edu.klimaka.gr

Αίτηση μετεγγραφής φοιτητή με σοβαρές παθήσεις

Μετεγγραφή Φοιτητών Eιδικών Κατηγοριών - Κατ' εξαίρεση Μεταγγραφές

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4806/2020

Αριθμ. 148236/Ζ1
Ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών ειδικών κατηγοριών και κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 81 και των άρθρων 72, 73, 74, 75, 78 και 79 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111),
β) του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 24),
γ) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1990 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),
ε) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου» (Α΄ 123).
2. Την υπό στοιχεία 7921/Υ1/6-8-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» (Β΄ 3297).
3. Την υπό στοιχεία 87763/Ζ1/7-7-2020 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 77275/Ζ1/19-6-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα: “Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021” (Β΄ 2549)» (Β΄ 2766).
4. Την υπό στοιχεία 142413/19-10-2020 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών και Μετακινήσεων α) βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και β) για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες» (Β΄ 4617).
5. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/549/147410/Β1/29-10-2020 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Κοινές διατάξεις για την εφαρμογή των Κεφαλαίων Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής Γενικές προϋποθέσεις μετεγγραφής Λόγοι αποκλεισμού

1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για τους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε Τμήματα των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α.,

  1. είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.),
  2. είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση),
  3. είτε μέσω της χρήσης του δικαιώματος πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις, από τους πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις με κριτήριο τον βαθμό απολυτηρίου τους και σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.

2. Γενική προϋπόθεση για μετεγγραφή φοιτητή στις περιπτώσεις των Κεφαλαίων Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των Τμημάτων, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 4692/2020, καθώς και η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων των ειδικών κατηγοριών της παρούσας απόφασης πραγματοποιείται καθ’ υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

3. Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής:

α) όσοι έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης, ο οποίος προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, όπου φοιτούν,

β) όσοι έχουν λάβει μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου,

γ) όσοι, με αίτησή τους, έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός εάν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας, και εφόσον δεν έχουν υποβάλλει αίτηση επανεγγραφής σε Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159),

δ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. με τις κάτωθι κατηγορίες:

δα) τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού,

δβ) αλλοδαποί αλλογενείς,

δγ) υπότροφοι αλλοδαποί αλλογενείς, οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Τμήματα Θεολογίας των Α.Ε.Ι. και στα προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Α. σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές,

δδ) υπότροφοι ομογενείς,

δε) αθλητές, οι οποίοι εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με διάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121),

δστ) όσοι έχουν εγγραφεί σε ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

3. Αποκλείεται η μετεγγραφή μεταξύ Τμημάτων Α.Ε.Ι. με έδρα την ίδια Περιφερειακή Ενότητα. Για τις ανάγκες της παρούσας, η Περιφέρεια Αττικής νοείται ως μία Περιφερειακή Ενότητα, εξαιρουμένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μετεγγραφή τέκνων

α) θυμάτων τρομοκρατίας,

β) στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής - Δικαιούχοι μετεγγραφής

α) Τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120), έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια διαμένει μόνιμα ή έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.

β) Τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια διαμένει μόνιμα ή έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής του άρθρου 2 καλούνται από τις Σχολές/Τμήματα, για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής, να υποβάλουν κατά περίπτωση τα κατωτέρω δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των κριτηρίων για τη χορήγηση της μετεγγραφής:

α. Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (περ. α΄ και β΄ του άρθρου 2).

β. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα/Σχολή προέλευσης (περ. α΄ και β΄ του άρθρου 2).

γ. Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό δημόσιας αρχής αποδεικνύει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120), στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας (περ. α΄ του άρθρου 2).

δ. Βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Στρατιωτικού Προσωπικού ή Διεύθυνση Διοικητικού του οικείου Γενικού Επιτελείου, η οποία αποδεικνύει τον θανάσιμο τραυματισμό γονέα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, σε περίπτωση που ο αιτών δηλώνει τέκνο στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (περ. β΄ του άρθρου 2).

