edu.klimaka.gr

ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΦΟΙΤΗΣΗ, ΔΙΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΠΟΙΝΕΣ


ΠΔ 104/79
ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΦΟΙΤΗΣΗ, ΔΙΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΠΟΙΝΕΣ

(ΠΔ 104/79 - ΦΕΚ 23/1979)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 23

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 104
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγραφών, μετεγγραφών, φοιτήσεως, διαγωγής και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγρ. 6 και του άρθρου 31 παράγρ. 4 του Ν. 309/1976 «περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως», ως και του άρθρου 68 παρ. 1, ως νυν ισχύει, του αυτού νόμου
2. Την γνώμην του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως, διατυπωθείσαν εις τας υπ` αριθμ. 13,14,15,16,17,/1977 πράξεις αυτού.
3. Τας υπ` αριθμ. 942/1978,1101/1978 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, προτάσει του υπό της Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργού, αποφασίζομεν:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α
Σχολικό έτος, Διδακτικόν έτος και διάρθρωσεις αυτών

Άρθρον 1.
Σχολικό και διδακτικό έτος.

1. Το σχολικό έτος για τα γυμνάσια, τις τεχνικές επαγγελματικές σχολές (ΤΕΣ) και τα λύκεια δημόσια και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31 η Αυγούστου του επόμενου έτους.
Είς τα κατά την έννοιαν της παρούσης παραγάφου Λύκεια ως και τα μέχρις της καταργήσεων των τμήματα Οικονομικής Κατευθύνσεως

2. Το διδακτικό έτος διά τα αυτά σχολεία άρχεται την 1 η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.

3. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και διενεργούνται αι πάσης φύσεως εξετάσεις.

4. Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται κατά τις ακολούθους διδακτικές περιόδους καλουμένας τρίμηνα:
Ι. Α' Τρίμηνον αρχόμενον από της 21ης Σεπτεμβρίου και λήγον την 5η Δεκεμβρίου
ΙΙ. Β' Τρίμηνον αρχόμενο από της 6ης Δεκεμβρκόυ και λήγον την τελευταία ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου
ΙΙΙ. Γ' Τρίμηνον αρχόμενον από της 1ης Μαρτίου και λήγον την 20ην Μαΐου

5. Αι εξετάσεις διεξάγονται κατά τας από 21ης Μαΐου μέχρι 30ης Ιουνίου και από της 1ης μέχρι και της 20ης Σεπτεμβρίου χρονικάς περιόδους, καλουμένας εξεταστικάς περιόδους

6. Κατά την 20ην Μαΐου δεν διεξάγεται διδασκαλία μαθημάτων. Κατά την ημέραν αυτή ο Σύλλογος των διδασκόντων αποφασίζει περί του χαρακτηρισμούη της φοιτήσεως των μαθητών και εκτελεί πάσαν προπαρασκευαστικήν εργασίαν δια την κανονικήν και απρόσκοπτον διεξαγωγήν των εξετάσεων τούτων. Το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων ανακοινούται εις τους μαθητάς δύο ημέρας πρός την ενάρξεώς των

7. Εάν η έναρξις της διδασκαλίας των μαθημάτων βραδύνη ή το σχολείον αργήση κατά την διάρκειαν του διδακτικού έτους πλέον των δέκα ημερών, δι' οιονδήποτε λόγον, ο Υπουργεός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να διατάξη ανάλογον παράτασιν του διδακτικού έτους, κατόπιν εισηγήσεως του οικείου Γενικού Επιθεωρητού και προτάσεως του αρμοδίο Επόπτου.

Άρθρον 2.
Διακοπαί - Αργίαι.

1. Διδασκαλία μαθημάτων δεν διεξάγεται και εξετάσεις δεν διενεργούνται κατά τας ακολούθους χρονικάς περιόδους του σχολικού έτους, καλουμένας διακοπάς:
α) Διακοπαί Χριστουγέννων, από 24ης Δεκεμβρίου μέχρι και της 7ης Ιανουαρίου,
β) Διακοπαί Πάσχα, από της Μεγάλης Δευτέρας μέχρι της Κυριακής του Θωμά,
γ) Θεριναί διακοπαί, από της 1ης Ιουλίου μέχρι και της 31ης Αυγούστου, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 1 του παρόντος Π. Δ/τος.

2. Κατά τας θερινάς διακοπάς το γραφείον εκάστου Γυμνασίου και Λυκείου δέχεται το κοινόν μιαν ημέραν την εβδομάδα, η οποία ορίζεται δι' αποφάσεως του Συλλόγου των Διδασκόντων και ανακοινούται διά της πινακίδος των ανακοινώσεων. Κατά την ημέραν ταύτην εις τουλάχιστον των καθηγητών εκάστου Γυμνασίου και Λυκείου οριζόμενος υπό του Διευθυντού προ της λήξεως του διδακτικού έτους, είναι υπεύθυνος διά την διεκπεραίωσιν παντός τρέχοντος υπηρεσιακού θέματος, ασκών εκτάκτως αρμοδιότητας διευθυντού σχολείου και υπογράφων αντί τούτου παν έγγραφον ή τίτλον. Επί πλειόνων τας αρμοδιότητας αυτάς ασκεί ο κατά βαθμόν ανώτερος και επί ισοβάθμων ο αρχαιότερος. Εάν η ως άνω ημέρα συμπίπτη με ημέραν αργίας το γραφείον δέχεται το κοινόν την επομένην εργάσιμον ημέραν.

3. Ημέραι αργίας των Γυμνασίων και Λυκείων ορίζονται :
α) Άπασαι αι Κυριακαί,
β) αι θρησκευτικαί εορταί των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος,
γ) αι εθνικαί επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου,
δ) η Καθαρά Δευτέρα,
ε) η 1η Μαϊου και
στ) η κατά τας κειμένας διατάξεις ημέρα αργίας διά την έδραν εκάστου σχολείου λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής εορτής.

4. Κατά την παραμονήν των εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου πραγματοποιούνται εις τα Γυμνάσια και Λύκεια εορταστικαί εκδηλώσεις. Εάν η παραμονή συμπίπτη με ημέραν αργίας, αι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγουμένην της αργίας ταύτης.

5. Την 26ην Οκτωβρίου πραγματοποιείται η εορτή της Σημαίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
Υπηρεσιακά Βιβλία Έντυπα.

Άρθρον 3.
Υπηρεσιακά βιβλία.

1. Τα υπό των Γυμνασίων και Λυκείων τηρούμενα επίσημα βιβλία είναι:

α) Πρωτόκολλον, εις το οποίον καταχωρίζονται άπαντα τα εισαγόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, εν οις και οι πάσης φύσεως τίτλοι, ως και τα εμπιστευτικά τοιαύτα. Διά τα τελευταία ταύτα σημειούται εις την στήλη «περιεχόμενον εγγράφου» η ένδειξις Ε.Π. μόνον, ενώ τηρείται ιδιαίτερος φάκελος εμπιστευτικών εγγράφων.

β) Βιβλίον Πράξεων Διευθυντού.

γ) Βιβλίον Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων.

δ) Ημερολόγιον Λειτουργίας Σχολείου, εις το οποίον καταγράφονται εν συντομία καθημερινώς τα κατά την κρίσιν του Διευθυντού σημαντικώτερα γεγονότα, αναφερόμενα εις την λειτουργίαν του σχολείου.

ε) Βιβλία Διδασκομένης ύλης κατά τάξιν ή τμήματα τάξεως, εις τα οποία καταχωρίζεται αυθημερόν υφ' εκάστου διδάσκοντος ο τίτλος της υπ' αυτού διδαχθείσης ενότητος.

στ) Βιβλίον Μισθοδοσίας Προσωπικού.

ζ) Βιβλίον Βιβλιοθήκης.

η) Βιβλίον υλικού, εις το οποίον καταχωρίζονται άπαντα τα μη αναλώσιμα είδη του σχολείου, πλην των καταχωριζομένων εις το Βιβλίον Βιβλιοθήκης.

θ) Μητρώον Μαθητών, εις το οποίον καταχωρίζονται τα υπό του άρθρου 10 παρ. 2 προβλεπόμενα στοιχεία των κατά νόμον ανηκόντων εις το σχολείον μαθητών.

ι) Ευρετήριον, εις το οποίον καταχωρίζονται το επώνυμον, το όνομα, το όνομα πατρός και ο αριθμός του Μητρώου Μαθητών πάντων των εγγεγραμμένων εις τούτο μαθητών, προς ευχερεστέραν ανεύρεσιν της εις το Μητρώον Μαθητών μερίδος εκάστου.

ια) Βιβλίον φοιτήσεως (απουσιολόγιον).

ιβ) Βιβλίον Επιβολής Κυρώσεων.

2. Διά του παρόντος καταργούνται εκ των μέχρι τούδε τηρουμένων βιβλίων τα εξής :
α) το Μαθητολόγιον,
β) ο Γενικός Έλεγχος,
γ) τα Βιβλία Βοηθητικού Ειδικού Ελέγχου (Βαθμολόγια),
δ) το Βιβλίον Πιστοποιητικών Σπουδών (ΒΠΣ),
ε) το Εμπιστευτικόν Πρωτόκολλον,
στ) το Ποινολόγιον,
ζ) το Βιβλίον Εισιτηρίων Εξετάσεων,
η) το Βιβλίον Παιδαγωγικών Συνεδριάσεων,
θ) το Βιβλίον Συμπληρωματικών και Κατατακτηρίων εξετάσεων.

Άρθρον 4.
Υπηρεσιακά Έντυπα.

