Πρόγραμμα Ειδίκευσης σε Συμβουλευτική - Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) ΑΣΠΑΙΤΕ 2018-2019

Εκτύπωση  
Pin It

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) ΑΣΠΑΙΤΕ 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.Δ/708/11-05-2018

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ)
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Η ΑΣΠΑΙΤΕ ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το έτος 2018-2019.

Διαδικασίες εισαγωγής σπουδαστών/στριών

Η εισαγωγή των σπουδαστών/στριών στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το έτος 2018-2019 θα γίνει με δημόσια, ανοικτή προς το κοινό, ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την 25/7/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα γραφεία του ΕΑΠ στην Πάτρα (Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών) βάσει της παρακάτω ποσόστωσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ)

Κατηγορίες εισαγόμενων

Ποσοστό επί
τοις εκατό

Στελέχη του θεσμού ΣυΕΠ στο δημόσιο τομέα

5%

Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών

5%

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

20%

Απόφοιτοι ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ*)
*ΑΣΕΤΕΜ, ΠΑΤΕΣ, ΕΠΠΑΙΚ, ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΠΑΙΤΕ

30%

Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Παν/μίων & ΤΕΙ)

40%

Σε περίπτωση, που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός σπουδαστών/στριών σε μια κατηγορία, το ποσοστό που απομένει μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη κατηγορία σύμφωνα με τη σειρά που αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα.

Οι πόλεις που θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ και ο συγκεκριμένος αριθμός θέσεων σπουδαστών/στριών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΣΥΠ

ΠΟΛΗ

Στελέχη του
θεσμού ΣυΕΠ
στο δημόσιο
τομέα
5%

Κάτοχοι
Διδακτορικού
τίτλου
σπουδών
10%

Κάτοχοι
Μεταπτυχιακού
τίτλου
σπουδών
20%

Απόφοιτοι
ΑΣΠΑΙΤΕ
(ΣΕΛΕΤΕ)
30%

Πτυχιούχοι
ΑΕΙ
(Παν/μίων & ΤΕΙ)
40%

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑ
ΠΟΛΗ

Αθήνα

4

4

17

26

34

85

Άργος

2

2

8

12

16

40

Βόλος

2

2

8

12

16

40

Ηράκλειο Κρήτης

2

2

8

12

16

40

Θεσσαλονίκη

2

2

8

12

16

40

Ιωάννινα

2

2

8

12

16

40

Κοζάνη

2

2

8

12

16

40

Λειβαδιά

2

2

8

12

16

40

Πάτρα

2

2

8

12

16

40

Σάπες

2

2

7

10

14

35

ΣΥΝΟΛΟ

22

22

88

132

176

440

Σημειώνεται ότι προϋπόθεση για τη λειτουργία ΠΕΣΥΠ είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον 30 εγγεγραμμένων σπουδαστών/στριών σε κάθε πόλη. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του παραπάνω αριθμού, δεν θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα και θα επιστραφούν στους/ις υποψήφιους/ες σπουδαστές/στριες τα καταβληθέντα χρήματα.

Υποβολή αίτησης συμμετοχής στην κλήρωση

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr ή aspete.eap.gr. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/νες θα ενημερώνονται για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας και τις προθεσμίες ενέργειάς τους με δική τους μέριμνα αποκλειστικά μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται: από 10/5/2018, ώρα 12:00 έως 23/7/2018, ώρα 23:59.

Οι υποψήφιοι/ες επιτρέπεται να υποβάλλουν μία και μόνο αίτηση, σε μία και μόνο πόλη και σε μία και μόνο κατηγορία εισαγομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες που πληρούν τις προϋποθέσεις για υπαγωγή τους σε περισσότερες από μια κατηγορία, υποχρεούνται κατά την υποβολή της αίτησής τους ηλεκτρονικά, να επιλέξουν υποχρεωτικά μία (1) και μόνο κατηγορία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης σε περισσότερες της μίας κατηγορίες ή σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μίας αιτήσεων, είτε στην ίδια πόλη είτε σε διαφορετική πόλη, ο/η υποψήφιος/α θα διαγράφεται οριστικά από τους πίνακες υποψηφίων για το έτος 2018 – 19 και δε θα συμμετέχει στην κλήρωση.

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης συμμετοχής στην κλήρωση

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο ΠΕΣΥΠ έχουν οι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου για την ακαδημαϊκή ισοτιμία τίτλου της αλλοδαπής.

2. Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Στελέχη του θεσμού ΣυΕΠ στο δημόσιο τομέα», πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση του δημοσίου φορέα στην οποία να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος εργάζεται ως στέλεχος του θεσμού ΣυΕΠ .

3. Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου Σπουδών», πρέπει να διαθέτουν Διδακτορικό Δίπλωμα Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο για την ακαδημαϊκή ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ.

4. Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» πρέπει να διαθέτουν Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο για την ακαδημαϊκή ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ.

5. Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Απόφοιτοι ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ)» πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ, ΠΑΤΕΣ/ΕΠΠΑΙΚ, ΑΣΠΑΙΤΕ.