ε. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος ή βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αντίστοιχα, ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία αποδεικνύει τον θανάσιμο τραυματισμό γονέα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, σε περίπτωση που ο αιτών δηλώνει τέκνο στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας (περ. β΄ του άρθρου 2).

στ. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων ή του έχοντος την επιμέλεια, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται επειδή είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας ή τέκνο στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής (περ. α΄ και β΄ του άρθρου 2).

στ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο έχει εκδοθεί εντός του τρέχοντος έτους (περ. α΄ και β΄ του άρθρου 2).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Μετεγγραφή ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή πάσχοντες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, ή δωρητές οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο

Άρθρο 4
Πεδίο εφαρμογής Δικαιούχοι μετεγγραφής

Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, πιστοποιούμενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίες (ΚΕ.Π.Α.) ή πάσχοντες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη την οποία ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη στην οποία τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής του άρθρου 4 καλούνται από τις Σχολές/Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής να υποβάλουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των κριτηρίων για τη χορήγηση της μετεγγραφής:

α. Εκτύπωση της οριστικοποποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.

β. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα/Σχολή προέλευσης.

γ. Πιστοποιητικό Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), από το οποίο προκύπτει αναπηρία σωματική, διανοητική ή ψυχική 67% και άνω, ή βεβαίωση της επιτροπής της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης που πιστοποιεί την πάθηση που δηλώνει ο αιτών, ή έγγραφο που πιστοποιεί ότι ο αιτών έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών.

δ. Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία παρέχεται στον φοιτητή ιατρική μέριμνα, στην περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται μετεγγραφής λόγω αναπηρίας (σωματικής, διανοητικής ή ψυχικής) 67% και άνω ή πάσχει από τις αναφερόμενες, στο παράρτημα της υπό στοιχεία Φ.151/17897/ Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις.

ε. Πιστοποιητικό από τις επταμελείς επιτροπές έκδοσης πιστοποιητικών διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, που προβλέπονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Φ.151/27897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, στην περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται μετεγγραφής ως πάσχων από κάποια από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις.

στ. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων ή του έχοντος την επιμέλεια, στην περίπτωση που ο αιτών είναι φοιτητής με αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω ή πάσχει από τις αναφερόμενες, στο παράρτημα της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών.

ζ. Βεβαίωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), στην περίπτωση που ο αιτών είναι δωρητής οργάνου ή μυελού των οστών:

Κεφάλαιο Δ΄
Μετεγγραφές φοιτητών κυπριακής καταγωγής

Άρθρο 6
Πεδίο εφαρμογής Δικαιούχοι μετεγγραφής Μοριοδότηση οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων

1. Οι φοιτητές των ημεδαπών Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., που έχουν κυπριακή καταγωγή και εισήχθησαν σε αυτά, σε ποσοστό καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Φ.151/20049/ Β6/20-2-2007 (Β΄ 272) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, εφόσον συντρέχει μία τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. έχουν αδελφό ή σύζυγο ή γονέα ή τέκνο που φοιτά κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετεγγραφής σε πρόγραμμα σπουδών πρώτου ή δευτέρου κύκλου σε ημεδαπό Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. ή
  2. έχουν αδελφό ή σύζυγο ή γονέα ή τέκνο που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε (5) έτη.

2. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων είναι ίσος με το 1% του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων, κατά το έτος αναφοράς της εν λόγω ειδικής κατηγορίας, με την οποία εισάγονται οι φοιτητές κυπριακής καταγωγής στα ημεδαπά Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.

3. Η χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων, που ο δικαιούχος σωρεύει σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Οικονομικά Κριτήρια

αα) Επτά (7) μόρια εάν το οικογενειακό εισόδημα για το προηγούμενο φορολογικό έτος δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000).

