Προκήρυξη Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ 2019 2020

Εκτύπωση  
Pin It

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020

Αρ.Πρωτ.13244_2019/24-06-2019/ΑΣΠΑΙΤΕ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ ‘ΕΙΡΗΝΗ’
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ)
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Η ΑΣΠΑΙΤΕ ανακοινώνει την έναρξη του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το έτος 2019-2020

Διαδικασίες εισαγωγής σπουδαστών/στριών

εισαγωγή των σπουδαστών/στριών στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης για το έτος 2019-2020 θα γίνει με δημόσια, ανοικτή προς το κοινό, ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 03/9/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία του ΕΑΠ στην Πάτρα (Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών) βάσει της παρακάτω ποσόστωσης:

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ)

Κατηγορίες εισαγόμενων Ποσοστό
επί τοις εκατό

Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) που είχαν συμμετάσχει σε τρεις τουλάχιστον κληρώσεις που διενεργήθηκαν από το EAΠ για το ΕΠΠΑΙΚ χωρίς να έχουν κληρωθεί"

5%

Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών

15%

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

20%

Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης με πτυχίο ΑΕΙ

10%

Υποψήφιοι Εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών με πτυχίο ΑΕΙ

10%

Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ)

40%

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός σπουδαστών/στριών σε μια κατηγορία, το ποσοστό που απομένει μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη κατηγορία, σύμφωνα με τη σειρά που αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα.

Οι πόλεις που θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ και ο συγκεκριμένος αριθμός θέσεων σπουδαστών/τριών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΠΠΑΙΚ

Κατηγορίες
εισαγόμενων
Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή
ΤΕΙ) που είχαν συμμετάσχει σε
τρεις τουλάχιστον κληρώσεις που
διενεργήθηκαν από το ΑΕΠ χωρίς
να έχουν κληρωθεί
Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου
σπουδών
Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών
Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή
Β/θμιας Εκπαίδευσης με πτυχίο
ΑΕΙ
Υποψήφιοι Εκπαιδευτικοί Α/θμιας
ή Β/θμιας Εκπαίδευσης
εγγεγραμμένοι στους πίνακες
αναπληρωτών με πτυχίο ΑΕΙ
Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή
ΤΕΙ)

Σύνολο

ΠΟΛΗ

5% 15% 20% 10% 10% 40% 100%

Αθήνα

15 45 60 30 30 120 300

Άργος

8 24 32 16 16 64 160

Βόλος

8 24 32 16 16 64 160

Ηράκλειο Κρήτης

8 24 32 16 16 64 160

Θεσσαλονίκη

10 30 40 20 20 80 200

Ιωάννινα

6 18 24 12 12 48 120

Κοζάνη

8 24 32 16 16 64 160
Λιβαδειά

6

18

24

12

12

48

120

Μυτιλήνη

6 18 24 12 12 48 120

Πάτρα

10 30 40 20 20 80 200

Ρόδος

6 18 24 12 12 48 120

Σάπες

10 30 40 20 20 80 200

ΣΥΝΟΛΟ

101

303

404

202

202

808

2020

Η ΑΣΠΑΙΤΕ διατηρεί το δικαίωμα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής, να αυξήσει το σύνολο των εισαγομένων σε κάποια πόλη. Η σχετική απόφαση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ www.aspete.gr και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας

Υποβολή αίτησης συμμετοχής στην κλήρωση

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr ή aspete.eap.gr. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας και τις προθεσμίες ενέργειάς τους με δική τους μέριμνα αποκλειστικά μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 26/6/2019, ώρα 12:00 έως 28/8/2019, ώρα 23:59.

Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να υποβάλλουν μία και μόνο αίτηση, σε μία και μόνο πόλη και σε μία και μόνο κατηγορία εισαγομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για υπαγωγή τους σε περισσότερες από μια κατηγορία υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισμού, κατά την υποβολή της αίτησής τους ηλεκτρονικά να επιλέξουν υποχρεωτικά μία (1) και μόνο κατηγορία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης σε περισσότερες της μίας κατηγορίες ή σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μίας αιτήσεων, είτε στην ίδια πόλη είτε σε διαφορετική πόλη, ο υποψήφιος θα διαγράφεται οριστικά από τους πίνακες υποψηφίων για το έτος 2019-2020 και δε θα συμμετέχει στην κλήρωση. Σε περίπτωση που εξαιτίας τεχνικού σφάλματος ο υποψήφιος συμμετάσχει στην κλήρωση, θα διαγράφεται από τους πίνακες κληρωθέντων με απόφαση της Δ.Ε της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., η οποία αναρτάται στη Διαύγεια

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης συμμετοχής στην κλήρωση

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. έχουν οι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) ή αναγνωρισμένου από αρμόδιο φορέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την ακαδημαϊκή ισοτιμία τίτλου της αλλοδαπής.

2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. που έχουν ήδη συμμετάσχει σε τουλάχιστον τρεις ηλεκτρονικές κληρώσεις και δεν έχουν κληρωθεί» θα πρέπει να υποβάλλουν (μαζί με τα δικαιολογητικά τους εφόσον επιλεγούν) έγγραφο του φορέα που διενήργησε τις κληρώσεις, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος πράγματι έχει ήδη συμμετάσχει σε τρεις τουλάχιστον ηλεκτρονικές κληρώσεις χωρίς να έχει τελικώς κληρωθεί.

3. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου Σπουδών» πρέπει να κατέχουν Διδακτορικό Δίπλωμα ελληνικού Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο για την ακαδημαϊκή ισοτιμία τίτλο της αλλοδαπής.

4. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» πρέπει να κατέχουν Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο για την ακαδημαϊκή ισοτιμία τίτλο της αλλοδαπής.

5. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης με πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.» θα πρέπει να υποβάλλουν (μαζί με τα δικαιολογητικά τους εφόσον επιλεγούν) το Φ.Ε.Κ. διορισμού τους και σχετική βεβαίωση από την υπηρεσία τους.

6. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών με πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.» θα πρέπει να υποβάλλουν (μαζί με τα δικαιολογητικά τους εφόσον επιλεγούν) τον αριθμό της σειράς κατάταξής τους στον πίνακα αναπληρωτών ή, σε περίπτωση που δεν τους έχει γνωστοποιηθεί, τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

7. Η καταληκτική ημερομηνία απόκτησης των απαιτουμένων τίτλων σπουδών και της ακαδημαϊκής ισοτιμίας τους δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων.

8. Η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει την κατάθεση του ποσού των τριάντα ευρώ (30.00€) στον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ (Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αρ. λογαριασμού: 154/545047-03, ΙΒΑΝ: GR16 0110 1540 0000 1545 4504 703). Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη κατάθεση του ανωτέρω ποσού στον ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ αποκλείει τον υποψήφιο από την συμμετοχή του στην κλήρωση. Το ποσό των τριάντα ευρώ (30.00 €) δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται με το ποσό της εγγραφής εκτός από την περίπτωση της εκπρόθεσμης κατάθεσης και της μη συμμετοχής στην κλήρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Στο παραστατικό πληρωμής της Τράπεζας πρέπει στο πεδίο «Αιτιολογία Κατάθεσης» να αναγράφεται υποχρεωτικά:
«ΕΠΠΑΙΚ», το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός ταυτότητας (ΑΔΤ) του υποψηφίου.
Το παραστατικό πληρωμής θα πρέπει να φυλάσσεται από τον υποψήφιο/α σπουδαστή/τρια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την 28/8/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:59. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται, επίσης, πριν υποβάλουν αίτηση, να βεβαιωθούν, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και τη δήλωση του υποψηφίου, ότι πληροί τις προϋποθέσεις εισαγωγής και αποδέχεται τον Κανονισμό του ΕΠΠΑΙΚ και τους όρους συμμετοχής και φοίτησής του στο Πρόγραμμα.

Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τις προθεσμίες και τις υποχρεώσεις τους με δική τους μέριμνα και ευθύνη αποκλειστικά μέσω ανακοινώσεων που αναρτώνται αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.gr.

Προσωποποιημένη πληροφόρηση από το ΕΑΠ θα πραγματοποιηθεί μόνο μια φορά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα αφορά μόνο την ενημέρωση για τη σειρά κατάταξης που έλαβε ο υποψήφιος στη διαδικασία της κλήρωσης, σε όσους υποψήφιους έχουν εισάγει έγκυρο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αποτελέσματα κλήρωσης – Ενημέρωση

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με δικές τους ενέργειες να αναζητήσουν τα αποτελέσματα της κλήρωσης (σειρά κατάταξης) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.gr.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση τη σειρά κλήρωσης σε αρχικά επιλεγέντες και σε επιλαχόντες.

Αρχικά επιλεγέντες χαρακτηρίζονται όόσοι έχουν αύξοντα αριθμό κατάταξης μέχρι και τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν για κάθε κατηγορία του προγράμματος στην πόλη της επιλογής τους. Οι ανήκοντες στους αρχικά επιλεγέντες θα έχουν το δικαίωμα εγγραφής, εφόσον τα δικαιολογητικά τους πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους που έχει ορίσει η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και καταβάλλουν εμπροθέσμως την πρώτη δόση των διδάκτρων ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €). Σε περίπτωση που με τους αρχικά επιλεγέντες δεν καλυφθούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη θέσεις, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος καλεί με ανακοίνωση του, η οποία δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.gr επιλαχόντες για να καλυφθούν οι κενές θέσεις, κατά σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τον αύξοντα αριθμό που κληρώθηκαν, ανά κατηγορία συμμετοχής. H διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι μία εβδομάδα μετά την έναρξη των μαθημάτων προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις.

Οι επιλαχόντες εγγράφονται στο Πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιολογητικά τους πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και καταβάλλουν εμπροθέσμως την πρώτη δόση των τριακοσίων ευρώ (300,00 €).

Οι αρχικά επιλεγέντες καθώς και οι επιλαχόντες, υποχρεούνται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης με δική τους μέριμνα, μέσω ανακοινώσεων που αναρτώνται αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.gr να ενημερώνονται και να ενεργούν τα επόμενα στάδια της διαδικασίας εμπρόθεσμα.

Λειτουργία προγράμματος

Έναρξη μαθημάτων

Τα μαθήματα, τα οποία προγραμματίζονται να ξεκινήσουν στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, διεξάγονται απογευματινές ώρες (16:00-21:00), τρεις ή τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και διαρκούν δύο εξάμηνα, δώδεκα εβδομάδες το Χειμερινό εξάμηνο μη συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου και δώδεκα εβδομάδες το Εαρινό εξάμηνο, μη συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου και της συμπληρωματικής εξεταστικής περιόδου. Για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Προγράμματος απαιτείται η υλοποίηση των Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας (ΠΑΔ) για τις οποίες απαιτείται, για επτά (7) ημέρες (καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος), και πρωινή παρουσία των σπουδαστών/στριών (πέραν των τριών ή τεσσάρων ημερών ανά εβδομάδα υλοποίησης του προγράμματος). Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται μόνο με φυσική παρουσία.

Πρόγραμμα σπουδών

Το διδακτικό έτος, η ακριβής χρονική διάρκεια του οποίου ορίζεται στο κατ’ έτος εκδιδόμενο ακαδημαϊκό ημερολόγιο, περιλαμβάνει δύο (2) αυτοτελείς διδακτικές περιόδους: το πρώτο (Α΄) εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο) και το δεύτερο (Β΄) εξάμηνο (εαρινό εξάμηνο). Kάθε διδακτικό εξάμηνο διαρκεί, δεκατρείς (13) εβδομάδες εκ των οποίων οι έντεκα (11) είναι εβδομάδες διδασκαλίας θεωρητικών – εργαστηριακών μαθημάτων και Π.Α.Δ., η μία (1) είναι εβδομάδα επαναλήψεων και αναπληρώσεων και η μία (1) είναι εβδομάδα εξεταστικής περιόδου.

Την εβδομάδα εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου και του εαρινού εξαμήνου πραγματοποιούνται οι εξετάσεις του αντίστοιχου εξαμήνου.
Οι σπουδαστές/στριες του ΕΠΠΑΙΚ πρέπει να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους (παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας και Πτυχιακή εργασία) εντός του χρονοδιαγράμματος του Προγράμματος για το έτος 2019-20. Οι σπουδαστές που συμμετείχαν στις εξετάσεις και απέτυχαν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα του Α’ ή και Β’ εξαμήνου έχουν την δυνατότητα συμμετοχής είτε σε μία επιπλέον εξεταστική περίοδο που προγραμματίζεται κατά την διάρκεια του Ιουνίου τρέχοντος έτους είτε στις αντίστοιχες εξετάσεις του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Στην περίπτωση αυτή διατηρούν τον βαθμό της προόδου του προηγούμενου έτους.

Ο σπουδαστής φοιτά στο έτος εισαγωγής και βεβαιώνεται το χρονοδιάγραμμα σπουδών του σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έτους εισαγωγής του. Για τον σπουδαστή που ολοκληρώνει το Πρόγραμμα το επόμενο έτος από αυτό της εισαγωγής του είτε εξ΄ ολοκλήρου είτε μερικώς, η φοίτησή του το επόμενο έτος δεν συνεπάγεται επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος σπουδών στην ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων. Οι σπουδαστές οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. εντός τεσσάρων συνεχόμενων εξαμήνων, από την αρχική τους εγγραφή. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται αυτοδικαίως από το Πρόγραμμα.

Δαπάνες σπουδών

Το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους Ε.Λ.Κ.Ε. των ΑΕΙ της Χώρας. Η εν γένει λειτουργία του στηρίζεται στην καταβολή διδάκτρων ανά συμμετέχοντα σπουδαστή.

Τα συνολικά δίδακτρα ανά σπουδαστή ανέρχονται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00 €). Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο λογαριασμό 154/545047-03 – ΙΒΑΝ: GR16 0110 1540 0000 1545 4504 703 του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ) σε δύο ισόποσες δόσεις, ως εξής: τριακόσια ευρώ (300,00 €) μαζί με την αποστολή των δικαιολογητικών εγγραφής στο Πρόγραμμα πριν την έναρξη του Α΄ εξαμήνου και τριακόσια ευρώ (300,00 €) με την ανανέωση της εγγραφής για το Β’ (εαρινό) εξάμηνο πριν την έναρξη των μαθημάτων του Β΄ εξαμήνου.

Η επιστροφή καταβληθέντων διδάκτρων δεν είναι δυνατή. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επιστροφή του 50% της καταβληθείσας δόσης των διδάκτρων, στην περίπτωση που επιλεγείς σπουδαστής αιτηθεί εγγράφως τη διαγραφή του από το Πρόγραμμα έως και επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων

Οι επιλεγέντες σπουδαστές/τριες για φοίτηση, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν δύνανται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα για το έτος 2019-2020, υποχρεούνται, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη θέση τους και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για το έτος 2020-21, να καταβάλλουν το ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00€) στις προθεσμίες που ορίζονται ανωτέρω.

Μετεγγραφές

Δεν επιτρέπεται μετεγγραφή σπουδαστή από Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. μιας πόλης σε Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. άλλης πόλης. Κατ’ εξαίρεση, μετά από απόφαση της ΔΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. είναι δυνατή η μετεγγραφή σπουδαστή που διορίστηκε ως μόνιμος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή ως υπάλληλος πλήρους απασχόλησης σε Φορείς ή Υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών. Ο ως άνω διορισμός απαιτείται να προέκυψε μετά την υποβολή της αρχικής αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Με απόφαση της ΔΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. επιτρέπονται αμοιβαίες μετεγγραφές σπουδαστών, ίδιας κατηγορίας εισαγωγής, από μια πόλη Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε μια άλλη πόλη Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων και εισήγησης του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Προγράμματος.
Οι μετεγγραφές σπουδαστών δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπερνούν συνολικά ποσοστό 5% του αριθμού των εγγεγραμμένων σπουδαστών στην πόλη υποδοχής.

Όλα τα επιμέρους θέματα λειτουργίας του Προγράμματος καθορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΠΠΑΙΚ για τον οποίο οι σπουδαστές/τριες ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΕΠΠΑΙΚ και από αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

O Πρόεδρος
της Διοικούσας Επιτροπής.
Ιωάννης Σαριδάκης

Μετάβαση στο άρθρο με τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων για Παιδαγωγική Κατάρτιση στην ΑΣΠΑΙΤΕ

Pin It

Εκτύπωση