Τα υπό των Γυμνασίων και Λυκείων χρησιμοποιούμενα έντυπα είναι :

α) Ατομικά Δελτία μαθητών. Δι' έκαστον μαθητήν τηρείται ιδίον Ατομικόν Δελτίον, εις το οποίον καταχωρίζονται κατά την πρώτην εις το σχολείον εγγραφήν και την διάρκειαν της φοιτήσεως τα υπό της παρ.1 του άρθρου 10 του παρόντος Π.Δ/τος προβλεπόμενα στοιχεία των κατά νόμον ανηκόντων εις το σχολείον μαθητών. Τα Ατομικά Δελτία, διαβιβαζόμενα επισημοποιημένα εις έτερα σχολεία, επέχουν θέσιν επισήμου τίτλου μετεγγραφής.

β) Έντυπα ημερησίων δελτίων φοιτήσεως των μαθητών κατά τάξιν ή τμήματα τάξεως, εις τα οποία καταχωρίζονται καθ' εκάστην διδακτικήν ώραν αι απουσίαι τούτων.

γ) Ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας μαθημάτων.

δ) Τίτλοι σπουδών.

ε) Έντυπα επαληθεύσεων τίτλων.

στ) Υπηρεσιακά σημειώματα μετεγγραφής μαθητών.

ζ) Έντυπα εισηγήσεως ή επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων.

η) Καταστάσεις βαθμολογίας προφορικής επιδόσεως μαθητών.

θ) Πιστοποιητικά διά στρατολογικήν χρήσιν.

ι) Δελτία κινήσεως προσωπικού.

ια) Καταστάσεις μισθοδοσίας προσωπικού.

Άρθρον 5.
Τύπος, επισημοποίησις, φύλαξις υπηρεσιακών βιβλίων και εντύπων.

1. Ο τύπος και αι διαστάσεις των υπό του παρόντος Π.Δ/τος οριζομένων βιβλίων και εντύπων καθορίζονται δι' υποδειγμάτων, καταρτιζομένων υπό της αρμοδίας Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

2. Τα υπηρεσιακά βιβλία προ της ενάρξεως της χρήσεως αυτών αριθμούνται κατά σελίδα υπό του Διευθυντού του σχολείου μεν προκειμένου περί των δημοσίων σχολείων, υπό του οικείου δε Γενικού Επιθεωρητού ΜΕ προκειμένου περί ιδιωτικών σχολείων, συντασσομένης εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις σχετικής πράξεως εις την τελευταίαν σελίδα.

3. Τα ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας μαθημάτων επισημοποιούνται άμα τη χρήσει των διά σφραγίσεως και υπογραφής του Διευθυντού του σχολείου, τα δε Ατομικά Δελτία επισημοποιούνται κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον, μόνον εφ' όσον πρόκειται να διαβιβασθούν εις έτερον σχολείον. Ειδικώς προκειμένου περί Ατομικών Δελτίων μαθητών ιδιωτικών σχολείων, διαβιβαζομένων εις έτερον σχολείον, ταύτα θεωρούνται και υπό του οικείου Γενικού Επιθεωρητού Μ.Ε.

4. Εκ των υπηρεσιακών βιβλίων και εντύπων φυλάσσονται υποχρεωτικώς:

α) Το Μητρώον Μαθητών, τα Βιβλία Πράξεων Διευθυντού και Συλλόγου Διδασκόντων, το Ημερολόγιον Σχολείου, το Βιβλίον Μισθοδοσίας προσωπικού, τα Βιβλία Υλικού και Βιβλιοθήκης και το Πρωτόκολλον εις το διηνεκές.

β) Το βιβλίον επιβολής κυρώσεων εις τους μαθητάς, επί μίαν διετίαν από της λήξεως της χρήσεώς του.

γ) Τα Ατομικά Δελτία επί δύο έτη από της ημέρας της καθ' οιονδήποτε τρόπον εξαγωγής και καταχωρήσεως εις την οικείαν μερίδα του Μητρώου Μαθητών του οριστικού αποτελέσματος της τελευταίας εις το σχολείον φοιτήσεως εκάστου μαθητού, τα αντίγραφα των Δελτίων Κινήσεως Προσωπικού ως και τα τοιαύτα καταστάσεων μισθοδοσίας επί δύο έτη από της συντάξεώς των, τα δε βιβλία Διδασκομένης Ύλης επί δύο έτη από της λήξεώς του εις ο άφορούν σχολικού έτους.

δ) Τα έντυπα ημερησίων δελτίων φοιτήσεως, τα βιβλία φοιτήσεως (απουσιολόγια), αι καταστάσεις βαθμολογίας προφορικής επιδόσεως, τα ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας, μαθημάτων, τα έντυπα εισηγήσεως ή επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων επί εν έτος από της λήξεως του εις ο αφορούν σχολικού έτους.

Άρθρον 6.
Έναρξις ισχύος νέων βιβλίων και Εντύπων.

1. Τα υπό του παρόντος Προεδρικού Δ/τος προβλεπόμενα Υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα τίθενται εν ισχύι δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Μέχρι ενάρξεως ισχύος των νέων υπηρεσιακών βιβλίων και εντύπων διατηρούνται εν χρήσει τα προ της δημοσιεύσεως του παρόντος Π. Δ/τος υφιστάμενα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ
Εγγραφή Μαθητών.

Άρθρον 7.
Έννοια της εγγραφής.

1. Η εγγραφή μαθητού εις το Γυμνάσιον ή το Λύκειον χωρεί, αφ' ης ούτος αποκτά δικαίωμα φοιτήσεως εις τούτο.

2. Το δικαίωμα τούτο αποκτά ο μαθητής είτε κατόπιν επιτυχών εισιτηρίων εξετάσεων είτε δυνάμει τίτλου ισχυρού προς εγγραφήν άνευ εξετάσεων, ως κατά περίπτωσιν αι κείμεναι διατάξεις ορίζουν.

3. Ως εγγραφή νοείται η εφ' άπαξ καταχώρησις το πρώτον των υπό του άρθρου 10 του παρόντος Π.Δ/τος προβλεπομένων στοιχείων του μαθητού εις το Ατομικόν Δελτίον αυτού και εις το Μητρώον των Μαθητών του σχολείου.

Άρθρον 8.
Τρόπος και χρόνος εγγραφής.

1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 7 του παρόντος άρθρου, εγγραφαί εις τα Γυμνάσια και Λύκεια καθ' έκαστον σχολικόν έτος ενεργούνται μόνον των το πρώτον εις τα σχολεία ταύτα εισαγομένων μαθητών της Α' τάξεως.

2. Εξαιρετικώς κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος ενεργείται υφ' εκάστου Γυμνασίου και Λυκείου αυτεπάγγελτος εφ' άπαξ, κατά την έννοιαν του παρόντος άρθρου, εγγραφή και πάντων των μέχρι της εφαρμογής του παρόντος Π.Δ/τος εγγραφέντων μαθητών.

3. Διά την εγγραφήν μαθητού εις την Α' τάξιν των εκτός των αστικών κέντρων Γυμνασίων έκαστος των ενδιαφερομένων μαθητών καταθέτει διά του κηδεμόνος του μέχρι 15 Ιουνίου το βραδύτερον εις το Δημοτικόν Σχολείον, εις την ΣΤ' τάξιν του οποίου φοιτά εισέτι, σχετικήν δήλωσιν εγγραφής εις εν των της παρούσης παραγράφου Γυμνασίων.
Μερίμνη και ευθύνη του Διευθυντού του Δημοτικού Σχολείου αι μεν δηλώσεις παραμένουν εις το εις ο κατετέθησαν σχολείον, τα δε απολυτήρια των απολυομένων διαβιβάζονται εις το Γυμνάσιον του προορισμού των βάσει ονομαστικής καταστάσεως υπηρεσιακώς και επί αποδείξει. Διά μαθητάς αποφοιτήσαντας εκ του Δημοτικού Σχολείου κατά τα παρελθόντα έτη και επίθυμούντας να φοιτήσουν εις το Γυμνάσιον ο εις χείρας των πρωτότυπος απολυτήριος τίτλος κατατίθεται απ' ευθείας εις το Γυμνάσιον εις το οποίον δικαιούνται να εγγραφούν.

4. Διά την εγγραφήν μαθητών εις την Α' τάξιν των Γυμνασίων των αστικών κέντρων έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, πλην του ότι η διαβίβασις των τίτλων εις τα Γυμνάσια γίνεται επί τη βάσει κοινής αποφάσεως των οικείων Γενικών Επιθεωρητών Μέσης και Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, δι' ης ορίζεται τίνων Δημοτικών Σχολείων οι απόφοιτοι εγγράφονται υποχρεωτικώς εις έκαστον των της παρούσης παραγράφου Γυμνασίων. Προκειμένου περί εγγραφής μαθητών εις τα Ιδιωτικά Γυμνάσια των αστικών κέντρων, ο περιοριστικός ούτος όρος δεν ισχύει.

5. Διά την εγγραφήν μαθητών εις την Α' τάξιν των Λυκείων οι τίτλοι των επιτυγχανόντων εις τας εισιτηρίους εξετάσεις διαβιβάζονται υπό του οικείου Γυμνασίου εις το αντίστοιχον Λύκειον υπηρεσιακώς και επί αποδείξει. Μη υφισταμένου τοιούτου η διαβίβασις γίνεται εις το Λύκειον της προτιμήσεως του ενδιαφερομένου, εφ' όσον τούτο εδρεύει εκτός των αστικών κέντρων, άλλως εις το υπό του οικείου Γενικού Επιθεωρητού Μ.Ε. οριζόμενον κατά τας διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του παρόντος.

6. Διά την εγγραφήν εις την Α' τάξιν των Λυκείων των μαθητών των προερχομένων εξ ιδιωτικών Γυμνασίων η διαβίβασις των τίτλων γίνεται είτε εις το ιδιωτικόν Λύκειον της προτιμήσεως των ενδιαφερομένων, είτε εις δημόσιον Λύκειον της προτιμήσεώς των εκτός των αστικών κέντρων, είτε εις το εγγύτερον της μονίμου κατοικίας των Λύκειον, εφ' όσον τούτο εδρεύει εις αστικόν κέντρον κατά τας διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος, επί τη βάσει σχετικής δηλώσεως των κηδεμόνων των.

