edu.klimaka.gr

Άδεια Λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

ΧΟΡΗΓΗΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.218417/Κ1/19-12-2018/

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 3057/2012 - Αριθμ.10136/ΙΑ)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016− Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» και ιδίως την περίπτωση 15 της Υποπαραγράφου Θ3 και την περίπτωση 6 τηςυποπαραγράφου Θ5 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου αυτού, όπως ισχύει.
2. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’) περί Ανασύστασης Υπουργείων.
3.Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4.Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», άρθρο 88 «Ρυθμίσεις για ζητήματα αδειοδότησης φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης» και άρθρο 89 «Ρυθμίσεις για τους φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης» παρ 1.
5. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
6. Τις διατάξεις του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α’/3-8-2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», άρθρο 31 «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε»
7. Την ανάγκη εξειδίκευσης των κριτηρίων για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την επικαιροποίηση και την μεταβίβαση άδειας, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με απόφαση του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για τη χορήγηση της άδειας ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού  (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) διατυπώνει γνώμη ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012.

Άρθρο 2
Χορήγηση

Α. Φυσικά πρόσωπα

Για τη χορήγηση άδειας Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, σε φυσικό πρόσωπο, υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από:

1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

2. Δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναγράφεται ότι: α) ο αιτών δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού, β) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς, δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία και ε) περί του τόπου μόνιμης κατοικίας.

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (ως εργοδότης και ως ασφαλισμένος).

4. Φορολογική ενημερότητα.

5. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του φυσικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους−μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους−μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους−μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους−μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

6. Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί του διακριτικού τίτλου. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας αποτελείται α) από τον τίτλο του τύπου της παρεχόμενης εκπαίδευσης ή το αρκτικόλεξο αυτού ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα (Κε.Δι.Βι.Μ.1) και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο (Κε.Δι.Βι.Μ.2) και β) το ονοματεπώνυμο και τον δηλωθέντα διακριτικό τίτλο.

7. Παράβολο υπέρ του Δημοσίου (e-Παράβολο).

8. Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπως αυτό ορίζεται στην υποπ. Θ.3, περ. 13, του ν. 4093/2012.

Β. Νομικά πρόσωπα

Για τη χορήγηση άδειας Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, σε νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από:

1. Επικυρωμένο καταστατικό του νομικού προσώπου από το οποίο προκύπτει ότι α) η έδρα του βρίσκεται σε κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) ο σκοπός του αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το καταστατικό συνοδεύεται από πρόσφατο Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό.

2. Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

4. Δηλώσεις του ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, εκτός των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π. του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των νομικών προσώπων των οποίων τα μέλη ή μέρος των μελών του Δ.Σ. ή της Διοικήσεώς τους καθορίζονται ex officio, όπου δηλώνεται εκ μέρους των μέτοχών ή των εταίρων τους ή των μελών των διοικήσεών τους, ότι δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Στις περιπτώσεις υπευθύνων δηλώσεων εκ μέρους μετόχων φορέα απαιτείται παραστατικό που προσδιορίζει τους μετόχους. Στις περιπτώσεις υπευθύνων δηλώσεων εκ μέρους μελών Δ.Σ. ή διοικήσεων απαιτείται παραστατικό (έκδοση από ΓΕΜΗ) που προσδιορίζει τα μέλη των Δ.Σ ή των Διοικήσεων.

5. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους−μέλους, στο οποίο το νομικό πρόσωπο έχει την έδρα του, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατάτο δίκαιο του κράτους−μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση των μελών του διοικούντος το νομικό πρόσωπο οργάνου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους−μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους−μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

6. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, υποβάλλει:

 1. δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφεται ότι: α) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και κληρικού, β) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς, δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία και ε) δεν έχει επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία, τόπο μόνιμης διαμονής του.
 2. Ασφαλιστική ενημερότητα εκπροσώπου (ως εργοδότης και ως ασφαλισμένος),
 3. Φορολογική ενημερότητα εκπροσώπου
 4. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του φυσικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους−μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους−μέλους εγκατάστασης. Σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους−μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους−μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

7. Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί του διακριτικού τίτλου. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας αποτελείται α) από τον τίτλο του τύπου της παρεχόμενης εκπαίδευσης ή το αρκτικόλεξο αυτού ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα (Κ.Δ.Β.Μ. 1) και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο (Κ.Δ.Β.Μ. 2), και β) το διακριτικό τίτλο

8. Παράβολο υπέρ του δημοσίου (e-παράβολο)

9 Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπως αυτό ορίζεται στην υποπ Θ.3, περ. 13, του ν. 4093/2012.

Γ. Ενώσεις προσώπων.

Για τη χορήγηση άδειας Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, σε ενώσεις προσώπων, υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από τα κάτωθι:

1. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις 1, 2, 3, και 5 της παραγράφου Β΄ της παρούσας.

2. Δηλώσεις του ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, των φυσικών προσώπων ως μέλη του Δ.Σ. ή της Διοικούσας Επιτροπής της ένωσης προσώπων, ότι δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Επιπλέον απαιτείται παραστατικό που να προσδιορίζει τα μέλη των Δ.Σ ή της Διοικούσας Επιτροπής.

3. Τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις 1 έως και 5 της παραγράφου Β΄ της παρούσας.
3. Ο υπεύθυνος κατά νόμο της ένωσης προσώπων, ως φυσικό πρόσωπο υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις 1 έως και 5 της παραγράφου Α΄ της παρούσας.

4. Παράβολο υπέρ του Δημοσίου (e-Παράβολο).

5. Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπως αυτό ορίζεται στην υποπ Θ.3, περ. 13, του ν. 4093/2012.

Δ. Τρόπος κατάθεσης των δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια για την αδειοδότηση υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Δύνανται να κατατίθενται σαρωμένα σε ηλεκτρονική μορφή με την προϋπόθεση αποστολής των πρωτοτύπων προς έλεγχο, αν ζητηθεί.

Άρθρο 3
Κτηριολογικές προδιαγραφές

1. Για τη χορήγηση αλλά και για την τροποποίηση της άδειας Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο υποβάλλεται:

 1. συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο διατύπωσης γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 2. οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), χρήσης εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του κτηριοδομικού κανονισμού και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων, καθώς και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, όπως απαιτείται (τουλάχιστον σε μία κτιριολογική μονάδα -κτήριο ή όροφο, ανά περιφέρεια).
 3. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 4. βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης

3. Για τη χορήγηση άδειας Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, των οποίων ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα δεν υπερβαίνει τα εβδομήντα πέντε (75) άτομα, υποβάλλεται:

 1. συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο διατύπωσης γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 2. οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων
 3. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση.
 4. Βεβαίωση δύο (2) μηχανικών περί της στατικής επάρκειας της κτηριολογικής μονάδας (όροφος ή αυτοτελές κτήριο) ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό. (Στην περίπτωση που η ισχύουσα οικοδομική άδεια είναι χρήσης εκπαιδευτηρίου δεν απαιτείται η προσκόμιση της ως άνω βεβαίωσης)
 5. βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

4. Για την έγκριση της τήρησης των κτηριολογικών προϋποθέσεων υποβάλλεται στην Γ.Γ.Δ.Β.Μ. φάκελος ο οποίος περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το αρμόδιο τμήμα ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των στοιχείων και αποστέλλει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υποφάκελο με τα κτιριολογικά δικαιολογητικά.
Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εξετάζει όλα τα στοιχεία της αίτησης και πραγματοποιεί αυτοψία, εφόσον χρειάζεται, προκειμένου να ελέγξει τη συνδρομή των προϋποθέσεων και κριτηρίων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

Η διαδικασία ελέγχου στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

  • Έλεγχος πληρότητας. Αφορά τα συνημμένα δικαιολογητικά καθώς και την τήρηση όλων των όρων και προδιαγραφών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και συμπληρώνεται το Δελτίο Πληρότητας Συμβατότητας.
  • Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν είναι συμβατά με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης, ζητείται εγγράφως από τους αντίστοιχους φορείς να αποστείλουν, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  • Μετά την παραλαβή εξετάζονται εκ νέου τα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών, είτε αυτά τα οποία προσκομίστηκαν δεν είναι συμβατά με όλους τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης, η αίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής οι συγκεκριμένες ελλείψεις αποτυπώνονται στο Δελτίο Πληρότητας – Συμβατότητας.
  •  Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από αξιολογητές – ελεγκτές που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι αξιολογητές είναι είτε υπάλληλοι που υπηρετούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., είτε ελεγκτές – αξιολογητές από τα αντίστοιχα μητρώα που τηρούνται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
   Οι αξιολογητές – ελεγκτές υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, με την οποία δεσμεύονται ότι δεν έχουν εμφανή ή αφανή οικονομική σχέση και εν γένει συνεργασία οποιασδήποτε μορφής με τους ελεγχόμενους φορείς. Επίσης, δεν επιτρέπεται να έχουν συγγενικό δεσμό μέχρι και έκτου βαθμού συγγενείας με τους ιδιοκτήτες, μετόχους, εταίρους, μέλη του Δ.Σ., διευθυντικά στελέχη, νόμιμους εκπροσώπους των ελεγχόμενων φορέων. Το αποτέλεσμα του ελέγχου αποτυπώνεται στο Έντυπο Ελέγχου.
  • Σε περίπτωση που από τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθούν ελλείψεις στην τήρηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων της παρούσας απόφασης, και εφόσον κρίνεται ότι οι ελλείψεις επιδέχονται διορθώσεων, δύναται να επισημανθούν και να προταθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η διόρθωσή τους εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 30 ημέρες από την γνωστοποίηση των ελλείψεων.
  • στ. Η πιστοποίηση της τήρησης των κτηριολογικών προϋποθέσεων πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Ε.Π.Π., η οποία διαβιβάζεται αρμοδίως.

