Προκήρυξη Αναπληρωτών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας ΣΕΠ Ηρακλείου Κρήτης 2020 2021

Εκτύπωση  
Pin It

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ / ΑΓΓΛΟΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.75381/Η2/17-06-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄: ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Emaıl: euroschools(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αικ. Χαλκιαδάκη, Κων. Πουλοπούλου
Τηλέφωνο: 210 34422294

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2020-2021»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη
1. Το Ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3376/2005 (Α΄191) με θέμα «Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της αριθ.81651/Ζ2/2005 (Β΄1158) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύνθεση, καθορισμός θέσεων και ορισμός προσόντων του εκπαιδευτικού προσωπικού των κύκλων προσχολικής αγωγής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και του διοικητικού προσωπικού του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας»
4. Τις διατάξεις της αριθ. 82335/Ζ2/ 2005 (Β΄ 1173) Υπουργικής Απόφασης «Τυπικά και ειδικά προσόντα του Διευθυντή και των Υποδιευθυντών του Σ.Ε.Π, διαδικασία και όργανα επιλογής αυτών και του εκπαιδευτικού προσωπικού του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας και καθορισμός αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησής του»
5. Τις διατάξεις της αριθ. 36296/Ζ2/2006 (Β΄520) Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 82335/Ζ2/22.8.2005 απόφασης Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
6. Τις διατάξεις της αριθ. Α.Σ.377/65936/Ζ2/21-6-2007 (Β΄ 1074) Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 82335/Ζ2/22.8.2005 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1173/τ.Β΄)».
7. Τις διατάξεις της αριθ. ΑΣ373/157788/Ζ2/8-12-2008 (Β΄ 2559) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 81651/ Ζ2/2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1158) «Σύνθεση, καθορισμός θέσεων και ορισμός προσόντων του εκπαιδευτικού προσωπικού των κύκλων προσχολικής αγωγής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και του διοικητικού προσωπικού του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας».
8. Τις διατάξεις της αριθ. ΑΣ48/102381/Ζ2/26-8-2009 (Β΄1853) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύνθεση, καθορισμός θέσεων και ορισμός προσόντων του εκπαιδευτικού προσωπικού του κύκλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας»
9. Τα αριθ. 127111/Η2/7-8-2015 και 133220/Η2/26-8-2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων όπου διευκρινίζεται ο όρος «φυσικοί ομιλητές».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα από το Α.Σ.Ε.Π.
12. Το Π.Δ. 81/2019 (Α’ 119) με θέμα: «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
13. Το Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121) με θέμα: «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
14. Το Π.Δ. 84/2019 (Α’ 123) με θέμα: «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
15. Την αριθ. 6631/Υ1/20-7-2019 (Β′ 3009) Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
16. Την αριθ. 122795/Γ1/30-7-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 523) Απόφαση «Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
17. Το με αριθ. πρωτ. 252/11-5-2020 έγγραφο του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης, σχετικά με το απαιτούμενο προσωπικό για τις προσλήψεις των αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2020-2021.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Α. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

1. Δύο (2) θέσεις ΠΕ60 Νηπιαγωγών για το αγγλόφωνο τμήμα πλήρους ωραρίου.

2. Τρεις (3) θέσεις ΠΕ70 Δασκάλων για το αγγλόφωνο τμήμα πλήρους ωραρίου.

3. Δύο (2) θέσεις ΠΕ Αγγλικής για το ελληνόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μια θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου 15 ωρών και μια θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 10 ωρών.

4. Δύο (2) θέσεις ΠΕ Γαλλικής L II για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μια θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου 15 ωρών και μια θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 10 ωρών.

5. Δύο (2) θέσεις ΠΕ Γερμανικής L II για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μια θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου 15 ωρών και μια θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 10 ωρών.

6. Μια θέση ΠΕ08 Καλλιτεχνικών για το αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μια θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 5 ωρών. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και Έλληνες εκπαιδευτικοί με πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Η θέση έχει προκηρυχθεί και στην ανακοίνωση εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών πλήρους ωραρίου, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Σ.Ε.Π. Ηρακλείου. Σε περίπτωση που αποσπαστεί έλληνας εκπαιδευτικός πλήρους ωραρίου, δεν θα ισχύσει το συγκεκριμένο κενό.