αβ) Έξι (6) μόρια εάν το οικογενειακό εισόδημα για το προηγούμενο φορολογικό έτος κυμαίνεται από το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (10.000,01) έως το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000).

αγ) Πέντε (5) μόρια εάν το οικογενειακό εισόδημα για το προηγούμενο φορολογικό έτος κυμαίνεται από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (20.000,01) έως το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000).

αδ) Τέσσερα (4) μόρια εάν το οικογενειακό εισόδημα για το προηγούμενο φορολογικό έτος κυμαίνεται από το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (30.000,01) έως το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000).

αε) Τρία (3) μόρια εάν το οικογενειακό εισόδημα για το προηγούμενο φορολογικό έτος κυμαίνεται από το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (40.000,01) έως το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000).

αστ) Δύο (2) μόρια εάν το οικογενειακό εισόδημα για το προηγούμενο φορολογικό έτος κυμαίνεται από το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (50.000,01) έως το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000).

Εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ δεν μοριοδοτείται.

Η φορολογική δήλωση πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι την οριστική υποβολή της αίτησης μετεγγραφής.

β) Κοινωνικά Κριτήρια

βα) Πέντε (5) μόρια εάν ο δικαιούχος έχει αναπηρία 67% ή πάσχει από ασθένεια που αναφέρεται στο παράρτημα της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.

ββ) Δύο (2) μόρια, εάν ο δικαιούχος είναι ορφανός από τον ένα γονέα και πέντε (5) μόρια εάν είναι ορφανός και από τους δύο γονείς.

βγ) Δύο (2) μόρια, εάν ο δικαιούχος είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας προσαυξανόμενα κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε τέκνο της οικογένειας πλην του δικαιούχου.

βδ) Ενάμισι (1,5) μόριο, εάν ο δικαιούχος είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας, προσαυξανόμενο κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε τέκνο της οικογένειας πλην του δικαιούχου.

βε) Δύο (2) μόρια, εάν ο δικαιούχος είναι τέκνο άγαμου γονέα.

βστ) Ένα (1) μόριο για κάθε μέλος της οικογένειας του δικαιούχου (γονέα, τέκνο, αδελφό/ή ή σύζυγο), το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενη από ιατροσυμβούλιο της Κύπρου ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει και πιστοποιούνται από δημόσιο ιατρικό λειτουργό της Κύπρου.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση, μετεγγραφή χορηγείται στον δικαιούχο που συγκεντρώνει υψηλότερη μοριοδότηση από τα κοινωνικά κριτήρια.

Άρθρο 7
Διαδικασία υποβολής αίτησης μετεγγραφής

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών της ειδικής κατηγορίας, με την οποία εισάγονται οι φοιτητές κυπριακής καταγωγής στα ημεδαπά Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. και σε αποκλειστική προθεσμία, που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), όσοι φοιτητές κυπριακής καταγωγής επιθυμούν να μετεγγραφούν, υποβάλλουν μέσω εφαρμογής του Υ.ΠΑΙ.Θ., ηλεκτρονική αίτηση στην οποία δηλώνουν την αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, στο οποίο επιθυμούν να μετεγγραφούν και όσα από τα κριτήρια αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας για τα οποία δύνανται να μοριοδοτηθούν. Το Τμήμα ή η Σχολή που αιτούνται μετεγγραφή, θα πρέπει να εδρεύει στην περιφέρεια όπου φοιτά ή διαμένει το πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσας. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση, οι δικαιούχοι μετεγγραφής δεσμεύονται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 της παρούσας που αποδεικνύουν τη συνδρομή των δηλωθέντων κριτηρίων μοριοδότησης. Η αίτηση μετεγγραφής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και την επεξεργασία αυτών, καταρτίζεται ονομαστικός πίνακας ανά Σχολή ή Τμήμα των αιτούντων τη χορήγηση μετεγγραφή φοιτητών κυπριακής καταγωγής στα ημεδαπά Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. κατά φθίνουσα σειρά των μορίων, που συγκέντρωσαν σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

3. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης κυρώνει τον πίνακα υπό την αίρεση του ελέγχου των δικαιολογητικών, που οι δικαιούχοι μετεγγραφής, δεσμεύθηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν, προκειμένου να ελεγχθούν από την οικεία Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος, στο οποίο είναι επιθυμητή η μετεγγραφή.

