edu.klimaka.gr

ΦΕΚ 1396/2010 Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών για αθλητικό σχολείο ΤΑΔ/ΕΤΑΔ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11 ΓΙΑ ΤΑΔ - ΕΤΑΔ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1396/τΒ΄/06-09-2010)

Αρ.Πρωτ.107405/Γ4/02-09-2010/ΥΠΔΒΜΘ

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Τηλ: 210 3442209
Fax: : 210 3443015
E_mail : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ)» - Κριτήρια, Διαδικασία και Όργανα Επιλογής » .

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Υφυπουργός Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τον ν.1894/1990 και ιδίως το άρθρο 7, παρ.5 , όπως ισχύει.
2. Την με αριθ. 1120/Η/7-01-2010 ( ΦΕΚ 1/τ.Β΄/8-01-2010 ) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»
3. την υπ΄αρίθμ. 45262/Γ4/23-04-2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 607/τβ΄/7-05-2010) «Τροποποίηση της υπ΄αρίθμ.670/Γ4/27-06-2001(ΦΕΚ 837/τβ΄/7-2-2001) Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την Συγκρότηση της Κ.Ε.Α.Τ»
4. την υπ΄αρίθμ. 61023/Γ4/28-05-2010 ( ΦΕΚ 194/ΥΟΔΔ/01-06-2010 ) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα « Ορισμός μελών Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων.
5. τις διατάξεις του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ Α΄121/17-06-1999) Ερασιτεχνικός - Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.3708/2008 ΦΕΚ 210/τΑ΄/8-10-2008) και ισχύει.
6. Την υπ αριθ. 3η /23-06-2010 Πράξη της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ)
7. Την υπ αριθ. 4η /9-07-2010 Πράξη της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ)
8. την υπ΄αρίθμ. 891/Γ4/28-09-2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1258/Τβ΄/18-10-2000) με θέμα « Ίδρυση και Λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) Διαδικασία Επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα»
9. την υπ΄αρίθμ. 1206/Γ4/16-06-1995 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 581/Τβ΄/4-07-1995) με θέμα « Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου» όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.40252/Γ4/18-4-2005 και ισχύει.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 63/2005 ( A΄98/2005 ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια (ΠΕ) και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ) καθώς και των αδιόριστων πτυχιούχων του ιδίου κλάδου, που επιθυμούν να διδάξουν στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης και στα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης .

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα Γραφεία Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ της ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ή στο άθλημα για το οποίο κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να δηλώνουν μέχρι δέκα (10) Γραφεία Φυσικής Αγωγής Διευθύνσεων ΔΕ οποιασδήποτε Περιφερειακής Διεύθυνσης. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης θα δηλώνεται η περιοχή πρόσληψης κατάσειρά προτεραιότητας.

Οι υποψήφιοι για θέση αναπληρωτή ή αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συνολικά μέχρι είκοσι (20) Γραφεία Φυσικής Αγωγής Διευθύνσεων ΔΕ οποιασδήποτε Περιφερειακής Διεύθυνσης.

Οι υποψήφιοι για θέση αναπληρωτή έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν:

1. Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή στα ΤΑΔ / ΕΤΑΔ και στις λοιπές περιοχές της Β/θμιας Εκπαίδευσης.

2. Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας στα ΤΑΔ / ΕΤΑΔ και στις λοιπές περιοχές της Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι για θέση ωρομισθίου έχουν δικαίωμα να δηλώσουν τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής μιας (1) μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Κριτήρια Επιλογής

1. Επιστημονική κατάρτιση:

α. Ειδικότητα ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο άθλημα στο οποίο υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος: μέχρι δύο (2) μονάδες και ειδικότερα:

αα. Απόφοιτοι των Ελληνικών Πανεπιστημίων (Τ.Ε.Φ.Α.Α),δύο (2) μονάδες στην κύρια ειδικότητα.

αβ. Απόφοιτοι σχολών ή τμημάτων Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημίων του εξωτερικού, δύο (2) μονάδες, εφόσον η κύρια ειδικότητα έχει αποκτηθεί στο ίδιο Πανεπιστήμιο με το βασικό τίτλο σπουδών και εφόσον οι παραπάνω τίτλοι σπουδών έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

β. Τίτλοι Σπουδών:

1. Διδακτορικός Τίτλος

4 μονάδες ανεξαρτήτως αριθμού τίτλων

2.Μεταπτυχιακός Τίτλος ( επιπέδου Master )

2 μονάδες ανεξαρτήτως αριθμού τίτλων

3.Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι (Ν.2916/2001)

0,5 μονάδα ανεξαρτήτως του αριθμού

Το ανώτατο όριο συνολικά της κατηγορίας 1.β ορίζεται στις έξι (6) μονάδες.

