Προδιαγραφές Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ΚΠΓ

Εκτύπωση  
Pin It

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
(Βαθμολογία - Χρόνος - Ερωτήματα - Βάσεις)

Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ Β (Β1+Β2)

Διαβαθμισμένη εξέταση στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική

ΕΝΟ
ΤΗΤΑ

Τύπος ερωτημάτων / δοκιμασιών

Αριθμός ερωτημάτων / δοκιμασιών

 

Βαθμολογία

Χρόνος (λεπτά της ώρας)

Αριθμός λέξεων κειμένου

Μέγιστη

Ελάχιστη

παρε-
χόμενου

παρα-
γώμενου

1

Επιλογή

25+25=50

60

 

50

Β1:

7,5

85

1500 -2500

Δεν ορίζεται

Συμπλήρωση

5+5=10

 

Β2:

15

2

Ημιελεύθερη παραγωγή

2-4

 

60

Β1:

9

85

200-350

350-400

Β2:

18

3

Επιλογή

7+8=15

25

 

50

Β1:

7,5

20-30

Δεν ορίζεται

Δεν ορίζεται

Συμπλήρωση

5+5=10

 

Β2:

15

4

Ημιελεύθερη παραγωγή

3

 

40

-

20-25 VΙΙ

Δεν ορίζεται

Δεν ορίζεται

(i) Όπως έχει ανακοινωθεί στο παρελθόν, κατά την εξεταστικές περιόδους Νοεμβρίου δεν διεξάγονται εξετάσεις επιπέδου Α (Α1+Α2).

(ii) Στην περίπτωση των ενοτήτων 1 και 3 η ελάχιστη μονάδα στην οποία αναλύεται το τεστ είναι το ερώτημα (item), ενώ στις ενότητες 2 και 4 η ελάχιστη μονάδα είναι η δοκιμασία ή δραστηριότητα (activity).

(iii) Ελάχιστη βαθμολογία χαρακτηρίζεται εδώ η μικρότερη βαθμολογία που επιτρέπει την άθροιση των μερών για εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας όλων των ενοτήτων του τεστ.

(iv) Το «παρεχόμενο» αναφέρεται στο κείμενο που καλείται ο εξεταζόμενος να διαβάσει ή να ακούσει.

(v) Το «παραγόμενο» αναφέρεται στο κείμενο που καλείται ο εξεταζόμενος να γράψει ή να πει.

(vi) Για την ενότητα 4 δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία. Αυτό σημαίνει πως η άθροιση των βαθμών που εξασφάλισε ο εξεταζόμενος γίνεται ακόμη κι αν στην ενότητα 4 ο βαθμός είναι μικρότερος του 30% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας αυτής της ενότητας.

(vii) Ο προσδιοριζόμενος εδώ χρόνος διατίθεται για την εξέταση κάθε ζεύγους εξεταζομένων.

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ (Γ1+Γ2)

Διαβαθμισμένο τεστ στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική

ΕΝΟ-
ΤΗΤΑ

Τύπος ερωτημάτων / δοκιμασιών

Αριθμός ερωτημάτων
/ δοκιμασιών

Βαθμολογία

Χρόνος

(λεπτά της ώρας)

Αριθμός λέξεων κειμένων

Μέγιστη

Ελάχιστη

παρε-
χόμενου

παρα-
γόμενου

1

Επιλογή

25+25=50

70

50

Γ1:

7,5

120

3.500 - 4.500

Δεν ορίζεται

Συμπλήρωση

10+10=20

Γ2:

15

2

Ελεύθερη παραγωγή

2

60

Γ1:

9

120

400 - 550

600-650

Γ2:

18

3

Επιλογή

10+10=20

30

50

Γ1:

7,5

30

Δεν ορίζεται

Δεν ορίζεται

Συμπλήρωση

5+5=10

Γ2:

15

4

Ελεύθερη παραγωγή

3

40

--

30

Δεν ορίζεται

Δεν ορίζεται

ΙΙ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το σύνολο των ερωτηµάτων του ενιαίου διαβαθµισµένου τεστ (Β1+Β2 ή Γ1+Γ2) επιτρέπει την εξασφάλιση 200 µονάδων από τις οποίες οι 100 προέρχονται από ερωτήµατα του χαμηλότερου επιπέδου δυσκολίας (Β1 ή Γ1) και οι υπόλοιπες 100 από ερωτήµατα του υψηλότερου επιπέδου δυσκολίας (Β2 ή Γ2).

Για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων λαµβάνονται υπόψη τα όρια βαθµολογίας του παρακάτω πίνακα, ο οποίος προκύπτει από την εξής ρύθμιση: Επιτυγχάνει στις εξετάσεις ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει τουλάχιστον το 60% της µέγιστης δυνατής βαθµολογίας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει επιτύχει το 30% της µέγιστης δυνατής βαθµολογίας για κάθε φάση εξέτασης χωριστά, με εξαίρεση την τέταρτη.

Συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση ελέγχεται, για όλους τους εξεταζόµενους, µήπως σε κάποια ενότητα της εξέτασης συγκεντρώνουν βαθµολογία µικρότερη από αυτήν: Πρώτη ενότητα 7,5 µονάδες, δεύτερη ενότητα 9 µονάδες και τρίτη ενότητα 7,5 µονάδες. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται απορριπτέοι. Τα όρια αυτά είναι το 30% της µέγιστης βαθµολογίας κάθε ενότητας, βάσει των ερωτηµάτων επιπέδου δυσκολίας Β1, που εξασφαλίζουν συνολικά 100 µονάδες.

Συνεπώς, ο έλεγχος εξασφάλισης του 30% κάθε ενότητας γίνεται σε δύο φάσεις: µία στην αρχή, για όλους, και µία µετά την άθροιση των µερών, µόνο για όσους έχουν εξασφαλίσει συνολική βαθµολογία 120 ή περισσότερων µονάδων.

  Ενότητα 1 Ενότητα2 Ενότητα3 Εξασφάλιση
πιστοπ.B1/Γ1
(60% του 100)
Εξασφάλιση
πιστοπ.Β2/Γ2
(60% του 200)
Β1/Γ1
(30% του 25)
Β2/Γ2
(30% του 50)
Β1/Γ1
(30% του 30)
Β2/Γ2
(30% του 60)
Β1/Γ1
(30% του 25)
Β2/Γ2
(30% του 50)
Ελάχιστη απαιτούµενη βαθµολογία 7.5 15 9 18 7.5 15 60 120

Συμπερασματικά, μετά τους παραπάνω ελέγχους, αν κανείς συγκεντρώσει:

Α) έως και 59 μονάδες, δεν εξασφαλίζει πιστοποιητικό,

Β) από 60 έως και 119, εξασφαλίζει πιστοποιητικό Α1 ή Β1 ή Γ1 και

Γ) από 120 έως και 200, εξασφαλίζει πιστοποιητικό Α2 ή Β2 ή Γ2

Pin It

Εκτύπωση