edu.klimaka.gr

Προκήρυξη Υποτροφιών σε Ψυχιατρική στο εξωτερικό κλήρ. 'Μ. Ζαούση'

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ / ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 'ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ'

Αρ.Πρωτ.17634/10-07-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΙΚΥ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ»
(ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 28/08/2023

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) του Α.Ν. 1825/1951 «Περί συστάσεως του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (Α’ 150)·
β) του Ν. 2158/1993 «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και άλλες διατάξεις» (Α’ 109)·
γ) του άρθρου 59 § 6 Ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118)·
δ) του άρθρου 56 Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (A΄ 185)·
ε) του Π.Δ. 321/1999 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Α’ 306)·
στ) της υπ΄ αρ. 101532/7308/ΒΟΟ11/20.12.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Αύξηση των ανώτατων ορίων μηνιαίων τροφείων που χορηγούνται από τα έσοδα κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών υπέρ κοινωφελών σκοπών, που εκτελούνται από πρόσωπα άλλα πλην του κράτους ως και εκείνων που τελούν υπό την άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών»·
2. την από 03.06.2004 ιδιόγραφη διαθήκη της Μαρίας Ζαούση που δημοσιεύτηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με το 3093/27.05.2005 Πρακτικό Συνεδρίασης και καταχωρίσθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών στον τόμο 2742 με αριθμό 271·
3. την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ «Έγκριση επαναπροκήρυξης των δυο κενών θέσεων υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ ακαδ. έτους 2023-2024» (Συν. 19η/19-6-2023).

προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, στον τομέα της Ψυχιατρικής κατά το ακαδ. έτος 2023-2024, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση», οι οποίες έχουν την ακόλουθη διάρκεια:

Επίπεδο Θέσεις Έναρξη σπουδών Διάρκεια υποτροφίας
Σπουδές Μάστερ Δύο (2) 01.09.2023 24 διαδοχικοί μήνες

Οι υπό προκήρυξη θέσεις ορίστηκαν σύμφωνα με τους όρους του από 27.05.2005 πρακτικού της Επιτροπής, που προέβλεπε η διαθήκη της Μαρίας Ζαούση, όπου αναφέρεται ότι: «[…] θα διαχειρισθεί το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. κατά τον αποτελεσματικότερο κατ’ αυτό τρόπο, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα για το μεγαλύτερο δυνατό διάστημα για την παροχή υποτροφιών για την αλλοδαπή στην Ψυχιατρική. Οι υποτροφίες που θα χορηγούνται θα αναφέρονται ως υποτροφίες εις μνήμην Μαρίας Ζαούση […]».

Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης και για φυσική συμμετοχή.

Αιτήσεις για σπουδές εξ αποστάσεως ή μερικής παρακολούθησης, δεν γίνονται δεκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Η υποτροφία ανέρχεται στα χίλια τετρακόσια ευρώ (€1.400,00) μηνιαία.

2. Επιπρόσθετα, στους υποτρόφους, θα καταβληθεί κατ΄ αποκοπή ποσό χιλίων ευρώ (€1.000,00) για έξοδα πρώτης εγκατάστασης στο εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.1 Να διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ.

1.2 Να κατέχουν βασικό πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (6,50 και άνω) με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.

1.3 Να μην έχουν συμπληρώσει το 36ο έτος ηλικίας (έτος γέννησης 1987 και μετά).

1.4 Κατά το φορολογικό έτος 2021, οι άγαμοι/ες υποψήφιοι/ες να είχαν φορολογητέο εισόδημα που να μην υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000€). Επί εγγάμων υποψηφίων το φορολογητέο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι οχτώ χιλιάδες ευρώ (28.000€). Σε περίπτωση που υποψήφιος/α είναι εξαρτώμενο μέλος, το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι οχτώ χιλιάδες ευρώ (28.000€).

1.5 Να μην λάβουν για το χρονικό διάστημα της αιτούμενης υποτροφίας οποιαδήποτε άλλη υποτροφία από δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή ή διεθνή πηγή συμπεριλαμβανομένων των κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται το ΙΚΥ ή τρίτοι.

1.6 Σε περίπτωση που έλαβαν οποτεδήποτε άλλη υποτροφία του ΙΚΥ, έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους από την αιτία αυτή.

1.7 Να έχουν πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία πραγματοποιούνται οι μεταπτυχιακές σπουδές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και ειδικότερα στο πεδίο ΠΟΛΙΤΕΣ, Έντυπα- Διαδικασίες.

