ΦΕΚ 2721/2014 Τροποποίηση Εξεταστέας Ύλης Πανελληνίων Εξετάσεων Λυκείων

ΦΕΚ 2721/2014
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2721
13 Οκτωβρίου 2014
 

Αριθμ. 156273/Γ2
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 104964/Γ2/07−07−2014 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1946) με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας−διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015».

Μετάβαση

στην ενότητα με την εξεταστεά ύλη Πανελλαδικών Εξετάσεων των Εσπερινών Λυκείων

Περίληψη

Τροποποιείτε η με αρ. πρωτ. 104964/Γ2/07−07−2014 υπουργική απόφαση (Β΄ 1946) ως προς την εξεταστέα−διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων:

- Φυσική (Γενικής Παιδείας),

- Αρχαία Ελληνικά (Θεωρητικής Κατεύθυνσης),

- Χημεία (Θετικής Κατεύθυνσης),

- Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

- Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015

Αριθμ. 156279/Γ2
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 104968/Γ2/07−07−2014 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1938) με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015».

Μετάβαση

στην ενότητα με την εξεταστέα ύλη πανελλαδικών εξετάσεων Ημερήσιων Λυκείων

Περίληψη

Τροποποιείται η με αρ. πρωτ. 104968/Γ2/07−07−2014 υπουργική απόφαση (Β΄ 1938) ως προς την εξεταστέα−διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων:

- Φυσική (Γενικής Παιδείας),

- Αρχαία Ελληνικά (Θεωρητικής Κατεύθυνσης),

- Χημεία (Θετικής Κατεύθυνσης),

- Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης) και

- Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2721/2014


Εκτύπωση