7. Μαθηταί κεκτημένοι τίτλον σπουδών ξένου σχολείον λειτουργούντος εν τη αλλοδαπή εγγράφονται εις τα Γυμνάσια ή Λύκεια κατά τας κειμένας ειδικά περί τούτων διατάξεις.

8. Διά του όρου «αστικά κέντρα» νούνται αι πόλεις εντός των οποίων λειτουργούν πλείονα του ενός ομοιότυπα σχολεία Γενικής Μέσης Εκπαιδεύσεως.

9. Παρερχομένης απράκτου της υπό της παρ. 3 του παρόντος τασσομένης προθεσμίας προς κατάθεσιν της δηλώσεως εγγραφής, δύναται τη εγκρίσει του Διευθυντού του οικείου Γυμνασίου να πραγματοποιηθή η εγγραφή μέχρι και της παραμονής της ενάρξεως των μαθημάτων του εις ο αφορά αύτη νέου σχολικού έτους. Πέραν της ημερομηνίας ταύτης και εντός 10 ημερών απ' αυτής η εκπρόθεσμος εγγραφή υπόκειται εις την έγκρισιν του οικείου Γενικού Επιθεωρητού. Εγγραφή μαθητού μετά την 10ην ημέραν από της ενάρξεως των μαθημάτων δεν επιτρέπεται. Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου ισχύουν ειδικώς διά τους εις την Α' τάξιν του Γυμνασίου εγγραφομένους αποφοίτους του Δημοτικού Σχολείου μέχρι της δημοσιεύσεως του υπό της παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 309/1976 προβλεπομένου Π. Δ/τος περί υποχρεωτικής τριετούς εις το Γυμνάσιον φοιτήσεως.

10. Διά το από της ενάρξεως των μαθημάτων μέχρι της ημέρας της εκπροθέσμου εγγραφής χρονικόν διάστημα αι απουσιαί των μαθητών λογίζονται εις το ακέραιον.

11. Εις όλως εκτάκτους περιπτώσεις, λόγω απροβλέπτων γεγονότων, δύναται ο οικείος Γενικός Επιθεωρητής δι' αποφάσεώς του να εγκρίνη οποτεδήποτε εντός του διδακτικού έτους την εκπρόθεσμον εγγραφήν μαθητών προερχομένων εκ ξένων ή ανεγνωρισμένων ελληνικών σχολείων λειτουργούντων εν τη αλλοδαπή, εφ' όσον ούτοι κέκτηνται τοιούτον δικαίωμα κατά τας ειδικάς περί τούτων διατάξεις. Εις την περίπτωσιν αυτήν η περί καταλογισμού των απουσιών λόγω εκπροθέσμου εγγραφής διάταξις της παρ. 10 του παρόντος άρθρου δεν έχει εφαρμογήν.

12. Διά την εγγραφήν το πρώτον μαθητού εις Εσπερινόν Γυμνάσιον ή Εσπερινόν Λύκειον απαιτείται δήλωσις του εργοδότου, θεωρημένη, διά το γνήσιον της υπογραφής, υπό Αστυνομικής Αρχής ή υπό του Δ/ντού του εις ο αιτείται ο μαθητης την εγγραφήν εσπερινού σχολείου, ή επίσημος βεβαίωσις της υπηρεσίας, της οποίας τυγχάνει υπάλληλος ο μαθητής, ή προκειμένου περί μαθητού ασκούντος ίδιον επάγγελμα, βεβαίωσις αστυνομικής αρχής ότι ούτος κατά την διάρκειαν της ημέρας εργάζεται βιοποριστικώς.

13. Μετά την παραλαβήν των υπηρεσιακώς διαβιβαζομένων τίτλων, έκαστον των Γυμνασίων και Λυκείων χωρεί αυτεπαγγέλτως εις την καταχώρισιν των υπό του άρθρου 10 του παρόντος Π. Δ/τος προβλεπομένων στοιχείων τόσον εις το Ατομικόν Δελτίον, όσον και εις το Μητρώον των Μαθητών.

14. Η πλήρωσις των κενών θέσεων των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων ενεργείται κατά τας κειμένας ειδικάς περί τούτων διατάξεις.

Άρθρον 9.
Προσέλευσις κηδεμόνων καθ' έκαστον σχολ. έτος.

1. Διά τους κατά τας διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος Π. Δ/τος το πρώτον εγγραφομένους εις το Γυμνάσιον ή το Λύκειον μαθητάς έκαστος κηδεμών οφείλει να προσέλθη εις την Διεύθυνσιν του Σχολείου μέχρι της προτεραίας της ενάρξεως των μαθημάτων του εις ο αφορά η το πρώτον εγγραφή σχολικού έτους και δηλώση ενυπογράφως ότι τυγχάνει νόμιμος κηδεμών του μαθητού.

2. Την αυτήν υποχρέωσιν εμφανίσεως υπέχουν και οι κηδεμόνες των ήδη εγγεγραμμένων εις τα Γυμνάσια ή Λύκεια μαθητών προς ενυπόγραφον καθ' έκαστον σχολικόν έτος δήλωσιν περί της νομιμότητος της υπ' αυτών ασκήσεως της κηδεμονίας επ' αυτών.

3. Η κατά τας προηγουμένας παραγράφους προσέλευσις των κηδεμόνων των μαθητών δύναται να πραγματοποιήται και κατά την διάρκειαν των θερινών διακοπών κατά τας υπό της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος οριζομένας ημέρας.

4. Μετά την κατά το άρθρον 8 πρώτην εγγραφήν μαθητού εις Γυμνάσιον ή Λύκειον, η φοίτησις αυτού εις έτερον Γυμνάσιον ή Λύκειον χωρεί μόνον διά μετεγγραφής.

5. Η φοίτησις εις δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια ή Λύκεια μαθητών οι οποίοι δεν ενεγράφησαν νομίμως απαγορεύεται. Εξαίρεσις χωρεί μόνον δι' ους μαθητάς τελεί εν εξελίξει η διαδικασία της μετεγγραφής των.

Άρθρον 10.
Στοιχεία καταχωριζόμενα.

1. Τα κατά την πρώτην εγγραφήν του μαθητού και την διάρκειαν της εις το σχολείον φοίτήσεώς του καταχωριζόμενα εις το Ατομικόν αυτού Δελτίον στοιχεία είναι τα εξής:

α) Στοιχεία ταυτότητος, ήτοι : Επώνυμον, όνομα, όνομα πατρός, επάγγελμα πατρός, όνομα μητρός, έτος γεννήσεως, Δήμος ή Κοινότης εις την οποίαν φέρεται εγγεγραμμένος ο μαθητής, αριθμός μητρώου ή δημοτολογίου, θρήσκευμα.

β) Στοιχεία εισόδου, ήτοι: Το είδος του τίτλου, δυνάμει του οποίου εγγράφεται ο μαθητής.

γ) Στοιχεία επιδόσεως, ήτοι: Αναλυτική και γενική κατά μάθημα ετησία προφορική και γραπτή βαθμολογία.

δ) Στοιχεία φοιτήσεως και διαγωγής, ήτοι: Σύνολον απουσιών κατά τρίμηνα, ως και αι διά πράξεως του αρμοδίου οργάνου επιβαλλόμεναι κυρώσεις ή απονεμόμεναι τιμητικαί διακρίσεις.

ε) Στοίχεία κηδεμόνος, ήτοι : Επώνυμον, όνομα, διεύθυνσις κατοικίας του κηδεμόνος.

2. Τα κατά την πρώτην εγγραφήν του μαθητού και την διάρκειαν της εις το σχολείον φοιτήσεώς τον καταχωριζόμενα εις το Μητρώον Μαθητών στοιχεία είναι τα εξής :

α) Στοιχεία ταυτότητος, ήτοι : Επώνυμον, όνομα, όνομα πατρός, όνομα μητρός, έτος γεννήσεως, Δήμος ή Κοινότης εις την οποίαν φέρεται εγγεγραμμένος, αριθμός μητρώου ή δημοτολογίου , θρήσκευμα.

β) Στοιχεία εισόδου, ήτοι : Το είδος του τίτλου, δυνάμει του οποίου εγγράφεται ο μαθητής.

γ) Στοιχεία εξόδου, ήτοι : Το είδος τίτλου δυνάμει του οποίου απολύεται ή μεταγράφεται ο μαθητής.

δ) Στοιχεία επιδόσεως, ήτοι : Η ετησία βαθμολογία εφ' ενός εκάστου των μαθημάτων, ως και ο γενικός ετήσιος βαθμός τούτων.

ε) Στοιχεία διαγωγής, ήτοι: Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής εκάστου μαθητού. 3. Μέχρι της καθ' οιονδήποτε τρόπον εξόδου των μαθητών εκ του σχολείου δύναται να γίνη αποκατάστασις εις το ορθόν τυχόν εσφαλμένων στοιχείων ταυτότητος τούτου τη αιτήσει του κηδεμόνος αυτού. Η αποκατάστασις αύτη εργείται υπό του Διευθυντού του σχολείου δι' ερυθράς γραφής επί τη βάσει του δελτίου αστυνομικής ταυτότητος του μαθητού, ή, ελλείψει τοιούτου, επί τη βάσει πιστοποιητικού του οικείου Δήμου ή της οικείας Κοινότητος, άνευ θεωρήσεως τούτου υπό του Νομάρχου. Η διόρθωσις σφραγίζεται και μονογραφείται υπό του Διευθυντού του Σχολείου.

Άρθρον 11.

