποδοχής

 • Υπάλληλος Υποδοχής
 • Βοηθός Υποδοχής
 • Υπάλληλος τήρησης λογαριασμών πελατών
 • Αποθηκάριος
 • Θυρωρός, Θυρωρός Β’, Βοηθός Θυρωρού, Νυκτοθυρωρός
 • Εξωτερικός Θυρωρός (Dorman)
 • Τηλεφωνητής / Τηλεφωνήτρια
 • Προϊστάμενος/η Υπνοδωματίων και κοινόχρηστων χώρων
 • Γκρούμ

4.2.2. Επισιτισμός

 • Εστίαρχος (Maitre)
 • Υπομαίτρ (Sous-Maitre)
 • Αρχισερβιτόρος (Captain)
 • Σερβιτόρος Τραπεζαρίας-Σαλονιού ή Ορόφων (θαλαμηπόλος)
 • Σερβιτόρος – Σερβιτόρος Bar
 • Βοηθός Σερβιτόρου
 • Ταμίας – Ελεγκτής (Ταμπλίστας)
 • Μπάρμαν και Βοηθός Μπάρμαν

4.2.3. Μαγειρική Τέχνη

 • Αρχιμάγειρας
 • Μάγειρας Α’ και Β’
 • Μάγειρας Γ’
 • Μπουφετζής
 • Μπουφετζής Α’
 • Ψήστης
 • Τηγανιέρης
 • Τεχνίτης Πιτσαρίας
 • Ντονερτζής

4.2.4. Ζαχαροπλαστική Τέχνη

 • Ζαχαροπλάστης – Αρτοποιός
 • Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής
 • Βοηθός Τεχνίτη Ζαχαροπλαστικής

4.2.5. Οροφοκομία

 • Προϊστάμενος/η Υπνοδωματίων και κοινόχρηστων χώρων
 • Προϊστάμενος/η - Λινοθήκης και πλυντηρίου
 • Καμαριέρα
 • Οροφοκόμος (Βαλές)

4.3. Οι προκηρυσσόμενες θέσεις για εισαγωγή μετεκπαιδευομένων καλύπτονται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από πρόσκαιρα άνεργους. Πρόσκαιρα άνεργοι θεωρούνται οι υποψήφιοι που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής αποδεικνύουν χρόνο ανεργίας έως δώδεκα (12) μήνες κατά ανώτατο όριο.
Σε περίπτωση που το ως άνω αναφερόμενο ποσοστό δεν συμπληρωθεί από πρόσκαιρα ανέργους, οι κενές θέσεις καταλαμβάνονται από εργαζομένους σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.

4.4. Προϋποθέσεις Φοίτησης

4.4.1. Στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή και με την προϋπόθεση τήρησης όλων των όρων της προκήρυξης:

 1. Έλληνες υπήκοοι,
 2. υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
 3. υπήκοοι κρατών εκτός της Ε.Ε. σε ποσοστό μέχρι 20% του ανώτατου αριθμού εκπαιδευομένων ανά τμήμα.

4.4.2. Οι υποψήφιοι απασχολούμενοι στις πιο πάνω επιχειρήσεις και ειδικότητες θα πρέπει:

 1. Να έχουν πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τριετία, ή εκατό (100) ημερομίσθια (ένσημα) ανά έτος (συνολικά τριακόσια (300) ένσημα) ή τριακόσια πενήντα (350) ημερομίσθια συνολικά (ανεξάρτητα από το σε ποιο από τα τρία (3) έτη έχουν πραγματοποιηθεί). Τα έτη υπολογίζονται ως εξής:
  • από 25.10.2016 έως 24.10.2017
  • από 25.10.2017 έως 24.10.2018
  • από 25.10.2018 έως 24.10.2019
 2. Να είναι, κατ’ ελάχιστο, κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ήτοι Δημοτικού Σχολείου για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980 ή Γ’ Γυμνασίου για όσους αποφοίτησαν από το 1981 και εφεξής, σύμφωνα με το π.δ. 739/1980 (A’ 184).
 3. Να είναι ηλικίας έως 55 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από το έτος 1964 και μετά.

4.4.3. Τόσο οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας όσο και οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα και να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2.

4.4.4. Για τους πρόσκαιρα άνεργους, η διάρκεια ανεργίας από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12).