Αρθρο 4
Τροποποίηση άδειας

Ως λόγοι τροποποίησης άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο νοούνται μεταβολές της άδειας που αφορούν:

 1. Καταστατικές μεταβολές (σύνθεση μετόχων ή εταίρων, σύνθεση Δ.Σ., έδρα φορέα)
 2. Μεταβολή του νόμιμου εκπροσώπου Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων
 3. Μεταβολή μορφής εταιρείας Προσωπικών Εταιρειών
 4. Αλλαγή επωνυμίας αδειοδοτημένου φορέα Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων
 5. Μεταβολή κτηριακής φύσης: 5.1 προσθήκη νέας δομής, 5.2 επέκταση υπάρχουσας δομής, 5.3 μετεγκατάσταση δομής, 5.4 αλλαγή χρήσης (αναμόρφωση) υπάρχουσας δομής, 5.5 κατάργηση υπάρχουσας δομής
 6. Ένταξη νέων προγραμμάτων στη άδεια
 7. Αλλαγή διακριτικού τίτλου

Τα δικαιολογητικά για την τροποποίηση της άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, για έναν εκ των ανωτέρω λόγων, είναι τα ίδια με αυτά της αδειοδότησης του άρθρου 2 της παρούσας. Για τις περιπτώσεις τροποποίησης άδειας λόγω μεταβολών κτηριακής φύσης απαιτούνται επιπλέον τα κτηριολογικά δικαιολογητικά του άρθρου 3 της παρούσας.

Άρθρο 5
Επικαιροποίηση άδειας

Για την επικαιροποίηση των αδειών Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, υποβάλλεται αίτηση μέχρι τις 31 Μαϊου κάθε δεύτερο έτος, με τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32). Για την αναγγελία απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι:

Δήλωση του ν. 1599/1986, με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής, περί μη μεταβολής τω προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας των περιπτώσεων 4, 5 και 6 και των κτιριολογικών προδιαγραφών των περιπτώσεων 8, και 10 της υποπαραγράφου Θ3 του ν. 4093/2012. Εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, με την αναγγελία κατατίθεται ταυτόχρονο ανεξάρτητη αίτηση τροποποίησης με τη σχετική τεκμηρίωση - δικαιολογητικά και εφαρμόζονται οι ισχύουσες ρυθμίσεις των όρων της αδειοδότησης ανάλογα με το είδος της μεταβολής.

 • φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, όπου αυτή απαιτείται για την έκδοση της άδειας.
 • πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης, όπου αυτά απαιτούνται για την έκδοση της άδειας και
 • παράβολο υπέρ του δημοσίου (e-παράβολο).
 • χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ για τις περιπτώσεις των τροποποιήσεων λόγω μεταβολών κτηριολογικής φύσης που απαιτούν διατύπωση γνώμης.

Άρθρο 6
Μεταβίβαση αδειών

Για τη μεταβίβαση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο κατατίθεται αίτηση που συνοδεύεται από:

 • Τη Σύμβαση Μεταβίβασης αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός, εφόσον απαιτείται δημοσίευση, η το τελευταίο κατατεθειμένο Ε3 ατομικής επιχείρησης φυσικού προσώπου ή Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων, του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος την άδεια. Η σύμβαση θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από δικηγόρο και να περιλαμβάνει κατ ελάχιστο: τους όρους και το τίμημα της μεταβίβασης, καθώς και τις μεταβιβαζόμενες υποδομές.
 • Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης δικαιολογητικά τόσο για τον μεταβιβάζοντα όσο και για τον αποκτώντα την άδεια, ανάλογα με το αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων.
 • Δήλωση του μεταβιβάζοντος του ν. 1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι κτιριολογικοί όροι τους υπό μεταβίβαση άδειας. Στο βαθμό που έχουν μεταβληθεί οι κτηριολογικοί όροι θα πρέπει να προηγηθεί τροποποίηση άδειας για λόγους μεταβολής κτηριολογικής φύσης σύμφωνα με το οικείο άρθρο της παρούσας.
 • παράβολο υπέρ του δημοσίου (e-παράβολο).
 • χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ για τις περιπτώσεις των τροποποιήσεων λόγω μεταβολών κτηριολογικής φύσης που απαιτούν διατύπωση γνώμης.

 Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση καταργεί τις ρυθμίσεις της 10136/ΙΑ/18-11-2012 και 10138/ΙΑ/18-11-2012, (ΦΕΚ 3057/Β΄) κατά το μέρος που αφορά τα κριτήρια αδειοδότησης των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα