edu.klimaka.gr

Οργάνωση και Λειτουργία Ιερατικών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας ΙΣΔΕ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΙΣΔΕ)

(ΦΕΚ 2067/2009 - Αριθμ.113202/Α2)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 2067
24 Σεπτεμβρίου 2009

Αριθμ. 113202/A2
Οργάνωση και λειτουργία των Ιερατικών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1, 21−26, 29 και 32 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ Α΄ 14) «Δομή και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»
β) του άρθρου 4 και 5 του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ Α΄ 171) «Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις».

2. Τη σύμφωνη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης που διατυπώνεται στις υπ’ αριθμ. 11/2006, 1/2007, 2/2007, 3/2008, 1/2009, 2/2009, και 3/2009 και 4/2009 συνεδριάσεις του.

3. Την υπ’ αριθμ. 5557/ΣΤ5/21.1.2009 (ΦΕΚ Β΄ 68) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση, σκοπός

1. Τα Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Ι.Σ.Δ.Ε.) αποτελούν φορείς δια βίου εκπαίδευσης και έχουν ως σκοπό την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων, καθώς επίσης και την θεολογική και εκκλησιαστική τους εκπαίδευση.

2. Στο πλαίσιο του σκοπού των ΙΣΔΕ οι ειδικότεροι στόχοι είναι:

α) Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης κληρικών και λαϊκών που έχουν υπερβεί το 18 έτος της ηλικίας τους.

β) Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη διακονία της αποστολής τους.

γ) Η εμβάθυνση στο περιεχόμενο της ιεροσύνης και του εκκλησιαστικού έργου.

δ) Η κοινωνική ένταξη ενηλίκων κληρικών και λαϊκών, που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και επιθυμούν να βελτιώσουν τα απαιτούμενα για το εκκλησιαστικό τους έργο προσόντα και δεξιότητες.

Για την επίτευξη των παραπάνω έχουν υιοθετηθεί τρεις βασικές αρχές ως στοιχεία ταυτότητας του θεσμού:

(i.) Τα εκπαιδευτικά μέσα που αξιοποιούνται για την επίτευξη του βασικού σκοπού είναι ευέλικτα ώστε να υποστηρίζουν κάθε εκπαιδευόμενο στην προσπάθειά του.

(ii.) Οι ανάγκες των εκπαιδευομένων προσεγγίζονται εν όλω και όχι εν μέρει. Για να επιτύχουν στην προσπάθειά τους να εκπαιδευθούν και να καταρτισθούν, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να υποστηριχθούν στην αντιμετώπιση δυσκολιών σε άλλους τομείς, όπως στην υγεία, στην οικογένεια, στον εκκλησιαστικό χώρο διακονίας τους, και στον άμεσο κοινωνικό περίγυρο.

(iii.) Το σύνθετο και η ποικιλία των εκπαιδευτικών αναγκών, όπως ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, απαιτούν εκπαιδευτικό και επιστημονικό δυναμικό εγνωσμένου κύρους και αξίας, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα των καθηκόντων που τους ανατίθενται.

3. Στο πλαίσιο του σκοπού τους τα Ι.Σ.Δ.Ε.:

α) επιδιώκουν συνεργασία με τις Ι. Μητροπόλεις, και με κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων και την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών,

β) ακολουθούν παιδαγωγικές προσεγγίσεις που εστιάζουν τις ατομικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των εκπαιδευομένων,

γ) δίνουν έμφαση στην απόκτηση θεολογικών και εκκλησιαστικών γνώσεων και βασικών δεξιοτήτων (γραφής, ανάγνωσης και αρίθμησης), καθώς και νέων δεξιοτήτων στη χρήση ξένων γλωσσών και νέων τεχνολογιών,

δ) καλλιεργούν κοινωνικές δεξιότητες και καθιστούν τους εκπαιδευομένους ικανούς να ανταποκρίνονται στη νέα κοινωνική πραγματικότητα ως κληρικοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας με ανοικτούς ορίζοντες και προσανατολισμούς, αλλά και ως ενεργοί πολίτες και μέλη της κοινωνίας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και

ε) διαμορφώνουν ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών ώστε να αξιοποιούνται όλοι οι εκκλησιαστικοί και κοινωνικοί φορείς στους οποίους υπάρχει γνώση και συσσωρευμένη εμπειρία (όπως: η εκκλησιαστική διακονία, η υγεία και πρόνοια, η εργασία, η κοινωνική συνάθροιση, η καλλιτεχνική δημιουργία, και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις ).