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή ή να αποστείλουν με ταχυμεταφορά ή με συστημένη επιστολή, αίτηση στις κατά τόπους γραμματείες των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού (βλ. ενότητα 10 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

5.1. Γενικά Δικαιολογητικά

α. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της παρούσας απόφασης (παρέχεται από την υπηρεσία, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr). Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μία (1) ειδικότητα μετεκπαίδευσης και μέχρι δύο (2) πόλεις προτίμησης για την παρακολούθηση του προγράμματος της ειδικότητας που τους ενδιαφέρει. Σε αυτή την περίπτωση, υποβάλλουν δύο (2) ξεχωριστές πανομοιότυπες αιτήσεις, μία (1) για κάθε πόλη, συνοδευόμενες από τα σχετικά δικαιολογητικά.
Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν υπεύθυνα ότι αποδέχονται τόσο την τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων της αίτησης όσο και την ανάρτηση και δημοσιοποίηση εκείνων των στοιχείων, από τα προσωπικά τους δεδομένα, που είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα.

β. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή πιστοποιητικού γέννησης.

γ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

γ.1. Για αποφοίτους μέχρι το 1980, απολυτήριο Δημοτικού σχολείου.

γ.2. Για αποφοίτους από το 1981 και εφεξής, απολυτήριο Γ’ Γυμνασίου σύμφωνα με το π.δ. 739/1980.
Απόφοιτοι Γυμνασίου (μέχρι το 1980) και απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή ΣΕΚ ή άλλου ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα προσκομίσουν τον τίτλο αποφοίτησης σε ευκρινές φωτοαντίγραφο προκειμένου να μοριοδοτηθούν αναλόγως.

δ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των βιβλιαρίων ενσήμων ή του Λογαριασμού Ασφαλισμένου του πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., για την απόδειξη της προϋπηρεσίας στην ειδικότητα. Σημείωση: Υποψήφιοι που συμπληρώνουν (οριακά) τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων στις 24.10.2019 (οπότε δεν έχουν αποσταλεί ακόμα τα ένσημά τους στο ΙΚΑ), υποβάλλουν επιπλέον μαζί με την αίτηση (α) βεβαίωση εργοδότη (για ΙΚΑ) αναφορικά με το διάστημα παροχής απασχόλησης και ασφάλισης και τον κωδικό ειδικότητας και (β) υπεύθυνη δήλωση ότι τα ένσημα των μηνών που υπολείπονται (π.χ. 7ος-8ος-9ος/2019) θα προσκομιστούν συμπληρωματικά όταν υποβληθούν οι σχετικές Α.Π.Δ. και πάντως το αργότερο μέχρι την εγγραφή τους στο πρόγραμμα.

ε. Αναγγελία πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.Δ. κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 2656/1953 (Α’ 299), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4504/1966 (Α’ 57) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 763/1970 (Α’ 283), ή σύμβαση εργασίας του π.δ. 156/1994 (A’ 104) ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), για την απόδειξη της ειδικότητας στο επάγγελμα.

5.2. Δικαιολογητικά κατά περίπτωση

α. Για την απαλλαγή από τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γαλλικής κατά περίπτωση) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 1077/1980, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3766/2009 (Α’ 102), πιστοποιητικό τουλάχιστον καλής γνώσης (επιπέδου Β2) της Αγγλικής γλώσσας για τις ειδικότητες Υπηρεσία Υποδοχής, Επισιτισμός και Οροφοκομία ή της Γαλλικής γλώσσας για τις ειδικότητες Μαγειρική Τέχνη και Ζαχαροπλαστική Τέχνη.
Για την πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης της ξένης γλώσσας, απαιτείται ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου (βλ. Παράρτημα 1) και επίσημη μετάφραση αυτού (βλ. Παράρτημα 2).

β. Εάν ο υποψήφιος είναι άνεργος, υποβάλλεται πρόσφατη βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. η οποία δεν απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

γ. Όσοι υποψήφιοι κατέχουν τίτλο σπουδών αλλοδαπής προσκομίζουν ευκρινές φωτοαντίγραφο επικυρωμένου αντιγράφου του τίτλου σπουδών τους, και επιπλέον:

γ.1. επίσημη μετάφραση του τίτλου στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 2,

γ.2. βεβαίωση ισοτιμίας της αρμόδιας Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Τμήμα Β’ Ισοτιμιών, Αντιστοιχιών, Επανελέγχου Στοιχείων Ξένων Τίτλων και Γνησιότητας, (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80, τηλ. 210-3443432, 210-3442189) ή των κατά τόπους Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Προκειμένου περί τίτλων σπουδών τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής Ισοτιμιών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) (Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων, Τμήμα Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία Αττικής, Τ.Κ. 142 34, τηλ. 210-2709093).