7. Μια (1) θέση ΠΕ79 Μουσικής για το αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μια θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 5 ωρών. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και Έλληνες εκπαιδευτικοί με πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Η θέση έχει προκηρυχθεί και στην ανακοίνωση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79 Μουσικής πλήρους ωραρίου, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν στο Σ.Ε.Π. Ηρακλείου. Σε περίπτωση που αποσπαστεί έλληνας εκπαιδευτικός πλήρους ωραρίου, δεν θα ισχύσει το συγκεκριμένο κενό.

Β. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

1. Τρεις (3) θέσεις ΠΕ Αγγλικής για το ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα και για τη διδασκαλία των μαθημάτων, Αγγλικής γλώσσας, History, Human Sciences, Philosophy, Ethics, L2, L4. Πρόκειται για τρείς (3) θέσεις αναπληρωτών πλήρους ωραρίου.

2. Δύο (2) θέσεις ΠΕ Γαλλικής για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα, για τη διδασκαλία των μαθημάτων Ethics, History, Human Sciences, L2, L3, L4. Πρόκειται για δύο (2) θέσεις πλήρους ωραρίου.

3. Δύο (2) θέσεις ΠΕ Γερμανικής για το ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για δύο θέσεις πλήρους ωραρίου για τη διδασκαλία των μαθημάτων Ethics, History, Human Sciences, L2, L3, L4.

4. Μια (1) θέση ΠΕ Ισπανικής πλήρους ωραρίου για το ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα, για τη διδασκαλία των μαθημάτων L2, L3, L4.

5. Μια (1) θέση ΠΕ Ιταλικής, για το ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μια θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 5 ωρών για τη διδασκαλία των μαθημάτων L3, L4.

6. Μια (1) θέση ΠΕ Καλλιτεχνικών, για το ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μια θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 8 ωρών. Το μάθημα μπορεί να διδαχθεί και από Έλληνα εκπαιδευτικό με πολύ καλή γνώση αγγλικής. Η θέση έχει προκηρυχθεί και στην ανακοίνωση εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών πλήρους ωραρίου, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Σ.Ε.Π. Ηρακλείου. Σε περίπτωση που αποσπαστεί έλληνας εκπαιδευτικός πλήρους ωραρίου, δεν θα ισχύσει το συγκεκριμένο κενό.

7. Μια (1) θέση ΠΕ Μαθηματικών, για το αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μία θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου.

8. Μια (1) θέση ΠΕ Φυσικών Επιστημών για το αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μία θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου.

9. Μια (1) θέση ΠΕ Φυσιογνώστη ή ΠΕ Γεωλόγου σε πρώτη ανάθεση ή σε 2η ανάθεση ειδικότητες με δικαίωμα διδασκαλίας του μαθήματος, για να διδάξει στην αγγλική γλώσσα. Πρόκειται για θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 11 ωρών στο ελληνόφωνο τμήμα. Το μάθημα μπορεί να διδαχθεί και από μόνιμο Έλληνα εκπαιδευτικό με επάρκεια στην αγγλική γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή δεν θα καλυφθεί το κενό από την παρούσα προκήρυξη.

10. Μια (1) θέση ΠΕ Φυσιογνώστη ή ΠΕ Γεωλόγου σε πρώτη ανάθεση ή σε 2η ανάθεση ειδικότητες με δικαίωμα διδασκαλίας του μαθήματος, για να διδάξει στην γαλλική γλώσσα. Πρόκειται για θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 8 ωρών στο ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα. Το μάθημα μπορεί να διδαχθεί και από Έλληνα εκπαιδευτικό με επάρκεια στην γαλλική γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή δεν θα καλυφθεί το κενό από την παρούσα προκήρυξη .

