Ορισμός Σχολείων για Εφαρμογή Δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων»

Εκτύπωση  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ»

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2847/2020

Αριθμ. Φ.7/86136/ΓΔ4
Ορισμός σχολικών μονάδων για την εφαρμογή της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111),
β. του άρθρου 1 και την περ. α της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118),
γ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
δ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ε. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
στ. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυσμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Την υπ’ αρ. 6631/Υ1/20-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009).
3. Την υπ’ αρ. πρωτ. Φ.7/79511/ΓΔ4/24-6-2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εφαρμογή της πιλοτικής δράσης “Εργαστήρια Δεξιοτήτων” στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (Β΄ 2539), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
4. Το υπ’ αρ. πρωτ. 6676/01-07-2020 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με θέμα: «Διαβίβαση πίνακα σχολικών μονάδων για την πιλοτική εφαρμογή των “Εργαστήριων Δεξιοτήτων” κατά το σχολικό έτος 2020-2021».
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ.Φ.1/Γ/320/84907/Β1/2-7-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Τον ορισμό διακοσίων δεκαοκτώ (218) σχολικών μονάδων της χώρας (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια) για την εφαρμογή της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπως αυτές προέκυψαν κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ.Φ.7/79511/ΓΔ4/24-6-2020 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εφαρμογή της πιλοτικής δράσης “Εργαστήρια Δεξιοτήτων” στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (Β΄ 2539) και ακόλουθης εγκυκλίου οδηγίας, ως εξής:

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟ
1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050020 1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)
2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050455 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ»
3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050696 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050923 3/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)
5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050659 6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Π.Σ.Π.Α.
6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050319 87ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050021 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)
8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010290 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010522 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
10 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9190755 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ
11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9190016 1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΠΘ)
12 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9190494 2ο ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9190498 3ο ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΤΕΠΑΕ/ΑΠΘ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
14 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9190335 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ
15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9190664 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ Π.Σ.Π.Θ.)
16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9190412 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Π.Σ.Π.Θ. ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
17 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9051042 4ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
18 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9050572 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
19 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 9020544 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
20 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 9020184 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 9030103 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
22 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 9030354 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
23 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 9040211 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
24 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 9040108 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
25 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060143 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
26 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060391 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
27 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060439 8/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε)
28 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060479 ΔΙΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
29 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060552 ΔΙΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)
30 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 9051327 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΧΕΛΜΕΙΟ
31 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050706 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ
32 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070040 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΤΡΩΝ
33 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070245 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
34 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050769 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
35 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050416 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ
36 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9080013 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
37 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9080011 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
38 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9051077 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
39 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050146 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
40 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 9090140 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
41 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 9090097 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
42 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9190115 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
43 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9190827 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ
44 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9190130 3ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΕΥΟΣΜΟΥ
45 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9051870 10ο Δ.Σ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
46 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9050266 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
47 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100040 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
48 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100166 1ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ
49 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100282 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
50 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100203 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)
51 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100214 ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ)
52 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 9520820 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 9110248 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
54 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 9110329 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
55 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 9120449 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
56 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 9120150 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ
57 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 9130002 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
58 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 9130064 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
59 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9140006 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9520580 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΝΑΤΟΥ
61 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 9150199 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
62 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 9150311 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
63 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 9520840 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΥ
64 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 9160223 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
65 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170349 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
66 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9521093 56ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
67 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 9180059 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
68 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 9180005 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
69 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9200295 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9200405 1ο ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ζ.Π.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ
71 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9200406 2ο ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ζ.Π.Α. (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
72 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9200168 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
73 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 9210176 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
74 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 9210135 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ
75 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9220114 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
76 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9520855 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ
77 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 9230138 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ
78 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 9230040 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ
79 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9240121 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ
80 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9240261 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ
81 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9250020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΑΧΑΤΩΝ
82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9520595 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ
83 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 9260008 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
84 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 9260011 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
85 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 9521612 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗ
86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 9270088 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
87 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9280067 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
88 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9280168 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΚΟΝΔΥΛΕΙΟ
89 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 9290123 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
90 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 9290274 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΙΝΙΚΑ ΣΥΡΟΥ
91 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9300005 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
92 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9300219 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
93 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310380 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
94 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310471 39ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
95 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 9320205 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
96 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 9320161 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
97 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 9330210 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ - ΜΠΟΒΟΛΕΤΕΙΟ
98 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 9330230 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
99 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9340038 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ
100 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9340076 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
101 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9350259 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ
102 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9350156 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9360223 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΘΩΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟ
104 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9360436 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΕΡΓΑΣ
105 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 9370259 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
106 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 9370051 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
107 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520037 1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΡΑΛΛΕΙΟ
108 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520236 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΟΥ
109 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520405 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
110 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520272 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΡΑΛΛΕΙΟ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)
111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520271 ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΡΑΛΛΕΙΟ
112 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 9380102 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ
113 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 9380138 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΜΠΟΪΚΟΣ Β. - ΦΙΛΑΝΘΙΔΟΥ Ε.
114 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 9390161 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ
115 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 9390064 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ
116 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9400233 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑ
117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9400106 4ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
118 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410155 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ/ΕΒΔΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410231 8ο ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟY
120 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 9420279 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
121 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 9420006 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
122 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ 9430043 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
123 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ 9430096 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΔΗΛΟΥ
124 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 9440149 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
125 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 9520613 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
126 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 9521475 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
127 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9450236 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
128 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9450210 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
129 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9460126 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΡΟΔΙΤΣΑ
130 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9521150 30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
131 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 9470046 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
132 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 9470154 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
133 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 9470186 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
134 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 9480067 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
135 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 9480103 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ
136 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9490007 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
137 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9490127 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
138 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9500045 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9500298 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ
140 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ 9510107 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ
141 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ 9510026 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ - «ΓΙΩΡΓΗΣ ΚΡΟΚΟΣ»
142 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 501040 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 501130 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
144 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 501194 65ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 501555 ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
146 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 501001 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Π.Σ.Π.Α.)
147 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 104010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΤΑΚΟΣ - ΚΑΡΑΜΟΥΖΕΙΟ
148 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1901050 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
149 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1901004 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
150 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1905010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
151 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1901001 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Π.Σ.Π.Θ.)
152 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 502058 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
153 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 202010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΕΙΟ
154 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 301010 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
155 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ 401030 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΑΣ
156 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 601052 12ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ
157 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 601002 ΜΙΚΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ
158 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 601001 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
159 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 501764 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
160 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 501002 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
161 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 501003 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
162 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 707030 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
163 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 501568 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
164 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 501005 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
165 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 801010 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
166 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 501787 14ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
167 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 501004 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
168 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 907010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Λ.Τ.) ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
169 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1901264 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ
170 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1915018 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
171 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 503024 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΥΛΗΣ
172 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1001021 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
173 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ 1101040 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
174 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 1206020 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
175 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1306010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ
176 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1401020 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
177 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 1507020 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
178 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 1602040 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
179 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1701020 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
180 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1701001 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
181 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1801011 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
182 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2017010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΓΕ.Λ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
183 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2001030 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
184 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 2104010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
185 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2207010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙOY ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
186 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2303010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
187 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2405010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ Λ.Τ. ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
188 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2507010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
189 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 2601010 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
190 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 2701022 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
191 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2809010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
192 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2901010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ
193 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3001030 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΤΥΡΤΑΙΟΣ»
194 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 3101021 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
195 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3202030 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
196 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 3301010 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
197 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 3312010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ - ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ
198 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3401020 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
199 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3510010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
200 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3601043 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ
201 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 3701045 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
202 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 5204010 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
203 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 501905 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
204 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 501904 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
205 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 3804010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
206 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 3904010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΩΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ - Β΄/ΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
207 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4001035 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
208 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4101042 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
209 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 4206010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΓΑΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
210 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ 4303010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ
211 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 4401010 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
212 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4507010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ
213 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4601041 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
214 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4710010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
215 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 4807010 ΜΕΛΕΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
216 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4901010 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
217 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 5001010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
218 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ 5101020 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ - ΛΙΒΑΝΕΙΟ

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 6 Ιουλίου 2020

Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


Εκτύπωση