Κατάλογος Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας ΦΕΚ 2002

Εκτύπωση  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2002

Φύλλο ΦΕΚ Αρ.Απόφασης Τίτλος
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΦΕΚ 1043/2002 Αριθ. 190862
Καταργήθηκε
Καθορισμός κριτηρίων επιλογής, διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολέων ΤΕΕ του ΟΑΕΔ.
     
     
     
     
     
     

 

 


Εκτύπωση