γ. Επιτυχής συμμετοχή σε κάθε ένα από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (2006,2008): μία (1) μονάδα . Ανώτατο συνολικό όριο δύο (2) μονάδες.

Το ανωτέρω κριτήριο 1.γ. ισχύει μόνο για τους υποψήφιους για θέση αναπληρωτή με πλήρες ή / και με μειωμένο ωράριο και τους υποψήφιους για θέση ωρομίσθιου.

2. Υπηρεσιακή κατάσταση – Διδακτική εμπειρία:

α. Προϋπηρεσία στα Τ.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Δ.

Για κάθε έτος προϋπηρεσίας στα Τ.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Δ. μέχρι και τη 30η Ιουνίου , του έτους υποβολής της αίτησης, προσμετράται μία (1) μονάδα και μέχρι έξι (6) μονάδες το ανώτερο.

Για προϋπηρεσία στα Τ.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Δ. η οποία ταυτίζεται με την προϋπηρεσία στην εκπαίδευση της επόμενης παραγράφου, προσμετράται μόνο αυτή που έχει προσφερθεί στα Τ.Α.Δ.

Για χρόνο μικρότερο του έτους γίνεται κλασματική αναγωγή.

β. Προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση.

1) Μισή (0,5) μονάδα για προϋπηρεσία ενός (1) τουλάχιστον εξαμήνου.

2) Μία (1) μονάδα για προϋπηρεσία δύο (2) τουλάχιστον εξαμήνων.

3) Μία και μισή (1,5) μονάδα για προϋπηρεσία τριών (3) τουλάχιστον εξαμήνων.

4) Δύο (2) μονάδες για προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον εξαμήνων.

5) Δύο και μισή (2,5) μονάδες για προϋπηρεσία τριών (3) τουλάχιστον ετών.

6) Τρεις (3) μονάδες για προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών.

7) Τρεις και μισή (3,5) μονάδες για προϋπηρεσία πέντε (5) τουλάχιστον ετών.

8) Τέσσερις (4) μονάδες για προϋπηρεσία έξι (6) τουλάχιστον ετών.

9) Τέσσερις και μισή (4,5) μονάδες για προϋπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών.

10) Πέντε (5) μονάδες για προϋπηρεσία δέκα (10) τουλάχιστον ετών και άνω.

Οι μονάδες μοριοδότησης των παραγράφων 2α, 2β δεν μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά τις έξι (6) μονάδες και προσμετρούνται εφ’ όσον ο υποψήφιος συγκεντρώνει συνολικά τουλάχιστον 12 μήνες προπονητικής εμπειρίας , τα πέντε τελευταία έτη , μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων.

γ. Χρόνος κτήσης βασικού τίτλου σπουδών: (0,3) μονάδας για κάθε έτος και στο σύνολο μέχρι τρείς (3) μονάδες. Για τη μοριοδότηση αυτή λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

3. Αθλητικές διακρίσεις

α. Αθλητικές διακρίσεις.

Αθλητές - αθλήτριες κατηγορίας Ανδρών - Γυναικών, Νέων Ανδρών, Νέων Γυναικών, Εφήβων - Νεανίδων και Παίδων – Κορασίδων, που έχουν κατακτήσει νίκη σε Ατομικό ή Ομαδικό άθλημα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, ανεξαρτήτως αριθμού συμμετοχών με την Εθνική Ομάδα, μοριοδοτούνται ως ακολούθως:

1. α

1η έως 3η Ολυμπιακή νίκη

08 μονάδες

2. α.1

4η έως 8η Ολυμπιακή νίκη

06 μονάδες

3. β

1η έως 3η Παγκόσμια νίκη

06 μονάδες

4. β.1

4η έως 6η Παγκόσμια νίκη

04 μονάδες

5. β.2

7η έως 8η Παγκόσμια νίκη

03 μονάδες

6. γ

1η έως 3η Πανευρωπαϊκή νίκη

04 μονάδες

7. γ.1

4η έως 6η Πανευρωπαϊκή νίκη

03 μονάδες

8. δ

1η έως 3η Μεσογειακή νίκη

2,5 μονάδες

9. ε

1η Βαλκανική νίκη

02 μονάδες

10. στ

1η έως 3η Παγκόσμια σχολική νίκη

02 μονάδες

11. στ.1

4η έως 8η Παγκόσμια σχολική νίκη

1,5 μονάδα

12. ζ

1η Πανελλήνια νίκη (Ανδρών-Γυναικών)

02 μονάδες

13. ζ.1

1η Πανελλήνια νίκη (όλων των ηλικιακών κατηγοριών εκτός Ανδρών - Γυναικών)

01 μονάδα

14. η

1η Πανελλήνια σχολική νίκη

01 μονάδα

Η μοριοδότηση των αθλητικών διακρίσεων θα ισχύει για μία μόνο από της παραπάνω κατηγορίες. Οι παραπάνω νίκες και συμμετοχές αφορούν μόνο τα αθλήματα για τα οποία υποβάλλουν αίτηση.

Δεν δικαιούται μοριοδότηση οποιαδήποτε νίκη της παρ.3 του παρόντος κεφαλαίου πουεπιτεύχθηκε με Φοιτητική ομάδα ή με Εθνική ομάδα Ενόπλων Δυνάμεων.

Αρμόδιοι φορείς έκδοσης των βεβαιώσεων είναι οι Ομοσπονδίες , οι οποίες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη του περιεχομένου της βεβαίωσης . Οι βεβαιώσεις επικυρώνονται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Για τους Ολυμπιακούς ή Μεσογειακούς αγώνες η βεβαίωση χορηγείται από την Ε.Ο.Ε (Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή).

Ανώτατο όριο μοριοδότησης της κατηγορίας 3.α. (αθλητικές διακρίσεις) είναι οκτώ (8) μονάδες.

4. Προπονητική εμπειρία:

Λαμβάνεται υπόψη η προπονητική εμπειρία σε Ομοσπονδία ή σε ενεργό Αθλητικό Σύλλογο σε όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες στις οποίες διεξάγονται Πανελλήνια Πρωταθλήματα ως ακολούθως:

α. Μισή (0,5) μονάδα για κάθε έτος και μέχρι τρείς (3) μονάδες τα τελευταία έξι έτη.

Επιπλέον:

β. Ομαδικά αθλήματα

Για όσους διατελούν ή διετέλεσαν προπονητές στο αντίστοιχο άθλημα για το οποίο υποβάλλουν αίτηση προσμετράται προπονητική εμπειρία, πέραν της ως άνω 4.α περίπτωσης ως ακολούθως :

1. Προπονητές Εθνικών ομάδων όλων των ηλικιακών κατηγοριών μονάδες τρείς (3)

2. Προπονητές σωματείων της ανώτατης κατηγορίας (Α1 ή Α΄) των Εθνικών πρωταθλημάτων του ίδιου αθλήματος μονάδες δύο (2).

3. Προπονητές σωματείων υπόλοιπων Εθνικών κατηγοριών του ίδιου αθλήματος και βοηθοί προπονητών Εθνικών ομάδων με αντίστοιχη ειδικότητα μονάδα μία (1)

4. Ενωσιακοί προπονητές του ίδιου αθλήματος ,όπου υπάρχουν, μονάδα μία (1)

Η μοριοδότηση των παραπάνω περιπτώσεων ομαδικών αθλημάτων ισχύει μόνο για μία κατηγορία και εφ’ όσον διαθέτουν κατ΄ελάχιστον 9μηνη προπονητική εμπειρία συνολικά .

γ. Ατομικά αθλήματα

Για όσους διατελούν ή διετέλεσαν προπονητές στο αντίστοιχο άθλημα για το οποίο υποβάλλουν αίτηση προσμετράται προπονητική εμπειρία πέραν της ως άνω 4.α περίπτωσης ως ακολούθως :

1.Προπονητές εθνικών ομάδων της ανώτατης βαθμίδας της προπονητικής ιεραρχίας της κάθε Αθλητικής ομοσπονδίας του ίδιου αθλήματος για κάθε ηλικιακή κατηγορία τρεις (3) μονάδες.

2. Ομοσπονδιακοί προπονητές ενταγμένοι στην προπονητική ιεραρχία της κάθε Αθλητικής ομοσπονδίας του ίδιου αθλήματος δύο (2) μονάδες.

3. Τεχνικοί Σύμβουλοι ή προπονητές Σωματείων των Ενώσεων Αθλητικών Σωματείων ή των Τοπικών Επιτροπών του ιδίου αθλήματος μία (1) μονάδα.