δ. Τόσο για τους υποψήφιους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας όσο και για τους υποψήφιους υπηκόους κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Καραμαούνα 1 και Πλ. Σκρα, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 551 32, Τμήμα Στήριξης & Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας, τηλ. κέντρο 2313-331540-2) ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 541 24, τηλ. 2310-997571) ή από το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 84, τηλ. 210-7277672). Για την απόδειξη της ελληνομάθειας μπορεί να προσκομίζεται και φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, τουλάχιστον, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η επιλογή των υποψηφίων θα διενεργηθεί από τις κατά τόπους τριμελείς επιτροπές της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 1077/1980, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 του Κανονισμού Λειτουργίας (υπ’ αρ. 11506/2.7.2018 υ.α. (Β’ 2705)). Ο καθορισμός της σειράς προτεραιότητας για την επιλογή των καταρτιζομένων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης, γίνεται με μοριοδότηση των εξής κριτηρίων:

Κριτήρια Μόρια
1. Ηλικία  
α. Μέχρι 35 ετών 30
β. Άνω των 35 ετών μέχρι και 45 ετών 35
γ. Άνω των 45 ετών μέχρι και 55 ετών 40
δ. Άνω των 55 ετών Εκτός διαδικασίας
2. Προϋπηρεσία  
α. Βασική προϋπόθεση εισαγωγής (3 έτη) 20
β. Άνω των 3 ετών και μέχρι 12 έτη Επιπλέον 2 μόρια για κάθε έτος
γ. Άνω των 12 ετών προϋπηρεσίας Επιπλέον 12 μόρια
3. Πρόσκαιρη ανεργία  
Ανεργία μέχρι 12 μήνες 5
4. Τίτλος σπουδών / Τυπική εκπαίδευση  
α. Υποχρεωτική Εκπαίδευση (για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980 απολυτήριο Δημοτικού, για όσους αποφοίτησαν από το 1981 και εφεξής απολυτήριο Γ’ Γυμνασίου σύμφωνα με το π.δ. 739/1980) 15
β. Γ’ Γυμνάσιου για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980 20
γ. Απόφοιτοι Λυκείου 30

Διευκρινίζεται ότι για την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας τα έτη υπολογίζονται από 24.10.2019 και προς τα πίσω συνεχόμενα, δηλαδή για το διάστημα πέραν της τριετίας λαμβάνονται τα έτη 25.10.2015 – 24.10.2016, 25.10.2014 – 24.10.2015 κ.ο.κ. Επισυνάπτεται σχετικό Στατιστικό Δελτίο (βλ. Παράρτημα 4) προς συμπλήρωση από τους υποψηφίους (σημεία Α έως Δ), με πίνακα καταγραφής ενσήμων – προϋπηρεσίας και μοριοδότησης αυτής από την υπηρεσία (σημείο Ε).

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

Πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων ανακοινώνονται τα μόρια κάθε υποψήφιου και αναρτώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων του. Η ένσταση υποβάλλεται στον τόπο υποβολής της αρχικής αίτησης εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των μορίων. Η εξέταση όλων των ενστάσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υφυπουργού Τουρισμού και αποτελείται από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Τουρισμού, έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό, που υποδεικνύονται αντιστοίχως με τους αναπληρωτές τους.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, πραγματοποιείται κλήρωση από την αρμόδια επιτροπή επιλογής, ώστε ο τελικός αριθμός των μετεκπαιδευομένων να μην υπερβαίνει τον ανώτατο αριθμό ατόμων ανά τμήμα.

Τα αποτελέσματα της επιλογής των υποψηφίων (πίνακες επιτυχόντων) επικυρώνονται από τον Υφυπουργό Τουρισμού και γνωστοποιούνται με τους εξής τρόπους:

(α) αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού και
(β) αναρτώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες υπό την εποπτεία των οποίων υλοποιείται το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης.