11. Μια (1) θέση ΠΕ Φυσιογνώστη ή ΠΕ Γεωλόγου σε πρώτη ανάθεση ή σε 2η ανάθεση ειδικότητες με δικαίωμα διδασκαλίας του μαθήματος, για να διδάξει στη γερμανική γλώσσα. Πρόκειται για θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 4 ωρών στο ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα. Το μάθημα μπορεί να διδαχθεί και από Έλληνα εκπαιδευτικό με επάρκεια στην γερμανική γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή δεν θα καλυφθεί το κενό από την παρούσα προκήρυξη.

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ι. Οι υποψήφιοι πρέπει να:

 1. Έχουν ως μητρική γλώσσα, ανά περίπτωση, την αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ή ιταλική γλώσσα,
 2. είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους παρέχει τη δυνατότητα να ασκούν εκπαιδευτικό έργο δασκάλου ή νηπιαγωγού ή εκπαιδευτικού της ειδικότητας που καλούνται να διδάξουν σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αγγλόφωνης, γαλλόφωνης, γερμανόφωνης, ισπανόφωνης, ιταλόφωνης χώρας,
 3. μην έχουν κώλυμα διορισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007 (Α’ 26) Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων,
 4. έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης και
 5. Όριο ηλικίας των υποψηφίων δεν υφίσταται σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 11 του Ν.3051/2002 (Α΄ 220), όπως ισχύει.

ΙΙ. Οι ίδιες προϋποθέσεις, ως άνω, ισχύουν και για τους υποψηφίους για τη διδασκαλία άλλης μητρικής γλώσσας εκτός της ελληνικής ή της δεύτερης ξένης γλώσσας.
Κατ’ εξαίρεση, εκπαιδευτικοί που δεν είναι φυσικοί ομιλητές μιας γλώσσας που διδάσκεται ως μητρική μπορούν να προσληφθούν για τη διδασκαλία αυτής στην περίπτωση που δεν υπάρξει υποψήφιος/α με τα προσόντα της περίπτωσης Ι, με την προϋπόθεση ότι:

 1. κατέχουν τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία προσόντα για τη διδασκαλία των συγκεκριμένων γλωσσών ή μαθημάτων και έχουν άριστη γνώση της αγγλικής κατά περίπτωση,
 2. δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με την παρ. Ι. γ) και
 3. υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Οικείου Εθνικού Επιθεωρητή Ευρωπαϊκών Σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση.

Σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί αυτής της παραγράφου εντάσσονται σε διαφορετικό αξιολογικό πίνακα, ο οποίος τίθεται σε ισχύ μετά την εξάντληση του πίνακα εκπαιδευτικών φυσικών ομιλητών της γλώσσας στην οποία θα διδάξουν το αντικείμενο για το οποίο καλούνται με την παρούσα (παρ. 7 και 8, άρθρο 2 της ΑΣ373/157788/Ζ2/8-12-2008 (Β’ 2559) Κ.Υ.Α. και παρ. 4, άρθρο 2 της ΑΣ 48/102381/Ζ2/26-8-2009(Β΄ 1853) Κ.Υ.Α.

ΙΙΙ. Η διδασκαλία των μαθημάτων Καλλιτεχνικών και Μουσικής στα αγγλόφωνα τμήματα διδάσκονται από ωρομίσθιους ή με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικούς, που έχουν ως μητρική γλώσσα την αγγλική ή ανά περίπτωση και κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για τη διδασκαλία των μαθημάτων αυτών στα αντίστοιχα σχολεία αγγλόφωνης χώρας. Τα μαθήματα ξένων γλωσσών Langue II – αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά- και στα δύο γλωσσικά τμήματα διδάσκονται από εκπαιδευτικούς ωρομίσθιους ή με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικούς, που έχουν ως μητρική τη γλώσσα που θα διδάξουν και τα τυπικά προσόντα για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής στην οικεία χώρα. Κατ’ εξαίρεση στην περίπτωση που δεν υπάρξει υποψήφιος/ α που να έχει την απαιτούμενη γλώσσα ως μητρική, μπορούν να διδάσκονται από αποσπασμένους δημόσιους εκπαιδευτικούς λειτουργούς ή ωρομίσθιους ή με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικούς, που κατέχουν τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία προσόντα για τη διδασκαλία των συγκεκριμένων μαθημάτων, να μην έχουν κώλυμα διορισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του κυρωμένου με το Ν. 3528/2007 (Α΄26), έχουν γνώση της αγγλικής γλώσσας και υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του οικείου Εθνικού Επιθεωρητή Ευρωπαϊκών Σχολείων Πρωτοβάθμιας ή/ και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση πρέπει να συνυποβάλουν:

1. Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου. Αν δεν αναγράφονται στον τίτλο, απαιτείται συμπληρωματική βεβαίωση κτήσης και βαθμού πτυχίου από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ακριβής βαθμός, λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία κάθε μιας από τις κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και η οποία, αντίστοιχα, είναι 8,50, 6,50 και 5,00.

Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται:

 1. Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημεροχρονολογία κτήσης, συνοδευόμενο από επικυρωμένη μετάφραση.
 2. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται, κατά περίπτωση, από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) [πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)]
  ή
  Πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών με τίτλο της ημεδαπής ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) [πρώην Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)].
  Σημειώνεται ότι για τα πτυχία πανεπιστημίων της Κύπρου που αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997 (Α΄ 214) και αποκτήθηκαν πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (01-05-2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία.
  Σε περίπτωση μη προσκόμισης βεβαίωσης βαθμολογικής αντιστοιχίας προς τη δεκάβαθμη κλίμακα, θα υπολογίζεται ο κατώτατος βαθμός, που απαιτείται για την κτήση πτυχίου από τα αντίστοιχα τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων, ήτοι ο βαθμός «5».
  ή
 3. Βεβαίωση αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία ναπροκύπτει ότι ο κάτοχος του συγκεκριμένου τίτλου έχει την άδεια να ασκεί εκπαιδευτικό έργο σεσχολείο ίδιας βαθμίδας στη χώρα καταγωγής του, για τους υπηκόους ξένων χωρών.

2. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η χώρα καταγωγής τους.

3. Όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι:

 • Δεν απολύθηκαν από θέση υπηρεσίας του δημόσιου τομέα, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος ή άλλης αιτίας που συνεπάγεται οριστική απόλυση, ή λόγω ανεπάρκειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Δε διώκονται ως φυγόδικοι ή φυγόποινοι.
 • Είναι υγιείς και θα υποβάλουν το πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου, κατά την ανάληψη υπηρεσίας. Κατά το διορισμό να καταθέτουν ιατρική γνωμάτευση από παθολόγο και ψυχίατρο που να βεβαιώνει ότι είναι κατάλληλοι να ασκούν εκπαιδευτικό έργο (νέα βεβαίωση για κάθε νέο διορισμό). Η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία, σε γενικές γραμμές, τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί.
 • Στην υπεύθυνη δήλωση να αναφέρεται επίσης ότι δεν είναι ιδιοκτήτης φροντιστηρίου ή συνταξιούχος.
 • Πληρούν τις προϋποθέσεις διορισμού, σύμφωνα με τη νομοθεσία πρόσληψης αναπληρωτών του ελληνικού δημοσίου.

4. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρουν τυχόν πρόσθετες σπουδές ή μετεκπαίδευση, ή ειδίκευση που αποδεικνύονται με αντίστοιχους τίτλους, τη διάρκεια της τυχόν προϋπηρεσίας τους και τις εκπαιδευτικές μονάδες στις οποίες την απέκτησαν, τη γνώση λοιπών ξένων γλωσσών εκτός της μητρικής τους, το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν κατά περίπτωση και:

