edu.klimaka.gr

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΙΕΚ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΙΕΚ

Αρ.Πρωτ.1129/21-10-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιστοσελίδα : http://www.gsae.edu.gr
Τηλέφωνο : 213 131 1586
Ε-mail : general_secretary(ΑΤ)gsae.edu.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΑ Ι.Ε.Κ.»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6, 12 και 24 παράγραφος 3 του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 163 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Του ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Της αριθ. Ζ/3378/12-5-1993 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώτες» (ΦΕΚ 356 Β΄).
δ) Της αριθ. 4565/8-6-1993 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση των θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας, υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης του προσωπικού, των προσόντων και των θεμάτων πειθαρχικού δικαίου των ιδιοκτητών ή εκπροσώπων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ή ιδιωτών και των θεμάτων της διαδικασίας διεξαγωγής των εξετάσεων και της εκδόσεώς των τίτλων κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. αυτών» (ΦΕΚ 438 Β΄).
ε) Της αριθ. Ε/12450/21-7-1994 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε.Κ. «Αντικατάσταση κανονισμού επαγγελματικής κατάρτισης και λειτουργία των Ι.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 593 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα»).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

1. Σχετικά με τη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ως προϋπόθεση για εγγραφή στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) σε ειδικότητες που σχετίζονται με τον Τουρισμό ή τη Ναυτιλία, ήτοι «Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου», «Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης», «Ειδικός Αεροπορικών Εταιρειών», «Υπάλληλος Αεροδρομίου», «Επιμελητής Πτήσεων», «Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας», «Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας», «Τουριστικός Συνοδός», ορίζονται τα παρακάτω αποδεικτικά τα οποία προσκομίζονται κατά την υποβολή ‘αίτησης επιλογής’ του υποψήφιου αταρτιζόμενου στο Ι.Ε.Κ.:

α) Για την εγγραφή των καταρτιζομένων στις ανωτέρω ειδικότητες προαπαιτείται αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο First Certificate. Τούτο αποδεικνύεται από την κατοχή και προσκόμιση του ομώνυμου διπλώματος ή του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή αντίστοιχων αποδεικτικών καλής γνώσης της γλώσσας, όπως αυτά προσδιορίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. (πχ. TOEIC, ΙELTS).

β) Για όσους εκ των υποψηφίων καταρτιζομένων για τις ανωτέρω ειδικότητες δεν διαθέτουν τα αναφερόμενα στο 1.α πιστοποιητικά:

αα) Λαμβάνεται υπόψη ο τελικός βαθμός στο μάθημα Αγγλικών της τελευταίας τάξης του Λυκείου ή Σχολής που πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15). Για τους αποφοίτους Γενικού Λυκείου ο βαθμός αναγράφεται στο Απολυτήριο. Για τους πτυχιούχους ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και Β’ κύκλου ΤΕΕ ο βαθμός αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του Διευθυντή του ΕΠΑΛ ή του ΕΠΑΣ.

ββ) Οφείλουν υποχρεωτικά να προσκομίσουν στο Ι.Ε.Κ. φοίτησής τους, πριν την έκδοση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), ένα από τα αποδεικτικά καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζονται στην ανωτέρω περίπτωση α. Χωρίς την προσκόμιση του παραπάνω αποδεικτικού δεν εκδίδεται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).

2. Σχετικά με την παρακολούθηση της αγγλικής γλώσσας στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), στις ειδικότητες όπου δεν προαπαιτείται για την εγγραφή των καταρτιζομένων η αποδεδειγμένα καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ορίζονται τα εξής:

α) Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα της κατάρτισης (και μόνο για την περίπτωση που δεν προβλέπεται ορολογία ειδικότητας σύμφωνα με τον οδηγό κατάρτισης στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας), δίνεται στους καταρτιζόμενους η δυνατότητα της προαιρετικής παρακολούθησης, εφόσον αποδείξουν την καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ως ακολούθως:

αα) Με την προσκόμιση κατά την υποβολή αίτησης επιλογής του υποψηφίου καταρτιζόμενου στο Ι.Ε.Κ., των δικαιολογητικών που προβλέπονται ως στην ανωτέρω παράγραφο 1 περίπτωση α.

ββ) Με την επιτυχία σε ποσοστό άνω του 75% σε εξέταση που θα διενεργείται στο Ι.Ε.Κ. την πρώτη εβδομάδα του εξαμήνου κατάρτισης και η οποία εξέταση είναι ανάλογη (ως διαδικασία και επίπεδο δυσκολίας της θεματολογίας) με την εξέταση του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

Με το πέρας των εξετάσεων, το Ι.Ε.Κ. αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης τον κατάλογο επιτυχόντων καταρτιζομένων, υπογεγραμμένο από τη Διοίκηση του Ι.Ε.Κ. και τον εξεταστή και τηρεί αρχείο με το φύλλο εξέτασης και επίδοσης κάθε καταρτιζόμενου, το οποίο είναι διαθέσιμο για δύο τουλάχιστον έτη προς έλεγχο από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης.

β) Στις περιπτώσεις των ειδικοτήτων όπου προβλέπεται διδασκαλία αγγλικής ορολογίας από το πρώτο εξάμηνο κατάρτισης, τούτη πραγματοποιείται όπως ορίζεται στον οδηγό κατάρτισης και δεν εξαιρείται κανείς καταρτιζόμενος.

3. Σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος «Χρήση Η/Υ», κοινό σε όλες τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ., δίνεται στους καταρτιζόμενους η δυνατότητα της προαιρετικής παρακολούθησης, εφόσον αποδείξουν την καλή γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικά φύλλα και γ) υπηρεσίες διαδικτύου, ως ακολούθως:

α) Με την προσκόμιση κατά την υποβολή αίτησης επιλογής του υποψηφίου καταρτιζόμενου στο Ι.Ε.Κ., πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτά προσδιορίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. (ECDL, Infotest, KEY-CERT, κλπ).

β) Με την επιτυχία σε ποσοστό άνω του 75% σε εξέταση που θα διενεργείται στο Ι.Ε.Κ. την πρώτη εβδομάδα του εξαμήνου κατάρτισης και η οποία εξέταση είναι ανάλογη (ως διαδικασία και επίπεδο δυσκολίας της θεματολογίας) με την εξέταση του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου. Με το πέρας των εξετάσεων, το Ι.Ε.Κ. αποστέλλει τον κατάλογο επιτυχόντων καταρτιζομένων υπογεγραμμένο από τη Διοίκηση του Ι.Ε.Κ. και τον εξεταστή στο μάθημα των Η/Υ και τηρεί αρχείο με το φύλλο εξέτασης και επίδοσης κάθε καταρτιζόμενου, το οποίο είναι διαθέσιμο προς έλεγχο από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης για δύο τουλάχιστον έτη.

4. Η παρούσα απόφαση ακυρώνει κάθε σχετική προηγούμενη ρύθμιση και ισχύει από το αμέσως ερχόμενο εξάμηνο.

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ

Σχετικά Άρθρα