ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ : Εξεταστέα Ύλη 2019 2020

Εκτύπωση  
Pin It

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2020 ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ

Αρ.Πρωτ.Φ6/44727/Δ4/09-04-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ε-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Θ. Μελίσσα
Θ. Προπατορίδης
Τηλέφωνο: 210-344 33 09, 210-344 32 40
Fax: 210-344 23 65

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.3748/2009 (Α΄ 29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν.4415/2016 (Α΄ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν.4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 117 έως 159 του ν.4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πειραματικά σχολεία, Γενικά αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» που αφορούν στην Αξιολόγηση μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας.
4. Τις διατάξεις του ν.4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το κεφάλαιο Δ΄ «Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς».
5. Την παρ. 2 (περ. α) του άρθρου 16 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν.4351/2015 (Α΄ 164).
6. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του ν.3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύουν.
8. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
10. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
12. Την υπ’ αριθμ. 6631/Υ1/20.07.2019 (Β΄ 3009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
13. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Φ.153/146454/Α5/20-09-2019 (Β΄ 3612) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2019-2020».
14. Την υπ΄ αριθμ. 18/06-04-2020 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
15. Το με αριθμ. πρωτ. 68/ΕΟΕ/08-04-2020 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.
16. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/156/44244/Β1/08-04-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξεων (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020 ως εξής:

(...)

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΒΙΒΛΙO: «Κινητήρες Αεροσκαφών Ι» (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΚΑΡΕΛΑΣ Ε., κ.ά., εκδόσεις Διόφαντος)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το βιβλίο: «Κινητήρες Αεροσκαφών Ι»

Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

 

Κεφάλαιο 1: ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

1.1

Ιστορική εξέλιξη κινητήρων – Είδη κινητήρων

 

1.1.4

Ειδικοί ορισμοί για τη βασική λειτουργία του εμβολοφόρου κινητήρα

 

1.2

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ  -  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

 

1.2.1

Τα στοιχειώδη μέρη του βενζινοκινητήρα – πετρελαιοκινητήρα

 

1.3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

X

1.3.1

Γενικά

Χ

1.3.2

Στροφαλοθάλαμος

Χ

1.3.3

Έδρανα ή τριβείς

Χ

1.3.3.1

Έδρανα ολίσθησης

Χ

1.3.3.2

Έδρανα κύλισης

Χ

1.3.4

Στροφαλοφόρος άξονας ή στρόφαλος

Χ

1.3.5

Διωστήρας

Χ

1.3.6

Έμβολο – πείρος – τα ελατήρια του εμβόλου

Χ

1.3.7

Κύλινδροι – κεφαλές κυλίνδρων

Χ

1.3.8

Βαλβίδες

Χ

1.3.9

Σύστημα κίνησης βαλβίδων και εκκεντροφόρος άξονας

Χ

1.4

ΛΙΠΑΝΣΗ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Χ

1.4.1

Χαρακτηριστικά του λιπαντικού μέσου

Χ

1.4.1.1

Λιπαντικά λάδια

Χ

1.4.1.2

Πρόσθετα λαδιών

Χ

1.4.1.3

Συνθετικά λιπαντικά

Χ

1.4.1.4

Λιπαντικά λίπη (γράσα)

Χ

14.2

Συστήματα λίπανσης

Χ

1.7

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

Χ

1.7.1

Γενικά

Χ

1.7.2

Τα διάφορα συστήματα υπερσυμπίεσης

Χ

1.7.2.1

Μηχανικοί υπερσυμπιεστές – άμεση μετάδοση της κίνησης

Χ

1.7.2.2

Στροβιλο-υπερπληρωτές – έμμεση μετάδοση της κίνησης

Χ

1.7.3

Ψύξη του παρεχόμενου αέρα (intercooler)

Χ

1.10

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

 

1.10.1

Το σύστημα πυρανίχνευσης του κινητήρα

 

1.10.2

Το σύστημα πυρόσβεσης του κινητήρα

 

 

Κεφάλαιο 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

 