Ενταξις των μαθητών εις τάξεις. Οι κατά τας διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος Π. Δ/τος εγγραφόμενοι εις το Γυμνάσιον ή το Λύκειον μαθηταί εντάσσονται εις τάξεις ως ακολούθως:

α) Εις την Α' τάξιν: Οι κατά τας κειμένας διατάξεις επιτυχόντες εις τας οικείας εισιτηρίους εξετάσεις ή κεκτημένοι τίτλον ισχυρόν δι' άνευ εισιτηρίων εξετάσεων εγγραφήν, οι μη προαχθέντες εκ της τάξεως ταύτης, ως και οι της αυτής τάξεως εξ ετέρου σχολείου μετεγγραφόμενοι.

β) Εις την Β' τάξιν: Οι προαχθέντες εκ της Α' τάξεως, οι μη προαχθέντες εκ της Β' τάξεως, ως και οι της αυτής τάξεως εξ ετέρου σχολείου μετεγγραφόμενοι.

γ) Εις την Γ' τάξιν: Οι προαχθέντες εκ της Β' τάξεως, οι υποχρεούμενοι εις επανάληψιν της φοιτήσεως των εις την τάξιν ταύτην, ως και οι εξ ετέρου σχολείου της αυτής τάξεως μετεγγραφόμενοι.

δ) Εις την Δ' τάξιν του Εσπρ. Λυκείου: Οι προαχθέντες από της Γ' τάξεως Εσπερινών Λυκείων, οι της αυτής τάξεως εξ ετέρου Εσπερινού σχολείου μετεγγραφόμενοι, ως και οι υποχρεούμενοι εις επανάληψιν της φοιτήσεώς των εις την τάξιν ταύτην.

ε) Οι εξ εσπερινών εις ημερήσιον Γυμνάσιον ή Λύκειον μετεγγραφόμενοι μαθηταί εντάσσονται εις τας υπό των διατάξεων του άρθρου 18 (παρ. 2, 3, 4) προβλεπομένας τάξεις.

Άρθρον 12.
Περιοχή σχολείων και αριθμός των εις αυτά φοιτώντων μαθητών.

1. Οι μαθηταί φοιτούν εις το Γυμνάσιον ή το Λύκειον, εις την περιοχήν του οποίου ευρίσκεται η μόνιμος αυτών κατοικία.

2. Εις πόλεις, εις ας λειτουργούν πλείονα του ενός ομοιότυπα σχολεία, τα όρια της περιοχής τούτων, ως και ο αριθμός των εις ταύτα κατ' ανώτατον όριον δυναμέων να φοιτήσουν μαθητών, καθορίζονται δι' αποφάσεως του οικείου Γενικού Επιθ/του Μ.Ε.. Αι περιοχαί των σχολείων, εφ' όσον δεν δύνανται να καθορισθούν εν τω πλαισίω της δικαιοδοσίας ενός μόνον Γενικού Επίθεωρητού, οριοθετούνται δι' αποφάσεως του οικείου Π.Υ.Σ.Μ.Ε.

3. Εάν ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών υπερβή εξ οιουδήποτε λόγου τας δυνατότητας στεγάσεως του διαθεσίμου διδακτηριακου χώρου σχολείου τινός, ο οικείος Γενικός Επιθεωρητής αίρει την υπεραριθμίαν δι' αυτεπαγγέλτου υποχρεωτικής μετεγγραφής αναλόγου αριθμού μαθητών. Εις ας περιπτώσεις η κατά τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου άρσις της υπεραριθμίας σχολείου τινός δεν δύναται να συντελεσθή εντός των ορίων της αυτής εκπαιδευτικής περιφερείας, λαμβάνεται κοινή απόφασις των αρμοδίων εις εκάστην περίπτωσιν Γενικών Επιθ/τών ή του οικείου Π.Υ.Σ.Μ.Ε. εν τω πλαισίω της οποίας ενεργείται αρμοδίως η κατά τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου αυτεπάγγελτος μετεγγραφή. Κατά την ως άνω αυτεπάγγελτον μετεγγραφήν μαθητών λαμβάνονται υπ' όψιν τα σχετικά χωροταξικά δεδομένα εν συνδυασμώ προς τας τυχόν προτιμήσεις των κηδεμόνων των μαθητών.

Άρθρον 13.
Κηδεμονία ανηλίκων μαθητών.

1. Κηδεμών του μαθητού, εφ' όσον ούτος είναι ανηλίκος, ειναί ο πατήρ και τούτου ελλείποντος ή νόμω κωλυομένου ο κατά τας διατάξεις του Αστικού Κώδικος έχων την επιμέλειαν αυτού, ή το υπό τούτου νομίμως επί εκτάκτου ή παγίας βάσεως εξουσιοδοτημένον ενήλικον μέλος της οικογενείας του.

2. Ο κατά την προηγουμένην παράγραφον κηδεμών, εφ' όσον δεν κατοικεί εν τη έδρα του σχολείου, αντιπροσωπεύεται υπό ενηλίκου προσώπου εγγράφως εξουσιοδοτουμένου υπ' αυτού και νομίμως κατοικούντος εν αυτή.

3. Όπου εις το παρόν Π.Δ/γμα αναφέρεται ο κηδεμών, νοείται και ο κατά την προηγουμένην παράγραφον οριζόμενος αντιπρόσωπος αυτού.

4. Ο κατά τας ανωτέρω παραγράφους κηδεμών υπέχει τας υπό των αρθρ. 9 και 25 του παρόντος Π.Δ/τος προβλεπομένας υποχρεώσεις.

5. Ουδέν στοιχείον περί της σχολικής καταστάσεως του ανηλίκου μαθητού γνωστοποιείται ή παρέχεται εις έτερον πρόσωπον πλην του κηδεμόνος αυτού ή ετέρου συγγενικού προσώπου κατά την κρίσιν του Δ/ντου του Σχολείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.
Μετεγγραφαί Μαθητών.

Άρθρον 14.
Γενική Διάταξις.

Μετεγγραφή μαθήτου από τινος των κατά τον Ν. 309/1976 Γυμνασίων ή Λυκείων εις έτερον ομοιότυπον ενεργείται δι' αποχρώντα εκάστοτε λόγον, είτε τη αιτήσει του ενδιαφερομένου προς ίδιον αυτού συμφέρον, είτε και άνευ αιτήσεως αυτού προς κάλυψιν υπηρεσιακής ανάγκης, καθ' α αι διατάξεις των αμέσως επομένων 15 και 16 άρθρων του παρόντος ορίζουν.

Άρθρον 15.
Μετεγγραφαί μαθητών τη αιτήσει των κηδεμόνων των.

1. Μετεγγραφή μαθητού δημοσίου Γυμνασίου ή Λυκείου εις δημόσιον Γυμνάσιον ή Λύκειον χωρεί υποχρεωτικώς διά την υπηρεσίαν κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνος του, εάν διαπιστωθή ότι συντρέχει εις των κάτωθι λόγων:

α) Ότι ο μαθητής μετώκησεν εις απόστασιν καθιστώσαν αδύνατον ή εξαιρετικώς δυσχερή την φοιτησίν του εις το εξ ου η μετεγγραφή Γυμνάσιον ή Λυκείου.

β) Ότι η μετεγγραφή επιδιώκεται προς φοίτησιν εις σχολείον ετέρας κατευθύνσεως ή εις τμήμα ετέρας κατευθύνσεως μη υφισταμένης εις το εξ ου η μετεγγραφή σχολείον.

γ) Ότι ο μαθητής ημερησίου Γυμνασίου ή Λυκείου ήρξατο εργαζόμενος προς βιοπορισμόν κατά την ημέραν και, ως εκ τούτου, έχει ανάγκην μετεγγραφής εις εσπερινόν Γυμνάσιον ή Λύκειον.

δ) Ότι ο μαθητής Εσπερινού Γυμνασίου ή Λυκείου έπαυσεν εργαζόμενος βιοποριστικώς την ημέραν και αιτείται την μετεγγραφήν του εις ημερήσιον Γυμνάσιον ή Λύκειον.

ε) Ότι ο μαθητής απέκτησε, κατά τας κειμένας διατάξεις, δικαίωμα φοιτήσεως εις Πρότυπον ή Πειραματικόν Σχολείον.

Αι μετεγγραφαί της παρούσης παραγράφου ενεργούνται κατά την διαδικασίαν του άρθρου 17 του παρόντος Π. Δ/τος μετ' έγκρισιν του Διευθυντού του εις ο η μετεγγραφή σχολείου κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνος του μαθητού, συνοδευομένης υπό των αποδεικνυόντων τον λόγον της μετεγγραφής στοιχείων. Ο Διευθυντής ούτος δύναται να ζητήση παρά του αιτούντος οιονδήποτε αποδεικτικόν στοιχείον προς σχηματισμόν πεποιθήσεως ότι υφίσταται ο προβαλλόμενος, κατά τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου, λόγος μετεγγραφής.

2. Μεττεγγραφή μαθητού ιδιωτικού Γυμνασίου ή Λυκείου εις δημόσιον Γυμνάσιον ή Λύκειον χωρεί υποχρεωτικώς διά την υπηρεσίαν κατόπιν αιτήσεως, του κηδεμόνος του μαθητού, εφ' όσον διαπιστωθή ότι συντρέχει εις των κάτωθι λόγων :

α) Ότι ανέκυψεν αδυναμία καταβολής των δαπανών, τας οποίας συνεπάγεται η φοίτησις του μαθητού εις το ιδιωτικόν σχολείον.

β) Ότι ο μαθητής μετώκησεν εις απόστασιν καθιστώσαν αδύνατον ή εξαιρετικώς δυσχερή την φοίτησίν του εις το εξ ου η μετεγγραφή σχολείον. γ) Ότι ο μαθητής εσπερινού ιδιωτικού Γυμνασίου ή Λυκείου έπαυσεν εργαζόμενος βιοποριστικώς κατά την ημέραν και αιτείται μετεγγραφήν εις δημόσιον ημερήσιον Γυμνάσιον ή Λύκειον.

