edu.klimaka.gr

Εγκύκλιος Μεταβολής Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής ΣΜΕΑΕ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ / ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ 2016 - 2017

Αρ.Πρωτ.50351/Δ3/24-03-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
e-mail: deae(ΑΤ)minedu.gov.gr
e-mail: thasteri(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Θ.Αστέρη
Τηλ.: 210 3442191, 2195
FΑΧ: 210 3442193

ΘΕΜΑ: Οδηγίες σχετικά με τις ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Π.Ε και Τμημάτων Ένταξης Π.Ε & Δ.Ε σχολικού έτους 2016-17

Η Διεύθυνση ΕΑΕ, σε ανταπόκριση στις τηλεφωνικές εκκλήσεις και στα ποικίλα ερωτήματα των υπηρεσιών :

• Αποστέλλει περαιτέρω διευκρινήσεις για τη διαδικασία Ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης Π.Ε. και Δ.Ε. και Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

• Δίδει παράταση στην όλη διαδικασία και άρα η προθεσμία αποστολής των αιτημάτων από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις μετατίθεται στη Μ. Τετάρτη 4-05-2016 η οποία είναι και οριστική.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις θα πρέπει να έχουν λάβει τα αιτήματα από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα ώστε να προχωρήσουν στον έλεγχο σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. Υ.Α 36548 /Δ3/ 02-03-2016  (ΑΔΑ:7ΒΨΦ4653ΠΣ-30Ψ) με θέμα: α) «Υποβολή Προτάσεων για ίδρυση, Προαγωγή, Υποβιβασμό και Κατάργηση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(ΣΜΕΑΕ)και τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.» β) «Υποβολή Προτάσεων για ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» .

Προτεινόμενα Βήματα και απαιτούμενα δικαιολογητικά σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας

Βήμα 1ο : Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων στο γραφείο των οποίων έχουν τουλάχιστον 3 γονείς καταθέσει γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ η οποία εισηγείται φοίτηση ή υποστήριξη από Τμήμα Ένταξης των μαθητών του σχολείου τους συγκαλούν Σύλλογο Διδασκόντων. Ο διευθυντής εισηγείται και ο σύλλογος εξετάζει το σύνολο των γνωματεύσεων όπου προτείνεται η φοίτηση σε Τμήμα Ένταξης, την αναγκαιότητα ίδρυσης του Τμήματος Ένταξης, την ύπαρξη και την παιδαγωγική καταλληλότητα χώρου στέγασης του Τμήματος.

Απαιτούμενο έγγραφο: Απόσπασμα πρακτικού με τη σύμφωνη και τεκμηριωμένη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων με τον αριθμό γνωματεύσεων ανά τάξη και χωρίς ονόματα.

Βήμα 2ο : Ο/Η διευθυντής/ύντρια της Σχολικής Μονάδας αφού συγκεντρώσει τα παραπάνω έγγραφα διαβιβάζει στην Προϊσταμένη του οικείου ΚΕΔΔΥ προκειμένου για την έγγραφη εισήγησή της. Το ΚΕΔΔΥ ελέγχει τη γνησιότητα των γνωματεύσεων, το βαθμό δυσκολίας και εκπαιδευτικών αναγκών των συγκεκριμένων μαθητών του συγκεκριμένου σχολείου και εισηγείται αναλόγως.
Απαιτούμενο έγγραφο: Έγγραφη τεκμηριωμένη εισήγηση του ΚΕΔΔΥ για την ίδρυση του Τμήματος Ένταξης του συγκεκριμένου σχολείου.

Βήμα 3ο: Ο Διευθυντής του Σχολείου εφόσον έχει συγκεντρώσει τα παραπάνω έγγραφα (πρακτικό, εισήγηση και γνωματεύσεις) διαβιβάζει στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης για τις ενέργειές της.

Εάν έχει εξασφαλίσει και την «βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης» του οικείου ΟΤΑ την περιλαμβάνει στα δικαιολογητικά φροντίζοντας για την επισήμανση αυτού στο διαβιβαστικό ώστε να μην επαναλάβει τη διαδικασία αυτή η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Σε αντίθετη περίπτωση, φροντίζει για το έγγραφο αυτό η οικεία Διεύθυνση.

(Διευκρινίζεται ότι χρειάζεται να αναφέρονται οι δύο οικονομικές περίοδοι στη Βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης: α) 1-9-2016 ως τέλος οικονομικού έτους και β) για τα επόμενα οικονομικά έτη.)

