ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ : Εξεταστέα Ύλη 2020 2021

Εκτύπωση  

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2021 ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ

Μετάβαση στην απόφαση με την εξετσστέα ύλη Επαγγελματικών Λυκείων

Αρ.Πρωτ.Φ6/1619/ΓΔ4/08-01-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α
Ε-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Θ. Μελίσσα (Ε.Ε)
Α. Γιακουμάκη (Ε.Ε)
Β. Σούρμπης (Ε.Α.Ε)
Τηλέφωνο: 210-344 33 09, 32 53 (Ε.Ε.)
210-344 37 97 (Ε.Α.Ε.)

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχολικό έτος 2020-2021

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.3748/2009 (Α΄ 29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν.4415/2016 (Α΄ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν.4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 117 έως 159 του ν.4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πειραματικά σχολεία, Γενικά αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» που αφορούν στην Αξιολόγηση μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4559/2018 (Α΄ 142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».
5. Την παρ. 2 (περ. α) του άρθρου 16 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν.4351/2015 (Α΄ 164).
6. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του ν.3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύουν.
8. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 10. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
12. Την υπό στοιχεία Φ.153/113019/Α5/01-09-2020 (Β΄ 3821) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2020-2021».
13. Την υπ΄ αριθμ. 01/05-01-2021 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
14. Το με αριθμ. πρωτ. 6/07-01-2021 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.
15. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/4/1351/Β1/07-01-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού

Αποφασίζουμε

Τον καθορισμό της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχολικό έτος 2020-2021 ως εξής:

(...)

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΒΙΒΛΙO: «Κινητήρες Αεροσκαφών Ι» (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΚΑΡΕΛΑΣ Ε., κ.ά., εκδόσεις Διόφαντος)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το βιβλίο: «Κινητήρες Αεροσκαφών Ι»

Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

 

Κεφάλαιο 1: ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

1.1

Ιστορική εξέλιξη κινητήρων – Είδη κινητήρων

 

1.1.4

Ειδικοί ορισμοί για τη βασική λειτουργία του εμβολοφόρου κινητήρα

 

1.2

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ  -  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

 

1.2.1

Τα στοιχειώδη μέρη του βενζινοκινητήρα – πετρελαιοκινητήρα

 

1.3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

X

1.3.1

Γενικά

Χ

1.3.2

Στροφαλοθάλαμος

Χ

1.3.3

Έδρανα ή τριβείς

Χ

1.3.3.1

Έδρανα ολίσθησης

Χ

1.3.3.2

Έδρανα κύλισης

Χ

1.3.4

Στροφαλοφόρος άξονας ή στρόφαλος

Χ

1.3.5

Διωστήρας

Χ

1.3.6

Έμβολο – πείρος – τα ελατήρια του εμβόλου

Χ

1.3.7

Κύλινδροι – κεφαλές κυλίνδρων

Χ

1.3.8

Βαλβίδες

Χ

1.3.9

Σύστημα κίνησης βαλβίδων και εκκεντροφόρος άξονας

Χ

1.4

ΛΙΠΑΝΣΗ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Χ

1.4.1

Χαρακτηριστικά του λιπαντικού μέσου

Χ

1.4.1.1

Λιπαντικά λάδια

Χ

1.4.1.2

Πρόσθετα λαδιών

Χ

1.4.1.3

Συνθετικά λιπαντικά

Χ

1.4.1.4

Λιπαντικά λίπη (γράσα)

Χ

14.2

Συστήματα λίπανσης

Χ

1.7

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

Χ

1.7.1

Γενικά

Χ

1.7.2

Τα διάφορα συστήματα υπερσυμπίεσης

Χ

1.7.2.1

Μηχανικοί υπερσυμπιεστές – άμεση μετάδοση της κίνησης

Χ

1.7.2.2

Στροβιλο-υπερπληρωτές – έμμεση μετάδοση της κίνησης

Χ

1.7.3

Ψύξη του παρεχόμενου αέρα (intercooler)

Χ

1.10

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

 

1.10.1

Το σύστημα πυρανίχνευσης του κινητήρα

 

1.10.2

Το σύστημα πυρόσβεσης του κινητήρα

 

 

Κεφάλαιο 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

 

2.1

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΙΩΘΗΣΗ

Χ

2.1.2

Αρχές αεριώθησης

Χ

2.1.3

Ώση

Χ

2.1.3.1

Λειτουργικοί παράγοντες

Χ

2.1.3.2

Περιβαλλοντικές συνθήκες που επηρεάζουν την ώση

Χ

2.1.4

Μέθοδοι αεριώθησης – Τύποι αεριωθητών

Χ

2.1.4.5

Βασικές αρχές αεριοστρόβιλου (gas turbine engine)

Χ

2.1.5

Οι τύποι του αεριοστρόβιλου

Χ

2.1.5.1

Στροβιλοαντιδραστήρας  (turbojet  engine)

Χ

2.1.5.2

Ελικοστρόβιλος (turboprop engine)

Χ

2.1.5.3

Αξονοστρόβιλος (turbosaft engine)

Χ

2.1.5.4

Στροβιλοανεμιστήρας (turbofan engine)

Χ

2.1.7

Χρήσεις των κινητήρων αεριώθησης

 

2.2

ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ

 

2.2.2

Θεωρητικός κύκλος λειτουργίας

 

2.2.4

Πραγματικός κύκλος λειτουργίας

 

2.3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ

Χ

2.3.2

Είδη αεραγωγών εισαγωγής

Χ

2.3.4

Συστήματα αντί- και από-πάγωσης εισαγωγής αέρα

 

2.4

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

Χ

2.4.1

Γενικά

Χ

2.4.2

Φυγοκεντρικοί συμπιεστές

Χ

2.4.3

Αξονικοί συμπιεστές

Χ

2.4.3.1

Γενικά

Χ

2.4.3.2

Αρχές λειτουργίας

Χ

2.4.3.7

Απώλεια στήριξης – πάλμωση

 

2.5

ΔΙΑΧΥΤΕΣ

Χ

2.6

ΘΑΛΑΜΟΙ

Χ

2.6.3

Λειτουργικά χαρακτηριστικά του θαλάμου καύσης

 

2.6.3.2

Ευστάθεια καύσης

 

2.6.3.3

Κατανομή θερμοκρασίας

 

2.6.4

Τύποι θαλάμων καύσης

 

2.7

ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ

Χ

2.7.1

Περιγραφή και λειτουργία του στροβίλου

Χ

2.7.3

Ψύξη των πτερυγίων

Χ

2.8

ΕΞΑΓΩΓΗ

 

2.9

ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

Χ

2.9.1

Οι πηγές του θορύβου

Χ

2.9.2

Μέθοδοι μείωσης του θορύβου

Χ

2.9.3

Μειωτές θορύβου

 

2.10

ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΩΣΗΣ

Χ

2.10.1

Επιβράδυνση α/φους κατά την προσγείωση

 

2.10.2

Πλεονεκτήματα και αρχή λειτουργίας των αναστροφέων ώσης

Χ

2.11

ΜΕΤΑΚΑΥΣΗ

 

2.11.1

Λειτουργία

 

(...)

Η υπ΄ αριθμ. Φ6/124758/Δ4/21-09-2020 (Β΄ 4494) Υπουργική Απόφαση καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2021

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Εκτύπωση