edu.klimaka.gr

Πρόσκληση για Εκπαιδευτές Ποντιακής Διαλέκτου

Πρόσκληση για Θέσεις Εκπαιδευτών Ποντιακής Διαλέκτου σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Αρ.Πρωτ.660/58908/17-12-2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ
ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) στο πλαίσιο των Υποέργων 1 των Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8, που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, έχοντας υπόψη:
1) την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 5350/03-04-2012 (ΟΠΣ 375686) Απόφαση Ένταξης της Ε.Υ.Δ. ,
2) την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 5351/03-04-2012 (ΟΠΣ 375687) Απόφαση Ένταξης της Ε.Υ.Δ. ,
3) το υπ ‘ αριθμ. 13690/08-11-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης
4) την υπ΄ αριθμ. 14796/28-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Δ9-ΖΛΕ) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την «Ανάθεση Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ)»
5) την υπ΄αριθμ 1537/74/12-12-2013 απόφαση του Δ.Σ.,

απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου Ιδιωτικού Δικαίου για:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Το αντικείμενο εργασίας των Εκπαιδευτών Ποντιακής διαλέκτου, ενδεικτικά, είναι:
• η διδασκαλία της Ποντιακής Διαλέκτου στα τμήματα μάθησης
• η συμμετοχή στις συντονιστικές και ενημερωτικές συναντήσεις
• η συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης της Πράξης
• η ορθή τήρηση των εντύπων των τμημάτων μάθησης και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης εντύπων και εκθέσεων

Τα ειδικά και αναλυτικά καθήκοντα των εκπαιδευτών θα περιγράφονται στη σύμβαση.

Οι Εκπαιδευτές θα ενταχθούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά Περιφερειακή Ενότητα και θα επιλέγονται σύμφωνα με την κατάταξή τους με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά Περιφερειακή Ενότητα, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν στους Δήμους της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας. Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των παρακάτω Περιφερειακών Ενοτήτων:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Δράμας
Έβρου
Καβάλας
Ξάνθης
Ροδόπης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ημαθίας
Θεσσαλονίκης
Κιλκίς
Πέλλας
Πιερίας
Σερρών
Χαλκιδικής
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Γρεβενών
Καστοριάς
Κοζάνης
Φλώρινας
Περιφέρεια Ηπείρου Άρτας
Θεσπρωτίας
Ιωαννίνων
Πρέβεζας
Περιφέρεια Θεσσαλίας Καρδίτσας
Λάρισας
Μαγνησίας
Τρικάλων
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ζακύνθου
Κέρκυρας
Κεφαλληνίας
Λευκάδας
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Αιτωλοακαρνανίας
Αχαΐας
Ηλείας
Περιφέρεια Αττικής Βόρειος Τομέας Αθηνών
Δυτικός Τομέας Αθηνών
Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Νότιος Τομέας Αθηνών
Πειραιώς και Νήσων
Ανατολική Αττική
Δυτική Αττική
Περιφέρεια Πελοποννήσου Αργολίδος
Αρκαδίας
Κορινθίας
Λακωνίας
Μεσσηνίας
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Λέσβου
Σάμου
Χίου
Περιφέρεια Κρήτης Ηρακλείου
Λασιθίου
Ρεθύμνης
Χανίων

2. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:

  • Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
  • Γνώση Ποντιακής Διαλέκτου

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Τα κριτήρια επιλογής - μοριοδότησης των υποψηφίων, για τη διαμόρφωση πινάκων κατάταξης, είναι τα ακόλουθα:

Πίνακας κριτηρίων μοριοδότησης
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (15)
1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 8
α. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Προαπαιτούμενο
β. Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό * σχετικό με την Εκπαίδευση Ενηλίκων ή τον Ποντιακό Πολιτισμό
* Μοριοδοτείται μόνο ένας τίτλος (μετατυχιακό ή διδακτορικό)
8
1.2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης) 7
Στην Ποντιακή Διάλεκτο ή στη Διδακτική της Ποντιακής Διαλέκτου ή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (αρχές, φιλοσοφία και διδακτική μεθοδολογία) (0,50 μόριο ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 7.)
ΔΕΝ μοριοδοτείται επιμόρφωση διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών
7
2..ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (25)  
2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Εκπαίδευση που παρέχεται από φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων
(0,50 μόριο ανά 50ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)
10
Διδακτική Εμπειρία στη Ποντιακή Διάλεκτο
(0,50 μόριο ανά 50ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 15)
15
3.. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (5)  
3.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (Βλ. Παράρτημα Β) 3
Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 1
Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 2
Άριστη γνώση (επίπεδο C2) 3
Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο και για μία μόνο γλώσσα .
Οι πτυχιούχοι ξένων γλωσσών ΔΕΝ μοριοδοτούνται για τη γλώσσα του πτυχίου
 
