edu.klimaka.gr

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2007-2008

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2007-2008

Στους ενδιαφερόμενους συγκαταλέγονται καθηγητές όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

Αποδοχές

Ο βασικός μηνιαίος μισθός των εκπαιδευτικών που απασχολούνται είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες την εβδομάδα, ορίστηκε από 1.5.2007 σε 817,53 ευρώ και από 1.9.2007 αυξάνεται σε 860,85 ευρώ.

Για διευκόλυνση υπολογισμού των αποδοχών, των με ωρομίσθιο αμειβόμενων καθηγητών, αυτό ορίζεται ως κλάσμα του μηνιαίου μισθού δια του αριθμού 88, ήτοι από 1.5.2007 σε 9,29 ευρώ και από 1.9.2007 σε 9,78 ευρώ.

Σε περίπτωση απασχόλησης των πιο πάνω εργαζομένων για περισσότερες ή λιγότερες από είκοσι μία (21) ώρες την εβδομάδα, οι αποδοχές υπολογίζονται σε αντιστοιχία με την ανά ώρα αμοιβή των ωρών διδασκαλίας.

Επιδόματα

Χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα που υπολογίζονται στον βασικό μηνιαίο μισθό και το ωρομίσθιο.

1. Επίδομα πολυετίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας καθηγητή σε οποιονδήποτε εργοδότη και μέχρι πέντε (5) τριετίες. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικών βεβαιώσεων του προηγούμενου ή των προηγούμενων εργοδοτών, ιδιοκτητών φροντιστηρίων ή με προσκόμιση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου ΙΚΑ, εάν από αυτό αποδεικνύεται η απασχόληση του εργαζόμενου ως καθηγητή. Για τον υπολογισμό της πολυετίας, ως έτος εργασίας θεωρείται το ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή απασχόληση τουλάχιστον εννέα (9) μηνών.

2. Επίδομα γάμου, σε ποσοστό 10%. Δικαιούχοι του επιδόματος γάμου είναι οι έγγαμοι μισθωτοί καθώς και οι άγαμοι γονείς, καθώς και οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι (άρθρο 20 του Ν.1849/1989).

3. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών: Στους κατόχους Master ή διδακτορικού διπλώματος καταβάλλεται επίδομα 8% και 12%, αντίστοιχα.

Επιδόματα Χριστουγέννων - Πάσχα - Θερινής άδειας

Στους καθηγητές , ανεξάρτητα εάν συνδέονται με εργασιακή σχέση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, καταβάλλονται επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 19040/1981 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει και χορηγείται άδεια ή αποζημίωση άδειας σύμφωνα με τις περί αυτών διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Απασχόληση κατά Κυριακές και αργίες

Σε περίπτωση απασχόλησης των καθηγητών κατά τις Κυριακές και τις αργίες, οι αντίστοιχες αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες κατά 75%.

Καταβολή αποδοχών

Οι αποδοχές καταβάλλονται δεδουλευμένες μέχρι την πέμπτη (5η) του επόμενου μήνα και η καταβολή τους αποδεικνύεται με τη χορήγηση σχετικής εξοφλητικής απόδειξης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3227/2004.

Υποχρεώσεις και δικαιώματα

Α. Για την καταβολή των αποδοχών, ο καθηγητής εκτός των ωρών διδασκαλίας έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

  • Να βρίσκεται στο φροντιστήριο τις ώρες που καθορίζει το πρόγραμμά του, πέντε (5) τουλάχιστον λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος και να εισέρχεται στην αίθουσα διδασκαλίας αμέσως μετά το χτύπημα του κουδουνιού.
  • Να δίνει πληροφορίες στους γονείς για την πρόοδο των μαθητών του, σε χρόνο που καθορίζεται από τη διεύθυνση του φροντιστηρίου, ύστερα από σχετική συνεννόηση μαζί του και πάντως εκτός των ωρών διδασκαλίας του καθηγητή, αλλά σε χρόνο που συνάπτεται με αυτές. Για τον χρόνο πληροφόρησης των γονέων σε χρόνο που δεν συνάπτεται με τις διδακτικές ώρες, ο καθηγητής δικαιούται πρόσθετης αμοιβής σύμφωνα με το προβλεπόμενο από την παρούσα ρύθμιση ωρομίσθιο.
  • Να επιτηρεί τους μαθητές κατά τον χρόνο των διαγωνισμάτων του φροντιστηρίου, στο πλαίσιο του συμφωνημένου ωραρίου. Εάν η επιτήρηση γίνεται εκτός του συμφωνημένου ωραρίου, θα καταβάλλεται το ανάλογο ωρομίσθιο.