δ) Ότι ο μαθητής ιδιωτικού ημερησίου Γυμνασίου ή Λυκείου ήρξατο εργαζόμενος βιοποριστικώς κατά την ημέραν και αιτείται μετεγγραφήν εις δημόσιον εσπερινόν Γυμνάσιον ή Λύκειον.

ε) Ότι η μετεγγραφή επιδιώκεται προς φοίτησιν εις σχολείον ετέρας κατευθύνσεως ή τμήμα ετέρας κατευθύνσεως μη υφισταμένης εις το εξ ου η μετεγγραφή σχολείον. στ) Ότι ο μαθητής του Ιδιωτικού Γυμνασίου ή Λυκείου απέκτησεν δικαίωμα φοιτήσεως εις Πρότυπον ή Πειραματικόν Σχολείον κατά τας κειμένας διατάξεις. Αι μετεγγραφαί της παρούσης παραγράφου ενεργούνται κατά την διαδικασίαν του άρθρου 17 του παρόντος Π. Δ/τος μετ' εγκρίσιν του Δ/ντού του εις ο η μετεγγραφή δημοσίου Γυμνασίου ή Λυκείου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

3. Μετεγγραφή μαθητού ιδιωτικού Γυμνασίου ή Λυκείου εις ιδιωτικόν Γυμνάσιον ή Λύκειον χωρεί υποχρεωτικώς διά την υπηρεσίαν κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνος του μαθητού, υπό τον όρον ότι η μετεγγραφή αύτη δεν συνεπάγεται υπέρβασιν του επιτρεπομένου αριθμού μαθητών, εφ' όσον διαπιστωθή ότι συντρέχει εις των κάτωθι λόγων:

α) Ότι ο μαθητής μετώκησεν εις απόστασιν καθιστώσαν αδύνατον ή εξαιρετικώς δυσχερή την φοίτησιν του εις το εξ ου η μετεγγραφή ιδιωτικόν Γυμνάσιον ή Λύκειον.

β) Ότι ο μαθητής εσπερινού ιδιωτικού Γυμνασίου ή Λυκείου έπαυσεν εργαζόμενος βιοποριστικώς κατά την ημέραν και αιτείται μετεγγραφήν εις ημερήσιον ιδιωτικόν Γυμνάσιον ή Λύκειον.

γ) Ότι ο μαθητής ημερησίου ιδιωτικού Γυμνασίου ή Λυκείου ήρξατο εργαζόμενος βιοποριστικώς κατά την ημέραν και αιτείται μετεγγραφήν εις εσπερινόν ιδιωτικόν Γυμνάσιον ή Λύκειον.

δ) Ότι η μεταγραφή επιδιώκεται προς φοίτησιν εις σχολείον ή τμήμα σχολείου ετέρας κατευθύνσεως μη υφισταμένης εις το εξ ου η μεταγραφή σχολείον. 4.Μεταγραφή μαθητού δημοσίου Γυμνασίου ή Λυκείου εις ιδιωτικόν Γυμνάσιον ή Λύκειον χωρεί ελευθέρως μέχρις 23 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Πέραν της ημερομηνίας ταύτης και μέχρι της 1 Μαρτίου η κατά τα ανωτέρω μετεγγραφή επιτρέπεται μόνον εις περίπτωσιν καθ' ην, λόγω αποδημίας των γονέων ή του κηδεμόνος ή άλλου αποχρώντος λόγου, εκτιμωμένου υπό του αρμοδίου Γενικού Επιθεωρητού Μ.Ε., η επιμέλεια αυτού ανατίθεται εις σχολικόν οικοτροφείον. «5. Αι μετεγγραφαί των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου ενεργούνται τη εγκρίσει του Γενικού Επιθ/τού Μ.Ε. εις την αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το εξ ου η μετεγγραφή σχολείον εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου»6.

Άρθρον 16.
Λοιπαί μετεγγραφαί.

1. Μετεγγραφαί μαθητών δημοσίου Γυμνασίου ή Λυκείου εις δημόσιον Γυμνάσιον ή Λύκειον ενεργούνται εξ υπηρεσιακής ανάγκης ακόμη και άνευ αιτήσεως των κηδεμόνων των εις περίπτωσιν: α) καταργήσεως Γυμνασίου ή Λυκείου, β) ιδρύσεως Γυμνασίου ή Λυκείου, γ) επιβολής εις μαθητάς της ποινής της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος και δ) υπεραριθμίας των εις το σχολείον φοιτώντων μαθητών.

2. Μετεγγραφαί μαθητών ιδιωτικού Γυμνασίου ή Λυκείου εις δημόσιον Γυμνάσιον ή Λύκειον ενεργούνται εξ υπηρεσιακής υποχρεώσεως ακόμη και άνευ αιτήσεως των κηδεμόνων των εις περίπτωσιν: α) παύσεως της λειτουργίας ιδιωτικού Γυμνασίου ή Λυκείου ή τάξεως αυτών, β) υπερβάσεως του καθωρισμένου υπερτάτου αριθμητικού ορίου μαθητών και γ) επιβολής εις μαθητήν της κυρώσεως της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος.

Αι κατά την παρούσαν παράγραφον μετεγγραφαί μαθητών ιδιωτικών Γυμνασίων ή Λυκείων δύναται να ενεργώνται και εις Ιδιωτικά Γυμνάσια ή Λύκεια της προτιμήσεως του οικείου κηδεμόνος, αλλά μόνον εν περιπτώσει καταθέσεως υπ' αυτού εγγράφου σχετικής δηλώσεως.

3. Αι λόγω καταργήσεως ή ιδρύσεως σχολείων μετεγγραφαί ως και αι προς άρσιν της υπεραριθμίας των μαθητών αποφασιζόμεναι ενεργούνται επί τη βάσει των χωροταξικών δεδομένων εν συνδυασμώ κατά το δυνατόν, και προς τας τυχόν προτιμήσεις των κηδεμόνων των μαθητών.

4. Περί των κατά το παρόν άρθρον μετεγγραφών την αποφασιστικήν αρμοδιότητα έχει ο προϊστάμενος της οικείας εκπαιδευτικής περιφερείας Γενικός Επιθεωρητής, εξαιρέσει των ενεργουμένων προς υλοποίησιν των κυρώσεων αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος διά τας οποίας πλην της επιλογής του εις ο η μετεγγραφή σχολείου η αρμοδιότης του είναι μόνον εκτελεστική.

Άρθρον 17.
Διαδικασία μετεγγραφών.

1. Ο Διευθυντής του εξ ου η μετεγγραφή σχολείου υποχρεούται ευθύς μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπον έγκρισιν της μετεγγραφής όπως το ταχύτερον:
α) Συμπληρώση και επισημοποιήση διά σφραγίσεως και υπογραφής το προς διαβίβασιν πρωτότυπον Ατομικόν Δελτίον του μετεγγραφομένου μαθητού,
β) μεταφέρη εκ του πρωτοτύπου Ατομικού Δελτίου επί ομοιοτύπου τοιούτου τα στοιχεία, επώνυμον, όνομα, όνομα πατρός και μητρός, τον αριθμόν Μητρώου Μαθητών τα τυχόν υπάρχοντα στοιχεία επιδόσεως (βαθμούς), τα αφορώντα εις το σχολικόν έτος καθ' ο η μετεγγραφή και τα διαβιβαστικά στοιχεία του Ατομικού Δελτίου (αριθμόν πρωτοκόλλου, ημερομηνίαν, σχολείον προορισμού, Δ/γήν),
γ) ενημερώση περί της μεταβολής ταύτης το Μητρώον Μαθητών και
δ) αποστείλη υπηρεσιακώς και επί αποδείξει εις το εις ο η μετεγγραφή σχολείον το κατά τα ανωτέρω συμπεπληρωμένων πρωτότυπον Ατομικόν Δελτίον.

2. Προκειμένου περί ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων, το κατά τα ανωτέρω πρωτότυπον Ατομικόν Δελτίον, προ της αποστολής του, θεωρείται και υπό του οικείου Γενικού Επιθεωρητού Μ.Ε.

3. Το κατά το εδάφ. β' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου συντασσόμενον αντίγραφον Ατομικού Δελτίου, όπερ δύναται να είναι και πλήρες φωτοαντίγραφον του πρωτοτύπου, επησημοποιημένον καιτούτο καταλαμβάνει την θέσιν του αποσταλέντος πρωτοτύπου.

4. Ο αυτός Διευθυντής υποχρεούται ωσαύτως όπως εφοδιάση τον μετεγγραφόμενον μαθητήν δι' ειδικού υπηρεσιακού σημειώματος, δυνάμει του οποίου ο μαθητής ούτος δύναται να παρακολουθήση την διδασκαλίαν των μαθημάτων εις το εις ο μετεγγράφεται σχολείον μέχρι της λήψεως του Ατομικού Δελτίου αυτού.

5. Ο Διευθυντής του εις ο η μετεγγραφή σχολείου άμα τη λήψει του Ατομικού Δελτίου του μετεγγραφομένου μαθητού καταχωρίζει τα στοιχεία αυτού εις το Μητρώον Μαθητών και εντάσσει το Ατομικόν Δελτίον τούτο εις την προσήκουσαν σειράν μεταξύ των Ατομικών Δελτίων των μαθητών της αυτής τάξεως.

6. Μετά την περαίωσιν της υπό της προηγουμένης παραγράφου καθοριζομένης διαδικασίας, η μετεγγραφή θεωρείται συντελεσθείσα, ο δε μαθητής του λοιπού λογίζεται εγγεγραμμένος εις την δύναμιν του σχολείου.