4. Η ανωτέρω απόφαση κύρωσης του πίνακα των δικαιούχων μετεγγραφή ανά Σχολή ή Τμήμα κοινοποιείται στις Γραμματείες των οικείων Σχολών/Τμημάτων.
Οι δικαιούχοι μετεγγραφής ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος υποδοχής προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία είχαν δεσμευθεί στην αίτησή τους ότι θα προσκομίσουν.

5. Οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων ενημερώνουν, με κάθε πρόσφορο μέσο και εντός εύλογου χρόνου, τον υποψήφιο της ανωτέρω κατηγορίας μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του, εάν γίνεται δεκτός για εγγραφή στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του από τη Σχολή/Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής του στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής.

6. Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση, τα οποία συνιστούν προϋπόθεση για τη χορήγηση της μετεγγραφής, καθώς και στην περίπτωση μη απόδειξης των μοριοδοτούμενων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 6 μέσω των υποβληθέντων στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος δικαιολογητικών, η Γραμματεία του Τμήματος/ Σχολής ενημερώνει περί τούτου εγγράφως το συντομότερο δυνατό το Υ.ΠΑΙ.Θ. Σε περίπτωση που το σύνολο των μορίων για τα κριτήρια που έχουν επαληθευτεί είναι μεγαλύτερο ή ίσο του συνόλου των μορίων που συγκέντρωσε ο τελευταίος μετεγγραφόμενος του ανωτέρω πίνακα, πραγματοποιείται η μετεγγραφή του αιτούντα, διαφορετικά καλείται ο αιτών μετεγγραφή που έπεται στην κατάταξη του ανωτέρω πίνακα μετεγγραφομένων.

7. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) για την αναγνώριση μαθημάτων.

Άρθρο 8
Δικαιολογητικά

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής φοιτητές κυπριακής καταγωγής στα ημεδαπά Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. καλούνται από τις Σχολές ή τα Τμήματα, για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 6 για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί:

α. Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.

β. Έγγραφο των αρμοδίων διοικητικών αρχών της Κύπρου, από το οποίο προκύπτει το οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου μετεγγραφή φοιτητή κυπριακής καταγωγής.

γ. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα/Σχολή προέλευσης.

δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο έχει εκδοθεί εντός του τρέχοντος έτους, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως πολύτεκνος ή τρίτεκνος ή μη αναγνωρισμένο τέκνο άγαμου γονέα.

ε. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.

στ. Πιστοποιητικό από το ιατροσυμβούλιο Κύπρου, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω του ιδίου ή των γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγων.

ζ. Πιστοποιητικό από δημόσιο ιατρικό λειτουργό της Κύπρου, στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι πάσχει ο ίδιος ή έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις, που αναφέρονται στο παράρτημα της υπό στοιχεία Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Στο εν λόγω πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η πάθηση, όπως ορίζεται στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση.

η. Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/ή, σύζυγος, γονέας ή τέκνο είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετεγγραφής, φοιτητής προγράμματος σπουδών πρώτου ή δευτέρου κύκλου σε ημεδαπό Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α.

θ. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας αδελφού ή συζύγου ή γονέα ή τέκνου, από την οποία προκύπτει ότι αυτός/αυτή διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε (5) έτη.

Κεφάλαιο E΄
Λοιπές ειδικές κατηγορίες

Άρθρο 9
Μετεγγραφές φοιτητών Ελλήνων πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης

1. Οι φοιτητές Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, που εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄ 272) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα.

2. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων είναι ίσος με το 10% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, κατά το έτος αναφοράς της εν λόγω ειδικής κατηγορίας.