Άρθρο 2
Διάρκεια – πρόγραμμα σπουδών

1. Στα Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας εφαρμόζεται πρόγραμμα διετούς διάρκειας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.

2. Οι εγγραφές των εκπαιδευομένων διενεργούνται μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Η έναρξη της εκπαίδευσης αρχίζει την 1η Οκτωβρίου του έτους και λήγει 31 Μαίου του επομένου έτους.

3. Τα μαθήματα διακόπτονται τις ημέρες που αργούν τα λοιπά σχολεία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

4. Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων για την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, γίνεται 10 ημέρες μετά τη λήξη των μαθημάτων.

5. Στα Ι.Σ.Δ.Ε. υιοθετείται η αρχή των πολυγραμματισμών, που στηρίζεται στην αντίληψη ότι ο σημερινός κληρικός ή υποψήφιος κληρικός οφείλει να είναι εγγράμματος σε αντικείμενα/ επιστημονικούς χώρους πέραν της γραφής, ανάγνωσης και των απλών αριθμητικών υπολογισμών.

6. Στα Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ο βασικός πυρήνας συγκροτείται από τέσσερις επιμέρους γραμματισμούς, το γλωσσικό, τον αριθμητικό, τον θεολογικό και τον πληροφορικό. Τα Ι.Σ.Δ.Ε. αποσκοπούν και σε άλλους γραμματισμούς, όπως ο επιστημονικός, ο κοινωνικός (στον οποίον εντάσσεται η Ευρωπαϊκή διάσταση και η κοινωνία των πολιτών, η αντιρατσιστική ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων, η ευαισθητοποίηση απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα), αλλά και η συνειδητοποίηση της ανάγκης για διαχριστιανική και διαθρησκειακή επικοινωνία. Τέλος, αποσκοπούν και στην ιστορική και αισθητική αγωγή στοχεύοντας στην αναγνώριση και ανάδειξη της πολιτιστικής παράδοσης και κληρονομιάς.

7. Στα Ι.Σ.Δ.Ε. προβλέπονται και δραστηριότητες που σχετίζονται με την ελεύθερη έκφραση των εκπαιδευομένων μέσω των τεχνών (βυζαντινή ζωγραφική, βυζαντινή μουσική κ.ά.). Απώτερος στόχος η ποιοτική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου των εκπαιδευομένων και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ποιμαντικού τους έργου. Η λογοτεχνία είναι παρούσα στο πρόγραμμα του Ι.Σ.Δ.Ε. σε κάθε ευκαιρία (στο γλωσσικό γραμματισμό, στα διαθεματικά σχέδια εργασίας που θα γίνονται στο σχολείο, στη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου).

8. Τα προγράμματα που υιοθετούν την προβληματική των πολυγραμματισμών είναι ανοικτά και ευέλικτα. Αφετηρία τους είναι η διάγνωση των αναγκών των εκπαιδευομένων σε γνώσεις αλλά και δεξιότητες (βασικές και κοινωνικές).

9. Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην παροχή γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων και στάσεων σχετικών με:

α) τη χρήση του γραπτού και προφορικού λόγου στην επικοινωνία,

β) τη χρήση των αριθμών στην καθημερινή ζωή,

γ) τη σύγχρονη τεχνολογία και ιδιαίτερα με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή,

δ) τις φυσικές επιστήμες,

ε) τη χρήση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής,

στ) τις κοινωνικές επιστήμες,

ζ) το φυσικό περιβάλλον,

η) το ανθρωπογενές περιβάλλον και τον πολιτισμό,

θ) τη θεολογική και εκκλησιαστική παιδεία (βιβλική θεολογία−ερμηνεία λειτουργικών και πατερικών κειμένων − τελετουργική − ψαλτική − εκκλησιαστική ιστορία− θεολογία της λατρείας),

ι) τις θρησκείες και τους πολιτισμούς,

ια) την ενοριακή ζωή,

ιβ) την ποιμαντική,

ιγ) τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εκπαιδευομένων ως ενεργών πολιτών,

ιδ) τις προσωπικές επιλογές και ενδιαφέροντα (καλές τέχνες κ.ά.)

