edu.klimaka.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΣΠΥΡ. ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΣΠΥΡ. ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ"

Αρ.Πρωτ.36484/Η/02-04-2012/ΥΠΔΒΜΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ OIKON. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
(ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ)
Πληροφορίες: Α.Κοπανάκη
Τηλέφωνο: 210 3442354
ΦΑΞ: 210.3442365
ΑΔΑ: 4ΑΣ29-ΦΕΞ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη χορήγησης τριών (3) υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, για προπτυχιακές σπουδές εσωτερικού, ακαδ. έτους 2010-2011,  από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΣΠΥΡΟΥ ΑΪBATZIΔOY», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ BIOY ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Σύμφωνα με:
1. Την από 26.1.1918 διαθήκη του Σπυρ. Αϊβατζίδου.
2. Τις διατόξεις των αρθρ. 51-62 του α. ν. 2039/1939 (ΦΕΚ Α' 455).
3. Τον α.ν. 2345/22.4.1949 «περί διαθέσεως του κληρ/τος Σπυρ. Αϊβατζίδου προς εκπαίδευσιν νέων της κοινότητας Νήσος Πισιδίας».
4. Το από 1.3.1940 β.δ. «Περί υπαγωγής εις την όμεσον διαχείρισιν του Υπουργείου Οικονομικών, του προς εκπαίδευσιν νέων καταγόμενων εκ της κοινότητας Νήσης Πισιδίας κληρ/τος Σπυρ. Αϊβατζίδου».
5. Τις διατόξεις του β.δ. της 5-9-1940 (ΦΕΚ Α' 290).
6. Την υπ' aριθμ. 1 097284/3008/ΒΟΟ11 /21.8.1995 Κοινή Απόφαση σχετική με την επωφελέστερη διάθεση των εσόδων της περιουσίας του κληροδοτήματος Σπυρ. Αϊβατζίδου.
7. Την υπ' αριθμ.3/4-5-2011 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληρ/των.
8. Την υπ' aριθμ. 011115/6-12-2011 Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Ιωάννου Μουρμούρα» (ΦΕΚ Β. 2792/8-12-11 ).

Αποφασίζουμε

Προκηρύσσουμε τη χορήγηση - χωρίς διαγωνισμό- για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 τριών (3) υποτροφιών σε φοιτητές και φοιτήτριες των Πανεπιστημίων της χώρας καθώς και των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τεχνολογικού Τομέα της χώρας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάζουν οικονομική αδυναμία και να προέρχονται από γονείς ή παππούδες από τους οποίους και οι δύο ή και ο ένας έλκουν την καταγωγή κατά σειρά προτίμησης από:
α)την τέως κοινότητα του χωρίου Νήσος (Νης) της Τουρκίας,
β) την τέως επαρχία Πισιδίας,
γ) το Νομό ή την ευρύτερη διοικητική περιφέρεια όπου υπάγεται η επαρχία Πισιδίας,
δ) την ευρύτερη περιοχή της Μ. Ασίας και
ε) ελλείψει των προηγούμενων από την ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης.

Κάθε προηγούμενη περιοχή αποκλείει την επόμενη και επί περισσοτέρων ενδιαφερομένων από την ίδια περιφέρεια, προηγούνται εκείνοι των οποίων και οι δύο γονείς ή παππούδες κατάγονται από την περιοχή και σε περίπτωση ίσων όρων ανά τόπο καταγωγής, όσοι έχουν καλύτερες επιδόσεις στις σπουδές τους. Αν και πάλι βρεθούν υποψήφιοι με ίσους όρους, τότε διενεργείται δημόσια κλήρωση.

Το ποσό της υποτροφίας είναι διακόσια (200) ΕΥΡΩ το μήνα. Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από το Σεπτέμβριο του 201 Ο ή από την έναρξη του εξαμήνου του ακαδ. έτους 2010-2011 και διαρκεί ως το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων, εφόσον έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους, δηλ. επιτυγχάνουν στα 3/4 των μαθημάτων, που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής που φοιτούν, σε κάθε εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου και Ιουνίου και στα περισσότερα μαθήματα περιόδου Σεπτεμβρίου κάθε έτους, διαφορετικά η υποτροφία διακόπτεται.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής μπορούν από την 27η Ιουλίου 2012 και το αργότερο μέχρι και τις 26 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη:

1) Να υποβάλλουν, κατά τις εργάσιμες ημέρες, τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε ένα από τα εξής γραφεία:
--Στο Γραφείο Κληροδοτημάτων (αριθ. γραφ. 2045, 2°ς όροφος) κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού 12.00-15.00.
--Στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (αριθ. γραφ. 0044, στο ισόγειο) κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού 09.00-15.00.