3.2.ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) (βλ. Παράρτημα Α)
Οι πτυχιούχοι Πληροφορικής ΔΕΝ μοριοδοτούνται για τη γνώση Η/Υ
5
4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (5)  
4.1. ΑΝΕΡΓΙΑ
Λογίζεται αποδεδειγμένος, με βεβαίωση του ΟΑΕΔ, χρόνος συνεχούς ανεργίας μεγαλύτερος των 4 μηνών.
Μοριοδοτούνται με μία (1) μονάδα οι τέσσερις μήνες συνεχούς ανεργίας και με μία (1) μονάδα ανά μήνα συνεχούς ανεργίας, άνω των τεσσάρων μηνών, με ανώτατο όριο τις πέντε μονάδες.
 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 50
5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ((βλ.§ 7)) 50
ΣΥΝΟΛΟ 100

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Περιορισμοί:
α) Δεν επιτρέπεται η παράλληλη απασχόληση του ίδιου προσώπου ως μέλους ομάδας έργου ή Περιφερειακού Στελέχους στο ίδιο ή σε άλλο έργο.
β) Δεν επιτρέπεται η απασχόληση του ίδιου προσώπου σε δύο θέσεις στο πλαίσιο του ίδιου έργου.
γ) Επιτρέπεται η απασχόληση του ίδιου προσώπου σε περισσότερα έργα ως εκπαιδευτή, εφόσον δεν εμπίπτει στην περίπτωση β.

Οι ενδιαφερόμενοι επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση για μία μόνο Περιφερειακή Ενότητα.

Η επιλογή περισσότερων αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία επιλογής.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι προκειμένου να αναλάβουν εργασία υποχρεούνται να προσκομίσουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από την υπηρεσία τους.

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986).

Η αίτηση θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr ) και θα υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://sde.ideke.edu.gr

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω ηλεκτρονική μορφή ή που αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή με fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: 18/12/2013 έως και 10/01/2014 και ώρα 15:00.

Τα μόρια θα υπολογιστούν αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα, με βάση την αίτηση / δήλωση των στοιχείων των υποψηφίων. Θα ακολουθήσει αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της αίτησης με το περιεχόμενο των φακέλων των δικαιολογητικών.

Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, προηγούνται αυτοί που έχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών, έπονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και, τέλος, κατά βαθμό πτυχίου, οι κάτοχοι πτυχίου. Αν υπάρξει ισοβαθμία και μετά τα προαναφερθέντα, θα προηγείται ο έχων τα περισσότερα μόρια στο πεδίο της εργασιακής εμπειρίας. Αν υπάρξει ισοβαθμία και μετά τα προαναφερθέντα θα γίνεται δημόσια κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την 10/01/2014 στη διεύθυνση :

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη,
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
111 43 Αθήνα

Για την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 660/58908/17-12-2013 Πρόσκληση
ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ στο πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης :
« ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ», Α.Π. 7 ΚΑΙ Α.Π. 8.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ……………………….

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής αιτήσεων, ως τελική ημερομηνία λήψης από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. λογίζεται η ημερομηνία που θα φέρει ο φάκελος της αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση ή την ένσταση του υποψηφίου.

Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο υποψήφιος δεν μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αίτηση, θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα καταγράφει τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα του έχει αποδώσει το ηλεκτρονικό σύστημα κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησής του.

5. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ο φάκελος θα εμπεριέχει τοποθετημένα σύμφωνα με τη σειρά των κριτηρίων του ανωτέρω αναλυτικού πίνακα μοριοδότησης, τα ακόλουθα:

α) Τίτλοι σπουδών
Σχετικά με τον τίτλο σπουδών, απαιτείται επικυρωμένη φωτοτυπία του τίτλου στον οποίο αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

β) Επιμόρφωση
Στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια ο Επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται.
  Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη.
  ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων.
 Αντιθέτως σε περίπτωση μη προσδιορισμού ωρών σε βεβαίωση παρακολούθησης επιμόρφωσης μπορεί να αξιοποιηθεί το επίσημο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της πραγματοποιηθείσας επιμόρφωσης .

γ) Επαγγελματική - Διδακτική εμπειρία
Η επαγγελματική εμπειρία από τον Ιδιωτικό Τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση εργοδότη από την οποία να προκύπτει το είδος και η διάρκεια της διδακτικής εμπειρίας (σε ώρες) και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος και η διάρκεια της ασφάλισης , ενώ από τον Δημόσιο ή Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή με Βεβαίωση Εργοδότη από την οποία να προκύπτει το είδος και η διάρκεια της διδακτικής εμπειρίας (σε ώρες).
 ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών διδασκαλίας με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων.

δ) Ξένη Γλώσσα:
Αντίγραφο του τίτλου και η επίσημη μετάφραση του τίτλου (βλ. Παράρτημα Β). Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
 Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν. 148/26.12.1913/1.2.1914.
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986.

ε) Αποδεικτικό ανεργίας:
Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.

Μετά την αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της αίτησης και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.inedivim.gr πίνακες κατάταξης των υποψηφίων όπου θα αναγράφονται για κάθε υποψήφιο τα μόρια που έλαβε:
α) σύμφωνα με την αίτησή του
β) μετά τη διαδικασία αντιπαραβολής (διοικητική επαλήθευση).

Οι πίνακες αυτοί θεωρούνται προσωρινοί.

Επί των προσωρινών πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις.

6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Τυχόν ενστάσεις κατά της πρόσκλησης υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες. Πιο συγκεκριμένα, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου, κ.λπ.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων, στη διεύθυνση:

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, Τ.Κ. 11143, Αθήνα
(Κεντρική Γραμματεία, 3ος όροφος)
Υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων
Για την υπ’ αριθμ. Πρωτ 660/58908/17-12-2013 Πρόσκληση
ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ στο πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης :
« ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ», Α.Π. 7 ΚΑΙ Α.Π. 8.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: …………………………….

Εάν η τελευταία ημέρα των ανωτέρω προθεσμιών υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής αιτήσεων ή ενστάσεων, ως τελική ημερομηνία παραλαβής από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ λογίζεται η ημερομηνία που θα φέρει ο φάκελος της αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση ή την ένσταση του υποψηφίου. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, οι αιτήσεις ή οι ενστάσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας υποψηφίων, προηγούνται αυτοί που έχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών, έπονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και, τέλος, κατά βαθμό πτυχίου, οι κάτοχοι πτυχίου. Αν υπάρξει ισοβαθμία και μετά τα προαναφερθέντα, θα προηγείται ο έχων τα περισσότερα μόρια στο πεδίο της εργασιακής εμπειρίας. Αν υπάρξει ισοβαθμία και μετά τα προαναφερθέντα θα γίνεται δημόσια κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος).

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στα ΚΔΒΜ και λόγω της έλλειψης αναγνωρισμένων από το Δημόσιο Πιστοποιητικών Γνώσης της Ποντιακής Διαλέκτου, αυτή θα πιστοποιηθεί ποιοτικά με συνέντευξη.