10. Οι δραστηριότητες των Ι.Σ.Δ.Ε. διαμορφώνονται με βάση το πρόγραμμα σπουδών και τις εγκυκλίους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Τροποποίηση του προγράμματος μπορεί να γίνει στο τέλος του πρώτου εξαμήνου. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα συντάσσεται το γ’ δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από το διευθυντή και τον σύλλογο διδασκόντων και κοινοποιείται στο ΥΠΕΠΘ. Το πρόγραμμα διαρκεί δύο έτη και οι ώρες διδασκαλίας δεν υπερβαίνουν τις 25 εβδομαδιαίως.

Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων μία ημέρα την εβδομάδα, κατά προτίμηση την τελευταία, πραγματοποιούνται επισκέψεις σε εκκλησιαστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, ή σεμινάρια, διαλέξεις, ομιλίες κ.λπ.

Άρθρο 3
Όργανα Διοίκησης – Αρμοδιότητες

1. Όργανα των ΙΣΔΕ ορίζονται (α) ο διευθυντής και (β) ο σύλλογος διδασκόντων.

2. Ο διευθυντής του Ι.Σ.Δ.Ε. είναι αρμόδιος ιδίως:

α) Για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου.

β) Για τις σχέσεις και τις συνεργασίες με την οικεία Μητρόπολη και τους τοπικούς φορείς για την προώθηση των στόχων του σχολείου.

γ) Για την εποπτεία του προσωπικού του Ι.Σ.Δ.Ε.

δ) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων.

ε) Συμμετέχει ως μέλος στην εφορία της Περιφερειακής Εκκλησιαστικής Εστίας του ΙΣΔΕ

στ) Φροντίζει για την καλή εκπροσώπηση του σχολείου σε δημόσιες συναντήσεις.

ζ) Αποστέλλει στη Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. όλα τα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου (εγγραφές, φοίτηση, δραστηριότητες του σχολείου, ενημερωτικές εκθέσεις, στατιστικά στοιχεία κ.λ.π.) και

η) Για κάθε άλλη αρμοδιότητα που κρίνεται απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία των ΙΣΔΕ.

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο διευθυντής αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο εκπαιδευτικό του ΙΣΔΕ.

4. Ο σύλλογος διδασκόντων αποτελείται από τους διδάσκοντες του σχολείου και είναι αρμόδιος ιδίως:

α. για την εφαρμογή του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος, και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων και γενικότερα του εκπαιδευτικού έργου.

β) Για την διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων για θέματα που αφορούν την εν γένει συμπεριφορά των εκπαιδευομένων.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του διευθυντή ή ύστερα από αίτημα του ενός τρίτου των μελών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και δεσμεύουν όσους μειοψηφούν. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του διευθυντή, ως προέδρου του συλλόγου διδασκόντων.

Οι αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων δεν μπορούν να αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και τις αρχές του προγράμματος των Ι.Σ.Δ.Ε..

΄Αρθρο 4
Προσωπικό

1. Οι ανάγκες των ΙΣΔΕ σε προσωπικό (εκπαιδευτικό και διοικητικό) καλύπτονται με αποσπάσεις, με τη διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 3432/2006.

2. Η επιλογή των εκπαιδευτικών και των διευθυντών στα ΙΣΔΕ γίνεται σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 99662/Α2/19.8.2009 και 99664/Α2/19.8.2009 υπουργικές αποφάσεις αντίστοιχα και

3. Η επιλογή απόσπασης προσωπικού ολοκληρώνεται πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Άρθρο 5
Οργάνωση

1. Ο ελάχιστος αριθμός εκπαιδευομένων για την λειτουργία του ΙΣΔΕ ανά έτος ορίζεται σε 5. Σε περίπτωση που οι εκπαιδευόμενοι υπερβαίνουν τους 15 μπορεί να συγκροτείται και δεύτερο τμήμα στο ίδιο έτος.

2. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα Ι.Σ.Δ.Ε. είναι συμμετοχικός. Ο εκπαιδευτικός δεν αρκείται στο καθαρά διδακτικό έργο, αλλά ο ίδιος, ως ερευνητής, διαγιγνώσκει τις μορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων, αξιολογεί, ερευνά και αναζητεί τρόπους επίλυσης προβλημάτων, σχεδιάζει και παράγει διδακτικό υλικό ή προσαρμόζει και αξιοποιεί το υπάρχον.

3. Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας στο Ι.Σ.Δ.Ε ορίζονται:
α) Για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς 16 ώρες.
β) Για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς 11 ώρες και
γ) Για τους διευθυντές 8 ώρες.
δ) Η παρουσία όλων των εκπαιδευτικών εκτός των ωρομισθίων στο ΙΣΔΕ ορίζεται τουλάχιστον σε 25 ώρες εβδομαδιαίως.

Άρθρο 6
Εγγραφή εκπαιδευομένων

1. Δικαίωμα εγγραφής στα ΙΣΔΕ έχουν όσοι κληρικοί ή λαϊκοί έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2. Οι εκπαιδευόμενοι εγγράφονται στον Α΄ έτος σπουδών

3. Για την εγγραφή του ο εκπαιδευόμενος υποβάλλει:

α) Αίτηση από 1 έως 20 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

β) Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο αναγράφονται οι τίτλοι σπουδών και οι τυχόν δραστηριότητες του και

γ) Συστατική επιστολή του Μητροπολίτη του τόπου κατοικίας τους και για τους λαϊκούς.

δ) Προσωπική συνέντευξη ενώπιον του συλλόγου διδασκόντων του οικείου ΙΣΔΕ που διενεργείται κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και σε ημερομηνίες που ορίζονται από το σύλλογο διδασκόντων. Κριτήρια για την προσωπική συνέντευξη ορίζονται ιδίως:
α) Η ηλικία των υποψηφίων.
β) Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά όπως μέλη πολύτεκνων οικογενειών, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών και
γ) Επιθυμία να παρακολουθήσουν ένα εντατικό πρόγραμμα ιερατικής εκπαίδευσης.
δ) Η εν γένει προσωπικότητά τους, λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα, το ήθος και τις ικανότητές τους.

Άρθρο 7
Απουσίες

1. Οι απουσίες των εκπαιδευομένων που δικαιολογούνται κατ΄ έτος ορίζονται μέχρι 150 ώρες.

2. Σε περίπτωση που οι απουσίες είναι από 151 έως 200 ώρες ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί να κρίνει επαρκή τη φοίτηση του εκπαιδευομένου λαμβάνοντας υπόψη την εν γένει επίδοσή του και

3. Σε περίπτωση που οι απουσίες υπερβαίνουν τις 201 ώρες, επαναλαμβάνεται η φοίτηση.

Άρθρο 8
Αξιολόγηση εκπαιδευομένων

1. Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, λόγω του καινοτομικού του προγράμματος και της ενήλικης ζωής τους, επικεντρώνεται στη συμμετοχή των ίδιων των εκπαιδευομένων. Οι παραδοσιακές μέθοδοι των γραπτών εξετάσεων, χωρίς να αποκλείονται, δεν είναι κυρίαρχοι.

Εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης μπορεί να είναι μέσω:
α) φακέλων υλικού
β) σχεδίων δράσης
γ) συνθετικών εργασιών και
δ) αυτοαξιολογήσεων ή αξιολογήσεων από τους συνεκπαιδευομένους τους.

2. Η αξιολόγηση είναι περιγραφική και αφορά στην ανταπόκριση του εκπαιδευομένου (προετοιμασία, αυτοεκτίμηση, πρωτοβουλία, ενεργητική συμμετοχή, συνεργατικότητα) και στο ενδιαφέρον του για μάθηση.

3. Οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται στην χορηγούμενη βεβαίωση είναι: άριστα, πολύ καλά, καλά, επαρκώς και ανεπαρκώς, ως προς την ανταπόκριση του εκπαιδευομένου στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών. Οι εν λόγω χαρακτηρισμοί αντιστοιχούν στο ενδιαφέρον του εκπαιδευόμενου για μάθηση και γενικότερα για τη συμπεριφορά του στο ΙΣΔΕ σε άριστο, μεγάλο, ικανοποιητικό, μέτριο και ελάχιστο κατά περίπτωση.

4. ΄Εκθεση προόδου και αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευομένων συντάσσεται κάθε έτος.

5. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο βεβαίωση, ο τύπος της οποίας ορίζεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Άρθρο 9
Συνεργασία με τις Ι. Μητροπόλεις και λοιπούς φορείς.

Για τη στήριξη του σκοπού των ΙΣΔΕ είναι απαραίτητη η δημιουργία δικτύων συνεργασίας με την Ιερά Μητρόπολη, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους κοινωνικούς φορείς της περιφερείας που εδρεύει το ΙΣΔΕ.

Άρθρο 10
Γραμματειακή Υποστήριξη

1. Για τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των ΙΣΔΕ αποσπάται ο αναγκαίος αριθμός διοικητικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Τα ειδικότερα διοικητικά καθήκοντα των αποσπασμένων διοικητικών υπαλλήλων ορίζονται με απόφαση του Διευθυντή του ΙΣΔΕ.

Άρθρο 11
Βιβλιοθήκη

Σε κάθε Ι.Σ.Δ.Ε δημιουργείται βιβλιοθήκη, η οποία εμπλουτίζεται με κατάλληλα διδακτικά και επιστημονικά βιβλία που αφορούν τους γραμματισμούς, το εκπαιδευτικό έργο και την τοπική κοινωνία. Ο κατάλογος διδακτικών και επιστημονικών των βιβλίων συντάσσεται από το σύλλογο διδασκόντων των Ι.Σ.Δ.Ε. και κυρώνεται από το ΥΠΕΠΘ.

Άρθρο 12
Βιβλία – έντυπα

Τα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα είναι τα ακόλουθα:

Α΄ ΒΙΒΛΙΑ

α. Βιβλίο Μητρώου και Προόδου Εκπαιδευόμενων (Β.Μ.Ε.), στο οποίο εγγράφονται οι προσερχόμενοι για πρώτη φορά εκπαιδευόμενοι. Η εγγραφή γίνεται με τη σειρά επιλογής μια μόνο φορά κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο Ι.Σ.Δ.Ε.

β. Αλφαβητικό Ευρετήριο Εκπαιδευόμενων, στο οποίο καταχωρούνται κατά αλφαβητική σειρά οι εκπαιδευόμενοι που εγγράφονται για πρώτη φορά στο Ι.Σ.ΔΕ.
(Αύξ. αρ. εγγραφής, ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, έτος φοίτησης και έτος πρώτης εγγραφής).

γ. Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής.

δ. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας (κοινό).

ε. Βιβλιοθήκη Βιβλίο στ. Βιβλίο Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας και Παγίων Στοιχείων.

ζ. Βιβλίο Λατρευτικού και Εκκλησιαστικού υλικού.

η. Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων και

θ. Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή.

Β΄ ΕΝΤΥΠΑ

α. Φύλλο Αξιολόγησης Εκπαιδευομένου.

β. Ατομικό Δελτίο Εκπαιδευομένου.

γ. Πιστοποιητικό Δεξιοτήτων και Γνώσεων Εκπαιδευομένου

Γ΄ ΘΕΩΡΗΣΗ − ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ

α. Όλα τα βιβλία σελιδομετρούνται και θεωρούνται από το διευθυντή του σχολείου.

β. Στις 31 Δεκεμβρίου κλείνει το Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας με πράξη του διευθυντή του σχολείου. Εξαιρούνται το βιβλίο βιβλιοθήκης και το Βιβλίο Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας.

γ. Με πράξη του Διευθυντή κλείνουν, το Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής και το Βιβλίο πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, μετά, την ολοκλήρωση και χορήγηση της βεβαίωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 16 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

Σχετικά Άρθρα