8. ΕΓΓΡΑΦΗ

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή μέσω ειδικά εξουσιοδοτημένου προσώπου αίτηση εγγραφής στη γραμματεία του τμήματος μετεκπαίδευσης στο οποίο έχουν εισαχθεί, σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης των αποτελεσμάτων επιλογής (πινάκων επιτυχόντων).

Επιλεγέντες οι οποίοι δεν παρουσιάζονται εντός του πιο πάνω διαστήματος διαγράφονται αυτοδίκαια και ειδοποιούνται οι επόμενοι στη σειρά κατάταξης μορίων (επιλαχόντες) μέχρι να συμπληρωθεί ο ανώτατος αριθμός μετεκπαιδευομένων κάθε τμήματος. Οι επιλαχόντες οφείλουν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ειδοποίησής τους.
Υποψήφιος που βάσει των μορίων του επιλέγεται σε περισσότερες από μία πόλεις έχει δικαίωμα εγγραφής μόνο σε μία πόλη σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής του.

Μετεγγραφή από ένα τμήμα σε άλλο και από μια πόλη σε άλλη δεν επιτρέπονται.

9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Tα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του ν. 1077/1980 είναι προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία δεν εντάσσονται στην τυπική εκπαίδευση και οδηγούν στην απόκτηση αδιαβάθμητων τίτλων σπουδών.

2. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, πρωινές ή απογευματινές ώρες, ανάλογα με τις υπηρεσιακές δυνατότητες του Υπουργείου, και διαρκούν από δύο (2) έως πέντε (5) ώρες ημερησίως. Το Υπουργείο Τουρισμού διατηρεί τη δυνατότητα πραγματοποίησης μαθημάτων κατ’ εξαίρεση και Σάββατο ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος.

3. Η διδασκαλία πραγματοποιείται στις εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου στην Ανάβυσσο Αττικής, στην Περαία Θεσσαλονίκης, στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, στον Άγιο Νικόλαο και στο Άργος (για την περιοχή του Ναυπλίου) και σε μισθωμένες δομές στα Τρίκαλα, στον Πύργο Ηλείας, στην Καλαμάτα, στο Λουτράκι και στο Ηράκλειο Κρήτης, οι οποίες θα γίνουν γνωστές μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των μετεκπαιδευομένων.

4. Ελάχιστη προϋπόθεση λειτουργίας ενός Τμήματος Μετεκπαίδευσης είναι ο αριθμός των μετεκπαιδευομένων κατά την έναρξη του προγράμματος να είναι τουλάχιστον δέκα (10) άτομα. Ο αριθμός των μετεκπαιδευομένων ανά τμήμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε (25) άτομα.

(σ.σ. edu.klimaka.gr / απουσιάζει η παράγραφος υπ.αρ.5)

6. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 1. τριακόσιες ογδόντα (380) ώρες διδασκαλίας (θεωρίας και εργαστηρίου) ανά ειδικότητα,
 2. γραπτές εξετάσεις για τα θεωρητικά μαθήματα και
 3. γραπτές και εργαστηριακές ή προφορικές εξετάσεις για τα τεχνικά μαθήματα και το μάθημα της ξένης γλώσσας.

7. Η βαθμολογία υπολογίζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20). Ο μετεκπαιδευόμενος θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα εφόσον λάβει σε κάθε μάθημα βαθμό τουλάχιστον δέκα (10) και Γενικό Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.) επί του συνόλου των διδασκόμενων μαθημάτων από δέκα (10) και άνω.

8. Οι καταρτιζόμενοι υποχρεούνται στην πιστή τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού (Β’ 2705).

9. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων μετεκπαίδευσης παρέχεται δωρεάν και είναι υποχρεωτική για το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος. Επιτρέπεται απουσία των καταρτιζομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Κανονισμού.

10. Οι μετεκπαιδευόμενοι, ανεξάρτητα με το αν συμπίπτει το ωράριο εργασίας τους με το ωράριο κατάρτισης, δικαιούνται να απέχουν από την ημερήσια εργασία τους για χρονικό διάστημα ίσο προς αυτό της μετεκπαίδευσής τους, ανεξαρτήτως ωραρίου ημερήσιας εργασίας. Ο χρόνος της αποχής αυτής θεωρείται ως χρόνος εργασίας. Για την παραπάνω αποχή του μετεκπαιδευομένου από την εργασία του περικόπτονται από τον εργοδότη αναλόγως οι αποδοχές του. Η περικοπή των αποδοχών δεν συνεπάγεται μεταβολή των εκατέρωθεν ασφαλιστικών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων (σχετ. ν. 1077/1980 άρθ. 15).