1.8 Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους πριν την έναρξη της υποτροφίας ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση των σπουδών.

1.9 Να έχουν εγγραφεί ή να έχουν γίνει αποδεκτοί/ες από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού για την παρακολούθηση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που ξεκινάει από την έναρξη του ακαδ.έτους 2023 – 2024.

1.10 Να μην διαθέτουν άλλο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στην Ψυχιατρική ή σε οποιονδήποτε άλλο επιστημονικό τομέα, εξαιρουμένων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου πενταετούς φοίτησης που οδηγούν σε ενιαίο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master) και να μην είναι εγγεγραμμένοι/ες σε άλλο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών και να μην είναι υποψήφιοι διδάκτορες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο ΙΚΥ αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. το αργότερο έως 28-08-2023, συνοδευόμενες από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

2.1 Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας δύο όψεων ή διαβατήριο ή άδεια διαμονής σε ισχύ.

2.2 Αντίγραφο βασικού Πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (6,50 και άνω) με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΕΙ της αλλοδαπής, συνοδευόμενο από βεβαίωση ισοτιμίας και βαθμολογικής αντιστοιχίας του ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που ο βαθμός πτυχίου του ελληνικού ΑΕΙ δεν εκφράζεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων θα πρέπει το πτυχίο να συνοδεύεται από πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών με βαθμό πτυχίου.

2.3 Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης (Γ1/C1) της ξένης γλώσσας στην οποία πραγματοποιούνται οι μεταπτυχιακές σπουδές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και ειδικότερα στο πεδίο ΠΟΛΙΤΕΣ, Έντυπα- Διαδικασίες.

2.4 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2021 (Έντυπο Ε1) του/της υποψήφιου/ας, εφόσον δεν είναι έγγαμος/η ούτε εξαρτώμενο μέλος. Εφόσον ο/η υποψήφιος/α είναι εξαρτώμενο μέλος απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2021 (Έντυπο Ε1) του/της ιδίου/ας και των γονέων του/της. Εφόσον ο/η υποψήφιος/α είναι έγγαμος/η απαιτείται η προσκόμιση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) του/της ιδίου/ας και του/της συζύγου έτους 2021.

2.5 Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου έτους 2021 (Εκκαθαριστικό) του/της υποψήφιου (εφόσον δεν είναι έγγαμος/η ούτε εξαρτώμενο μέλος). Εφόσον ο/η υποψήφιος/α είναι εξαρτώμενο μέλος, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση Εκκαθαριστικού του/της ιδίου/ας και των γονέων του/της, έτους 2021. Εφόσον ο/η υποψήφιος είναι έγγαμος/η απαιτείται η προσκόμιση Εκκαθαριστικού του/της ιδίου/ας και του/της συζύγου έτους 2021.

2.6 Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, όταν απαιτείται. Σε περίπτωση που η αναφερόμενη διάρκεια της αναβολής είναι μικρότερη της υποτροφίας, ο υποψήφιος υποβάλει και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/1986 ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις αναβολής για τη συνολική διάρκεια της υποτροφίας. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το πιστοποιητικό μέχρι την έναρξη της υποτροφίας.

2.7 Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 ότι ο/η υποψήφιος/α:
(α) έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης,
(β) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου Β' της παρούσας πρόσκλησης,
(γ) έχει υποβάλει μόνο μία αίτηση υποτροφίας,
(δ) δεν υφίστανται/εκκρεμούν συμβατικές υποχρεώσεις του/της στο πλαίσιο άλλης υποτροφίας που έχει οποτεδήποτε λάβει από το ΙΚΥ,
(ε) δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν και δεν θα λάβουν για το χρονικό διάστημα της αιτούμενης υποτροφίας οποιαδήποτε άλλη υποτροφία από δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή ή διεθνή πηγή συμπεριλαμβανομένων των κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται το ΙΚΥ ή τρίτοι και
(στ) δεν κατέχει ή δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών.

2.8 Αιτιολογημένη Δήλωση Ενδιαφέροντος έως 1000 λέξεις, με αναφορά στους αναμενόμενους στόχους από την ολοκλήρωση παρακολούθησης του μεταπτυχιακού προγράμματος και συνημμένο το πρόγραμμα μαθημάτων.