7. Εις ας περιπτώσεις η μετεγγραφή ενεργείται μετ' εγκρίσιν του Διευθυντού του εις ο η μετεγγραφή σχολείου, ο Διευθυντής ούτος γνωστοποιεί τούτο δι' υπηρεσιακού σημειώματος εις τον Διευθυντήν του εξ ου η μετεγγραφή σχολείου, μεθ' ο ακολουθείται η υπό των παρ. 1-5 του παρόντος άρθρου προβλεπομένη διαδικασία, η δε μετεγγραφή θεωρείται συντελεσθείσα κατά την παρ. 6 του άρθρου τούτου.

8. Αι κατά το άρθρον 16 μετεγγραφαί, εγκρινόμεναι υπό των αρμοδίων κατά περίπτωσιν οργάνων, αφορούν εις μετεγγραφάς εντός των ορίων του αυτού νομού. Μετεγγραφαί μαθητών εκτός των ορίων του Νομού υπόκεινται αποκλειστικώς εις την έγκρισιν του Διευθυντού του εξ ου η μετεγγραφή σχολείου.

9. Αι περί μετεγγραφών αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται εις τα κατά περίπτωσιν έχοντα την αρμοδιότητα της εγκρίσεως όργανα.

Άρθρον 18.
Ένταξις μετεγγραφομένων μαθητών εις τάξεις - Βαθμολογία αυτών

1. Μαθηταί μετεγγραφόμενοι εις έτερον Γυμνάσιον ή Λύκειον εντάσσονται εις την τάξιν εις την οποίαν είχον ενταχθή εις το εξ ου η μετεγγραφή Γυμνάσιον ή Λύκειον.

2. Μαθηταί της Α' τάξεως Εσπερινού Λυκείου μετεγγραφόμενοι εις ημερήσιον Λύκειον εντάσσονται εις την Α' τάξιν του Λυκείου τούτου.

3. Μαθηταί των Β', Γ' και Δ' τάξεων Εσπερινού Λυκείου μετεγγραφόμενοι εις ημερήσιον Λύκειον εντάσσονται εις τας Α' Β' και Γ' τάξεις αντιστοίχως του ημερησίου Λυκείου.

Οι μαθηταί των Β' και Γ' τάξεων Εσπερινού Λυκείου μετεγγραφόμενοι εις ημερήσιον Λύκειον εντάσσονται εις τας αντιστοίχους τάξεις αυτού, εφ' όσον είχον τίτλον προαγωγής εις τας τάξεις ταύτας ημερησίου Λυκείου.

4. Διά την μετεγγραφήν μαθητών Ιδιωτικών Λυκείων εις τα αντίστοιχα Δημόσια Λύκεια απαιτείται κατατακτήριος εξέτασις ενεργουμένη κατα τας ισχυούσας εκάστοτε οικείας διατάξεις.

5. Η επίδοση των μαθητών που μετεγράφονται από ιδιωτική σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε δημόσια και από εσπερινό δημόσιο ή ιδιωτικό Γυμνάσιο σε ημερήσιο λαμβάνεται υπόψη κατά την εξαγωγή του ετησίου προαγωγικού ή απολυτηρίου αποτελέσματος.
Δεν λαμβάνεται υπόψη η επίδοση μαθητών που μετεγράφονται από εσπερινό Λύκειο ή ΤΕΣ σε ημερήσιο και η περαιτέρω πρόοδός τους κρίνεται με βάση την επίδοσή της στο Λύκειο ή στην ΤΕΣ, στην οποία μετεγράφονται.

Άρθρον 19.
Προθεσμία μετεγγραφών.

1. Αι μετεγγραφαί μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων διενεργούνται :

α) αι μεν του άρθρου 16 του παρόντος από της ενάρξεως του διδακτικού έτους μέχρι και της "ημερομηνίας λήξεως των μαθημάτων" εκάστου έτους,

β) αι δε κατ' αίτησιν τοιαύται μέχρι και της 1 ης Μαρτίου, εκτός αν πρόκειται περί μετεγγραφής τέκνων δημοσίων πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων οργανισμών δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μετατιθεμένων μετά την 1 ην Μαρτίου εκ της πόλεως εις το σχολείον της οποίας φοιτούν τα τέκνα των.

2. Πέραν της "ημερομηνίας λήξεως των μαθημάτων" ουδεμία μετεγγραφή επιτρέπεται .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.
Φοίτησις Μαθητών.

Άρθρον 20.
Φοίτησις.

1. Η προαγωγή και η απόλυσις των μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων εξαρτάται εκ της τακτικής αυτών φοιτήσεως εις το σχολείον και εκ της κατά την διάρκειαν του διδακτικού έτους επιδόσεώς των.

2. Η τακτική φοίτησις ή απουσία των μαθητών εκ του σχολείου κατά τας ώρας της λειτουργίας αυτού αποτελούν τα κριτήρια διά τον χαρακτηρισμόν της φοιτήσεως αυτών ως επαρκούς ή ελλιπούς ή ανεπαρκούς.

3. Αι απουσίαι αριθμούνται ανά μία δι' εκάστην διδακτικήν ώραν.

4. Απουσία μαθητού εκ των πολιτιστικών εκδηλώσεων ή αθλητικών τοιούτων, πραγματοποιουμένων εν τω πλαισίω του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, λογίζεται ως απουσία εκ των διδασκομένων μαθημάτων κατ' ισαρίθμους διδακτικάς ώρας, η δε απουσία εξ ημερησίας εκδρομής ή περιπάτου λογίζεται ως απουσία επί ισαρίθμους δικακτικάς ώρας όσα και τα ωριαία μαθήματα, τα μη διδαχθέντα εκ του λόγου τούτου κατά την ημέραν αυτήν. Εξαίρεσις χωρεί εις ας περιπτώσεις κατά την κρίσιν του Δ/ντου του σχολείου η εις τας ανωτέρω εκδηλώσεις συμμετοχή του μαθητού καθίσταται εκ των πραγμάτων αδύνατος.

Άρθρον 21.
Περιπτώσεις δικαιολογημένης απουσίας.

1. Διά τον χαρακτηρισμόν κατά την έννοιαν του άρθρου 24 του παρόντος Π. Δ/τος, της φοιτήσεως των μαθητών δεν λαμβάνονται υπ' όψιν:

α) Απουσίαι εκ του σχολείου κατά τας ώρας λειτουργίας αυτού μαθητών αποστελλομένων εις το Εξωτερικόν ή το Εσωτερικόν δι' ειδικήν αποστολήν δυνάμει εγγράφου εντολής του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Νομάρχου.

β) Απουσίαι μαθητών απασχολουμένων οπωσδήποτε εις εργασίαν ανατεθείσαν αυτοίς υπό του Δ/ντού ή διά πράξεως του Συλλόγου των Διδασκόντων.

γ) Απουσία μαθητών διά την προσέλευσίν των ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών προσηκόντως αποδεδειγμένην.

δ) Απουσία λόγω συμμετοχής εις επισήμους αθλητικάς εκδηλώσεις πιστοποιουμένη υπό της αρμοδίας δημοσίας αθλητικής Αρχής.

ε) Απουσία μαθητών : α) του Καθολικού Δόγματος κατά τας εορτάς του Μνηστήρος Ιωσήφ, της Αγίας Δωρεάς και από της προτεραίας μέχρι και της επομένης του Λατινικού Πάσχα, β) του Εβραϊκού Θρησκεύματος την προτεραίαν και την 1 ην του Εβραϊκού έτους, την ημέραν της Εξιλεώσεως ως και την προτεραίαν και την ημέραν του Εβραϊκού Πάσχα, γ) του Μουσουλμανικού θρησκεύματος κατά τας ημέρας των εορτών Σεκέρ Μπαϊράμ και Κουρμπάν Μπαϊράμ και την προτεραίαν εκάστης τούτων.

στ) Απουσία των μαθητών συνεπεία μετεγγραφής εις Γυμνάσιον ή Λύκειον ετέρας πόλεως επί τρεις ημέρας, μη περιλαμβανομένης εις ταύτας της ημέρας της εκδόσεως του προς αποχώρησιν του μαθητού υπηρεσιακού σημειώματος.

ζ) Απουσία μαθητών απαλλασσομένων νομίμως εν μέρει η εν όλω εκ της συμμετοχής αυτών εις την διδασκαλίαν μαθημάτων κατά τα εν τω επομένω άρθρω οριζόμενα.

Άρθρον 22.
Απαλλαγαί μαθητών εκ της ενεργού συμμετοχής εις μαθήματα.

1. Κηδεμών μαθητού κωλυομένου διά λόγους υγείας παθήσεως μονίμου ή παροδικής ή ειδικής μειονεξίας να μετάσχη εις το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή της Μουσικής δύναται να ζητήση την εξαίρεσιν του μαθητού εκ τινος των μαθημάτων τούτων δι' αιτήσεώς του. Η αίτησις αύτη συνοδευομένη υποχρεωτικώς και υπό ιατρικής βεβαιώσεως κρατικού ιατρού ή ιατρού ασφαλιστικού του φορέως διαλαμβανούσης τους λόγους και την διάρκειαν της αιτουμένης απαλλαγής, υποβάλλεται εις τον Διευθυντήν του σχολείον εντός πέντε ημερών από της ενάρξεως των μαθημάτων ή της εμφανίσεως της παθήσεως ή της μετ' ασθένειαν επανόδου του μαθητού εις το σχολείον.

2. Επί της κατά την προηγουμένην παράγραφον αιτήσεως αποφαίνεται ο Διευθυντής του σχολείου μετά του κατά περίπτωσιν αρμοδίου διδάσκοντος καθηγητού, συντασσομένης σχετικής πράξεως εις το βιβλίον πράξεων του Συλλόγου των Διδασκόντων. Εν αμφιβολία ο μαθητης παραπέμπεται εις την αρμοδίαν σχολιατρικήν υπηρεσίαν. Η βεβαίωσις της προηγουμένης παραγράφου δεν απαιτείται εις ας περιπτώσεις η πάθησις είναι εμφανής μη χρήζουσα αποδείξεως.
Η ισχύς της κατά τα ανωτέρω απαλλαγής αφορώσης εις ολόκληρον το διδακτικόν έτος ή τμήμα αυτού άρχεται από της ενάρξεως των μαθημάτων ή της εμφανίσεως της παθήσεως ή ασθενείας προσηκόντως βεβαιουμένης.

