edu.klimaka.gr

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Αρ.Πρωτ: 2/18830/0026/27-03-2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ: 26η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α'
Tax. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
Tax. Κώδικας: 101 65 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 3338949
FAX: 210 3338958

ΘΕΜΑ : Μεταφορά μαθητών με ειδικές ανάγκες.
ΣΧΕΤ : Τα με αριθ. 758/15-3-2007 και 850/19-3-2007 έγγραφα σας.


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με τη δυνατότητα υπέρβασης του ανωτάτου ορίου αποζημίωσης για την μεταφορά παιδιών με ειδικές ανάγκες, με μεταφορικά μέσα που ανήκουν στο σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων « …………. », όπως ορίζεται από την παρ. 9 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α IB/6071/26.8.1998 , σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της παρ. 4α του αρ. 1 της Κ.Υ.Α αριθ. ΙΒ/6071/26-8-1998, «Μεταφορά μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 932, τ Β', 31-8-98 ),ορίζεται ότι: « εάν η μεταφορά των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη η Ν.Α σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αναθέτει κατόπιν δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού, την εκτέλεση μεταφοράς μαθητών σε κάθε κατάλληλο μεταφορικό μέσο δημοσίας χρήσης και εάν δεν υπάρχει σε ιδιωτικής χρήσης που να πληροί τους όρους ασφαλείας μεταφοράς μαθητών. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η απευθείας ανάθεση της μεταφοράς των μαθητών σε λεωφορεία των ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ και εάν δεν υπάρχουν σε τουριστικά λεωφορεία εφόσον ο διενεργούμενος δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός αποβαίνει άγονος».

Περαιτέρω από τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 83 του ν. 2362/95 και ειδικότερα από την περίπτωση δ' προβλέπεται ότι στην περίπτωση που η έκτακτη και φανερά κατεπείγουσα ανάγκη πλήρως αιτιολογημένη από την αρμόδια υπηρεσία, καθιστά αδύνατη την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη διενέργεια διαγωνισμού, επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με διαπραγμάτευση.

Με την παρ. 5 της ανωτέρω Κ.Υ.Α ορίζεται ότι: « εάν η μεταφορά των μαθητών δεν είναι δυνατή με βάση τα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, τότε ο οικείος Ο.Τ.Α μεριμνά για τη μεταφορά των μαθητών με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο». Σε συνάρτηση με τ' ανωτέρω στην παρ.8 του αρ. 1 της ιδίας Κ.Υ.Α ορίζεται ότι: « η αντικειμενική αδυναμία για τη μεταφορά των μαθητών σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους διαπιστώνεται για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με αιτιολογημένη απόφαση του Νομάρχη , στην οποία καταγράφονται οι συγκεκριμένες διαδρομές και περιλαμβάνονται οι λόγοι και ειδικές συνθήκες που επιβάλλουν τη μίσθωση μεταφορικού μέσου. Η απόφαση αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών».

Σχετικά με την υπέρβαση του συνολικού ετήσιου κόστους ανά μαθητή η παρ.3 του αρθ. 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α ορίζει ότι: « σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις και με ευθύνη του οικείου Νομάρχη είναι επιτρεπτή η υπέρβαση του ποσού 170.000 δρχ. (500 ευρώ) και πάντα μέσα στο πλαίσιο των πιστώσεων που κατανέμονται και διατίθενται στον προϋπολογισμό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τη μεταφορά των μαθητών».

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, από τα στοιχεία που τέθηκαν στην διάθεση μας, προκύπτει ότι το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου προέβη στην απευθείας ανάθεση στον σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, τη μεταφορά μαθητών με ειδικές ανάγκες αφού προηγουμένως είχε κάνει έρευνα αγοράς για τη δυνατότητα μεταφοράς αυτών και κατέληξε στον συγκεκριμένο σύλλογο, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, οι οποίες αιτιολογούνται στα έγγραφα με αριθ. πρωτ. 304/14-3-2007 του Ν.Δ. Έβρου και αριθ. πρωτ. Β 2266/15-3-2007 Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Έβρου, ως εξής:

α) Ο ανωτέρω σύλλογος διαθέτει μεταφορικά μέσα που είναι κατασκευασμένα και προσαρμοσμένα ώστε να εξυπηρετούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα Α.Μ.Ε.Α και πληρούν τους όρους ασφαλούς μεταφοράς των παιδιών, όπως βεβαιώνει η Ν.Α.

β) Ο σύλλογος εκτός των λεωφορείων και του οδηγού διαθέτει ένα επιπλέον άτομο (συνοδό), για την καλύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των παιδιών,

γ) Όσον αφορά το ετήσιο κόστος ανά μαθητή ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 1864,38 ευρώ, αιτιολογείται εν μέρει, διότι οι αποστάσεις που διανύουν τα λεωφορεία σε κάποιες περιπτώσεις είναι μεγάλες και οι περιοχές απομακρυσμένες, λόγω της έκτασης που καλύπτει ο συγκεκριμένος Νομός. Η σύμβαση είναι τριετούς διάρκειας (κατόπιν προφορικής συμφωνίας), χωρίς αναπροσαρμογή, πράγμα που σημαίνει ότι για τα επόμενα έτη το ετήσιο κόστος μεταφοράς των μαθητών παραμένει σταθερό.

Με βάση ωστόσο, τα προαναφερόμενα στις ανωτέρω διατάξεις και ιδιαίτερα τη παρ. 4α του αρθρ. 1 της σχετικής Κ.Υ.Α το Ν.Δ Έβρου θα έπρεπε πρώτα να προχωρήσει στη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, εφόσον υπήρχαν προβλέψιμες ανάγκες μεταφοράς μαθητών με ειδικές ανάγκες, ώστε να μην είναι απαραίτητη η διαδικασία που προβλέπεται από τις παρ. 5 και 8 της αναφερόμενης Κ.Υ.Α.

Παρά ταύτα για λόγους παιδαγωγικούς, κοινωνικής ευαισθησίας και ανθρωπιστικούς και επειδή η μεταφορά αυτών των μαθητών έπρεπε να εκτελεστεί με « οιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο», κρίνεται όλως κατ' εξαίρεση και εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι πιστώσεις στο οικονομικό έτος 2007, ότι μπορούν να πληρωθούν οι επίμαχες δαπάνες (εκκρεμείς δαπάνες του 2006, ποσού 45.832 ευρώ), τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων του νόμου.

Εφιστούμε όμως την προσοχή στα αρμόδια όργανα του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου, όπως τηρείται αυστηρά η διαδικασία ανάθεσης της μεταφοράς των μαθητών, όπως αναφέρονται στις ισχύουσες διατάξεις και συγκεκριμένα στην Κ.Υ.Α ΙΒ/6071/26.8.1998.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ

Σχετικά Άρθρα