2.9 Βεβαίωση εγγραφής ή επίσημη επιστολή αποδοχής (με ή χωρίς όρους αποδοχής) σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα από πανεπιστήμιο του εξωτερικού που ξεκινάει από την έναρξη του ακαδ. έτους 2023 – 2024, στην οποία θα αναφέρεται το πρόγραμμα και η διάρκειά του, το πανεπιστήμιο και η χώρα υποδοχής, η ημερομηνία εγγραφής, η γλώσσα εργασίας, καθώς και βεβαίωση από το πανεπιστήμιο ότι το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εμπίπτει στον τομέα της ψυχιατρικής.

2.10 Έγγραφα της αλλοδαπής υποβάλλονται επικυρωμένα μαζί με την επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

2.11 Το ΙΚΥ αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως «Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο επιλεξιμότητας θα αναρτηθεί πίνακας των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης καθώς και πίνακας των υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

2. Η βαθμολογία των υποψηφίων υπολογίζεται σε κλίμακα έως 100 μόρια ως εξής:

2.1 Βαθμός πτυχίου με συντελεστή 6 ήτοι έως 60 μόρια. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται βαθμός με δύο δεκαδικά ψηφία, αλλά μόνον χαρακτηρισμός (Λίαν Καλώς ή Άριστα) ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται ο κατώτερος βαθμός της κλίμακας, ήτοι 6,50 και 8,50 αντίστοιχα. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται καθόλου χαρακτηρισμός και δεν προκύπτει ο ακριβής βαθμός του πτυχίου, η αίτηση απορρίπτεται.

2.2 Αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος έως 20 μόρια και

2.3 Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών έως 20 μόρια.

3. Μετά το πέρας της μοριοδότησης καταρτίζεται το πρακτικό έκδοσης αποτελεσμάτων και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ ο πίνακας υποψηφίων υποτρόφων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργηθεί κλήρωση.

4. Ένσταση κατά των πινάκων υποβάλλεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων υποψηφίων υποτρόφων, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

5. Ενστάσεις κατά της παρούσας προκήρυξης και της αξιολόγησης των ανωτέρω κριτηρίων, 2.2 και 2.3 του παρόντος Κεφαλαίου, δεν γίνονται αποδεκτές.

6. Σε περίπτωση διαγραφής ή παραίτησης επιλεγέντος υποψηφίου/ας πριν την έναρξη της υποτροφίας, επιλέγεται ο/η επόμενος/η κατά σειρά κατάταξης υποψήφιος/α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Οι υπότροφοι ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, υπό τον όρο έγκρισης από την εποπτεύουσα αρχή.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της υποτροφίας είναι η σύναψη σύμβασης υποτροφίας μεταξύ του ΙΚΥ και του/της υποτρόφου, με βάση τους όρους της παρούσας προκήρυξης, στην οποία εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις του/της και περιγράφονται ο σκοπός, η διάρκεια, οι όροι, τα ενδιάμεσα και τελικά παραδοτέα, το ποσό και ο τρόπος καταβολής της υποτροφίας.

3. Πριν την υπογραφή της σύμβασης και της έναρξης καταβολής της υποτροφίας, οι επιλεγέντες/είσες υποψήφιοι/ες οφείλουν να προσκομίσουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας και με τον τρόπο που θα τους υποδειχθεί από το ΙΚΥ (ταχυδρομικά και/ή ηλεκτρονικά) άλλως διαγράφονται από τον Πίνακα Κατάταξης και τη θέση τους καταλαμβάνουν οι επόμενοι/ες κατά σειρά κατάταξης υποψήφιοι/ες:

3.1 Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής του Πανεπιστημίου του εξωτερικού, με αναφορά στον τίτλο και στη διάρκεια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, την ημερομηνία εγγραφής τους και τη γλώσσα των μαθημάτων.

3.2 Οι υποψήφιοι/ες δημόσιοι υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) οφείλουν να προσκομίσουν απόφαση ή βεβαίωση χορήγησης τουλάχιστον μονοετούς άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, με δυνατότητα ανανέωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει σε κάθε περίπτωση μετά την 01.09.2023 και ειδικότερα, από την άφιξή τους στην αλλοδαπή και την έναρξη του προγράμματος σπουδών του ακαδ. έτους 2023 – 2024.

2. Προς απόδειξη της ημερομηνίας άφιξης, οι υπότροφοι αποστέλλουν στο ΙΚΥ εντός της προθεσμίας που θα ταχθεί, σχετική βεβαίωση του πανεπιστημίου της αλλοδαπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Η υποτροφία διέπεται από τους όρους της σύμβασης, της παρούσας προκήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας.