3. Η χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που ο δικαιούχος σωρεύει, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020.

4. Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων και η ένταξη του αιτούντος σε μία εκ των κατηγοριών της παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020 πραγματοποιείται με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων μετεγγραφών με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά οικονομικά στοιχεία, σύμφωνα με την περ. ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170). Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 142413/19-10-2020 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 4617), εφαρμόζονται και σε αυτήν την κατηγορία.

5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών της ανωτέρω κατηγορίας και σε αποκλειστική προθεσμία που ανακοινώνεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ., όσοι φοιτητές επιθυμούν να μετεγγραφούν, υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υ.ΠΑΙ.Θ. αίτηση, στην οποία δηλώνουν την αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα στο οποίο επιθυμούν να μετεγγραφούν και όσα από τα αναφερόμενα της παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020 μόρια δύνανται να μοριοδοτηθούν. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση, οι δικαιούχοι μετεγγραφής δεσμεύονται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 142413/19-10-2020 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 4617), που αποδεικνύουν τη συνδρομή των δηλωθέντων κριτηρίων μοριοδότησης. Η αίτηση μετεγγραφής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

6. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και την επεξεργασία αυτών, καταρτίζεται ονομαστικός πίνακας ανά Σχολή ή Τμήμα των αιτούντων τη χορήγηση μετεγγραφής φοιτητών Ελλήνων πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης στα ημεδαπά Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. κατά φθίνουσα σειρά των μορίων, που συγκέντρωσαν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020.

7. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης κυρώνει τον πίνακα υπό την αίρεση του ελέγχου των δικαιολογητικών, που οι δικαιούχοι μετεγγραφής, δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν, προκειμένου να ελεγχθούν από την οικεία Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος, στο οποίο είναι επιθυμητή η μετεγγραφή.

8. Η ανωτέρω απόφαση κύρωσης του πίνακα των δικαιούχων μετεγγραφής ανά Σχολή ή Τμήμα κοινοποιείται στις Γραμματείες των οικείων Σχολών/Τμημάτων.
Οι δικαιούχοι μετεγγραφής ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος υποδοχής όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία είχαν δεσμευθεί στην αίτησή τους ότι θα προσκομίσουν.

9. Οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων ενημερώνουν, με κάθε πρόσφορο μέσο και εντός ευλόγου χρόνου, τον υποψήφιο της ανωτέρω κατηγορίας μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του, εάν γίνεται δεκτός για εγγραφή στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του από τη Σχολή/Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής του στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής.

10. Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση, τα οποία συνιστούν προϋπόθεση για τη χορήγηση της μετεγγραφής, καθώς και στην περίπτωση μη απόδειξης των μοριοδοτούμενων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων της παρ. 3 του άρθρου 75 μέσω των υποβληθέντων στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος δικαιολογητικών, η Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής ενημερώνει περί τούτου εγγράφως το συντομότερο δυνατό το Υ.ΠΑΙ.Θ. Σε αυτή την περίπτωση η μετεγγραφή πραγματοποιείται αν το σύνολο των μορίων για τα κριτήρια που έχουν επαληθευθεί είναι μεγαλύτερο ή ίσο του συνόλου των μορίων που συγκέντρωσε ο αιτών που καταλαμβάνει την τελευταία θέση μετεγγραφής.

11. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) για την αναγνώριση μαθημάτων.

Άρθρο 10
Μετεγγραφή φοιτητών-κρατούμενων σε Κατάστημα Κράτησης της χώρας

1. Οι φοιτητές κρατούμενοι σε Κατάστημα Κράτησης της χώρας, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχο ή συναφές με το Τμήμα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι. Τμήμα, το οποίο εδρεύει σε Περιφερειακή Ενότητα όπου λειτουργεί το Κατάστημα Κράτησης στο οποίο κρατούνται κατά την ημερομηνία της αίτησης μετεγγραφής τους.

Σε περίπτωση κατά την οποία στην Περιφερειακή Ενότητα όπου λειτουργεί το Κατάστημα Κράτησης δεν υπάρχει Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συναφές Τμήμα με το Τμήμα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι., τότε οι εν λόγω φοιτητές έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχο ή συναφές με το Τμήμα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι. Τμήμα, το οποίο εδρεύει σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα εκείνης όπου λειτουργεί το Κατάστημα Κράτησής τους.

2. Οι φοιτητές της ανωτέρω κατηγορίας, που επιθυμούν να μετεγγραφούν αποστέλλουν έντυπη αίτηση στο Υ.ΠΑΙ.Θ. στην οποία δηλώνουν ένα (1) Τμήμα αντίστοιχο ή συναφές με το Τμήμα Α.Ε.Ι., στο οποίο εισήχθησαν, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα όπου εδρεύει και το Κατάστημα Κράτησης στο οποίο κρατούνται. Οι μετεγγραφές των αιτούντων σε αντίστοιχα ή συναφή Τμήματα πραγματοποιούνται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις αιτήσεων μετεγγραφής σε συναφή Τμήματα, η απόφαση μετεγγραφής εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) ως προς τη συνάφεια.

3. Οι αιτήσεις μετεγγραφής υποβάλλονται από τις 15 έως τις 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υ.ΠΑΙΘ. και συνοδεύονται από βεβαίωση του οικείου Καταστήματος Κράτησης, καθώς και βεβαίωση σπουδών του Τμήματος από την οποία προκύπτει ο τρόπος εισαγωγής στο εν λόγω Τμήμα.

Άρθρο 11
Μετεγγραφή κληρικών

1. Κληρικοί οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση εφημερίου και φοιτούν σε Ιερατικό Τμήμα των Α.Ε.Α. έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στο Ιερατικό Τμήμα της Α.Ε.Α. που βρίσκεται στην πλησιέστερη Περιφερειακή Ενότητα του τόπου της οργανικής τους θέσης.

2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση από 15 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους στο Τμήμα της Α.Ε.Α. υποδοχής. Η αίτησή τους συνοδεύεται από πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα επιτυχίας ή φοίτησής τους, καθώς και από πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο θα αναγράφεται η πόλη που υπηρετούν.

3. Η Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τη μετεγγραφή του και προβαίνει στην εγγραφή του, εφόσον αποσταλεί υπηρεσιακά ο φάκελός του με βεβαίωση διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου.

Κεφάλαιο ΣΤ΄
Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση

Άρθρο 12
Πεδίο εφαρμογής - Δικαιούχοι μετεγγραφής

1. Αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/ μετακίνησης υποβάλλονται αποκλειστικά για σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις ή επιγενόμενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται ιδίως οι εξής:

α) σοβαρές παθήσεις φοιτητών ή μελών της οικογένειας του φοιτητή, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και οι οποίες διαπιστώνονται από τα όργανα και μέσω διαδικασίας η οποία αναφέρεται στη ως άνω κοινή υπουργική απόφαση,

β) θάνατος συγγενούς α΄ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β΄ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός ενός έτους πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής,

γ) κυοφορούσες φοιτήτριες μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος, και εφόσον αυτές ήδη φοιτούν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, και

δ) φοιτητές οι οποίοι έχουν υποστεί σωματική ή ψυχική βλάβη προκληθείσα από εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας ή της προσωπικής ελευθερίας, η οποία τεκμηριώνεται με βάση τα πορίσματα της ιατρικής επιστήμης.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα Α.Ε.Ι. στην Περιφερειακή Ενότητα με εκείνο του Τμήματος εισαγωγής ή φοίτησής τους, τότε οι φοιτητές αυτοί, δύνανται να υποβάλουν αίτηση κατ’ εξαίρεση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου για το οποίο συγκεντρώνουν τα μόρια της βάσης εισαγωγής κατά το έτος εγγραφής τους στο Τμήμα προέλευσης.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών την κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή ή μετακίνηση εμπίπτει σε λόγους αποκλεισμού, όπως αυτοί της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111), τότε η Επιτροπή κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών του άρθρου 8 δύναται να εισηγηθεί ομόφωνα στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος και κρίνει για την έκδοση απόφασης κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής ή μετακίνησης.

4. Η αίτηση για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή ή μετακίνηση δεν μπορεί να αφορά σε πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για την απόρριψη της αίτησης μετεγγραφής ή μετακίνησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις περί μετεγγραφών ή μετακινήσεων του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

Άρθρο 13
Σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων

1. Συνιστάται πενταμελής Επιτροπή με αντικείμενο την εξέταση των κατ’ εξαίρεση αιτήσεων μετεγγραφής ή μετακίνησης.

Η Επιτροπή κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

α) Έναν (1) εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από το Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, και εκτελεί χρέη Προέδρου.

β) Δύο (2) εκπροσώπους που υποδεικνύονται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι., οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη.

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο από τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Ιατρών, ο οποίο υποδεικνύεται από τον Υπουργό Υγείας και ορίζεται με την αναπληρωτή του, ως μέλος.

2. Τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία α΄, β΄ και δ΄ του παρόντος άρθρου, ορίζονται εγγράφως από τους αρμόδιους φορείς εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος από την αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.

3. Το μέλος του στοιχείου γ΄, καθώς και ο Γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του και δύο υπάλληλοι του τμήματος Δ΄ της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Η Επιτροπή λειτουργεί εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας, συγκροτείται για κάθε ακαδημαϊκό έτος με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι άμισθη και τα μέλη της δεν λαμβάνουν κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτή. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής, το νέο μέλος διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους το οποίο αντικαταστάθηκε. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να αντικαθιστά οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής με αιτιολογημένη απόφασή του. Η απουσία μέλους της Επιτροπής χωρίς σοβαρό λόγο από τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις ή για χρονική περίοδο δύο (2) μηνών, ισοδυναμεί με παραίτηση και ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβεί στην αντικατάστασή του, για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας της Επιτροπής.

5. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρούσα η πλειοψηφία των μελών της μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

6. Η Επιτροπή συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο. Η πρόσκληση περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη και γνωστοποιείται από τον Γραμματέα τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση, στα μέλη της Επιτροπής.

7. Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων τα οποία συντάσσονται από τον ίδιο και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο.

8. Οι συνεδριάσεις και η λειτουργία της Επιτροπής διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας για τα συλλογικά όργανα της Διοίκησης (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

9. Η απόφαση ορισμού της Επιτροπής δεν δημοσιοποιείται πριν από την ολοκλήρωση του έργου της για το οικείο ακαδημαϊκό έτος.

Άρθρο 14
Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μαζί με τα δικαιολογητικά, τα οποία τεκμηριώνουν τις σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις ή τις επιγενόμενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 12 της παρούσας, και τα ακόλουθα:

α. Εκτυπωμένη την οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.

β. Βεβαίωση σπουδών από το Τμήμα προέλευσης από την οποία προκύπτει το εξάμηνο φοίτησης και ο τρόπος εισαγωγής στο εν λόγω Τμήμα.

γ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο έχει εκδοθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ημερομηνίες και με διαδικασία που ανακοινώνεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο επιπλέον δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της κρίσης της περί της αίτησης για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης.

Ο πλήρης φάκελος του αιτούντος και η τεκμηριωμένη απόφαση της Επιτροπής διαβιβάζονται στο Ίδρυμα, στο οποίο ο αιτών έχει αιτηθεί την κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Άρθρο 15
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία 181797/Ζ1/20-11-2019 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 4272).

Άρθρο 16 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 30 Οκτωβρίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

 

 

Σχετικά Άρθρα