Απαιτούμενο έγγραφο: Επισυνάπτεται υπόδειγμα βεβαίωσης δέσμευσης δαπάνης. Σημειώνεται ότι η βεβαίωση δαπάνης από τους οικείους ΟΤΑ οφείλει να αναγραφεί και το χρηματικό ποσό των λειτουργικών εξόδων που θα προκύψουν αρχικά από 01-09-2016 έως 31-12-2016 (για το νέο σχολικό έτος ) και το ποσό για τα επόμενα σχολικά έτη (συνήθως σε βάθος 5ετίας ) ανά έτος.

Προτεινόμενα Βήματα και απαιτούμενα δικαιολογητικά σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπ/σης

Βήμα 4ο : Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, συγκεντρώνοντας τα αιτήματα, εξετάζει την πληρότητα των φακέλων και φροντίζει για αυτήν σε περίπτωση ελλείψεων. Συγκεκριμένα, φροντίζει για το 3ο βήμα -σε περίπτωση που δεν έχει διεκπεραιωθεί από τη Διεύθυνση της Σχολικής Μονάδας- για τα προτεινόμενα Τμήματα Ένταξης.

Για την ίδρυση ΣΜΕΑΕ εξασφαλίζει: σύμφωνη γνώμη Δημοτικού Συμβουλίου και συνεργασία με το οικείο ΚΕΔΔΥ προκειμένου για τις αναγκαίες γνωματεύσεις.

Βήμα 5ο : Η/Ο Διευθύντρια/ντης Εκπαίδευσης εξετάζει τα κάτωθι ζητήματα:

5.1 Επικαιροποίηση των στοιχείων στο mysch:

• Αναγράφεται (σε συνεργασία με το/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου) το ΦΕΚ ίδρυσης στα ήδη ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης που, εκ παραδρομής, έχει παραληφθεί.

• Τμήματα Ένταξης που είναι ανενεργά –είτε λόγω έλλειψης μαθητών είτε λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών- συμπληρώνεται στο πεδίο «αριθμός τμημάτων» το «0».

• Δίδεται προσοχή στη σήμανση «συνδιδασκαλία» όταν πρόκειται για Τμήμα Ένταξης, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν σταλεί.

5.2 Επικαιροποίηση των αιτημάτων που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν με σύγχρονα δεδομένα: Φάκελοι που τυχόν έχουν σταλεί στη Διεύθυνση κατά τα παρελθόντα έτη δεν θα εξεταστούν.

5.3 Την κατάρτιση του Πίνακα 1 με ιεράρχηση των σχολικών αναγκών ανά περιοχή αναφέροντας στην πρώτη στήλη τη σειρά προτεραιότητας.

5.4 Ρύθμιση εκκρεμοτήτων: Στην τελευταία στήλη με θέμα «είδος πρότασης» διευκρινίζονται και οι ακόλουθες από το παρελθόν εκκρεμότητες από συγχωνεύσεις, καταργήσεις σχολικών μονάδων:

5.4.1 Οι σχολικές μονάδες που συγχωνεύτηκαν -σε έτερη σχολική μονάδα- και είχαν Τμήμα Ένταξης το οποίο «μεταφέρθηκε», θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία για τη μετονομασία του: Αναφορά της σχολικής μονάδας στην οποία λειτουργεί και στην τελευταία στήλη το παλιό τίτλο του Τ. Ε. με την παρατήρηση «μετονομασία σε ...........».

5.4.2 Οι σχολικές μονάδες που συγχωνεύτηκαν και είχαν η καθεμία Τμήμα Ένταξης, οπότε εκ παραδρομής διατηρήθηκαν και τα δύο σε μια πλέον σχολική μονάδα, θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία κατάργησης του ενός.

5.4.3 Τα καταργημένα σχολεία που είχαν Τμήμα Ένταξης θα πρέπει να αναφερθούν ως κατάργηση Τ. Ε.

5.4.4 Όπου λειτουργούν 2 τμήματα ένταξης στην ίδια σχολική μονάδα, εκ παραδρομής και για οποιοδήποτε λόγο, θα ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία, δηλ. κατάργηση του ενός Τ. Ε..

Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που να υποστηρίζει τη δυνατότητα λειτουργίας 2 Τμημάτων Ένταξης στο ίδιο σχολείο οπότε σχετικά αιτήματα δεν θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν στην τρέχουσα φάση η οποία στηρίζεται στα ισχύοντα.