2. Η υποτροφία καταβάλλεται εφόσον επαρκούν τα κονδύλια του Κληροδοτήματος και υπό την προϋπόθεση ότι ο/η υπότροφος παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο και εν γένει πληροί τους όρους της υποτροφίας και τηρεί τις υποχρεώσεις του/της.

3. Το ΙΚΥ δύναται να ανακαλεί ή να διακόπτει οποτεδήποτε τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί -ακόμη και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ή ότι δεν τηρούνται οι όροι της παρούσας προκήρυξης ή της σύμβασης υποτροφίας και δύναται να αναζητήσει κατά την κρίση του το σύνολο ή μέρος της υποτροφίας, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

4. Ο/Η υπότροφος οφείλει:

4.1 Να αφιερωθεί πλήρως και ουσιαστικά στις σπουδές του/της.

4.2 Να μνημονεύει στη διπλωματική εργασία τα εξής: «Η υλοποίηση της διπλωματικής εργασίας χρηματοδοτήθηκε από το κληροδότημα “Εις μνήμην Μαρίας Ζαούση” του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών».

4.3 Να ενημερώνει εγγράφως το ΙΚΥ για οποιοδήποτε θέμα αφορά την υποτροφία και τις σπουδές του/της και να υποβάλλει τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά σε πρωτότυπο. Ειδικότερα, όσον αφορά στην ενδεχόμενη τροποποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του/της (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.) και των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού του/της όπου θα καταβάλλεται η υποτροφία, η σχετική ενημέρωση θα γίνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΙΚΥ (grants.iky.gr).

4.4 Κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, να υποβάλλει προς έγκριση, εντός προθεσμίας και με τον τρόπο που θα ορίσει το ΙΚΥ, εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου που συντάσσονται και υπογράφονται από τον υπεύθυνο/η του μεταπτυχιακού προγράμματος, σε έντυπα που θα διατεθούν από το ΙΚΥ.

4.5 Κατά τη λήξη της υποτροφίας, να υποβάλει εντός προθεσμίας και με τον τρόπο που θα ορίσει το ΙΚΥ, αντίγραφο του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.

5. Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του/της υποτρόφου μπορεί να δοθεί παράταση κατάθεσης των ανωτέρω παραδοτέων κατά 6 μήνες (χωρίς τροφεία) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.

6. Απαγορεύεται η μετακίνηση του/της υποτρόφου από τον τόπο σπουδών καθώς και η αναστολή έναρξης ή ενδιάμεσης διακοπής της υποτροφίας, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας.

7. Σε περίπτωση αιτιολογημένης οριστικής διακοπής της υποτροφίας λόγω ανωτέρας βίας, ως τελικό παραδοτέο εκλαμβάνεται η τελευταία εξαμηνιαία έκθεση προόδου. Ως «ανωτέρα βία» νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του/της υποτρόφου και που τον/την εμποδίζει βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση και δεν μπορούσε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης. Για τη συνδρομή περιστατικού ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτης κατάστασης, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, κατά την απόλυτη κρίση του, κατόπιν έγκαιρης, επαρκώς αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης αίτησης του/της υποτρόφου που φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης.

8. Η υποβολή αίτησης υποτροφίας καθώς και η ανάρτηση του Πίνακα Επιλεγέντων υποτρόφων δεν συνεπάγεται καθ' οιονδήποτε τρόπο υποχρέωση του ΙΚΥ να συνάψει σύμβαση με υποψήφιο/α και να του/της χορηγήσει την υποτροφία.

9. Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι υποψήφιοι/ες αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης καθ ώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση του ΙΚΥ να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο.

10. Η παρούσα προκήρυξη καθώς και η αίτηση υποτροφίας αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ (www.iky.gr) ενώ περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί άπαξ σε μια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας.

11. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

 


Αρ.Πρωτ.17633/10-07-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
( Ι .Κ.Υ.)

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, στον τομέα της Ψυχιατρικής κατά το ακαδ. έτος 2023-2024, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση», οι οποίες έχουν την ακόλουθη διάρκεια:

Επίπεδο Θέσεις Έναρξη σπουδών Διάρκεια υποτροφίας
Σπουδές Μάστερ Δύο (2) 01.09.2023 24 διαδοχικοί μήνες

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις γενικές προϋποθέσεις της προκήρυξης.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 28/08/2023.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ www.iky.gr.
Πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Σχετικά Άρθρα