2.1

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΙΩΘΗΣΗ

Χ

2.1.2

Αρχές αεριώθησης

Χ

2.1.3

Ώση

Χ

2.1.3.1

Λειτουργικοί παράγοντες

Χ

2.1.3.2

Περιβαλλοντικές συνθήκες που επηρεάζουν την ώση

Χ

2.1.4

Μέθοδοι αεριώθησης – Τύποι αεριωθητών

Χ

2.1.4.5

Βασικές αρχές αεριοστρόβιλου (gas turbine engine)

Χ

2.1.5

Οι τύποι του αεριοστρόβιλου

Χ

2.1.5.1

Στροβιλοαντιδραστήρας  (turbojet  engine)

Χ

2.1.5.2

Ελικοστρόβιλος (turboprop engine)

Χ

2.1.5.3

Αξονοστρόβιλος (turbosaft engine)

Χ

2.1.5.4

Στροβιλοανεμιστήρας (turbofan engine)

Χ

2.1.7

Χρήσεις των κινητήρων αεριώθησης

 

2.2

ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ

 

2.2.2

Θεωρητικός κύκλος λειτουργίας

 

2.2.4

Πραγματικός κύκλος λειτουργίας

 

2.3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ

Χ

2.3.2

Είδη αεραγωγών εισαγωγής

Χ

2.3.4

Συστήματα αντί- και από-πάγωσης εισαγωγής αέρα

 

2.4

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

Χ

2.4.1

Γενικά

Χ

2.4.2

Φυγοκεντρικοί συμπιεστές

Χ

2.4.3

Αξονικοί συμπιεστές

Χ

2.4.3.1

Γενικά

Χ

2.4.3.2

Αρχές λειτουργίας

Χ

2.4.3.7

Απώλεια στήριξης – πάλμωση

 

2.5

ΔΙΑΧΥΤΕΣ

Χ

2.6

ΘΑΛΑΜΟΙ

Χ

2.6.3

Λειτουργικά χαρακτηριστικά του θαλάμου καύσης

 

2.6.3.2

Ευστάθεια καύσης

 

2.6.3.3

Κατανομή θερμοκρασίας

 

2.6.4

Τύποι θαλάμων καύσης

 

2.7

ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ

Χ

2.7.1

Περιγραφή και λειτουργία του στροβίλου

Χ

2.7.3

Ψύξη των πτερυγίων

Χ

2.8

ΕΞΑΓΩΓΗ

 

2.9

ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

Χ

2.9.1

Οι πηγές του θορύβου

Χ

2.9.2

Μέθοδοι μείωσης του θορύβου

Χ

2.9.3

Μειωτές θορύβου

 

2.10

ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΩΣΗΣ

Χ

2.10.1

Επιβράδυνση α/φους κατά την προσγείωση

 

2.10.2

Πλεονεκτήματα και αρχή λειτουργίας των αναστροφέων ώσης

Χ

2.11

ΜΕΤΑΚΑΥΣΗ

 

2.11.1

Λειτουργία

 

 

(...)

Η αριθμ. Φ6/151817/Δ4/30-09-2019 (Β΄ 3698) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. Φ6/183420/Δ4/22-11-2019 (Β΄ 4441) όμοιά της, καταργείται

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Απριλίου 2020

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 


ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2019 - 2020

(Μετάβαση στην Ενότητα με την  Εξεταστεά ύλη των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων ΕΠΑΛ)

Αρ.Πρωτ.Φ6/151922/Δ4/30-09-2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
-----
E-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: E. Μελίσσα
Θ. Προπατορίδης
Τηλέφωνο: 210 344 33 09, 3240
Fax: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: Διδακτέα - εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της υπ΄ αριθμ. Φ.153/146454/Α5/20.09.2019 (ΦΕΚ 3612/τ.Β΄/27.09.2019) Υπουργικής Απόφασης με την οποία καθορίστηκαν τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για την πρόσβαση στο Γ/θμια Εκπ/ση για το σχ. έτος 2019-20, και, λαμβάνοντας υπόψη:

(α) τις υπ΄ αριθμ. 16/09.05.2019 και 26/27.06.2019 Πράξεις του Δ.Σ. του ΙΕΠ και

(β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 195/ΕΟΕ/03-09-2019 σχετικό έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, ο οποίος με βάση το θεσμικό πλαίσιο έχει την αρμοδιότητα διατύπωσης γνώμης για την εξεταστέα ύλη των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π.,

σας ενημερώνουμε ότι η διδακτέα - εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020, όπως περιλαμβάνεται στην υπό δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης υπ΄ αριθμ. Φ6/151817 /Δ4/30.09.2019 Υπουργική Απόφαση, είναι η ακόλουθη:

(...)