Τα κριτήρια Μοριοδότησης της Συνέντευξης είναι τα ακόλουθα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ Μέγιστος
αρ. μορίων
1. Γνώση Ποντιακής Διαλέκτου 40,0
2. Ιστορία – πολιτισμός του ποντιακού ελληνισμού, Ποντιακή Λογοτεχνία και αξιοποίησή της 10,0
ΣΥΝΟΛΟ 50

Η Επιτροπή Συνέντευξης, η οποία θα ορισθεί βάσει της υπ ΄αριθμ 14796/28-11-2013 Υ.Α από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ), θα αποτελείται από 5 μέλη: 3 Εμπειρογνώμονες από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ποντίων Εκπαιδευτών, και 2 μονίμους υπαλλήλους της ΓΓΔΒΜ. Οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη (προφορική εξέταση) κατά την οποία η Επιτροπή Συνέντευξης μέσα από δομημένη διαδικασία, αξιολογεί κυρίως τις γνώσεις του υποψηφίου στην Ποντιακή διάλεκτο, στην ιστορία και στον πολιτισμό του ποντιακού ελληνισμού Οι συνεντεύξεις θα μαγνητοφωνούνται, προκειμένου να διασφαλιστεί η αμεροληψία και η αντικειμενικότητα της διαδικασίας.

Ο συνολικός χρόνος της συνέντευξης προβλέπεται έως 20 λεπτά.

Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και οι υποψήφιοι θα ειδοποιούνται, μετά την ολοκλήρωση της ανάρτησης των οριστικών αποτελεσμάτων τυπικών προσόντων, από την Επιτροπή τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη συνέντευξη με κάθε πρόσφορο τρόπο (ταχυδρομικά με απόδειξη, με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικά) και με τη σειρά κατάταξής τους.

Η συνέντευξη θα γίνεται ενώπιον όλων των μελών της Επιτροπής, τα οποία θα βαθμολογούν βάσει του ανωτέρου πίνακα και της προβλεπόμενης διαδικασίας συνέντευξης. Τα μέλη της επιτροπής θα βαθμολογούν τους υποψηφίους ξεχωριστά το καθένα, χωρίς να γνωστοποιούν το βαθμό τους στα υπόλοιπα μέλη. Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης η επιτροπή θα μεταφέρει τη βαθμολογία του κάθε μέλους σε συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας, θα εξάγει το μέσο όρο και θα υπολογίζει τον τελικό βαθμό του κάθε υποψηφίου Μετά το τέλος της συνέντευξης όλων των υποψηφίων η επιτροπή θα καταρτίζει πίνακα με τους υποψηφίους που κλήθηκαν και προσήλθαν σε αυτήν και στον οποίο θα παρουσιάζεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μελών της, ο οποίος και θα αποτελεί τον τελικό βαθμό στο κριτήριο της συνέντευξης για κάθε υποψήφιο. Επίσης, θα καταρτίζει πίνακα με τους υποψηφίους που κλήθηκαν και δεν προσήλθαν στη συνέντευξη.

Για την όλη διαδικασία της συνέντευξης θα συντάσσεται πρακτικό που θα υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, προκειμένου να καταρτισθεί ο τελικός πίνακας με την προσθήκη και της βαθμολογίας του κριτηρίου της συνέντευξης.

8. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Για την πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος απαιτούνται όσα δικαιολογητικά προβλέπονται από τις αντίστοιχες κείμενες διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, ήτοι:

1. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

2. Φορολογική ενημερότητα, εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 € (άρθρο 26 Ν. 1882/1990, σε συνδυασμό με την Υ.Α. Οικονομικών 1109793/6134-11/0016/1999, όπως ισχύουν) και

3. Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 3.000,00 € (άρθρο 2 παρ. 5 Ν. 2556/1997 και 8 παρ. 5 Α.Ν. 1846/1951, σε συνδυασμό με την Υ.Α. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ/21/116/2000, όπως ισχύουν).

Η έκδοση Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών μπορεί, με εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες, να υποκατασταθεί από Απόδειξη Πληρωμής Επαγγελματικής Δαπάνης (ΑΕΔ) του φορέα (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο ανάδοχος για το σκοπό αυτό υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο του εκκαθαριστικού του σημειώματος.

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμα εκκαθαριστικό σημείωμα για την προηγούμενη φορολογική χρήση κατά το χρόνο καταβολής του εργολαβικού ανταλλάγματος, ο ανάδοχος συντάσσει σχετική υπεύθυνη δήλωση.
Πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα τηλέφωνα 213 131 4641 και 213 131 4639

O Διευθύνων Σύμβουλος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
Παναγιώτης Μανούρης

Σχετικά Άρθρα