6. Η καταληκτική ημερομηνία απόκτησης των ανωτέρω απαιτούμενων τίτλων σπουδών και της απόφασης ακαδημαϊκής ισοτιμίας τους δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, την 23/7/2018.

7. Η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει την κατάθεση του ποσού των τριάντα ευρώ (30.00€) στον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ (Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αρ. λογαριασμού: 154/545047-03, ΙΒΑΝ: GR16 0110 1540 0000 1545 4504 703). Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη κατάθεση του ανωτέρω ποσού στον ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ αποκλείει τον/την υποψήφιο/α από τη συμμετοχή του στην κλήρωση. Το ποσό των τριάντα ευρώ (30.00 €) δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται με το ποσό της εγγραφής εκτός από την περίπτωση της εκπρόθεσμης κατάθεσης και της μη συμμετοχής στην κλήρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Στο παραστατικό πληρωμής της Τράπεζας πρέπει στο πεδίο «Αιτιολογία Κατάθεσης» να αναγράφεται υποχρεωτικά: «ΠΕΣΥΠ», το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (ΑΔΤ) του/της υποψηφίου/ιας. Το παραστατικό πληρωμής θα πρέπει να φυλάσσεται από τον/την υποψήφιο/α σπουδαστή/τρια.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την 23/7/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59. Οι ενδιαφερόμενοι/νες υποχρεούνται, επίσης, πριν υποβάλουν αίτηση, να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο ΠΕΣΥΠ. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και τη δήλωση του υποψηφίου, ότι πληροί τις προϋποθέσεις εισαγωγής και αποδέχεται τον Κανονισμό του ΠΕΣΥΠ και τους όρους, συμμετοχής και φοίτησης στο Πρόγραμμα.

Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι/νες ενημερώνονται για τις προθεσμίες και τις υποχρεώσεις τους αποκλειστικά με δική τους μέριμνα και ευθύνη μέσω ανακοινώσεων που αναρτώνται αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.gr.

Προσωποποιημένη πληροφόρηση από το ΕΑΠ θα πραγματοποιηθεί μόνο μια φορά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα αφορά μόνο την ενημέρωση για τη σειρά κατάταξης που έλαβε ο/η υποψήφιος/α στη διαδικασία της κλήρωσης, σε όσους υποψήφιους/ες έχουν εισάγει έγκυρο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αποτελέσματα Κλήρωσης – Ενημέρωση

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει με δικές τους ενέργειες να αναζητήσουν τα αποτελέσματα της κλήρωσης (σειράς κατάταξης) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.gr.

Οι υποψήφιοι/ες κατατάσσονται με βάση τη σειρά κλήρωσης σε αρχικά επιλεγέντες/είσες και σε επιλαχόντες/ούσες.

Αρχικά επιλεγέντες/είσες χαρακτηρίζονται όσοι/ες έχουν αύξοντα αριθμό κλήρωσης μέχρι και τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν για κάθε κατηγορία στη συγκεκριμένη πόλη επιλογής τους. Οι ανήκοντες στους/στις αρχικά επιλεγέντες/είσες θα έχουν το δικαίωμα εγγραφής στο Πρόγραμμα, εφόσον:

α) τα δικαιολογητικά τους πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζει η παρούσα πρόσκληση

β) τα δικαιολογητικά αποσταλούν εμπρόθεσμα, σε ορισμένη προθεσμία που θα ορίσει η ΑΣΠΑΙΤΕ με σχετική ανακοίνωσή της, και

γ) καταβληθεί εμπρόθεσμα, σε ορισμένη προθεσμία που θα ορίσει η ΑΣΠΑΙΤΕ με σχετική ανακοίνωσή της, το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€) και χωρίς δυνατότητα τμηματικής καταβολής.

Σε περίπτωση που με τους αρχικά επιλεγέντες/είσες δεν καλυφθούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη θέσεις, η ΑΣΠΑΙΤΕ με ανακοινώσεις της καλεί τους επιλαχόντες/ούσες, με προτεραιότητα αυτούς της ίδιας πόλης, να τις καλύψουν. Όσες θέσεις δεν καλυφθούν μέχρι μια βδομάδα μετά την έναρξη των μαθημάτων, θα παραμείνουν κενές.

Οι Επιλαχόντες/ούσες θα έχουν το δικαίωμα εγγραφής στο Πρόγραμμα, εφόσον: α) τα δικαιολογητικά τους πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζει η παρούσα πρόσκληση β) τα δικαιολογητικά αποσταλούν εμπρόθεσμα, σε ορισμένη προθεσμία που θα ορίσει η ΑΣΠΑΙΤΕ με σχετική ανακοίνωσή της, και γ) καταβληθεί εμπρόθεσμα, σε ορισμένη προθεσμία που θα ορίσει η ΑΣΠΑΙΤΕ με σχετική ανακοίνωσή της, το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€) και χωρίς δυνατότητα τμηματικής καταβολής.

Οι αρχικά επιλεγέντες/είσες καθώς και οι επιλαχόντες/ούσες, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης, είναι υποχρεωμένοι με δική τους μέριμνα και ευθύνη να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.gr για τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και τις προθεσμίες που θα πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους.

Λειτουργία Προγράμματος

Έναρξη μαθημάτων

Τα μαθήματα, τα οποία προγραμματίζονται να ξεκινήσουν κατά τον μήνα Οκτώβριο 2018, διεξάγονται απογευματινές ώρες (17:00 – 21:00), τρεις ημέρες την εβδομάδα και διαρκούν δύο εξάμηνα, δεκατρείς εβδομάδες ανά εξάμηνο, συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου. Η επαναληπτική εξέταση των μαθημάτων και των δύο εξαμήνων (χειμερινό και εαρινό) γίνεται το Α’ δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται μόνο με φυσική παρουσία.

Επιπλέον, για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Προγράμματος απαιτείται η πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών) και η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Πρόγραμμα σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών και τα μαθήματα που διδάσκονται περιγράφονται στην ιστοσελίδα του ΠΕΣΥΠ
http://files.aspete.gr/eppaikpesyp/spoudes/Programma_Spoudon_Pesyp.pdf).

Οι σπουδαστές/στριες του ΠΕΣΥΠ πρέπει να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους (παρακολούθηση μαθημάτων, πρακτική άσκηση, διπλωματική εργασία) εντός του χρονοδιαγράμματος του Προγράμματος για το έτος 2018-19. Διατηρούν, όμως, το δικαίωμα συμμετοχής στα μαθήματα που εξετάστηκαν και απέτυχαν μόνο στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2019 ή στις εξεταστικές περιόδους α’ εξαμήνου 2020 και β’ εξαμήνου του 2020 αντίστοιχα.

Σύμφωνα δε με τον κανονισμό σπουδών του ΠΕΣΥΠ (http://files.aspete.gr/eppaikpesyp/spoudes/10-11-2015_kanonismos_spoudon.pdf
Ο συνολικός χρόνος για την περάτωση των υποχρεώσεων και την απόκτηση του πιστοποιητικού δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 2 έτη.
Όλα τα επιμέρους θέματα λειτουργίας του Προγράμματος καθορίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας του ΠΕΣΥΠ για τον οποίο οι σπουδαστές/τριες ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΠΕΣΥΠ και από αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Δαπάνες σπουδών

Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο χωρίς κρατική επιχορήγηση και οι επιλεγέντες/είσες σπουδαστές/στριες του ΠΕΣΥΠ συμμετέχουν στις δαπάνες σπουδών τους με το ποσό των 600,00€, το οποίο καταβάλλεται στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο λογαριασμό 154/545047-03 – ΙΒΑΝ: GR16 0110 1540 0000 1545 4504 703 του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ ως εξής: ποσό τριακοσίων ευρώ (300,00€) μαζί με την αποστολή των δικαιολογητικών τους προς έλεγχο για την αρχική εγγραφή τους και ποσό τριακοσίων ευρώ (300,00€) με την ανανέωση της εγγραφής τους για το β’ εξάμηνο τα οποία καταβάλλονται πριν την έναρξη των μαθημάτων του β΄ εξαμήνου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και χωρίς δυνατότητα τμηματικής καταβολής.

Οι επιλεγέντες/είσες σπουδαστές/τριες για φοίτηση, οι οποίοι/ες για οποιονδήποτε λόγο δεν δύνανται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα για το έτος 2018-2019, υποχρεούνται, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη θέση τους και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για το έτος 2019-2020, να καταβάλλουν το ποσό των 600,00€ στις προθεσμίες που ορίζονται ανωτέρω.

Μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων επιλεγέντων σπουδαστών/τριών του ΠΕΣΥΠ δεν επιστρέφονται χρήματα από αιτήματα διαγραφών. Κατ’ εξαίρεση και μόνο μέχρι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων μπορούν με αίτησή τους οι επιλεγέντες σπουδαστές/τριες να ζητήσουν την διαγραφή τους από το πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται το 50% του καταβληθέντος ποσού για την αρχική εγγραφή τους.

Μετεγγραφές

Μετεγγραφή σπουδαστών από ΠΕΣΥΠ μιας πόλης σε ΠΕΣΥΠ άλλης πόλης δεν επιτρέπεται. Εξαίρεση προβλέπεται στην περίπτωση, διορισμού ως μόνιμου ή αναπληρωτή εκπαιδευτικού ή με πλήρη απασχόληση σε Φορείς ή Υπηρεσίες του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα για τουλάχιστον 12 μήνες, που προέκυψε μετά την υποβολή της αρχικής αίτησης, ή άλλης
ειδικής περίπτωσης, η οποία θα αξιολογείται από τη Διοικούσα Επιτροπή της ΑΣΠΑΙΤΕ. Οι μετεγγραφές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν στο σύνολό τους το 5% των εγγεγραμμένων σπουδαστών στην πόλη υποδοχής.

Ο Πρόεδρος της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ
Ιωάννης Σαριδάκης
Καθηγητής

Pin It

Εκτύπωση