Β. Δεν επιτρέπεται στους καθηγητές, χωρίς την έγγραφη συμφωνία του εργοδότη, να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές του φροντιστηρίου στο οποίο εργάζονται. Επίσης, δεν επιτρέπεται σε αυτούς να προβαίνουν σε πράξεις ανταγωνιστικές της δραστηριότητας του φροντιστηρίου.

Γ. Απαγορεύεται στους εργοδότες να προβαίνουν σε πράξεις και ενέργειες που δυσχεραίνουν τη συνδικαλιστική δραστηριότητα των μελών του συλλόγου καθηγητών.

Δ. Οι σημειώσεις των καθηγητών αναπαράγονται με δαπάνη του εργοδότη και διανέμονται δωρεάν στους μαθητές. Αυτές, εφόσον είναι πρωτότυπες, φέρουν στο εξώφυλλο, εκτός από την επωνυμία του φροντιστηρίου, και το όνομα του καθηγητή ή των επιμελητών της έκδοσης.

Ε. Παράβαση των όρων που αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 αυτού του άρθρου, από οποιοδήποτε μέρος, θεωρείται μονομερής καταγγελία της σύμβασης με υπαιτιότητά του και επιφέρει τις από τον νόμο συνέπειες.

Αριθμός διδακτικών ωρών

Ελάχιστος εβδομαδιαίος αριθμός διδακτικών ωρών είναι ο μέσος όρος των εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών που πραγματοποίησε ο καθηγητής μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, εφόσον απασχολείται από τις αρχές Σεπτεμβρίόυ κάθε έτους ή μέχρι την τελευταία ημέρα του δεύτερου (2ου) μήνα από την ημέρα της πρόσληψης, αν προσλήφθηκε μετά την 1η Οκτωβρίου.

Μείωση του αριθμού των ωρών διδασκαλίας και μέχρι ποσοστού 20% στρογγυλοποιούμενου, αναλόγως του μεγέθους του κλάσματος, προς τα άνω ή κάτω, είναι δυνατή μονομερώς από τον εργοδότη, αν υπάρξει μείωση των συνολικών ωρών του φροντιστηρίου στα μαθήματα της ειδικότητας κάθε καθηγητή.

Σε κάθε νέο διδακτικό έτος, στο ίδιο φροντιστήριο, ο μικρότερος αριθμός διδακτικών ωρών, σε κάθε καθηγητή, είναι αυτός που υπήρχε στα μέσα του μήνα που έπεται αυτού της πρόσληψης. Μείωση των ωρών αυτών μπορεί να γίνει με κοινή συμφωνία των μερών είτε μονομερώς από τον εργοδότη μέχρι 20% σε σχέση με τις μέσες ώρες απασχόλησης του καθηγητή, κατά την προηγούμενη σχολική περίοδο και αν υπάρχει απόλυτα αποδεδειγμένη μείωση του συνολικού αριθμού των ωρών του μαθήματος της ειδικότητας του καθηγητή, η μείωση μπορεί να υπερβαίνει το παραπάνω ποσοστό, όχι όμως πέραν του 50%.

Αύξηση των ωρών διδασκαλίας, σε κάθε περίπτωση, γίνεται ύστερα από συμφωνία των μερών.

Πρόγραμμα διδασκαλίας - Διακοπές

Το πρόγραμμα διδασκαλίας κάθε καθηγητή συντάσσεται ύστερα από κοινή συμφωνία. Σε περίοδο εξετάσεων ή άλλων σοβαρών αιτίων, μπορεί να γίνεται νέο πρόγραμμα, πάλι με κοινή συμφωνία.

Η διδακτική ώρα ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά. Μεταξύ δύο (2) διδακτικών ωρών διενεργείται διάλειμμα δέκα (10) λεπτών.