Βήμα 6ο : Η/Ο Διευθύντρια/ντης Εκπαίδευσης ζητά την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του/της Σχολικού Συμβούλου ΕΑΕ και, όπου απαιτείται, των παιδαγωγικά υπεύθυνων Σχολικών Συμβούλων.

Σε περίπτωση ίδρυσης ΣΜΕΑΕ, η Διεύθυνση εξασφαλίζει, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και τις ανάλογες γνωματεύσεις από το οικείο ΚΕΔΔΥ που εισηγούνται την φοίτηση σε ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας.

Βήμα 7ο : Η/Ο Διευθύντρια/ντης Εκπαίδευσης διαβιβάζει όλα τα παραπάνω έγγραφα (χωρίς τις ατομικές γνωματεύσεις) στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης με την τεκμηριωμένη εισήγησή του/της.

Υπενθυμίζουμε, ότι οι οικείοι Δ/ντές Εκπ/σης πρέπει στον φάκελο που θα αποστείλουν στους Περ/κούς Δ/ντές να έχουν συνημμένο και :

Τις βεβαιώσεις δαπάνης - από τους οικείους ΟΤΑ- για κάθε σχολική μονάδα που θα ιδρύσει Τ.Ε. με τη δυνατότητα κάλυψης των δαπανών – λειτουργικών εξόδων που θα προκύψουν για τη λειτουργία των υπό ίδρυση Τ.Ε..

Η ίδια ακριβώς διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τις ιδρύσεις ΣΜΕΑΕ στη Π.Ε. ως προς τις εισηγήσεις. Ως προς τις βεβαιώσεις δαπάνης από τους ΟΤΑ οφείλει να αναγραφεί και το ποσό που θα προκύψει για τον εξοπλισμό των υπό ίδρυση Σχολικών Μονάδων.

Τέλος ο Δήμος πρέπει να βεβαιώνει και να εξασφαλίζει με σαφήνεια και τη δυνατότητα στέγασης των εν λόγω Σχολικών Μονάδων.

Βήμα 8ο : Οι Περ/κοί Δ/ντές Εκπ/σης σε συνεργασία με τους Δ/ντές Π.Ε. και Δ.Ε. συντάσσουν και απευθύνουν τις ως άνω προτάσεις –εισηγήσεις και τους συγκεντρωτικούς πίνακες στο Τμήμα Α’ της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη 4-05-2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Θεοδώρα Αστέρη


Αρ.Πρωτ.36548/Δ3/02-03-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
email: thasteri(ΑΤ)@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Θ Αστέρη
Τηλέφωνο: 2103442191
FAX: 2103442193

Θέμα: α) «Υποβολή Προτάσεων για ίδρυση, Προαγωγή, Υποβιβασμό και Κατάργηση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(ΣΜΕΑΕ)και τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.»
β) «Υποβολή Προτάσεων για ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Λαμβάνοντας υπόψη:
Α. τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 6 και 8, 34 παρ. 1 και 35 του ν. 3699/2008 «Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (ΦΕΚ 199/τ. Α΄/2-10-2008),
2. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
3. του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό – έλεγχος δαπανών» και τις διατάξεις του Ν.4270/2014(ΦΕΚ 143/τΑ΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
4. του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
5. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τΑ΄/ 22-9-2015) με θέμα: Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
6. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τΑ΄/ 23-9-2015) με θέμα: Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

Προσκαλούμε τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε όπως, σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε, τους Σχολικούς Συμβούλους Ειδικής Αγωγής και τους Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. και Δ.Ε., όπου αυτό απαιτείται , να συντάξουν και να απευθύνουν τις ως άνω προτάσεις – εισηγήσεις και συγκεκριμένα για την ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό, κατάργηση και συγχώνευση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των Τμημάτων Ένταξης Π.Ε. και Δ.Ε.

Η εισήγηση με όλη την τεκμηρίωση αποστέλλεται στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Π.Ε.Θ προκειμένου για την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Παρακαλούμε τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε να φροντίσουν ώστε:

Α) Να συνοδεύσουν το φάκελο της πρότασης- εισήγησης με τη γραπτή γνώμη τους, η οποία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους οφείλει να σταθμίζει τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή και να προκρίνει τις προτάσεις εκείνες που καλύπτουν τις ανάγκες της και παρέχουν υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό έργο στα σχολεία της περιοχής.