 • Φωτοαντίγραφα των επικυρωμένων και μεταφρασμένων τίτλων σπουδών μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης, ή ειδίκευσης από τους οποίους αποδεικνύονται οι γνώσεις που αναφέρουν στο βιογραφικό τους σημείωμα.
 • Βεβαιώσεις εργοδοτών ή αρμόδιας υπηρεσίας από τις οποίες να προκύπτει τυχόν εκπαιδευτική τους προϋπηρεσία και το σχολείο στο οποίο την απέκτησαν.
 • Βεβαιώσεις διδακτικής υπηρεσίας σε Ευρωπαϊκό Σχολείο ή στο Σ.Ε.Π.
 • Βεβαίωση αρμόδιας εκπαιδευτικής ή άλλης αρμόδιας αρχής από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της τυχόν επιμόρφωσης ή μετεκπαίδευσής τους.
 • Φωτοαντίγραφα των επικυρωμένων και μεταφρασμένων τίτλων ή πιστοποιητικών από τα οποία να προκύπτει η γνώση των επικαλούμενων ξένων γλωσσών ή της ελληνικής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74, τ. Α’, 26-3-2014)
 • Δημοσιευμένες συγγραφικές εργασίες.
 • Υπεύθυνη δήλωση για τους άρρενες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στη χώρα καταγωγής τους ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί οριστικά από αυτές και ότι θα προσκομίσουν το σχετικό πιστοποιητικό κατά το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας. Στην περίπτωση που η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο Τομέα στη χώρα τους, θα υποβάλουν κατά το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας σχετική βεβαίωση από αρμόδια Αρχή της οικείας χώρας.

Πιστοποιητικά τα οποία οι υποψήφιοι δεν έχουν κατά το στάδιο της υποβολής των αιτήσεων μπορούν να υποκαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση και να υποβάλλονται από τους προσλαμβανόμενους κατά το στάδιο διορισμού. Μη προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών κατά το στάδιο διορισμού ή τυχόν ψευδής δήλωση του υποψηφίου, πέραν των λοιπών συνεπειών περί ψευδούς δήλωσης, συνεπάγεται το μη διορισμό του, έστω κι αν έχει κριθεί διοριστέος.

Επισήμανση:
Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου, ή την Πρεσβεία, ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα, ή από δικηγόρο, ή από διορισμένο βάσει του Ν.148/26.12.1913/1.2.1914 άμισθο διερμηνέα της γλώσσας για την οποία έχει διορισθεί διερμηνέας, με εξαίρεση τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής για τον οποίο υποβάλλεται μόνον πράξη αναγνώρισης.

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η προθεσμία υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ξεκινά από 17-6-2020 και λήγει 22-6-2020 και ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, στη διεύθυνση: Κνωσού 6 Ηράκλειο Κρήτης ή να τα αποστέλλουν στην ηλεκτρονική στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΤ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η επιλογή υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 6β του άρθρ.1 της αριθ. Α.Σ.377/65936/Ζ2/21-6-2007 (Β΄ 1074) Υπουργικής Απόφασης.

Τα κριτήρια επιλογής για την πρόσληψη, σύμφωνα με την αναφερόμενη απόφαση, αποτιμώνται σε εκατό μονάδες (100), ως εξής:

Ι. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

1. Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης ή στις επιστήμες της αγωγής

8

2. Διδακτορικό δίπλωμα μη συναφές προς την ειδικότητα

4

3. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή στις επιστήμες της αγωγής επιπέδου master ή  άλλου ισοτίμου

4

4. Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου master ή άλλου ισοτίμου μη συναφές προς την ειδικότητα.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και master στην ίδια επιστήμη μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό.

2

5.Γνώση της ελληνικής γλώσσας

 

Α) επίπεδο πολύ καλό

Η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας προκύπτει από την κατοχή: ι) πιστοποιητικού ελληνομάθειας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΙΙ) πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Γ1 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ιιι) ελληνικού τίτλου σπουδών οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης μετά από φοίτηση επί τέσσερα τουλάχιστον χρόνια σε ελληνικό σχολείο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα.

10

Β) επίπεδο καλό

Η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας προκύπτει είτε από την κατοχή πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Β2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ή από πιστοποιητικό φοίτησης επί δύο τουλάχιστον έτη σε ελληνικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

5

6. Δημοσιευμένη συγγραφική εργασία

3

7. Κατοχή και άλλου πανεπιστημιακού τίτλου ειδικότητας ή στις επιστήμες της αγωγής.