11. Οι μετεκπαιδευόμενοι δικαιούνται για όσο διαρκεί το πρόγραμμα επίδομα μετεκπαίδευσης, που καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ.. Πιο συγκεκριμένα:

 1. στους εργαζόμενους και στους μη επιδοτούμενους ανέργους καταβάλλεται επίδομα για κάθε ώρα μετεκπαίδευσης,
 2. στους επιδοτούμενους ανέργους καταβάλλεται επίδομα για κάθε ημέρα μετεκπαίδευσης, το οποίο δεν δύναται να είναι μικρότερο από το καταβαλλόμενο ημερήσιο επίδομα ανεργίας, ανεξάρτητα από την ημερήσια διάρκεια της μετεκπαίδευσης και ασφαλίζονται στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

Η καταβολή του ως άνω επιδόματος προϋποθέτει την ανελλιπή παρακολούθηση των μαθημάτων.

12. Η προστασία των μισθωτών αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής εμπρόθεσμης αίτησης για μετεκπαίδευση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 1077/1980, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του ν. 1836/1989 (A’ 79).

10. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή ή να τα αποστείλουν με ταχυμεταφορά ή με συστημένη επιστολή, στις κατά τόπους γραμματείες των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού, από την Παρασκευή 25.10.2019 έως και την Παρασκευή 01.11.2019, από τις 9.00 π.μ. μέχρι τις 14.30 μ.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση σε δύο (2) πόλεις, υποβάλλουν δύο (2) ξεχωριστές πανομοιότυπες αιτήσεις, μία (1) για κάθε πόλη, συνοδευόμενες από τα σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα.

Τόπος υλοποίησης Τόπος υποβολής αιτήσεων
Αθήνα (Ανάβυσσος) Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου, 49ο χλμ. Παραλιακής Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου (πρώην Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”), T.K. 190 13, τηλ. 22910-36998, 22910-42294,-5.
Θεσσαλονίκη
Τρίκαλα
Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, Παραλία Περαίας - Θεσσαλονίκη (πρώην Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”), T.K. 570 19, τηλ. 23920-25551-4, 23920-75919.
Ρόδος Ι.Ε.Κ. Ρόδου, Ξενοδοχείο “ΘΕΡΜΑΙ” Αλεξάνδρου Διάκου 1, Ρόδος, T.K. 851 00, τηλ. 22410-74445-6, 22410-24351.
Άγιος Νικόλαος Α.Σ.Τ.Ε.Κ., Λατούς 25, Τ.Κ. 721 00, Άγιος Νικόλαος – Κρήτη, τηλ. 28410-28565, 28410-28828.
Κέρκυρα Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας, Ξενοδοχείο “ART HOTEL DEBONO” Γουβιά Κέρκυρας, T.K. 491 00, τηλ. 26610-91541, 26610-90030.
Ναύπλιο
Λουτράκι
Πύργος
Καλαμάτα
I.E.K. Πελοποννήσου, “Κωνσταντοπούλειο Μέγαρο”, Δαναού 29, Άργος, T.K. 212 00, τηλ. 27510-20115, 27510-20127.
Ηράκλειο Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου, Κοκκίνη Χάνι (πρώην Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”), Τ.Κ. 715 00, Ηράκλειο – Κρήτη, τηλ. 2810-761363.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποβολή τυχόν ελλειπόντων, συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή με ελλιπή δικαιολογητικά θα τεθούν εκτός διαδικασίας επιλογής.

Στην απόφαση αυτή περιλαμβάνονται Παραρτήματα 1, 2, 3 και 4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
(...)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ & ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ κ.λπ.
(...)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  ΑΙΤΗΣΗ
(...)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
(...)

Η παρούσα απόφαση με τα Παραρτήματα 1, 2, 3 και 4 αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΜΑΝΟΣ Ν. ΚΟΝΣΟΛΑΣ

Pin It

Εκτύπωση