3. Απαλλαγήν εκ του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής διδακτικής τινος ώρας δύναται να ζητήση ο μαθητής δι' αποχρώντα λόγον παρά του διδάσκοντος καθηγητού, όστις δύναται να χορηγή ταύτην μετ' έγκρισιν του Δ/ντου του Σχολείου.

4. Οι κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου απαλλασσόμενοι εκ του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής μαθηταί δεν υποχρεούνται εις την παρακολούθησιν τούτου. Προκειμένου όμως περί απαλλαγής εκ του μαθήματος της Μουσικής την υποχρέωσιν της παρακολουθήσεως ή μη του μαθήματος αυτού καθορίζει το κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου αρμόδιον όργανον.

Άρθρον 23.
Έλεγχος και καταχώρισις των απουσιών.

1. Η απουσία μαθητού εκ του σχολείου επισημαίνεται εις το ημερήσιον δελτίον απουσιών καθ' εκάστην διδακτικήν ώραν.

2. Η σύνταξις και η φύλαξις του ημερησίου δελτίον απουσιών ανατίθεται υπό του Διενθυντού του σχολείου εις μαθητήν τάξεως ή τμήματος τάξεως διακρινόμενον εις το ήθος και την επίδοσιν, αναπληρούμενον υπό ετέρου μαθητού υπό τους αυτούς όρους. Το δελτίον τούτο ελέγχεται και μονογραφείται υφ' εκάστου των διδασκόντων εις την οικείαν στήλην και παραδίδεται μετά την λήξιν των ημερησίων μαθημάτων υπό του υπευθύνου κατά τα ανωτέρω μαθητού εις τον ωρισμένον υπό του Διευθυντού καθηγητήν.

3. Διά τον έλεγχον των απουσιών των μαθητών τηρείται ίδιον βιβλίον απουσιών (απουσιολόγιον), εις ο καταχωρίζεται αριθμητικώς το σύνολον (άθροισμα) των απουσιών της ημέρας εκάστου απουσιάσαντος μαθητού, λαμβανόμενον εκ του ημερησίου δελτίου απουσιών. Η τήρησις του κατά τα ανωτέρω βιβλίου απουσιών (απουσιολογίου) ανατίθεται εις καθηγητήν οριζόμενον υπό του Διευθυντού με αναπληρωτήν έτερον καθηγητήν.

4. Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον καταχωριζόμεναι εις το ως άνω οικείον βιβλίον απουσίαι, αθροιζόμεναι κατά τρίμηνα μεταφέρονται συνολικώς εις τα Ατομικά Δελτία των μαθητών και γνωστοποιούνται εις τους κηδεμόνας αυτών διά των ατομικών ελέγχων των.

5. Κατά την λήξιν του Γ' τριμήνου και προ της ενάρξεως των γραπτών εξετάσεων τα κατά την προηγουμένην παράγραφον αθροίσματα απουσιών αθροιζόμενα εις γενικόν σύνολον εις τα Ατομικά Δελτία των μαθητών αποτελούν την βάσιν, εν συνδυασμώ και προς τα προσκομισθέντα τυχόν δικαιολογητικά απουσίας, διά τον κατά το άρθρον 24 του παρόντος Π.Δ/τος χαρακτηρισμόν τη φοιτήσεως αυτών.

Άρθρον 24.
«Χαρακτηρισμός της φοίτησης - συνέπειες.

1. Η φοίτηση όλων των μαθητών των Σχολείων της Μέσης Γενικής και Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι καθήκον και χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ελλιπής ή ανεπαρκής με βάση το, κατά την παρ. 5 του άρθρου 23 του π.δ. 104/79 και του άρθρου 26 του π.δ. 294/79, γενικό σύνολο των απουσιών, που σημειώθησαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό και με την, μέχρι την ημέρα χαρακτηρισμού της, ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή εφόσον:

α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται δεν υπερβαίνουν τις πενήντα (50).

β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατό (100), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3, παρ. 3 του παρόντος π. δ/τος.

γ) Κατ' εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε απουσίες περισσότερες από εκατό (100) και όχι πέρα των εκατόν πενήντα (150), με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες του οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται κατά τ' ανωτέρω, η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, με την έννοια ότι ο Γενικός Μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των τριών τριμηνιαίων βαθμών για τα Γενικά Λύκεια και τα Γυμνάσια ή των δύο (2) εξαμηνιαίων βαθμών για τα Τεχνικά και τα Επαγγελματικά Λύκεια διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστο δέκα πέντε ( 15) και η διαγωγή του είναι κοσμιότατη. δ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 1 του π.δ. 294/80 (ΦΕΚ 81, τ.Α, 12.4.80). Οι μαθητές που η φοίτησή τους χαρακτηρίζεται επαρκής θεωρούνται ότι φοίτησαν κανονικά και γίνονται δεκτοί στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.

3. Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατό (100) και όχι περισσότερες από εκατόν πενήντα (150) απουσίες, από τις οποίες όλες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τ' ανωτέρω, άλλ' η φοίτηση του δεν χαρακτηρίστηκε από το Σύλλογο των διδασκόντων επαρκής κατά την έννοια των διατάξεων του εδαφίου γ της προηγουμένης παραγράφου.

Κατ' εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων μπορεί με ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν πενήντα (150) και όχι περισσότερες από διακόσιες (200) απουσίες, εφόσον όλες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τ' ανωτέρω, η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική κατά την έννοια της διάταξης του εδαφίου γ της προηγουμένης παραγράφου, και διαγωγή του είναι κοσμιότατη.

Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής δεν γίνονται δεκτοί στης ετήσιες προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου. Το ετήσιο προαγωγικό ή απολυτήριο αποτέλεσμα για τους μαθητές αυτούς εξάγεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από τις πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμιά από τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη»10.

Άρθρον 25.
«Ενημέρωση γονέων - Δικαιολόγηση απουσιών.

1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών τμήματος ή τήξεως, αφού ενημερώσει το Δ/ντη του Σχολείου, ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη τριάντα (30) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από 1 ως 5 κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε και από 15 ως 20 Μάη για το πρώτο 15/θημερο του ίδιου μήνα.
Με την παραπάνω επιστολή ο κηδεμόνας ενημερώνεται και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση του μαθητή.

2. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα κατά τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή λαμβάνοντας σχετικό ενυπόγραφο σημείωμα του υπεύθυνου καθηγητή. Η επιστολή της παρ. 1 αποστέλλεται στον κηδεμόνα ανεξάρτητα από την προσέλευση του ή όχι στο Σχολείο και είναι ανεξάρτητη από το ενυπόγραφο σημείωμα.

3. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από δύο μέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δέκατη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο βεβαίωση δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθενείας
Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Μετά την ανωτέρω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτό. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο απαραιτήτως.
Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο ημερών λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα μέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο.
Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ 10 ημερών αθροιστικά για όλο το έτος.

4. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, δεν δεσμεύουν το Σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.

5. Σε καμιά περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών.

α) Όταν πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Δ/ντη του Σχολείου σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχείς. Για την πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου είναι δυνατόν, κατά την κρίση του Συλλόγου, να δικαιολογηθούν απουσίες οφειλόμενες σε εξαιρετικά σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους, που αναφέρονται σε ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες καιρικές, συγκοινωνιακές και άλλες κάθε Σχολείου.

β) Όταν οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Μέσης Εκπαίδευσης, απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο.

6. Οι δικαιολογημένες απουσίες των μαθητών, που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης κάθε μαθητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 αυτού του π.δ/τος. Γι' αυτές τις απουσίες συντάσσεται αμέσως μετά τη λήξη κάθε τριμήνου για τα Γενικά Λύκεια και τα Γυμνάσια και κάθε διμήνου για τα Τεχνικά και Επαγγελματικά Λύκεια ειδική πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων.

7. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται ο κηδεμόνας του μαθητή, νοείται ο πατέρας ή η μητέρα ή οποιοδήποτε νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς φυσικό πρόσωπο, προκειμένου μόνο περί μαθητών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για τη δικαιολόγηση των απουσιών τους»11.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'
Διαγωγή μαθητών.

Άρθρον 26.
Γενικαί διατάξεις

1. Η συμπεριφορά μαθητών, η καθ' οιονδήποτε τρόπον εκδηλουμένη εντός και εκτός του σχολείου διά πράξεων ή παραλείψεων, συνιστά την διαγωγήν αυτών.

2. Η διαγωγή περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων της σχολικής καταστάσεως των καθ' έκαστον σχολικόν έτος εις το Γυμνάσιον ή Λύκειον φοιτώντων μαθητών και ελέγχεται, χαρακτηρίζεται και χαταχωρίζεται εις τα οικεία βιβλία κατά τας διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος.

3. Η προσήκουσα διαγωγή των μαθητών, νοουμένη ως έμπρακτος συμμόρφωσις προς τους διέποντας την σχολικήν ζωήν κανόνας και προς τας ηθικάς αρχάς του κοινωνικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου διαβιούν, αποτελεί υποχρέωσιν αυτών, πάσα δε παρέκκλισις εκ ταύτης, εκδηλουμένη δι' υπαιτίου πράξεως ή παραλείψεως, αποτελεί αντικείμενον παιδαγωγικού ελέγχου και εν ανάγκη αντιμετωπίζεται διά σχολικών κυρώσεων κατά τας διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος.

4. Η διαγωγή εκάστου μαθητού χαρακτηρίζεται «κοσμιωτάτη», «κοσμία», «επίμεμπτη», αναλόγως των συνιστώντων αυτήν χαρακτηριστικών στοιχείων κατά τας κατωτέρω διακρίσεις:

α) «κοσμιωτάτη», χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητού τινος όταν ούτος τηρή απολύτως την κατά την έννοιαν της παρ. 3 του παρόντος άρθρου προσήκουσαν διαγωγήν.

β) «κοσμία» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητού τινος, όταν ούτος τηρή μεν κατά κανόνα την κατά την εννοίαν της παρ. 3 του παρόντος άρθρου προσήκουσαν διαγωγήν, ουχί όμως άνευ παρεκκλίσεων,

γ) «επίμεμπτη» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητού τινος, όταν ούτος παρεκκλίνη από την προσήκουσαν, κατά την εννοίαν της παρ. 3 του παρόντος άρθρου διαγωγήν εις βαθμόν ανεπίτρεπτον αλλ' η παρέκκλισις αύτη κρίνεται επιδεκτική παιδαγωγικής επανορθώσεως εντός του αυτού σχολικού περιβάλλοντος.
Όταν ο μαθητής παρεκκλίνη από την προσήκουσαν, κατά την έννοιαν της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, διαγωγήν εις βαθμόν ώστε η παρέκκλισις αύτη να δημιουργή παιδαγωγικόν πρόβλημα υπερβαίνον τας επανορθωτικάς δυνατότητας του εις ο φοιτά σχολείου, ο μαθητής ούτος υποχρεούται εις αλλαγήν σχολικού περιβάλλοντος, ίνα εν τω πλαισίω νέων σχολικών συνθηκών τω παρασχεθή η ευχέρεια βελτιώσεως της διαγωγής του.

5. Ο ετήσιος χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών εκάστου Γυμνασίου ή Λυκείου ενεργείται κατά την λήξιν του διδακτικού έτους δι' ειδικής πράξεως του Συλλόγου των Διδασκόντων αποφαινομένου κατά πλειοψηφίαν επί τη βάσει της εν γένει εν τε τω σχολείω και εκτός αυτού συμπεριφοράς τούτων και των τυχόν εις τα οικεία βιβλία κατακεχωρισμένων στοιχείων κυρώσεων ή ηθικών αμοιβών, προσηκόντως συνεκτιμωμένων κατά την κρίσιν του Συλλόγου των Διδασκόντων. Προκειμένου περί χαρακτηρισμού της διαγωγής μαθητού τινος ως «κοσμίας» ή «επίμεμπτης» η κατά τα ανωτέρω πράξις του Συλλόγου των Διδασκόντων δέον να είναι ητιολογημένη.

6. Διά της αυτής πράξεως χαρακτηρίζεται και η μέχρι της ημέρας του χαρακτηρισμού διαγωγή των κατά το άρθρον 24 ελλιπώς ή ανεπαρκώς φοιτησάντων.

7. Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής μαθητών, ως καθαρώς παιδαγωγικού χαρακτήρος δεδομένον, αποτελεί στοιχείον σχολικής αποκλειστικώς χρήσεως «και αναγράφεται επί του τίτλου» .

8. Ουδεμία τροποποίησις διαγωγής μαθητού υπό του Συλλόγου των Διδασκόντων χωρεί μετά των καθ' οιονδήποτε τρόπον οριστικήν έξοδον τούτου εκ του σχολείου.

Άρθρον 27.
Είδη κυρώσεων.

1. Διά πάσαν υπαίτιον παρέκκλισιν εκ της προσηκούσης κατά την εννοίαν της παρ. 3 του άρθρου 25 του παρόντος Π. Δ/τος διαγωγής και αναλόγως του βαθμού της παρεκκλίσεως ταύτης επιβάλλονται εις τους μαθητάς αι κάτωθι κυρώσεις :
α) Παρατήρησις,
β) επίπληξις,
γ) ωριαία απομάκρυνσις εκ του διδασκομένου μαθήματος,
δ) αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι 3 ημερών,
ε) αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι πέντε (5) ημερών και
στ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Άρθρον 28.
Αρμοδιότης επιβολής κυρώσεων.

1. Τας υπό του προηγουμένου άρθρου προβλεπομένας κυρώσεις δύναται να επιβάλλουν:

α) Έκαστος των διδασκόντων καθηγητών μόνον τας υπό στοιχ. α', β' και γ' κυρώσεις.

β) Ο Διευθυντής του Σχολείου τας υπό στοιχεία α', β', γ' και δ' κυρώσεις.

γ) Συμβούλιον αποτελούμενον εκ του Δ/ντου του Σχολείου, ως Προέδρου και των διδασκόντων εις την τάξιν του μαθητού καθηγητών ως μελών τας υπό στοιχεία α', β', γ', δ' και ε' κυρώσεις.

δ) Την υπό στοιχείον στ' κύρωσιν δύναται να επιβάλλη μόνον η ολομέλεια του Συλλόγου των Διδασκόντων του Σχολείου.

2. α) Η παρατήρησις, σκοπούσα εις την προειδοποίησιν του μαθητού, ότι ετέρα αυτού παρέκκλισις δυνατόν να επισύρη κύρωσιν βαρυτέραν, κρίνεται ως η ελαφροτέρα των κυρώσεων μη καταχωριζομένη εις τα οικεία βιβλία του σχολείου.

β) Η επίπληξις καταχωρίζεται εις το βιβλίον Επιβολής Κυρώσεων του σχολείου εφ' όσον κρίνει τούτο επιβεβλημένον το επιβάλλον ταύτην όργανον.

γ) Πάσαι αι λοιπαί κυρώσεις του άρθρου 27 του παρόντος επιβαλλόμεναι, καταχωρίζονται εις το βιβλίον Επιβολής Κυρώσεων του Σχολείου, κατόπιν ενυπογράφου σημειώματος προς τον Δ/ντην του επιβαλόντος την κύρωσιν οργάνου καταχωριζόμεναι επίσης εις το Ατομικόν Δελτίον του τιμωρηθέντος μαθητού.

3. Οι αποβαλλόμενοι μαθηταί δύναται να παραμένουν εις το σχολείον κατά τας ώρας διδασκαλίας των μαθημάτων, απασχολούμενοι μερίμνη του Δ/ντου του Σχολείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.
Τιμητικαί Διακρίσεις.

Άρθρον 29.
Γενικαί Διατάξεις.

1. Εις μαθητάς Γυμνασίων και Λυκείων διακρινομένους κατά την διαγωγήν και την εις τα μαθήματα επίδοσιν απονέμονται τιμητικαί διακρίσεις κατά τας διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος.

2. Ίδιαι τιμητικαί διακρίσεις απονέμονται κατά τας διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος εις μαθητάς Γυμνασίων και Λυκείων διά πράξεις αυτοθυσίας ή πράξεις εκφραζούσας ασύνηθες πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας.

Άρθρον 30.
Είδη τιμητικών διακρίσεων - Προϋποθέσεις απονομής.

1. Εις μαθητάς επιτυγχάνοντας γενικόν βαθμόν ετησίας προόδου «άριστα» και επιδείξαντας διαγωγήν «κοσμιωτάτην» απονέμεται, κατόπιν αποφάσεως του Συλλόγου των διδασκόντων, «αρίστείον προόδου» δι' επιδόσεως ειδικού διπλώματος.

2. Εις τον πρώτον εξ εκάστης τάξεως ή Τμήματος τάξεως μαθητήν εκάστου σχολείου τυχόντα τουλάχιστον γενικού ετησίου βαθμού «λίαν καλώς» και επιδείξαντα διαγωγήν «κοσμιωτάτην» απονέμεται, κατόπιν αποφάσεως του Συλόγου των Διδασκόντων, «Βραβείον Προόδου» δι' επιδόσεως ειδικού διπλώματος. Εν περιπτώσει ισοβαθμίας απονέμεται και εις τους ισοβαθμήσαντας ισότιμον αντίστοιχον «Βραβείον Προόδου».

3. Εις μαθητάς δικαιουμένους κατά τας διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 29 του παρόντος Π.Δ/τος ιδίας τιμητικής δαακρίσεως διά πράξιν αυτοθυσίας ή ασυνήθους ανιδιοτελούς φιλαλληλίας, ευθύς μετά την τέλεσιν της πράξεως, απονέμεται, δι' αποφάσεως του Συλλόγου των διδασκόντων, δημόσιος έπαινος ενώπιον του συνόλου των μαθητών και των διδασκόντων Καθηγητών επί τούτω συνερχομένων.
Επί πλέον εις τους μαθητάς τούτους, οίτινες διά της αυτής ως άνω αποφάσεως του Συλλόγου των Διδασκόντων απαλλάσσονται απασών των τυχόν βαρυνουσών αυτούς κυρώσεων μεθ' όλων των συνεπειών των, επιδίδεται ειδικόν δίπλωμα κατά την υπό των διατάξεων του επομένου άρθρου οριζομένην ημέραν επισήμου απονομής των υπό του παρόντος Π. Δ/τος προβλεπομένων τιμητικών διακρίσεων.

4. Ο τύπος και αι διαστάσεις των υπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένων ειδικών διπλωμάτων καθορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρον 31.
Απονομή τιμητικών διακρίσεων.

Αι κατά τας διατάξεις του προηγουμένου άρθρου τιμητικαί διακρίσεις απονέμονται εν επισήμω τελετή κατά την ημέραν της Εορτής της Σημαίας, εις ην καλούνται να παραστούν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών.

Άρθρον 32.

Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 20, 21, 22, 23, 24 και 25 του παρόντος άρχεται από του σχολικού έτους 1979-1980.

Εις τον επί της Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσην και εκτέλεσιν του παρόντος

Εν Αθήναις τη 29 Ιανουαρίου 1979

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Σχετικά Άρθρα