Προγραμματισμένες ώρες διδασκαλίας που δεν πραγματοποιούνται για λόγους που αφορούν το φροντιστήριο, ενώ ο καθηγητής βρίσκεται στη θέση του, αμείβονται ως χρόνος πραγματικής εργασίας και δεν υπάρχει υποχρέωση του καθηγητή για αναπλήρωσή τους. Εάν όμως ο καθηγητής έχει ειδοποιηθεί έγκαιρα, τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα, οι ώρες αυτές αναπληρώνονται εντός της αυτής ή το πολύ εντός της επόμενης εβδομάδας και εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό, αμείβονται κατά το ήμισυ.

Κατά το χρονικό διάστημα από τις 24 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 2 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, οι καθηγητές δεν προσφέρουν υπηρεσίες, δικαιούμενοι των αποδοχών τους που προκύπτουν βάσει του προγράμματος των αντίστοιχων ημερών. Από τις 3 Ιανουαρίου μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου, οι καθηγητές υποχρεούνται να προσφέρουν κανονικά την προγραμματισμένη εργασία τους, εκτός αν υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ των μερών. Αν οι ώρες εργασίας από τις 3 Ιανουαρίου έως τις 5 Ιανουαρίου είναι περισσότερες από τις ώρες του κανονικού προγράμματος, για τις επιπλέον αυτές ώρες καταβάλλεται ανάλογη πρόσθετη αμοιβή.

Κατά το χρονικό διάστημα από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα κάθε έτους, οι καθηγητές δεν προσφέρουν υπηρεσίες, δικαιούμενοι των αποδοχών τους που προκύπτουν βάσει του προγράμματος των αντίστοιχων ημερών. Μετά την Τρίτη του Πάσχα, το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά, εκτός αν υπάρχει ειδική συμφωνία των μερών.

Κατά τις ημέρες αργίας που ορίζονται στο Β.Δ.748/1966 και κατά την Καθαρή Δευτέρα και την εορτή του Αγίου Πνεύματος, την 17η Νοεμβρίου, την 30ή Ιανουαρίου και την 1η Μαΐου, κάθε έτους, οι καθηγητές δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, δικαιούμενοι των αντίστοιχων αποδοχών τους βάσει του προγράμματος.

Λύση εργασιών συμβάσεων

Η σύμβαση εργασίας των καθηγητών λύνεται, αν μεν είναι ορισμένου χρόνου, χωρίς άλλη διατύπωση, αν δε είναι αορίστου χρόνου με την τήρηση των διατάξεων του Ν.3198/1955, περί καταγγελίας των αορίστου χρόνου συμβάσεων εργασίας.

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πριν τον χρόνο που έχει συμφωνηθεί, με ευθύνη οποιουδήποτε των μερών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 672 επ. του Α.Κ.

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να προειδοποιούν τους καθηγητές, με τους οποίους είχαν συνάψει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου το προηγούμενο διδακτικό έτος, για την μη ανανέωση των συμβάσεών τους μέχρι και τις 10 Ιουλίου κάθε έτους. Αν η σύμβαση αυτή δεν ανανεωθεί, με ευθύνη του εργοδότη, ο καθηγητής δικαιούται αποζημίωση ίση με τις αποδοχές ενός (1) μέσου μηνιαίου μισθού, του προηγούμενου διδακτικού έτους. Την αποζημίωση αυτή δικαιούνται καθηγητές που είχαν εργαστεί στο φροντιστήριο από το οποίο απολύονται, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διδακτικού έτους, τουλάχιστον για δύο (2) μήνες.

Με γνώμονα την προστασία της μητρότητας, αν λήξει η σύμβαση εργασίας καθηγήτριας λόγω περάτωσης του διδακτικού έτους καθ’ όν χρόνο αυτή είναι έγκυος, δικαιούται να ζητήσει την επαναπρόσληψή της κατά το επόμενο διδακτικό έτος τουλάχιστον για τα 3/5 του μέσου όρου του ωραρίου που δίδαξε αυτή κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος. Το δικαίωμα αυτό δεν υφίσταται αν το σχετικό μάθημα πάψει να διδάσκεται από το φροντιστήριο κατά το επόμενο διδακτικό έτος.

Η απασχόληση καθηγητών με σύμβαση ορισμένου χρόνου αποδεικνύεται από σχετική έγγραφη συμφωνία των μερών. Στην αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση εργασίας είναι αορίστου χρόνου. Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., κανονισμούς εργασίας, έθιμα κ.λπ., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Σχετικά Άρθρα