Η μοριοδότηση των παραπάνω περιπτώσεων ατομικών αθλημάτων ισχύει μόνο για μία κατηγορία και εφ’ όσον έχουν προπονητική εμπειρία ένα (1) πλήρες ημερολογιακό έτος, συνολικά.

δ.Προπονητική εμπειρία πέραν των ως άνω περιπτώσεων :

1. Στους προπονητές των εθνικών ομάδων όλων των ηλικιακών κατηγοριών και στους προπονητές (ατομικών και ομαδικών αθλημάτων) των αθλητικών Σωματείων τα οποία εδρεύουν εντός της περιοχής αρμοδιότητοςτου Γραφείου Φυσικής Αγωγής στο οποίο ανήκει το Τ.Α.Δ.- Ε.Τ.Α.Δ με δύο (2) μονάδες.

Μοριοδότηση της παραπάνω περίπτωσης (4.δ.1 ) λαμβάνουν :

α. Οι προπονητές οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 1-09-2009 έως και την ημερομηνία λήξεως υποβολής αιτήσεων, εξάμηνη ενεργό εργασιακή σχέση προπονητή, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία Ομοσπονδία.

β. Οι προπονητές των Εθνικών ομάδων όλων των ηλικιακών κατηγοριών (4.β.1 και 4.γ.1) λαμβάνουν τα (2) δύο μόρια της περίπτ. 4.δ.1 , χωρίς τον περιορισμό της εξάμηνης ενεργού εργασιακής σχέσης, ΜΟΝΟ στην 1η τους επιλογή.

Ανώτατο όριο μοριοδότησης της κατηγορίας 4 (προπονητική εμπειρία ) είναι οκτώ (8) μονάδες.

Όργανα και Διαδικασία επιλογής

Με απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών συγκροτούνται Τριμελείς Επιτροπές ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών των υποψηφίων για ΤΑΔ –ΕΤΑΔ οι οποίες αποτελούνται από:

1. Τον Σχολικό Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής με έδρα στην Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης που εδρεύει το ΤΑΔ-ΕΤΑΔ , ως Πρόεδρο,

2. Τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής της Οικείας Διεύθυνσης , ως μέλος.

3. Ένα Διευθυντή Γυμνασίου ή Λυκείου στο οποίο λειτουργεί Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ , ως μέλος ή

εάν δεν υπάρχει Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής με έδρα στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης που εδρεύει το Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ :

1. Τον Διευθυντή της Β/θμιας Εκπαίδευσης , ως Πρόεδρο,

2. Τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής της Οικείας Διεύθυνσης , ως μέλος.

3. Ένα Διευθυντή Γυμνασίου ή Λυκείου στο οποίο λειτουργεί ΤΑΔ-ΕΤΑΔ , ως μέλος

Με την ίδια απόφαση, ορίζεται ως Γραμματέας, εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.

Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Προϊστάμενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.

Κατάρτιση οριστικών πινάκων - Ενστάσεις .

Ορίζεται περίοδος υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων, εντός αποκλειστικής ημερομηνίας τριών (3) ημερών από την ημερομηνία αναρτήσεώς τους.

Οι αξιολογικοί πίνακες οι οποίοι συντάσσονται αποτελούνται από :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : τη σειρά κατάταξης των μόνιμων εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλλει αίτηση για τα Τ.Α.Δ. / Ε.Τ.Α.Δ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: τη σειρά κατάταξης των αδιόριστων εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλλει αίτηση για τα Τ.Α.Δ. / Ε.Τ.Α.Δ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά :

1. Διδακτορικός και Μεταπτυχιακός τίτλος
2. Διδακτορικός τίτλος
3. Μεταπτυχιακός τίτλος
4. Προπονητική εμπειρία
5. Αθλητική διάκριση
6. Προϋπηρεσία στα ΤΑΔ
7. Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση
8. Ο βαθμός του πτυχίου
9. Ο χρόνος λήψης του πτυχίου
10. Οικογενειακή κατάσταση

Οι τελικοί πίνακες κυρώνονται με Υπουργική Απόφαση.

Διαδικασία Τοποθέτησης

Οι προκηρυχθείσες κενές θέσεις των Τ.Α.Δ – Ε.Τ.Α.Δ καλύπτονται κατά προτεραιότητα από τους μονίμους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στους οικείους αξιολογικούς πίνακες των Τ.Α.Δ- Ε.Τ.Α.Δ.

Για τις αποσπάσεις των μονίμων εκπαιδευτικών στα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ απαιτείται η έγκριση του οικείου ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα