Προδιαγραφές Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ΚΠΓ

Εκτύπωση  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
(Βαθμολογία - Χρόνος Εξετάσεων - Βάσεις)

Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (2021 Α)

ΕΠΙΠΕΔΟ Α (Α1+Α2)

Διαβαθμισμένο τεστ στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική

ΕΝΟ-
ΤΗΤΑ

Τύπος ερωτημάτων/
δοκιμασιών
(I)

Αριθμός ερωτημάτων/
δοκιμασιών

Βαθμολογία

Χρόνος
(λεπτά της ώρας)

Αριθμός λέξεων κειμένων

Μέγιστη

Ελάχιστη
(II)

παρε-
χόμενου
(III)

παρα-
γόμενου
(IV)

1

Επιλογή

20+20=40

50

40

50

Α1:

7,5

65

450 - 750

Δεν ορίζεται.

Συμπλήρωση

5+5=10

10

Α2:

15

2

Καθοδηγούμενη παραγωγή

4

60

Α1:

9

40

Δεν ορίζεται.

140 - 180

Α2:

18

3

Επιλογή

5+5=10

20

20

50

Α1:

7,5

15 - 25

Δεν ορίζεται.

Δεν ορίζεται.

Συμπλήρωση

5+5=10

30

Α2:

15

4

Καθοδηγούμενη παραγωγή

3

40

--
(V)

15 - 20
(VI)

Δεν ορίζεται.

Δεν ορίζεται.

(I) Στην περίπτωση των ενοτήτων 1 και 3 η ελάχιστη μονάδα στην οποία αναλύεται το τεστ είναι το ερώτημα (item), ενώ στις ενότητες 2 και 4 η ελάχιστη μονάδα είναι η δοκιμασία ή δραστηριότητα (activity).

(II) Ελάχιστη βαθμολογία χαρακτηρίζεται εδώ η μικρότερη βαθμολογία που επιτρέπει την άθροιση των μερών για εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας όλων των ενοτήτων του τεστ.

(III) Το «παρεχόμενο» αναφέρεται στο κείμενο που καλείται ο εξεταζόμενος να διαβάσει ή να ακούσει.

(IV) Το «παραγόμενο» αναφέρεται στο κείμενο που καλείται ο εξεταζόμενος να γράψει ή να πει.

(V) Για την ενότητα 4 δεν υπάρχει ελάχιστο επιτρεπτό όριο βαθμολογίας. Αυτό σημαίνει πως η άθροιση των βαθμών που εξασφάλισε ο εξεταζόμενος γίνεται ακόμη κι αν στην ενότητα 4 ο βαθμός είναι μικρότερος του 30% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας αυτής της ενότητας.

(VI) Ο προσδιοριζόμενος χρόνος στην 4η ενότητα διατίθεται για την εξέταση κάθε ζεύγους εξεταζομένων.

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Β (Β1+Β2)

Διαβαθμισμένη εξέταση στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική

ΕΝΟ-
ΤΗΤΑ

Τύπος ερωτημάτων /
δοκιμασιών
(vii)

Αριθμός ερωτημάτων /
δοκιμασιών

 

 

 

 

 

 

 

Βαθμολογία

Χρόνος
(λεπτά της ώρας)

Αριθμός λέξεων κειμένου

Μέγιστη

Ελάχιστη
(viii)

παρε-
χόμενου
(ix)

παρα-
γόμενου
(x)

1

Επιλογή

25+25=50

60

50

Β1:

7,5

85

1500 -2500

Δεν ορίζεται

Συμπλήρωση

5+5=10

Β2:

15

2

Ημιελεύθερη παραγωγή

2-4

60

Β1:

9

85

200-350

350-400

Β2:

18

3

Επιλογή

7+8=15

25

50

Β1:

7,5

20-30

Δεν ορίζεται

Δεν ορίζεται

Συμπλήρωση

5+5=10

Β2:

15

4

Ημιελεύθερη παραγωγή

3

40

--
(xi)

20-25
(xii)

Δεν ορίζεται

Δεν ορίζεται

VII Στην περίπτωση των ενοτήτων 1 και 3 η ελάχιστη μονάδα στην οποία αναλύεται το τεστ είναι το ερώτημα (item), ενώ στις ενότητες 2 και 4 η ελάχιστη μονάδα είναι η δοκιμασία ή δραστηριότητα (activity).

VIII Ελάχιστη βαθμολογία χαρακτηρίζεται εδώ η μικρότερη βαθμολογία που επιτρέπει την άθροιση των μερών για εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας όλων των ενοτήτων του τεστ.

IX Το «παρεχόμενο» αναφέρεται στο κείμενο που καλείται ο εξεταζόμενος να διαβάσει ή να ακούσει.

X Το «παραγόμενο» αναφέρεται στο κείμενο που καλείται ο εξεταζόμενος να γράψει ή να πει.

XI Για την ενότητα 4 δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία. Αυτό σημαίνει πως η άθροιση των βαθμών που εξασφάλισε ο εξεταζόμενος γίνεται ακόμη κι αν στην ενότητα 4 ο βαθμός είναι μικρότερος του 30% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας αυτής της ενότητας.

XII Ο προσδιοριζόμενος εδώ χρόνος διατίθεται για την εξέταση κάθε ζεύγους εξεταζομένων.

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ (Γ1+Γ2)

Διαβαθμισμένο τεστ στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική

ΕΝΟ-
ΤΗΤΑ

Τύπος ερωτημάτων /
δοκιμασιών

Αριθμός ερωτημάτων
/ δοκιμασιών

Βαθμολογία

Χρόνος
(λεπτά της ώρας)

Αριθμός λέξεων κειμένων

Μέγιστη

Ελάχιστη

παρε-
χόμενου

παρα-
γόμενου

1

Επιλογή

25+25=50

70

50

Γ1:

7,5

120

3.500 - 4.500

Δεν ορίζεται

Συμπλήρωση

10+10=20

Γ2:

15

2

Ελεύθερη παραγωγή

2

60

Γ1:

9

120

400 - 550

600-650

Γ2:

18

3

Επιλογή

10+10=20

30

50

Γ1:

7,5

30

Δεν ορίζεται

Δεν ορίζεται

Συμπλήρωση

5+5=10

Γ2:

15

4

Ελεύθερη παραγωγή

3

40

--

30

Δεν ορίζεται

Δεν ορίζεται

 

ΙΙ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το σύνολο των ερωτημάτων κάθε ενιαίου διαβαθμισμένου τεστ επιτρέπει την εξασφάλιση 200 μονάδων, από τις οποίες οι μισές προέρχονται από ερωτήματα του χαμηλότερου επιπέδου δυσκολίας (Α1 ή Β1 ή Γ1) και οι υπόλοιπες από ερωτήματα του υψηλότερου επιπέδου δυσκολίας (Α2 ή Β2 ή Γ2).

Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων λαμβάνονται υπόψη τα όρια βαθμολογίας του παρακάτω πίνακα, ο οποίος προκύπτει από την εξής ρύθμιση: Eπιτυγχάνει στις εξετάσεις ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει τουλάχιστον το 60% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει επιτύχει το 30% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας για κάθε φάση εξέτασης χωριστά, με εξαίρεση την τέταρτη.

  Ενότητα 1 Ενότητα2 Ενότητα3 Εξασφάλιση
πιστοποιητικού
Α1/B1/Γ1
(60% του 100)
Εξασφάλιση
πιστοποιητικού
Α2/Β2/Γ2
(60% του 200)
Α1/Β1/Γ1
(30% του 25)
Α2/Β2/Γ2
(30% του 50)
Α1/Β1/Γ1
(30% του 30)
Α2/Β2/Γ2
(30% του 60)
Α1/Β1/Γ1
(30% του 25)
Α2/Β2/Γ2
(30% του 50)
Ελάχιστη
απαιτούµενη βαθµολογία
7.5 15 9 18 7.5 15 60 120

Κατά συνέπεια, σε πρώτη φάση ελέγχεται, για όλους τους εξεταζόμενους, μήπως σε κάποια από τις ενότητες 1, 2 και 3 πέτυχαν βαθμολογία μικρότερη από αυτήν: Πρώτη ενότητα 7,5 μονάδες, δεύτερη ενότητα 9 μονάδες και τρίτη ενότητα 7,5 μονάδες. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται απορριπτέοι, δηλαδή δεν τους χορηγείται πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

• Δε χορηγείται πιστοποιητικό και σε όσους/όσες, παρόλο ότι ικανοποίησαν την παραπάνω προϋπόθεση, συγκέντρωσαν συνολική βαθμολογία από τις 4 ενότητες μικρότερη από 60 μονάδες.

• Στους εξεταζόμενους που εξασφαλίζουν βαθμολογία από 60 έως και 119 χορηγείται πιστοποιητικό Α1 ή Β1 ή Γ1.

• Στους εξεταζόμενους που εξασφαλίζουν βαθμολογία από 120 έως 200 μονάδες χορηγείται πιστοποιητικό Α2 ή Β2 ή Γ2, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλίσει ίση ή μεγαλύτερη βαθμολογία από την εξής:

Πρώτη ενότητα 15 μονάδες, δεύτερη ενότητα 18 μονάδες και τρίτη ενότητα 15 μονάδες.

Συμπερασματικά, μετά τους παραπάνω ελέγχους, αν κανείς συγκεντρώσει:

Α) Έως και 59 μονάδες, δεν εξασφαλίζει πιστοποιητικό.

Β) Από 60 έως και 119, εξασφαλίζει πιστοποιητικό Α1 ή Β1 ή Γ1.

Γ) Από 120 έως και 200, εξασφαλίζει πιστοποιητικό Α2 ή Β2 ή Γ2.


Εκτύπωση