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

(...)

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΒΙΒΛΙΑ:
1. «Κινητήρες Αεροσκαφών Ι» (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΚΑΡΕΛΑΣ Ε., κ.ά., εκδόσεις Διόφαντος)
2. «Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ» (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΚΑΡΕΛΑΣ Ε., κ.ά., εκδόσεις Διόφαντος )

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ


1.Από το βιβλίο: «Κινητήρες Αεροσκαφών Ι»


Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

 

Κεφάλαιο 1: ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

1.1

Ιστορική εξέλιξη κινητήρων – Είδη κινητήρων

 

1.1.4

Ειδικοί ορισμοί για τη βασική λειτουργία του εμβολοφόρου κινητήρα

 

1.2

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ  -  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

 

1.2.1

Τα στοιχειώδη μέρη του βενζινοκινητήρα – πετρελαιοκινητήρα

 

1.3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

X

1.3.1

Γενικά

Χ

1.3.2

Στροφαλοθάλαμος

Χ

1.3.3

Έδρανα ή τριβείς

Χ

1.3.3.1

Έδρανα ολίσθησης

Χ

1.3.3.2

Έδρανα κύλισης

Χ

1.3.4

Στροφαλοφόρος άξονας ή στρόφαλος

Χ

1.3.5

Διωστήρας

Χ

1.3.6

Έμβολο – πείρος – τα ελατήρια του εμβόλου

Χ

1.3.7

Κύλινδροι – κεφαλές κυλίνδρων

Χ

1.3.8

Βαλβίδες

Χ

1.3.9

Σύστημα κίνησης βαλβίδων και εκκεντροφόρος άξονας

Χ

1.4

ΛΙΠΑΝΣΗ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Χ

1.4.1

Χαρακτηριστικά του λιπαντικού μέσου

Χ

1.4.1.1

Λιπαντικά λάδια

Χ

1.4.1.2

Πρόσθετα λαδιών

Χ

1.4.1.3

Συνθετικά λιπαντικά

Χ

1.4.1.4

Λιπαντικά λίπη (γράσα)

Χ

14.2

Συστήματα λίπανσης

Χ

1.7

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

Χ

1.7.1

Γενικά

Χ

1.7.2

Τα διάφορα συστήματα υπερσυμπίεσης

Χ

1.7.2.1

Μηχανικοί υπερσυμπιεστές – άμεση μετάδοση της κίνησης

Χ

1.7.2.2

Στροβιλο-υπερπληρωτές – έμμεση μετάδοση της κίνησης

Χ

1.7.3

Ψύξη του παρεχόμενου αέρα (intercooler)

Χ

1.10

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

 

1.10.1

Το σύστημα πυρανίχνευσης του κινητήρα

 

1.10.2

Το σύστημα πυρόσβεσης του κινητήρα

 

 

Κεφάλαιο 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

 

2.1

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΙΩΘΗΣΗ

Χ

2.1.2

Αρχές αεριώθησης

Χ

2.1.3

Ώση

Χ

2.1.3.1

Λειτουργικοί παράγοντες

Χ

2.1.3.2

Περιβαλλοντικές συνθήκες που επηρεάζουν την ώση

Χ

2.1.4

Μέθοδοι αεριώθησης – Τύποι αεριωθητών

Χ

2.1.4.5

Βασικές αρχές αεριοστρόβιλου (gas turbine engine)

Χ

2.1.5

Οι τύποι του αεριοστρόβιλου

Χ

2.1.5.1

Στροβιλοαντιδραστήρας  (turbojet  engine)

Χ

2.1.5.2

Ελικοστρόβιλος (turboprop engine)

Χ

2.1.5.3

Αξονοστρόβιλος (turbosaft engine)

Χ

2.1.5.4

Στροβιλοανεμιστήρας (turbofan engine)

Χ

2.1.7

Χρήσεις των κινητήρων αεριώθησης

 

2.2

ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ

 

2.2.2

Θεωρητικός κύκλος λειτουργίας

 

2.2.4

Πραγματικός κύκλος λειτουργίας

 

2.3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ

Χ

2.3.2

Είδη αεραγωγών εισαγωγής

Χ

2.3.4

Συστήματα αντί- και από-πάγωσης εισαγωγής αέρα

 

2.4

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

Χ

2.4.1

Γενικά

Χ

2.4.2

Φυγοκεντρικοί συμπιεστές

Χ

2.4.3

Αξονικοί συμπιεστές

Χ

2.4.3.1

Γενικά

Χ

2.4.3.2

Αρχές λειτουργίας

Χ

2.4.3.7

Απώλεια στήριξης – πάλμωση

 

2.5

ΔΙΑΧΥΤΕΣ

Χ

2.6

ΘΑΛΑΜΟΙ

Χ

2.6.3

Λειτουργικά χαρακτηριστικά του θαλάμου καύσης

 

2.6.3.2

Ευστάθεια καύσης

 

2.6.3.3

Κατανομή θερμοκρασίας

 

2.6.4

Τύποι θαλάμων καύσης

 

2.7

ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ

Χ

2.7.1

Περιγραφή και λειτουργία του στροβίλου

Χ

2.7.3

Ψύξη των πτερυγίων

Χ

2.8

ΕΞΑΓΩΓΗ

 

2.9

ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

Χ

2.9.1

Οι πηγές του θορύβου

Χ

2.9.2

Μέθοδοι μείωσης του θορύβου

Χ

2.9.3

Μειωτές θορύβου

 

2.10

ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΩΣΗΣ

Χ

2.10.1

Επιβράδυνση α/φους κατά την προσγείωση

 

2.10.2

Πλεονεκτήματα και αρχή λειτουργίας των αναστροφέων ώσης

Χ

2.11

ΜΕΤΑΚΑΥΣΗ

 

2.11.1

Λειτουργία

 

 


2.Από το βιβλίο: «Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ»


Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

 

Κεφάλαιο 2: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

2.1

ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Χ

2.1.1

Παράγοντες που επηρεάζουν τη «ζωή» του κινητήρα

Χ

2.1.1.1

Βασικοί κανόνες καλής λειτουργίας

Χ

2.1.1.2

Εισαγωγή σχεδιαστικών αλλαγών

 

2.2

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ  ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

 

2.2.1

Επιθεώρηση πριν την πτήση

Χ

2.2.3

Επιθεώρηση 100 ωρών και ετήσια επιθεώρηση

 

2.2.3.1.4

Έλικας

 

2.3

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Χ

2.3.1

Διαστήματα και είδη γενικής επισκευής

Χ

2.3.4

Επιθεώρηση (Μη καταστροφικοί έλεγχοι, έλεγχος διαστάσεων)

 

2.3.4.1

Οπτική επιθεώρηση

Χ

2.3.4.2

Μη καταστροφικοί έλεγχοι

 

2.3.4.2.1

Μαγνητική επιθεώρηση (Magnetic Particle Inspection – MPI)

Χ

2.3.4.2.2

Επιθεώρηση με διεισδυτικά υγρά (Penetrant Inspection)

Χ

2.3.4.2.3

Επιθεώρηση με δινορεύματα (Eddy Current Inspection)

Χ

2.3.4.2.5

Υπέρηχοι (Ultrasonic Inspection)

Χ

2.4

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ

Χ

24.1

Μεθοδολογία διερεύνησης

Χ

2.4.1.1

Γενικά

Χ

2.4.1.2

Αναγνώριση των συμπτωμάτων

Χ

2.4.1.3

Ερμηνεία και ανάλυση των συμπτωμάτων

Χ

2.4.1.4

Καταγραφή των πιθανών αιτίων που μπορούν να προκάλεσαν τη δυ- σλειτουργία

Χ

2.4.1.5

Εντοπισμός της δυσλειτουργίας

 

2.4.1.6

Απομόνωση της δυσλειτουργίας σε συγκεκριμένο εξάρτημα ή παρελ- κόμενο του κινητήρα

 

2.4.1.7

Ανάλυση της αιτίας που προκάλεσε τη βλάβη

Χ

2.4.2

Διαδικασίες διερεύνησης βλαβών στα κύρια εξαρτήματα

Χ

2.4.2.1

Γενικά

Χ

2.4.2.2

Δυσκολία εκκίνησης του κινητήρα

Χ

2.4.2.3

Ελαττωματικοί σπινθηριστές (spark plugs)

Χ

2.4.2.4

Δυσλειτουργία συστήματος λίπανσης

Χ

2.4.2.

Δυσλειτουργία συστήματος εισαγωγής

Χ

2.6

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

 

2.6.1

Αίτια αντικατάστασης εμβολοφόρου κινητήρα

Χ

2.8

ΙΣΧΥΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ-ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Χ

2.8.1

Γενικά

 

2.8.2

Είδη ισχύος και διαδικασίες μέτρησης αυτών

Χ

2.8.2.1

Ενδεικνυόμενη ισχύς

Χ

 

Κεφάλαιο 3: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

3.3

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΡΥΘΜΙΣΗ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ

3.3.1

Συντήρηση και επισκευές ψυχρού τμήματος

Χ

3.3.2

Συντήρηση και επισκευές θερμού τμήματος

Χ

3.3.2.1

Θάλαμος καύσης

Χ

3.3.2.2

Τμήμα στροβίλων

Χ

3.3.5

Διαδικασίες ζυγοστάθμισης συμπιεστού και στροβίλου

Χ

3.3.6

Έλεγχοι διακένων και ανοχών

Χ

3.4

ΛΙΠΑΝΣΗ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

 

3.4.2

Φυσικές ιδιότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά των λιπαντικών

Χ

3.4.3

Προδιαγραφές λιπαντικών αεριοστρόβιλων κινητήρων

 

3.4.7

Έλεγχοι και διερεύνηση βλαβών συστήματος λίπανσης

Χ

3.4.7.1

Διερεύνηση βλαβών συστήματος λίπανσης

 

3.4.7.2

Απώλεια πίεσης λαδιού (χωρίς ίχνη διαρροής)

Χ

3.4.7.3

Χαμηλή πίεση λαδιού

Χ

3.4.7.4

Υψηλή πίεση λαδιού

Χ

3.4.7.5

Διακύμανση πίεσης λαδιού

Χ

3.4.7.6

Υπερβολική κατανάλωση λαδιού

Χ

3.4.7.7

Ένδειξη αυξημένης ποσότητας λιπαντικού

Χ

3.6

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΑ

 

3.6.2

Σκοπός συστήματος καυσίμου και είδη συστημάτων

Χ

3.6.2.6

Ρυθμιστές καυσίμου

Χ

3.7

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

 

3.7.1

Μέθοδοι εκκίνησης

Χ

3.7.1.1

Πνευματικός εκκινητής

Χ

3.7.1.2

Ηλεκτρικός εκκινητής

Χ

3.7.1.3

Ηλεκτρικός εκκινητής – γεννήτρια

 

3.7.1.5

Εκκίνηση με αξονοστρόβιλο

 

3.8

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

Χ

3.8.1

Γενικά

Χ

3.8.4

Διαδικασία εκκίνησης αεριοστρόβιλων κινητήρων

Χ

3.9

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗ

Χ

3.10

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Χ

3.10.1

Αιτίες πρόκλησης πυρκαγιάς και πρόληψη εκδήλωσής της

Χ

3.10.2

Σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς

Χ

3.10.3

Καταστολή

Χ

3.10.4

Έλεγχοι, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών συστήματος

Χ

3.10.5

Ανίχνευση και αποκατάσταση βλαβών συστήματος πυρόσβεσης

 

3.10.5.1

Λανθασμένες ενεργοποιήσεις του συστήματος

Χ

3.10.5.3

Ανεπιτυχής δοκιμή λειτουργικότητας του συστήματος

Χ

3.11

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Χ

3.11.1

Συγχρονισμός λειτουργίας κινητήρων

 

3.11.2

Περιγραφή και λειτουργία των οργάνων του κινητήρα

 

(...)

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Pin It

Εκτύπωση