Β) Να φροντίσουν για την τεκμηρίωση των προτάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί του αριθμού των μαθητών με τις σχετικές γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ, συνυποβάλλοντας τα σχετικά αντίγραφα καθώς και συμπληρωμένους τους δύο συγκεντρωτικούς συνοδευτικούς πίνακες 2016 στο ΥΠ.Π.E.Θ (Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής –Τμήμα Α΄, Α. Παπανδρέου 37,Τ.Κ. 15180 Μαρούσι) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση :t08dea1(ΑΤ)minedu.gov.gr.

Γ) Να φροντίσουν για την ορθή διαχείριση προσωπικών δεδομένων και τη μη διακίνηση στα διαβιβασθέντα έγγραφα των ονομάτων των μαθητών.

Κατά τη σύνταξη των εισηγήσεων , θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:

α. Οι ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής (χιλιομετρικές αποστάσεις, δυνατότητα μεταφοράς των μαθητών κ.ά.).

β. Η βούληση των γονέων, της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της περιοχής.

γ. Ο αριθμός των προς φοίτηση μαθητών για όλες τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε και τα Τμήματα Ένταξης Π.Ε. και Δ.Ε.
Ειδικά για ίδρυση νέας Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε. θα πρέπει ο αριθμός των προς φοίτηση μαθητών να είναι τουλάχιστον πέντε (5). «Στον πίνακα 1» πρέπει να καταχωρηθεί ο συνολικός αριθμός των μαθητών ανά κατηγορία ειδικής εκπ/κης ανάγκης.

δ. Ο βαθμός δυσκολίας των διαγνωσμένων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και ο τρόπος εκπαιδευτικής τους υποστήριξης όπως αυτός προκύπτει από την εισήγηση του οικείου ΚΕΔΔΥ.

ε. Σε περίπτωση ίδρυσης νέας Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε. είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για την έγκριση της, η απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του αρμόδιου Δήμου, η οποία να εξασφαλίζει με σαφήνεια τόσο τη δυνατότητα στέγασης όσο και την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της προτεινόμενης δομής. Στην περίπτωση των εργαστηρίων να αναφερθούν οι δαπάνες εξοπλισμού για κάθε έτος από τα επόμενα οικονομικά έτη με την αντίστοιχη βεβαίωση δαπάνης. Επίσης να σταλεί η βεβαίωση δαπάνης για την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας των ιδρυομένων σχολικών μονάδων, από τους οικείους ΟΤΑ με την δυνατότητα κάλυψης των δαπανών που βαρύνονται και για το τρέχον οικ. Έτος. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να σταλεί η αντίστοιχη βεβαίωση δαπάνης για την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας και των Τμημάτων Ένταξης Π.Ε & Δ.Ε.
 Σε περίπτωση μίσθωσης κτηρίου για τη στέγαση ΣΜΕΑΕ ή Τμημάτων Ένταξης η πρόταση-εισήγηση πρέπει να συνοδεύεται από ειδική έκθεση δαπάνης της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στην οποία να αναφέρεται με σαφήνεια η εξεύρεση του κατάλληλου χώρου και η κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

στ) Οι υποσημειώσεις στους δύο συνοδευτικούς πίνακες.

ζ) Η συμπλήρωση του «πίνακα 1» πρέπει να γίνει με αξιολογική σειρά (ως προς τις ιδρύσεις), με ευθύνη των Δ/ντών των Δ/νσεων Π.Ε.

Επισημαίνεται ότι :

Α) Οι προτάσεις που δεν θα είναι πλήρεις δεν θα αξιολογηθούν από την Υπηρεσία μας.

Β) Επίσης, προτάσεις που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα συνυπολογιστούν και ζητείται επικαιροποιημένη τεκμηρίωσή τους εξ αρχής.

Γ) Η εγκύκλιος για προτάσεις ίδρυσης, προαγωγής, υποβιβασμού και κατάργησης Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ειδικά Γυμνάσια και Λύκεια, Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια, ΕΕΕΕΚ) θα εκδοθεί αφού ολοκληρωθεί από την υπηρεσία η προσαρμογή του πλαισίου λειτουργίας των ανωτέρω δομών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Μετάβαση στην Εγκύκλιο μεταβολών σχολικων μονάδων Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχετικά Άρθρα