2

8. Γνώση και άλλων γλωσσών, εκτός της μητρικής και της ελληνικής,  για κάθε μια και μέχρι τρεις (3) το πολύ.

Η γνώση των γλωσσών αυτών αποδεικνύεται με την προσκόμιση των απαραίτητων τίτλων τουλάχιστον επιπέδου B2.

4

ΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΉ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΕΜΠΕΙΡΊΑ

Διδακτική υπηρεσία σε Ευρωπαϊκό σχολείο ή στο Σ.Ε.Π για κάθε έτος και μέχρι πέντε (5) έτη

5

ΙΙΙ. ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ

1. Γνώση της ελληνικής γλώσσας στον προφορικό λόγο

20

2. Γενική εικόνα και συγκρότηση της προσωπικότητας του υποψηφίου

10

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει βαθμολογηθεί για τον ίδιο λόγο στη συνέντευξη για την ίδια θέση σε προηγούμενο έτος από αυτό της υποψηφιότητάς του αυτής μπορεί, μετά από αίτησή του, να μην υποβληθεί σε νέα συνέντευξη και να ληφθεί υπόψη η βαθμολογία της τελευταίας συνέντευξής του.

Οι ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη, καθώς και ο τόπος και ο τρόπος πραγματοποίησής της καθορίζονται από την ανωτέρω επιτροπή. Με την προσωπική συνέντευξη αξιολογείται:
- η γνώση της ελληνικής γλώσσας στον προφορικό λόγο,
- η γενικότερη προσφορά του επιστημονικού και διδακτικού έργου,
- καθώς και η όλη συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου.

Μετά την ολοκλήρωση των προσωπικών συνεντεύξεων και μετά από εκτίμηση των κριτηρίων επιλογής και της γενικότερης παρουσίας του κάθε υποψηφίου, όπως προέκυψε από τη συνέντευξη, και ύστερα από σύγκριση αυτών, η Επιτροπή καταρτίζει αξιολογικούς πίνακες επιλογής κατά κλάδο και ειδικότητα με αξιολογική σειρά. Σε περίπτωση που προκύψει ισοψηφία, προηγείται ο υποψήφιος με την καλύτερη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Αν υπάρξει και πάλι ισοψηφία, διενεργείται δημόσια κλήρωση παρουσία των ισοβαθμούντων μετά από κλήση τους, στην οποία ορίζεται η ημερομηνία και ο τόπος πραγματοποίησης της κλήρωσης.

Σύμφωνα με τις αρ. ΑΣ373/157788/Ζ2/8-12-2008 (Β΄ 2559) Κ.Υ.Α. και ΑΣ48/102381/Ζ2/26-8-2009 (Β΄1853) Κ.Υ.Α., η γνώση της ελληνικής γλώσσας, οι τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ειδίκευσης ή στις επιστήμες της αγωγής, η τυχόν προϋπηρεσία σε αντίστοιχο σχολείο, καθώς και η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών εκτιμώνται ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία επιλογής. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, που δεν είναι συναφείς με την ειδικότητα, δημοσιευμένες συγγραφικές εργασίες, γνώση και άλλης ξένης γλώσσας, επιμόρφωση στην ειδικότητα και σεμινάρια, συνεκτιμώνται κατά την επιλογή.

Ζ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι πίνακες της τελικής επιλογής υποβάλλονται από τον πρόεδρο της Επιτροπής δια της Γενικής Δ/νσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, Παιδείας, Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κατάρτισή τους. Οι πίνακες κυρώνονται από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν για το σχολικό έτος για το οποίο καταρτίστηκαν.

2. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης προσλαμβάνονται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας του ΣΕΠ οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής, κατά φθίνουσα σειρά και μέχρι πλήρωσης των κενών θέσεων. Στην περίπτωση γραπτής άρνησης επιλεγέντος για πρόσληψη προσλαμβάνεται ο αμέσως επόμενος στον πίνακα επιλογής, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν για την πρόσληψη ωρομισθίων ή με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Pin It

Εκτύπωση