Εξοπλισμός Σχολικών Μονάδων από Κτιριακές Υποδομές / ΚτΥπ

Εκτύπωση  
Pin It

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΤΥΠ (πρώην ΟΣΚ)

Αρ.Πρωτ.7763/27-05-2016

ΚΠΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.Ε.
Διεύθυνση Σχεδιασμού &.Διενέργειας Προμηθειών
Τμήμα Εξοπλισμών Εκπαιδευτικών &. Λοιπών Υποδομών
Πληροφορίες: Τηλ. : 210-5272555
fax: 210-5272553

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχολικών μονάδων σχετικά με επικαιροποίηση αιτημάτων για εξοπλισμό

Η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε δυνάμει της διατάξεως της παρ.1 του άρθρου 132 του Ν.4199/2013, οιονεί καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

Δεδομένης

α) της αnοραίτητης επικαιροποίησης των παλαιότερων αιτημάτων σας (αφού οργανικές μονάδες έχουν καταργηθεί ή συγχωνευθεi, το μαθητικό δυναμικό έχει μειωθεί και γενικότερα οι ανάγκες έχουν τροποποιηθεί)

β) της ορθότερης, αποδοτικότερης και αποτελεσματικότερης διαχείρισης των πιστώσεων

γ) της παρεχόμενης δυνατότητας για επισκευή υπάρχοντος εξοπλισμού (λόγω αποθέματος ανταλλακτικών στις αποθήκες της εταιρίας μας)

δ) της υποχρέωσης σας για υποβολή πρωτοκόλλου καταστροφής, σε περίπτωση που ο υπάρχων εξοπλισμός δεν επιδέχεται καμία επιδιόρθωση

κατανοώvτας τις «νέες επιτακτικές ανάγκες», αφού λάβετε υπ όψιν τις ποσότητες εξοπλιστικών ειδών που στα σχολεία της nεριφέρειάς σας χορηγήθηκαν την τελευτοίο πενταετία, παρακαλούμε για την αποστολή νέων ουσιαστικά και πραγματικά αναγκαίων αιτημάτων εξοπλισμού των σχολικών μονάδων που εποπτεύετε και δεν έχουν υποβάλει αίτημα στην νέα Web εφαρμογή (www.aithmata-ktyp.gr)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Νικόλαος Παπαδάκης


 

Η ΚτΥπ ΑΕ που δημιουργήθηκε το Νοέμβριο 2013 είναι το προϊόν της συγχώνευσης τριών δημόσιων κατασκευαστικών εταιρειών: της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ [υπεύθυνη για την κατασκευή και τον εξοπλισμό νοσοκομείων], της ΟΣΚ ΑΕ με τις διευρυμένες της αρμοδιότητες [υπεύθυνη για την κατασκευή και τον εξοπλισμό σχολείων καθώς και με την αρμοδιότητα για την υλοποίηση των εν εξελίξει έργων της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου ΚΕΔ ΑΕ] και της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ [υπεύθυνη για την κατασκευή και τον εξοπλισμό δικαστηρίων και σωφρονιστικών καταστημάτων].

Η δημιουργία της ΚτΥπ ΑΕ απαντά στην ανάγκη υλοποίησης δημόσιων κτιριακών υποδομών με τους πλέον ευνοϊκούς όρους για το δημόσιο συμφέρον τόσο στους κλάδους της υγείας, της παιδείας και της δικαιοσύνης [από 01.08.2015] όσο και σε οποιονδήποτε άλλο τομέα ανακύψει ανάγκη. Ο επιμερισμός ευθυνών μεταξύ διαφορετικών φορέων για ένα και μοναδικό αντικείμενο –τις δημόσιες κτιριακές υποδομές– δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση πόρων χωρίς κοινωνικές επιπτώσεις ήταν σημαντική η δημιουργία μιας ενιαίας εταιρείας του δημοσίου, υπεύθυνης για όλες τις κρατικές κτιριακές υποδομές.

Κύριες πηγές χρηματοδότησης της ΚτΥπ ΑΕ είναι o τακτικός κρατικός προϋπολογισμός και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων [ΠΔΕ], ενώ χάρη στο αντικέιμενο και την ποιότητα των έργων, συχνή είναι η δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καθώς και η επιλεξιμότητα για επιδοτήσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Το έργο της ΚτΥπ ΑΕ εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων το οποίο ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο ανήκει κάθε υλοποιούμενο έργο συμβουλεύεται και συνεργάζεται με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ή με οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή είναι σχετική με το εκάστοτε έργο.

 


Στη διεύθυνση : http://www.ktyp.gr/el/προδιαγραφές/εξοπλισμοί-σχολείων

υπάρχει περιγραφή των διαθεσίμων ειδών όπως και των κατάλληλων εντύπων για :

  • εξοπλισμό ΑΜΕΑ
  • Εξοπλισμό Προσχολικής Αγωγής
  • Εξοπλισμό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Εξοπλισμό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η υποβολή αιτήματων γίνεται στη διεύθυνση: https://www.aithmata-ktyp.gr/site_common/user_login.php


Αρ. Πρώτ.:ΕΓ: 8/03-02-2011

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Εξοπλισμός Σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2011

Παρακαλούμε  όπως  ενημερώσετε  όλους τους Προϊσταμένους και τους Δ/ντές των Σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης που ανήκουν στην Διεύθυνσή σας, ότι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για εξοπλισμό των σχολικών μονάδων έτους 2011 από (15 Φεβρουαρίου έως τέλος Φεβρουαρίου).

Τo κάθε σχολείο θα στέλνει το αίτημά του στο Γραφείο που ανήκει και (μόνο ένα αίτημα για τη σχολική χρονιά) και τα Γραφεία  θα τα στέλνουν σε μας, αφού πρώτα υπογράψει και εγκρίνει το αίτημα του σχολείου ο Προϊστάμενος του Γραφείου Εκπαίδευσης που ανήκει το σχολείο.

Σε έκτακτες περιπτώσεις (π.χ. νέα σχολεία, προσθήκες, μεταστεγάσεις, κλοπή υλικού - βανδαλισμοί) τα αιτήματα θα στέλνονται ανεξαρτήτου ημερομηνίας καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους στον ΟΣΚ με την ως άνω διαδικασία.

Σας επισυνάπτουμε τα αντίστοιχα έγγραφα που θα πρέπει να συμπληρώσουν και μας αποστείλουν τα σχολεία.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Γεώργιος Σμαράϊδος

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Βασίλειος Νάνος


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση : Φαβιέρου 30 - 104 38 - Αθήνα

Πληροφορίες :
α) ΓΥΜΝΑΣΙΑ-Δ/ΝΣΕΙΣ Β/ΘΜΙΑΣ: κα Αννα Βεργίνη - 2104927227 - 2104927177
β) ΛΥΚΕΙΑ -ΤΕΕ: κα Ναταλί Μουστάκη - 2104927227 - 2104927177, κα Αννα Βεργίνη - 2104927227 - 2104927177

(ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.00-14.00)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΣΚ Α.Ε. 
ΓΙΑ ΤΗΝ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ - ΤΕΕ
A. ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
1 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΘΡΑΝΙΟΥ  
2 ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΖΑΜΙ
3 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΤΖΑΜΙ KAI MΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ)
4 ΓΡΑΦΕΙΟ 1/2 Π (ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ)
5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΓΙΑ Δ/ΝΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔ/ΝΤΗ)
6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  
7 ΓΡΑΦΕΙΟ Π (ΓΙΑ Δ/ΝΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔ/ΝΤΗ)
8 ΕΔΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ)
9 ΘΡΑΝΙΟ ΓΥΜ.-ΛΥΚΕΙΟΥ  
10 ΚΑΘΙΣΜΑ ΘΡΑΝΙΟΥ ΓΥΜ.-ΛΥΚΕΙΟΥ  
11 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (ΕΩΣ 8 ΤΕΜ.)
12 ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΙΝΟ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ  
13 ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ  
14 ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ (ΕΩΣ 180 ΤΕΜ.)
15 ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟΥ  
16 ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ (ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ)
17 ΛΕΥΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
18 ΞΥΛΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
19 ΠΑΓΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
20 ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟ  
21 ΧΑΡΤΟΣΤΑΤΗΣ  
Β. ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
1 D.V.D. (1 ΤΕΜ.ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)
2 FAX (1 ΤΕΜ.ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)
3 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (1 ΤΕΜ. ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΥΚΕΙΑ-ΤΕΕ)
4 ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (1 ΤΕΜ.ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)
5 ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (1 ΤΕΜ.ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)
6 ΡΑΔΙΟΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ (1 ΤΕΜ.ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)
7 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (1 ΤΕΜ.ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)
8 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ (1 ΤΕΜ.ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)
Γ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
1 ΘΡΑΝΙΟ ΕΙΔΙΚΟ  
2 ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ  
3 ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ  
4 ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ  
5 ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ 4/ΠΟΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ  
6 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
7 ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ  
Pin It

Εκτύπωση