2) Να αποστείλουν τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά, το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (με αντίστοιχη σφραγίδα ταχυδρομείου) με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Δ/νση Διοικητικού, Τμήμα Διαχ/σης και Μισθ/σίας, Γραφείο Κληροδοτημάτων (αριθ. γραφ. 2045, 2°ς όροφος) Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι στην περίπτωση αυτή, πρέπει να φυλάσσουν την απόδειξη αποστολής της αίτησής τους γιατί ενδέχεται να τους ζητηθεί.

Στις αιτήσεις πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά το Τμήμα ή η Σχολή του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν, ο τόπος καταγωγής, η διεύθυνση κατοικίας τους, το τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αν υπάρχει).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1.Αίτηση η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.goν.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Υποτροφίες/Υποτροφίες-Κληροδοτήματα.

2. Ι. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου από την οποία θα προκύπτει:
α) η ηλικία του υποψηφίου που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 χρόνων
β) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή και ο τόπος καταγωγής του υποψηφίου (δηλ. ο τόπος γέννησης του υποψηφίου) που προβλέπεται ανωτέρω.

ΙΙ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας των γονέων του.

ΙΙΙ.Σημειώνεται ότι:

Ο υποψήφιος οφείλει να θεμελιώσει την καταγωγή από τις ανωτέρω περιοχές όσο το δυνατό περισσότερων προγόνων του (γονέων και παππούδων του) επειδή ακριβώς στον αξιολογικό πίνακα προηγούνται εκείνοι οι υποψήφιοι των οποίων και οι δύο γονείς ή παππούδες κατάγονται από τις ανωτέρω περιοχές (και σε περίπτωση ίσων όρων ανά τόπο καταγωγής, όσοι έχουν καλύτερες επιδόσεις στις σπουδές τους και αν και πάλι βρεθούν υποψήφιοι με ίσους όρους, τότε διενεργείται δημόσια κλήρωση).

ΕΤΣΙ, για τη θεμελίωση των ανωτέρω προβλεπόμενων περιοχών ως τόπων καταγωγής των γονέων και των παππούδων του υποψηφίου, πρέπει ξεχωριστά και επιπλέον να προσκομιστούν: α) για τους γονείς, επικυρ. φωτοαντ. της αστυν. ταυτοτ. ή των δικών τους γονέων ή και των δικών τους παππούδων, β) για τους παππούδες, επικυρ. φωτοαντ. της αστυν. ταυτοτ. ή των δικών τους γονέων ή και των δικών τους παππούδων.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα (γονείς ή παππούδες) δεν βρίσκεται εν ζωή, προσκομίζει Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.

3.Επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (Πολύ Καλά) και διαγωγή τουλάχιστον «Κοσμία».

4.Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό του Τμήματος ή της Σχολής του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας ότι έχει εγγραφεί και φοιτά ο υποψήφιος.

5.Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση από αρμόδιο φορέα από τα οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι, οι γονείς ή οι παππούδες έλκουν την καταγωγή τους από τις προαναφερόμενες περιοχές.

6.Α.Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2010 της οικείας Δ.Ο.Υ. για το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους (χρήσεις 2009), το οποίο δε θα υπερβαίνει τα τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ προκειμένου περί οικογένειας μέχρι τέσσερα μέλη και το οποίο θα προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, καθώς και απλό φωτοαντίγραφο του αρχικού (δηλ. του έτους 2005) ατομικού και οικογενειακού εντύπου Ε9 καθώς και των τυχόν μεταγενέστερα υποβληθέντων ατομικών και οικογενειακών εντύπων Ε9 (που κατατέθηκαν στην οικεία Δ.Ο.Υ. και φέρουν την υπογραφή και τη σφραγίδα του παραλαβόντα υπαλλήλου). Κατά περίπτωση, όπου κρίνεται αναγκαίο, θα ζητούνται από τους υποψήφιους οικονομικά στοιχεία περισσότερων ετών.

6.Β.Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση, υποχρεούται να το δηλώσει με Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α 75).

7.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ ΑΎ5) του υποψηφίου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. για προηγούμενες σπουδές προπτυχιακού επιπέδου) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία, ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως. Η Υπεύθυνη δήλωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.goν.gr/Π ροκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Υποτροφίες/Υποτροφίες-Κληροδοτήματα.

Σημειώνεται ότι το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που προβλέπεται στο άρθρο 2 παραγρ. 2 στοιχείο α· του β.δ. της 5-9-1940, αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.

Το κείμενο της Προκήρυξης να καταχωριστεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mίnedu.gον.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Υποτροφίες/Υποτροφίες Κληροδοτήματα.

Περίληψη της πιο πάνω Προκήρυξης να δημοσιευτεί δύο φορές σε δύο εφημερίδες των Αθηνών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ BIOY ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

Σχετικά Άρθρα